AKADEMİK DANIŞMANLIK

 

Önlisans/Lisans Programları :

Kayıt yaptıran her öğrenci için, kayıt öncesinde ilgili bölüm başkanlığı tarafından bölümün öğretim elemanları arasından bir danışman belirlenir. Danışmanlık görevi öğrencinin Üniversiteye kayıt olması ile başlar, öğrencinin Üniversiteden mezun olması ya da ilişiğinin kesilmesine kadar devam eder.

 

Danışman, öğrencinin Üniversite yasamı ile ilgili sorunlarının çözümünde ve eğitim öğretim ile ilgili ders seçme, ders şubesini belirleme, ders ekleme, ders silme işlemlerinde öğrenciye yardımcı olur. Ders kayıt işlemi ve ekle-sil-onaylama işlemleri öğrenci-danışman işbirliği ile yapılır. Kayıt yenileme ve ders kayıt işlemlerinde onay danışman tarafından verilir. Danışman tarafından onaylanmayan kayıt işlemleri geçerli değildir. Danışman, öğrencinin akademik hedeflerini ve geçmiş başarılarını dikkate alarak, öğrencinin ders seçiminde kendisine önerilerde bulunur. Ancak ders seçiminden ve ders kayıt işlemlerinden öğrenci sorumludur. Danışmanın öğrencinin ders kayıtlarını değiştirme ve ekleme/silme yetkisi bulunmaz. Danışman, öğrencinin basarı durumunu ve bu Yönetmelik hükümlerini dikkate alarak öğrenci tarafından seçilen dersleri onaylamayabilir. Danışman ders kaydını onaylamadığı durumlarda, gerekçesini öğrenciye ve ilgili bölüm başkanına bildirir. Kayıt işlemlerini tamamlayamayan öğrencilerin listesi danışman tarafından ilgili bölüm başkanlığına bildirilir. Öğrenci ile danışman arasında olabilecek anlaşmazlıklarda son kararı ilgili bölüm başkanı verir. Danışmanlığın etkin bir şekilde yürütülebilmesi için ilgili akademik birimde öğrenci izleme dosyası tutulur.

 

Tezli Yüksek Lisans Programları:

Danışman; öğrencinin ilk kayıt yaptırmasından itibaren ilk yarıyıl içerisinde, (Enstitü Anabilim Dalı/ Enstitü Ana Sanat Dalı) EABD/EASD’de görevli öğretim üyeleri arasından, gerekli durumlarda EABD/ EASD’nın gerekçeli kararı ile EABD/EASD dışındaki öğretim üyeleri arasından, öğrencinin ilgi alanı dikkate alınarak EABD/ EASD kurulu önerisi, EABD/EASD başkanının görüşü ve EYK kararı ile atanır. Tez çalışmasının niteliğinin gerektirdiği durumlarda ikinci danışman atanabilir.

 

EABD/EASD kurulunun önerisi, EABD/EASD başkanının görüşü ve (Enstitü Yönetim Kurulu) EYK’nın kararı ile doktoralı öğretim görevlileri de danışman olarak atanabilir. Danışman ile EABD/EASD kurulunun önerisi, EABD/EASD başkanının görüşü ve EYK’nın kararı ile diğer Üniversite ve kurumlarda görev yapan doktora/sanatta yeterlik unvanına sahip uzmanlar da ikinci danışman olarak atanabilir.

 

Danışman veya tez konusu değişikliği; öğrencinin ve/veya danışmanın EABD/ EASD başkanlığına yazılı başvurusu, EABD/EASD kurulu önerisi, EABD/EASD başkanının görüşü ve EYK’nın kararı ile gerçekleşir. Danışman değişikliğinde atanması önerilen öğretim üyesinin görüşü de alınır. Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri danışman atanıncaya kadar EABD/EASD başkanı tarafından yürütülür.

 

Tezsiz Yüksek Lisans Programları:

Tezsiz yüksek lisans programında her öğrenci için ders seçimi ve dönem projesinin yürütülmesi için bir danışman atanır. EABD/EASD kurulunun önerisi, EABD/EASD başkanının görüşü ve EYK’nın kararı ile Üniversitede görev yapan bir öğretim üyesi veya Senato tarafından belirtilen niteliklere sahip bir öğretim görevlisi atanabilir.

 

Doktora Programları:

Doktora programında danışmanlık yapacak olan öğretim üyelerinde aranacak nitelikler enstitü tarafından belirlenir. Danışman; EABD/EASD’de görevli öğretim üyeleri arasından, ABD/EASD kurulunun önerisi, EABD/EASD başkanının görüsü ve EYK’nın kararı ile öğrencinin kayıt yaptırdığı ilk dönemin sonuna kadar atanır. Tez çalışmasının niteliği, birden fazla danışmanı gerektiriyorsa ikinci danışman atanabilir. Derslerini ve seminerlerini tamamlayan ve yeterlik sınavında başarılı olan her öğrenci için; danışman ve EABD/EASD kurulunun önerisi, EABD/EASD başkanının görüsü ile belirlenecek tez konusu en fazla üç ay içerisinde enstitüye bildirilir. Doktora programındaki öğrencilerin tez önerisinin EYK tarafından kabul edildiği tarihten başlayarak, tez danışmanı; danışmanlığını yaptığı öğrencilere, haftalık en fazla sekiz saatlik teorik uzmanlık alan dersi açabilir. Ders ve kredi sınırlamasına, diğer enstitülerde verilen doktora uzmanlık alan dersleri de dahildir.

 

Danışman veya tez konusu değişikliği; öğrencinin ve/veya danışmanın EABD/ EASD başkanlığına yazılı başvurusu EABD/EASD kurulu önerisi, EABD/EASD başkanının görüşü ve EYK’nın kararı ile gerçekleşir. Danışman değişikliğinde atanması önerilen öğretim üyesinin görüşü de alınır.