2901 İLKÖĞRETİM DR.

GENEL BİLGİLER
Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin hükümleri uygulanır. İlköğretim doktora programı sınıf öğretmenliği, matematik eğitimi, fen bilgisi eğitimi, sosyal bilgiler eğitimi ve okul öncesi eğitimi gibi bölümler için doktora eğitimi imkanı sunar. Programın dili Türkçedir.Ama kabul edilen öğrencilerin yabancı alan yazını takip edecek ve anlayacak düzeyde İngilizceye sahip olmaları beklenmektedir. Doktora eğitimi ders, yeterlik sınavı ve tez savunması olmak üzere üç kısımdan oluşur. Programa kabul edilen öğrenciler en az 24 kredilik dersi almak ve başarıyla tamamlamak; yazılıyla birlikte sözlü sınavı içeren doktora yeterlik sınavında başarılı olmak zorundadırlar. Yeterlik sınavında başarılı olan öğrencilerin, Anabilim Dalı tarafından atanan bir danışmanın yönetiminde bir doktora tezi hazırlayıp tez sınavında başarılı olmaları gerekir.

Amaçlar
İlköğretim doktora programı, öğrencileri üniversitelerin ilköğretim bölümlerinde araştırmacı ve eğitimci olarak görev yapmaları için yetiştirir. İlköğretim doktora programının temel amacı öğretim ve araştırmaya karşı olumlu tutuma sahip ve kendi alanlarında gerekli profesyonel becerilere sahip akademisyenler yetiştirmektir. Programı tamamlayan öğrencilerin kişisel ve mesleki yaşamında öğrencileri için doğru bir model oluşturan, alanındaki gelişmeleri yakından izleyen, bilgi ve becerilerini sürekli geliştiren, zamanını verimli kullanan ve etkili iletişim kurma becerilerine sahip akademisyenler olmaları beklenmektedir. Programın bir diğer amacı ise doktora öğrencilerine eğitim ile ilgili teorilere, yapılan araştırmalara ve değerlendirmelere yönelik özel konuları inceleyerek eleştirel bir bakış açısı kazandırmaktır.


Kabul Koşulları
ALES; ÜDS/KPDS; Mezuniyet notu

Mezuniyet Koşulları
Öğrenciler minimum 21 ( en az 7 ders) krediyi başarıylatamamlamalı, yeterlilik sınavında başarılı olmalı ve hazırladıkları doktora tezini baarıyla savunmalıdırlar.

İstihdam Olanakları
Mezun olan öğrencileimiz farklı üniversitelerde akademik personel olarak görev alabilmektedirler.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "İlköğretim Dr. alaninda Doktora Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
Doktora

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları Senato tarafından belirlenir.

Dereceye Yönelik Kurallar
Öğrenciler minimum 21 ( en az 7 ders) krediyi başarıylatamamlamalı, yeterlilik sınavında başarılı olmalı ve hazırladıkları doktora tezini baarıyla savunmalıdırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş
İlgili alanda akademik kariyerine devam edebilir.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
İletişim bilgisi bulunamadı.


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Alanı ile ilgili ileri düzeyde alan bilgisine sahip olur ve bunu gerçek öğretim ortamlarında kullanır.
2Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
3Alanında uzmanlık gerektiren problemlere nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirir.
4Bilimsel ve analitik düşünme becerilerine sahip olur, bağımsız olarak bilimsel araştırma yapabilecek düzeyde bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bilir ve kullanır.
5Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarır.
6Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
7Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
8Bilişim ve iletişim teknolojilerinin eğitim uygulamalarında kullanılmasına yönelik bilgi ve becerilerini geliştirir.
9Alanına yönelik ilgi duyduğu araştırma alanı ile ilgili veri toplar, yorumlar, raporlaştırır ve sunar.
10Alanında yürüttüğü çalışmaları toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek yapar.
11Alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
12Alanındaki yeni gelişmeleri takip ederek, ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda yorumlar.
13Ülkemizde yürütülmekte olan öğretim programlarına yönelik eleştiri ve önerilerini sunar.
14Alanında araştırmacıların yetiştirilmesi için özgün içerik geliştirir ve uygular.
15Alanında bağımsız ve işbirliği içinde çalışma becerilerini geliştirir.
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Sorun (Problem) ÇözmeBir şüphe veya belirsizlikten doğan herhangi bir duruma sorun adı verilmektedir. Genellikle insan hayatında engelleyici veya rahatsızlık verici bir rolü olan sorunlar bilimsel yöntemin aşamalarıyla ele alınarak çözülürler. (a) Sorun belirlenir. (b) Sorun tanımlanır. (c) Olası çözüm yolları aranır ve hipotez geliştirilir. (d) Çözüm yolu sınanır. (e) Sınama doğru çözüme götürürse hipotez doğrulandığı için genellemeye gidilir. (f) Sınama doğru çözüme götürmezse, geriye dönülerek sınama etkinlikleri gözden geçirilir, seçilen diğer bir hipotez tekrar sınanır.  Bu yöntem kişinin problem çözme, bağımsız çalışma, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi yeteneklerini geliştirilir.
İşbirlikli Öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.
İşbirlikli öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
ProjeProje tabanlı öğrenim, öğrencileri ilginç sorunlarla uğraşmaya ve bunun sonunda sıra dışı ürünler oluşturmaya yönlendiren bir öğretim yoludur. Öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanmalarına olanak sağlar ve olaylara geniş açıdan bakmalarını gerektirir.

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TEMEL ALAN İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 04
    

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TEMEL ALAN İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
IKO 603 EĞİTİM BİLİMİ FELSEFESİ 3+0 10 Zorunlu
IKO 602 EĞİTİMDE NİCEL ARAŞTIRMA 3+0 10 Zorunlu
- İlköğretim Dr. Seçmeli-1 3+0 10 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İlköğretim Dr. Seçmeli-1

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
IKO 601 İLKÖĞRETİM PROGRAM GELİŞTİRMEDE YENİ YAKLAŞIMLAR 3+0 10 Zorunlu
IKO 622 DOKTORA SEMİNERİ - I 0+2 10 Zorunlu
- İlköğretim Dr. Seçmeli-2 3+0 10 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İlköğretim Dr. Seçmeli-2

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
IKO 625 EĞİTİM İSTATİSTİĞİ 3+0 10 Zorunlu
IKO 652 DOKTORA SEMİNERİ - II 0+2 10 Zorunlu
- İlköğretim Dr. Seçmeli-3 3+0 10 Seçmeli
  Toplam 30  
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İlköğretim Dr. Seçmeli-3

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
- SeçmeliENS 0+0 15 Seçmeli
- SeçmeliENS 0+0 15 Seçmeli
  Toplam 30  
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : SeçmeliENS

5. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
IKO 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
IKO 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
  Toplam 30  

6. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
IKO 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
IKO 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
  Toplam 30  

7. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
IKO 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
IKO 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
  Toplam 30  

8. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
IKO 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
IKO 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
  Toplam 30  


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14PY 15
DOKTORA SEMİNERİ - IZ** ************
DOKTORA SEMİNERİ - IIZ************* *
DOKTORA TEZİZ***************
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİZ***************
EĞİTİM BİLİMİ FELSEFESİZ***************
EĞİTİM İSTATİSTİĞİZ **** * *******
EĞİTİMDE NİCEL ARAŞTIRMAZ ****** *******
İLKÖĞRETİM PROGRAM GELİŞTİRMEDE YENİ YAKLAŞIMLARZ***************
LİSANSÜSTÜ DANIŞMANLIKZ               
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14PY 15
AİLE DİNAMİKLERİ VE AİLE DANIŞMANLIĞI SÜREÇLERİS               
BİLİM VE TOPLUM, BİLİMİN TOPLUM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ (BİLİM-TOPLUM-TEKNOLOJİ VE ÇEVRE İLİŞKİSİ)S***************
ÇOCUK, AİLE VE İLETİŞİMS******* ****** 
EĞİTİM İSTATİSTİĞİS **** * *******
EĞİTİMDE BİREYSEL FARKLILIK ÇALIŞMALARIS***************
EĞİTİMDE MOTİVASYONS               
EĞİTİMDE NİTEL ARAŞTIRMAS***************
ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDEKİ MATEMATİK VE FEN EĞİTİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLARS** **  *** **  
ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNDE DEĞERLENDİRMES***************
ERKEN ÇOCUKLUKTA DIŞ MEKANDA EĞİTİMS***************
ERKEN ÇOCUKLUKTA EĞİTİM DURUMU PLANLAMAS******** **** *
ERKEN ÇOCUKLUKTA NİTEL ARAŞTIRMALARS***************
FEN EĞİTİMDE KAVRAM YANILGILARIS** *** ********
FEN EĞİTİMİ VE DENEYSEL ÇALIŞMALARS******* *******
FEN EĞİTİMİNDE ARGÜMANTASYONS******* *******
FEN EĞİTİMİNDE GELENEKSEL VE ALTERNATİF ÖLÇME DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMLARIS***************
FEN EĞİTİMİNDE KAVRAM ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TEKNOLOJİ DESTEKLİ MATERYAL TASARLAMAS               
FEN EĞİTİMİNDE META ANALİZ S***************
FEN EĞİTİMİNDE TEKNOLOJİ DESTEKLİ ÖĞRENME ORTAMLARI TASARIMIS***************
FEN EĞİTİMİNDE YAPILANDIRMACILIK VE ÖĞRETİM TASARIMLARIS               
FEN EĞİTİMİNDE YARATICILIKS***************
FEN EĞİTİMİNİN GELİŞİMİ VE FELSEFESİS***************
FEN VE TEKNOLOJİ BİLGİSİ EĞİTİMİNDE LABORATUAR PROJELERİS***************
FEN VE TEKNOLOJİ EĞİTİMİNDE KAVRAMSAL DEĞİŞİM YÖNTEMLERİS               
FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİNDE BİYOLOJİ KAVRAMLARININ YAPILANDIRILMASIS******  ***    
FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİNDE KİMYA KAVRAMLARININ YAPILANDIRILMASIS*****   **     
FİZİK KURAMLARININ TEMEL KAVRAMLARINA BAKIŞS****   **      
GELİŞİM VE ÖĞRENMEDE BİREYSEL FARKLILIKLARS               
İLKÖĞRETİMDE FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI GELİŞTİRME VE DEĞERLENDİRME UYGULAMALARI (4.-5. SINIFS*******  ******
İLKÖĞRETİMDE FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI GELİŞTİRME VE DEĞERLENDİRME UYGULAMALARI (6.-8. SINIF)S******    **   
İLKÖĞRETİMDE GEOMETRİ VE ÖLÇME KAVRAMLARININ YAPILANDIRILMASIS****    ***   *
İLKÖĞRETİMDE HAYAT BİLGİSİ PROGRAMI GELİŞTİRME VE DEĞERLENDİRME UYGULAMALARIS***************
İLKÖĞRETİMDE İLK OKUMA VE YAZMA PROGRAMI GELİŞTİRME VE DEĞERLENDİRME UYGULAMALARIS***************
İLKÖĞRETİMDE MATEMATİK PROGRAMI GELİŞTİRME VE DEĞERLENDİRME UYGULAMALARI (1-5. SINIF)S***************
İLKÖĞRETİMDE MATEMATİK PROGRAMI GELİŞTİRME VE DEĞERLENDİRME UYGULAMALARI (6.-8. SINIF)S***************
İLKÖĞRETİMDE OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ PROGRAMI GELİŞTİRME VE DEĞERLENDİRME UYGULAMALARIS***************
İLKÖĞRETİMDE ÖĞRENME VE ÖĞRETME YAKLAŞIMLARIS***************
İLKÖĞRETİMDE SAYILAR VE CEBİR KAVRAMLARININ YAPILANDIRILMASIS***************
İLKÖĞRETİMDE SOSYAL BİLGİLER PROGRAMI GELİŞTİRME VE DEĞERLENDİRME UYGULAMALARI (4.-5.SINIF)S***************
İLKÖĞRETİMDE SOSYAL BİLGİLER PROGRAMI GELİŞTİRME VE DEĞERLENDİRME UYGULAMALARI (6.-8. SINIF)S************ **
İLKÖĞRETİMDE TÜRKÇE PROGRAMI GELİŞTİRME VE DEĞERLENDİRME UYGULAMALARI (1.-5. SINIFS***************
İLKÖĞRETİMDE VERİ VE OLASILIK KAVRAMLARININ YAPILANDIRILMASIS** *   ***  * *
İNFORMAL ÖĞRENME ORTAMLARINDA FEN EĞİTİMİNE ÖĞRETİMİ UYGULAMALARIS***************
İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ EĞİTİMİNDE YENİ YÖNELİMLERS************** 
KARŞILAŞTIRMALI İLKÖĞRETİMS***************
KİMYASAL HESAPLAMALAR VE MOLEKÜLER MODELLEMES               
MATEMATİK EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARININ ELEŞTİREL ANALİZİS * *     * *   
MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA VE UYGULAMALARIS************* *
MATEMATİKSEL DÜŞÜNME VE ÖĞRENME ÜZERİNE TEORİLER VE ARAŞTIRMALARS**     *   *  *
MATEMATİKSEL DÜŞÜNME VE PROBLEM ÇÖZMES**     *    * *
OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE DIŞ MEKANDA EĞİTİMS***************
OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE KÜLTÜREL ÇALIŞMALARS***************
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE DEĞERLER EĞİTİMİS******* *******
ÖĞRENME VE MOTİVASYONS***************
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR VE GÜNCEL UYGULAMALARS************* *
PROBLEME DAYALI FEN ÖĞRETİMİS** *** ********
SOSYAL BİLİMLERDE ARAZİ ARAŞTIRMASI VE UYGULAMALARIS*********** ** 
SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM ALANLARINDAKİ OKUL ÖNCESİ DÖNEM ARAŞTIRMALARIS***************
TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMAS***************
TÜRK EĞİTİMİNİN MODERNLEŞME TARİHİS******* *******
TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ALANINDA YAPILAN BİLİMSEL ARAŞTIRMALARIN İNCELENMESİS               
TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLARS               
TÜRKİYE’DE EĞİTİM POLİTİKALARI VE UYGULAMALARIS*******  **  **
TÜRKİYE’DE EĞİTİM REFORMLARIS***************
TÜRKİYE’DE TOPLUMSAL FARKLILAŞMA, BÜTÜNLEŞME VE EĞİTİME ETKİLERİS************* *
YETERLİK SINAVINA HAZIRLIKS****** ********
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2023 PAU