2663 ARKEOLOJİ DR.

GENEL BİLGİLER
Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstütüsü Arkeoloji Anabilim Dalı doktora programı 11.07.2007'de Adnan Menderes Üniversitesi ile ortak açılmış ve öğrenci almaya başlamıştır. Pamukkale Üni Arkeoloji Anabilim Dalı, ademik kariyer yapacak ya da bir müzede arkeolog olarak çalışacak öğrenciler yetiştirir. Prehistorik çağlardan, Roma döneminin sonuna kadar dönemi kapsayan Küçük Asya arkeolojisi üzerinde yoğunlaşmıştır.

Amaçlar
Bu programın amacı, öğrencinin çalışmaları ile elde etmiş olduğu özgün sonuçları disiplinlerarası kullanabilme ve yeni değerlendirmeler ortaya koyabilmesini, arazi uygulamalarında gerekli olan uygulama bilgilerine ileri düzeyde sahip olabilme ve bunu disiplinlerarası kullanabilmesini amaçlamaktadır.
Veri girişi yok


Kabul Koşulları
ALES; ÜDS/KPDS; Mezuniyet notu

Mezuniyet Koşulları
Öğrencilerin bu programda gerekli olan en az 21 kredi ders, 2 seminer ve bir tezden başarı olması gereklidir.

İstihdam Olanakları
Programlarımızdan mezun olan öğrenciler; Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olarak kültür varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü birimleri, Enerji Bakanlığı bünyesinde yürütülen BOTAŞ gibi birimler, belediyeler, turizm büroları, İl Kültür Müdürlükleri, yerli ve yabancı Arkeolojik Kazılar ve görsel basında arkeolojik belgesellerin hazırlanması ile ilgili özel ve kamu kuruluşlarında çalışma olanağına sahiptirler.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Arkeoloji Dr. alaninda Doktora Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
Doktora

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları Senato tarafından belirlenir.

Dereceye Yönelik Kurallar
Öğrencilerin bu programda gerekli olan en az 21 kredi ders, 2 seminer ve bir tezden başarı olması gereklidir.

Üst Derece Programlarına Geçiş
İlgili alanda akademik kariyerine devam edebilir.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ENSTİTÜ ANABİLİMDALI BAŞKANIProf. Dr. CELAL ŞİMŞEK  csimsek@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Yüksek lisans düzeyinde edinilmiş alanı ile ilgili ileri düzeydeki bilgileri özgün araştırmalar ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün sonuçlara ulaşabilme
2Çalışmaları ile elde etmiş olduğu özgün sonuçları disiplinlerarası kullanabilme ve yeni değerlendirmeler ortaya koyabilme.
3Arazi uygulamalarında gerekli olan uygulama bilgilerine ileri düzeyde sahip olabilme ve bunu disiplinlerarası kullanabilme
4Alanında uzmanlık düzeyindeki bilgileri sistematik bir şekilde değerlendirebilme ve uygulayabilme.
5Kendi alanında gerçekleştirdiği çalışmalarda elde edilmiş yeni bir sonucu veya değerlendirmeyi farklı disiplinlerle entegre ederek ortaya koyabilme.
6Alanı ile ilgili çalışmalarda kullanılan araştırma yöntemlerinde üst düzey beceriler kazanmış olma.
7Alanındaki çalışma ve projeleri farklı alanlarla birleştirilmiş özgün ve bağımsız bir çalışma haline getirebilme.
8 Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi alanının ileri kabul edilen dergilerinde yayınlayarak bilgisinin sınırlarını genişletebilme.
9Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri değerlendirebilme ve bunları uzmanlık seviyesine getirebilme.
10Alanıyla ilgili çalışmalarını yürüttüğü yörelerin sosyal ilişkilerini inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik faaliyetleri gerçekleştirebilme
11Alanındaki uzman kişiler ile konuların tartışılmasında özgün görüşlerini ortaya koyabilme ve savunabilme.
12Mesleki yabancı dilini uzmanlık düzeyine getirerek ileri düzeyde yazılı ve sözlü iletişim kurabilme ve tartışabilme.
13Alanındaki bilgileri yaşadığı toplumu bilgi toplumu olma ve sürdürebilme konusunda kullanabilme.
14Alanı ile ilgili çalışmalarda karşılaşılan sorunların çözümünde hızlı ve işlevsel karar verme yetkinliğine sahip olma
15Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulmasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket etmesi ve bu konuda karşılaşılan sorunların çözümüne katkıda bulunabilmesi.
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Sorun (Problem) ÇözmeBir şüphe veya belirsizlikten doğan herhangi bir duruma sorun adı verilmektedir. Genellikle insan hayatında engelleyici veya rahatsızlık verici bir rolü olan sorunlar bilimsel yöntemin aşamalarıyla ele alınarak çözülürler. (a) Sorun belirlenir. (b) Sorun tanımlanır. (c) Olası çözüm yolları aranır ve hipotez geliştirilir. (d) Çözüm yolu sınanır. (e) Sınama doğru çözüme götürürse hipotez doğrulandığı için genellemeye gidilir. (f) Sınama doğru çözüme götürmezse, geriye dönülerek sınama etkinlikleri gözden geçirilir, seçilen diğer bir hipotez tekrar sınanır.  Bu yöntem kişinin problem çözme, bağımsız çalışma, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi yeteneklerini geliştirilir.
İşbirlikli Öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.
GeziÖğrenmeyi sınıf dışına taşıyan bir yöntemdir. Öğrencileri fabrika, müze, kütüphane, çeşitli devlet kurumları, dağ, orman, göl, park, bahçe gibi yerlere götürerek oralarda doğrudan gözlem yaptırılarak bilgi edinmeyi sağlayan bir yöntemdir.
Görüşme Öğretmenin yeterli donanıma sahip olmadığı durumlarda veya belli konularda daha zengin donanıma sahip kişileri (edebiyatçı, sanatçı, tasarımcı, yazar, çizer, vs.) sınıfa getirerek, sınıf önünde geliştirilen bir konuşmayı ifade eder. Öğrencileri duyuşsal anlamda tetikleyen bir tekniktir. Bazı durumlarda öğrenciler bilgi edinmek amacıyla belli kişilerle görüşmeler yaparak, elde ettikleri bilgileri çözümleyerek öğrenebilirler.

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BİLGİKuramsal Olgusal 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 05
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 06
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 04
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 05
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ARK 661 ANADOLU’DA KENTLEŞME SÜRECİ I 2+0 6 Zorunlu
- Arkeoloji Dr. Seçmeli -1 3+0 6 Seçmeli
- Arkeoloji Dr. Seçmeli -1 3+0 6 Seçmeli
- Arkeoloji Dr. Seçmeli -1 3+0 6 Seçmeli
- Arkeoloji Dr. Seçmeli -1 3+0 6 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Arkeoloji Dr. Seçmeli -1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ARK 601 HELLENİSTİK DÖNEMDE HEYKELTIRAŞLIK MERKEZLERİ I 2+06Seçmeli
ARK 605 MEZAR STELLERİ IKONOGRAFİSİ I 2+06Seçmeli
ARK 607 KLASİK VE HELLENİSTİK CAĞDA KARİA HEYKELTIRAŞLIĞI I 2+06Seçmeli
ARK 609 ANTİK CAĞDA DUVAR RESİMLERİ I 2+06Seçmeli
ARK 611 ANTİK CAĞ PORTRE SANATI I 2+06Seçmeli
ARK 613 ANADOLU’DA HELLENİSTİK DÖNEM SERAMİK URETİMİ I 2+06Seçmeli
ARK 619 GREKÇE SEÇME METİNLER 2+06Seçmeli
ARK 623 ERKEN TUNÇ CAĞ ANADOLU’SUNDA DİNİ İNANÇLAR 2+06Seçmeli
ARK 629 ERKEN TUNÇ CAĞI ANADOLUSU’NDA ŞEHİRLEŞME 2+06Seçmeli
ARK 631 ANADOLU MİMARİ TERRAKOTTALARI I 2+06Seçmeli
ARK 633 HELLENİSTİK DÖNEM KÜLTÜR TARİHİ 2+06Seçmeli
ARK 634 HELLENİSTİK DÖNEM KARİA MİMARİSİ 2+06Seçmeli
ARK 636 BATI ANADOLU’DA TERRASİGİLLATA URETİMİ VE MERKEZLERİ 2+06Seçmeli
ARK 639 FRİGLERDE AÇIK HAVA KÜLT MERKEZLERİ 2+06Seçmeli
ARK 643 LYKOS VADİSİ YONTU SANATI I 2+06Seçmeli
ARK 645 LYKOS VADİSİ SERAMİK SANATI I 2+06Seçmeli
ARK 647 LYKOS VADİSİ YERLEŞİM ARKEOLOJİSİ I 2+06Seçmeli
ARK 649 KARİA BÖLGESİ ARKAİK VE KLASİK DÖNEM MİMARİSİ I 2+06Seçmeli
ARK 651 ANTİK DÖNEM SÜTUN KAİDELERİ 2+06Seçmeli
ARK 652 BİLİMSEL İNCELEME VE ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ 2+06Seçmeli
ARK 653 PİSİDİA BÖLGESİ MİMARİSİ 2+06Seçmeli
ARK 655 BATI ANADOLU’DA M.Ö. II BİN ANITLARI VE YERLEŞİMLERİ I 2+06Seçmeli
ARK 659 ANADOLU’DAKİ KUTSAL ALAN DÜZENLEMELERİ VE KENT İLİŞKİLERİ I 2+06Seçmeli
ARK 663 ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME 3+06Seçmeli
ARK 665 LYKİA VE PAMPHYLİA BÖLGELERİNDE ÖLÜ GÖMME ADETLERİ I 2+06Seçmeli
ARK 667 ROMA DÖNEMİ LAHİTLERİ I 2+06Seçmeli
ARK 669 LYKİA BÖLGESİ ARKEOLOJİSİ I 2+06Seçmeli
ARK 671 ROMA PORTE VE HEYKELTIRAŞLIĞI EYALET SANATI I 2+06Seçmeli
ARK 673 BİZANS SANATI ARAŞTIRMALARI VE KAYNAK İNCELEMESİ-I 2+06Seçmeli
ARK 675 BATI ANADOLU NEOLİTİK ÇAĞ ÇANAK ÇÖMLEĞİ - I 2+06Seçmeli
ARK 679 MÖ 2. BİNYIL BATI ANADOLU ÇANAK ÇÖMLEĞİ - I 2+06Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ARK 618 BATI ANADOLU’NUN TARİHİ VE SOSYAL YAŞAMI 2+0 6 Zorunlu
ARK 699 DOKTORA SEMİNERİ - I 0+2 6 Zorunlu
- Arkeoloji Dr. Seçmeli -2 3+2 6 Seçmeli
- Arkeoloji Dr. Seçmeli -2 3+2 6 Seçmeli
- Arkeoloji Dr. Seçmeli -2 3+2 6 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Arkeoloji Dr. Seçmeli -2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ARK 602 HELLENİSTİK DÖNEMDE HEYKELTIRAŞLIK MERKEZLERİ II 2+06Seçmeli
ARK 606 MEZAR STELLERİ IKONOGRAFİSİ II 2+06Seçmeli
ARK 608 KLASİK VE HELENİSTİK CAĞDA KARİA HEYKELTIRAŞLIĞI II 2+06Seçmeli
ARK 610 ANTİK CAĞDA DUVAR RESİMLERİ II 2+06Seçmeli
ARK 612 ANTİK CAĞ PORTRE SANATI II 2+06Seçmeli
ARK 614 ANADOLU’DA HELENİSTİK DÖNEM SERAMİK URETİMİ II 2+06Seçmeli
ARK 615 ANTİK YAZARLARDA ANADOLU I 2+06Seçmeli
ARK 621 ANTİK CAĞDA NÜMİZMATİK 2+06Seçmeli
ARK 624 TROİA’NIN EGE ARKEOLOJİSİ’NE KATKISI 2+06Seçmeli
ARK 625 ANADOLU’DA MİNOS VE MİKEN CAĞI BULUNTULARI 2+06Seçmeli
ARK 627 DEMİR CAĞI’NA GEÇİŞ VE KRONOLOJİ SORUNLARI 2+06Seçmeli
ARK 628 M.Ö. 3. – 2. BİNYILDA ANADOLU’DA ÖLÜ GÖMME GELENEKLERİ 2+06Seçmeli
ARK 632 ANADOLU MİMARİ TERRAKOTTALARI II 2+06Seçmeli
ARK 635 ANADOLU’DA ROMA DÖNEMİ SERAMİĞİ 2+06Seçmeli
ARK 638 İRAN ARKEOLOJİSİ 2+06Seçmeli
ARK 640 URARTU MADEN SANATI 2+06Seçmeli
ARK 642 PREHİSTORİK-PROTOHİSTORİK CAĞLARDA ANADOLU’DA DOKUMACILIK 2+06Seçmeli
ARK 644 LYKOS VADİSİ YONTU SANATI II 2+06Seçmeli
ARK 646 LYKOS VADİSİ SERAMİK SANATI II 2+06Seçmeli
ARK 650 KARİA BÖLGESİ ARKAİK VE KLASİK DÖNEM MİMARİSİ II 2+06Seçmeli
ARK 654 ANADOLU HELENİSTİK VE ROMA DÖNEMİ KORİNTH BAŞLIKLARI 2+06Seçmeli
ARK 656 BATI ANADOLU’DA MÖ. II. BİN ANITLARI VE YERLEŞİMLERİ II 2+06Seçmeli
ARK 657 LYKOS VADİSİNDE HELLENİSTİK, ROMA VE BİZANS DÖNEMLERİNDE ÖLÜ GÖMME GELENEKLERİ I 2+06Seçmeli
ARK 660 ANADOLU’DAKİ KUTSAL ALAN DÜZENLEMELERİ VE KENT İLİŞKİLERİ II 2+06Seçmeli
ARK 664 GELİŞİM VE ÖĞRENME 3+26Seçmeli
ARK 666 LYKİA VE PAMPHYLİA BÖLGELERİNDE ÖLÜ GÖMME ADETLERİ II 2+06Seçmeli
ARK 668 ROMA DÖNEMİ LAHİTLERİ II 2+06Seçmeli
ARK 670 LYKİA BÖLGESİ ARKEOLOJİSİ II 2+06Seçmeli
ARK 672 ROMA PORTE VE HEYKELTIRAŞLIĞI EYALET SANATI II 2+06Seçmeli
ARK 674 BİZANS SANATI ARAŞTIRMALARI VE KAYNAK İNCELEMESİ-II 2+06Seçmeli
ARK 676 BATI ANADOLU KALKOLİTİK ÇAĞ ÇANAK ÇÖMLEĞİ - II 2+06Seçmeli
ARK 677 BATI ANADOLU NEOLİTİK ÇAĞ BULUNTU TOPLULUKLARI - I 2+06Seçmeli
ARK 680 MÖ 2. BİNYIL BATI ANADOLU ÇANAK ÇÖMLEĞİ - II 2+06Seçmeli
ARK 681 MİNOS KÜLTÜRÜ VE BATI ANADOLU YAYILIMI 2+06Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ARK 698 DOKTORA SEMİNERİ - II 0+2 7,5 Zorunlu
- Arkeoloji Dr. Seçmeli -3 2+0 7,5 Seçmeli
- Arkeoloji Dr. Seçmeli -3 2+0 7,5 Seçmeli
- Arkeoloji Dr. Seçmeli -3 2+0 7,5 Seçmeli
  Toplam 30  
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Arkeoloji Dr. Seçmeli -3
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ARK 603 KOPYA KRİTİĞİ 2+07,5Seçmeli
ARK 604 ANTİK CAĞDA ANADOLU’DA YEREL KÜLTLER 2+07,5Seçmeli
ARK 613 ANADOLU’DA HELLENİSTİK DÖNEM SERAMİK URETİMİ I 2+07,5Seçmeli
ARK 616 ANTİK YAZARLARDA ANADOLU II 2+07,5Seçmeli
ARK 617 HELLENİSTİK VE ROMA DÖNEMİ CAM SANATI 2+07,5Seçmeli
ARK 620 ANTİK CAĞ MİMARİ BEZEKLERİ 2+07,5Seçmeli
ARK 622 HELLENİSTİK VE ROMA DÖNEMİ TERRAKOTTA FİGÜRİNLERİ 2+07,5Seçmeli
ARK 626 BATI ANADOLU’DAKİ PREHİSTORİK VE PROTOHİSTORİK KAZILARIN SONUÇLARININ ETNOARKEOLOJİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 2+07,5Seçmeli
ARK 630 TUNÇ CAĞLARINDA DOĞU ANADOLU BOYALI SERAMİĞİ 2+07,5Seçmeli
ARK 637 HABUR SERAMİĞİ 2+07,5Seçmeli
ARK 641 GEÇ TUNÇ CAĞI ANADOLU’SUNDA TİCARİ FAALİYETLER VE ULAŞTIRMA 2+07,5Seçmeli
ARK 648 LYKOS VADİSİ YERLEŞİM ARKEOLOJİSİ II 2+07,5Seçmeli
ARK 658 LYKOS VADİSİNDE HELLENİSTİK, ROMA VE BİZANS DÖNEMLERİNDE ÖLÜ GÖMME GELENEKLERİ II 2+07,5Seçmeli
ARK 662 ANADOLU’DA KENTLEŞME SÜRECİ II 2+07,5Seçmeli
ARK 665 BATI ANADOLUDA İ.Ö. II.BİN ANITLARI VE YERLEŞİMLERİ I 2+07,5Seçmeli
ARK 678 BATI ANADOLU NEOLİTİK ÇAĞ BULUNTU TOPLULUKLARI - II 2+07,5Seçmeli
ARK 682 MİKEN KÜLTÜRÜ VE BATI ANADOLU YAYILIMI 2+07,5Seçmeli

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ENS 600 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK 0+0 15 Zorunlu
ENS 602 TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA 0+0 15 Zorunlu
  Toplam 30  

5. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ARK 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
ARK 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
  Toplam 30  

6. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ARK 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
ARK 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
  Toplam 30  

7. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ARK 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
ARK 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
  Toplam 30  

8. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ARK 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
ARK 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
  Toplam 30  


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14PY 15
ANADOLU’DA KENTLEŞME SÜRECİ IZ*************