2141 TÜRKÇE EĞİTİMİ

GENEL BİLGİLER
Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak 1998-1999 Öğretim yılında açılmıştır. Ana Bilim Dalında halen bir profesör, üç doçent ve dört yardımcı doçent görev yapmaktadır.

Amaçlar
Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Programının amacı öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamak. Türkçe Eğitimi alanında, akademik eleman ihtiyacını karşılamak ve öğretmenlerin meslekte niteliklerini arttırmak.


Kabul Koşulları
Mezuniyet notu Yüksek Lisans programlarına basvuracak adayların Lisans derecesine sahip olması, ALES'ten an az 60 alması, teze baslayabilmesi için ÜDS ya da eşdeğer kabul edilen sınavlardan en az 40 alması gerekmektedir.

Mezuniyet Koşulları
Öğrencinin toplamda 21 krediden az olmamak üzere yüksek lisans dersi alması, dörtlük sisteme göre en az 3.00 not ortalamasını tutturması, seminerden ve tezden başarılı olması gerekmektedir.

İstihdam Olanakları
Bu programı bitiren öğrenciler Lisansüstü diploma sahibi olup aldığı diploma derecesine göre (Yüksek lisans/doktora) üniversitelerin ilgili bölümlerinde öğretim elemanı/öğretim üyesi olarak çalışma imkânına sahip olur.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Türkçe Eğitimi alaninda Yüksek Lisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
Yüksek Lisans

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulunun belirlemiş olduğu YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Dereceye Yönelik Kurallar
Öğrencinin toplamda 21 krediden az olmamak üzere yüksek lisans dersi alması, dörtlük sisteme göre en az 3.00 not ortalamasını tutturması, seminerden ve tezden başarılı olması gerekmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından yeterli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ENSTİTÜ ANABİLİMDALI BAŞKANIProf. Dr. NURETTİN ÖZTÜRK  nozturk@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Türkçe öğretiminin amaçlarını benimser.
2Türkçe öğretiminin önemini içselleştirir.
3Dil-edebiyat ilişkisini kavrar.
4Türkçe öğretimi yöntem ve tekniklerini uygular.
5Yazılı ve sözlü anlatım becerilerini geliştirir.
6Türkçe dersi öğrenme alanlarını (okuma, yazma, konuşma ve dinleme) kavrar.
7Türk edebiyatının önemli yapıtlarını değerlendirir.
8Dilbilimsel çalışmalar yürütür.
9Türkçenin tarihsel ve lehçesel özelliklerini inceler.
10Osmanlıca edebi metinleri çözümler.
11Alanı ile ilgili terminolojiye ve materyal bilgisine sahip olur.
12Türkçenin bilim öğretim, sanat ve felsefe dili olma çabalarına katılır.
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Örnek Olay Örnek olay incelemesi, öğrencilerin gerçek ve sorunlu bir olaya aktif olarak katılarak çözümlemeci bir bakış açısını kullanmalarını gerektiren bir yöntemdir. Sorunlu olay gerçek ya da gerçeğe çok yakın olabilir. Olayı anlatan ve gerekli verileri kapsayan bir doküman üzerinde çalışan öğrenci(ler), olayı öğrenir, verileri çözümler, sorunu değerlendirirler. Birlikte tartışarak olayın nedenine ya da çözümüne ilişkin öneriler geliştirirler. Özellikle sosyal bilimlerde pek çok konuyu, örnek olay biçiminde sınıfa getirmek olanaklıdır. Öğrenciler süreç içinde aktif konumda kalırlar ve üst düzey kazanımlar elde ederler.
Sorun (Problem) ÇözmeBir şüphe veya belirsizlikten doğan herhangi bir duruma sorun adı verilmektedir. Genellikle insan hayatında engelleyici veya rahatsızlık verici bir rolü olan sorunlar bilimsel yöntemin aşamalarıyla ele alınarak çözülürler. (a) Sorun belirlenir. (b) Sorun tanımlanır. (c) Olası çözüm yolları aranır ve hipotez geliştirilir. (d) Çözüm yolu sınanır. (e) Sınama doğru çözüme götürürse hipotez doğrulandığı için genellemeye gidilir. (f) Sınama doğru çözüme götürmezse, geriye dönülerek sınama etkinlikleri gözden geçirilir, seçilen diğer bir hipotez tekrar sınanır.  Bu yöntem kişinin problem çözme, bağımsız çalışma, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi yeteneklerini geliştirilir.
İşbirlikli Öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.
Mikro ÖğretimBu yöntem öğretmen adaylarının sınıf içindeki üstleneceği rollerini ve sınıfta uygulayacağı davranışlarını tam olarak benimseyip bunları kazanmalarını sağlamayı amaçlasa da, farklı alanlarda yöntemin uygulanması olanaklıdır. Belli başlı becerilerin öğretiminde video ve ses kayıt cihazlarının sunduğu olanakları öğrenme ortamlarına taşımaya olanak sağlar. Öğrenci performansının kaydedilmesi ve elde edilen kaydın çözümlenerek hataların giderilmesi esasına dayanır.

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TEMEL ALAN İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
    

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TEMEL ALAN İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TEG 501 TÜRKÇE ÖĞRETİMİ PROG. YÖNT. VE TEKNİKLERİ- I 3+0 7,5 Zorunlu
TEG 531 BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAZMA TEKNİKLERİ 3+0 7,5 Zorunlu
- Türkçe Eğitimi Seçmeli - 1* 3+0 7,5 Seçmeli
- Türkçe Eğitimi Seçmeli - 1* 3+0 7,5 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Türkçe Eğitimi Seçmeli - 1*

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TEG 550 YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ 0+2 7,5 Zorunlu
TEG 502 TÜRKÇE ÖĞRETİMİ PROG. YÖNT. VE TEKNİKLERİ- II 3+0 7,5 Zorunlu
- Türkçe Eğitimi Seçmeli - 2 3+0 7,5 Seçmeli
- Türkçe Eğitimi Seçmeli - 2 3+0 7,5 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Türkçe Eğitimi Seçmeli - 2

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TEG 500 YÜKSEK LİSANS TEZİ 0+0 20 Zorunlu
TEG 700 UZMANLIK ALAN DERSİ 6+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TEG 700 UZMANLIK ALAN DERSİ 6+0 10 Zorunlu
TEG 500 YÜKSEK LİSANS TEZİ 0+0 20 Zorunlu
  Toplam 30  


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12
BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAZMA TEKNİKLERİZ            
LİSANSÜSTÜ DANIŞMANLIKZ            
TÜRKÇE ÖĞRETİMİ PROG. YÖNT. VE TEKNİKLERİ- IZ** * *      
TÜRKÇE ÖĞRETİMİ PROG. YÖNT. VE TEKNİKLERİ- IIZ** * *      
UZMANLIK ALAN DERSİZ  **********
YÜKSEK LİSANS SEMİNERİZ* ******  **
YÜKSEK LİSANS TEZİZ* ******  **
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12
"DİLBİLİMSEL YAKLAŞIMLARLA TÜRKÇENİN GRAMERİ"S            
ANADİL VE IKİNCİ DİL EDİNİMİ-IIS***  * *    
ANADİL VE İKİNCİ DİL EDİNİMİ-IS***  * *    
ÇOCUK EDEBİYATINDA TÜRLER- IS* ******  * 
ÇOCUK EDEBİYATINDA TÜRLER- IIS** *****  * 
DİL ÖĞRETİMİNİN KURAMSAL TEMELLERİS            
DİLBİLİMİN DİĞER BİLİMLERLE İLİŞKİSİS************
DİLBİLİMİN TEMEL KURAM VE KAVRAMLARIS**** *******
EĞİTİM AÇISINDAN TÜRKÇE VE EDEBİYAT- IIS********* **
EĞİTİMDE GERİBİLDİRİMS            
GÖSTERGEBİLİMS            
KLASİK TÜRK EDEBİYATI METİN İNCELEMELERİ IS            
KLASİK TÜRK EDEBİYATI METİN İNCELEMELERİ IIS            
OKUMANIN KURAMSAL TEMELLERİS            
TÜRK DİLİNDE YENİLEŞME VE GELİŞİM EVRELERİ- IS*** *** ****
TÜRK DİLİNDE YENİLEŞME VE GELİŞİM EVRELERİ- IIS**  *** ****
TÜRKÇE ÖĞRETİMİ PROG. YÖNT. VE TEKNİKLERİ- IIS** * *      
TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE SÖZLÜK VE TERMİNOLOJİ SORUNLARIS   ****  * 
TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YAZIM VE ANLATIM SORUNLARIS   ***  * * 
TÜRKÇE VE EDEBİYAT ÖĞRETİMİ METİN INCELEMELERİ- IS************
TÜRKÇE VE EDEBİYAT ÖĞRETİMİ METİN INCELEMELERİ-IIS** ****** **
TÜRKÇE VE EDEBİYAT ÖĞRETİMİ NİCEL INCELEMELERİ- IS  ** ****** 
TÜRKÇE VE EDEBİYAT ÖĞRETİMİ NİCEL INCELEMELERİ-IIS  *    **** 
TÜRKÇENİN GÜNCEL SORUNLARIS            
YAZIM BİLGİSİ ÖĞRETİMİS            
YAZMA MODELLERİS            
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2022 PAU