2105 SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ

GENEL BİLGİLER
Etkili bir soysal bilgiler öğretimi geliştirmek ve üretken bilim adamları yetiştirmek için Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalı, Eğitim Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak, “yüksek lisans (master) ve doktora” programlarını da yürütmektedir.

Amaçlar
Sosyal bilgiler eğitimi yüksek lisans programının amacı; bu programa devam eden öğrencileri sosyal bilgiler eğitimi ve öğretimi alanında ortay çıkan sorunları bilimsel olarak tespit eden ve onlara bilimsel yöntemi kullanarak çözümler üreten iyi bir öğretmen ve bilim adamı olarak yetiştirmektir.


Kabul Koşulları
ALES; ÜDS/KPDS; Mezuniyet notu

Mezuniyet Koşulları
Bir öğrenci bu programdan mezun olabilmek için almakla yükümlü olduğu en az 21 kredilik dersi (PAU'da uygulanan kredi sistemine göre)geçmeleri ve geçtikleri derslerinde genel not ortalaması en az 4 üzerinden 3 olmak zorundadır.

İstihdam Olanakları
Devlet okullarında ve özel okullarda sosyal bilgiler öğretmeni olarak çalışabilirler. Deshanelerde öğretmen olarak çalışabilirler. Alanında doktora programlarına(Ph.D)da devam edebilirler.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Sosyal Bilgiler Eğitimi alaninda Yüksek Lisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
Yüksek Lisans

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulunun belirlemiş olduğu YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Dereceye Yönelik Kurallar
Bir öğrenci bu programdan mezun olabilmek için almakla yükümlü olduğu en az 21 kredilik dersi (PAU'da uygulanan kredi sistemine göre)geçmeleri ve geçtikleri derslerinde genel not ortalaması en az 4 üzerinden 3 olmak zorundadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından yeterli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ENSTİTÜ ANABİLİMDALI BAŞKANIProf. Dr. NURETTİN ÖZTÜRK  nozturk@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Alanındaki çalışmalarında bilimsel bilgi ve becerilerini en üst düzeyde kullanır.
2Alanındaki yurt içi /dışı çalışmalarını takip eder ve bunları eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
3Birey olarak mesleki gelişimi için kararlılık gösterir.
4Sosyal bilgiler eğitimi alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, sosyal bilgiler eğitimi alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarır.
5Sosyal bilgiler eğitimi alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek için sorumluluk alarak çözüm üretir.
6Lisans derecesi yeterlilikleri üzerine kurulan, aynı ya da farklı bir alandaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi yoluna gider.
7Alanında bağımsız ve işbirliğine dayalı çalışmalar yapar.
8En az bir yabancı dilde alanındaki literatürü takip edecek kadar yazılı iletişim yeteneğine sahip olur.
9Sosyal bilgiler eğitimi alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
10Sosyal bilgiler eğitimi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözeterek bu değerleri denetlemesini bilir.
11Sosyal bilgiler eğitimi alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Gösterip YaptırmaBu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yaparak gösterir ve sonrasında öğrencilerin yapmalarını sağlar. Öğrenciler sadece bakarak ve izleyerek değil, aynı zamanda yaparak ve deneyerek öğrenmeye çalışırlar. Bu yöntem genellikle beceri öğretiminde uygulanır. Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur.
Örnek Olay Örnek olay incelemesi, öğrencilerin gerçek ve sorunlu bir olaya aktif olarak katılarak çözümlemeci bir bakış açısını kullanmalarını gerektiren bir yöntemdir. Sorunlu olay gerçek ya da gerçeğe çok yakın olabilir. Olayı anlatan ve gerekli verileri kapsayan bir doküman üzerinde çalışan öğrenci(ler), olayı öğrenir, verileri çözümler, sorunu değerlendirirler. Birlikte tartışarak olayın nedenine ya da çözümüne ilişkin öneriler geliştirirler. Özellikle sosyal bilimlerde pek çok konuyu, örnek olay biçiminde sınıfa getirmek olanaklıdır. Öğrenciler süreç içinde aktif konumda kalırlar ve üst düzey kazanımlar elde ederler.
Gösteri Bu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yapar, öğrenciler bakarak ve izleyerek öğrenmeye çalışır. Bu yöntem genellikle olanakların kısıtlı olması halinde ve tehlikeli deney ve durumların ele alınmasında uygulanır.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.
Kavram HaritalarıKavramların ilişkileri, kapsamları ve temel özelliklerinin şekil, grafik ve sözcüklerle, önerme ve ilkelere dayalı olarak ifade edildiği bir ilişki ağını ifade eder. Görsel yolla öğrenmeye olanak sağlar. Şu aşamalar izlenir: (1) Öğretilecek konuyla ilgili kavramlar listelenir. (2) Öğretilecek konunun adı en başa yazılır. (3) Kavramlar arasındaki ilişkiler ve genellemeler maddeler halinde yazılır. (4) Kavramlar kutucuk içine alınır. (5) Kavramlar en genel kavramdan özel kavramlara doğru veya kapsam, özellik ve ilişkilerine göre derecelenir. Derecelendikten sonra kutucuklar içine alınır. (6) İlişkiler, oklar ve ifadelerle yönlendirilir.
Öğrenme İstasyonlarıİstasyonlarda öğrenme, bütün sınıfın her aşamaya (her istasyona) katkı sağlaması yoluyla bir önceki grubun yaptıklarını ileri götürmeyi öğreten öğrenci merkezli bir yöntemdir. İstasyon yöntemi ile dersin işlendiği sınıflarda 3-5 kişilik gruplar oluşturulur. Her gruba bir istasyon şefi ya da gözlemci atanır. Oluşturulan gruplar istasyonlara dağılarak her gittikleri istasyonlarda belli bir süre kalarak görevlerini icra ederler. Bütün grupların, bütün istasyonlarda çalışmaları gerekmektedir. Bütün öğrencilerin görev almaları esastır. İstasyonlarda neden sonuç değişkenlerini yazma, slogan yazma, şiir yazma, hikâye yazma, afiş hazırlama gibi etkinlikler yapılabilir. Çalışmalar sonunda ürünler sergilenir. İstasyon yönteminde öğrencilerin grupla çalışmaları, onların sosyalleşmesine katkıda bulunmaktadır.
İşbirlikli öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
Senaryoya dayalı öğretimÖrnek olaya benzese de, senaryoda kurgusal bir yaklaşım vardır. Konu, kurgunun içine yedirilerek öğrencilere sunulabileceği gibi, öğrencilerin kendi senaryolarını üretmelerine kadar uzanabilir.
ProjeProje tabanlı öğrenim, öğrencileri ilginç sorunlarla uğraşmaya ve bunun sonunda sıra dışı ürünler oluşturmaya yönlendiren bir öğretim yoludur. Öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanmalarına olanak sağlar ve olaylara geniş açıdan bakmalarını gerektirir.
GeziÖğrenmeyi sınıf dışına taşıyan bir yöntemdir. Öğrencileri fabrika, müze, kütüphane, çeşitli devlet kurumları, dağ, orman, göl, park, bahçe gibi yerlere götürerek oralarda doğrudan gözlem yaptırılarak bilgi edinmeyi sağlayan bir yöntemdir.
GözlemGenellikle doğaya ilişkin bilgilerimizi gözlemlerimiz yoluyla edinsek de, gözlem yöntemi başka olgu ve durumlar için de kullanılır. Gözlem sonucu elde ettiğimiz bulguları zihnimizde işleyerek belli başlı genellemelere ulaşmaya çalışırız. Eğer belli hatalardan dolayı yanlış genellemelere ulaşmışsak, aynı olgu ve varlıklar üzerinde tekrar gözlem yapmak gerekir.  

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TEMEL ALAN İlişkisi (Akademik)
PProgram yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TEMEL ALAN İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SBO 505 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ 3+0 7,5 Zorunlu
- Sosyal Bilgiler Oğretmenliği Seçmeli - 1 3+0 7,5 Seçmeli
- Sosyal Bilgiler Oğretmenliği Seçmeli - 1 3+0 7,5 Seçmeli
- Sosyal Bilgiler Oğretmenliği Seçmeli - 1 3+0 7,5 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Sosyal Bilgiler Oğretmenliği Seçmeli - 1

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SBO 550 YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ 0+2 7,5 Zorunlu
SBO 528 SOSYAL BİLGİLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 3+0 7,5 Zorunlu
- Sosyal Bilgiler Oğretmenliği Seçmeli - 2 3+0 7,5 Seçmeli
- Sosyal Bilgiler Oğretmenliği Seçmeli - 2 3+0 7,5 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Sosyal Bilgiler Oğretmenliği Seçmeli - 2

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SBO 700 UZMANLIK ALAN DERSİ 6+0 10 Zorunlu
SBO 500 YÜKSEK LİSANS TEZİ 0+0 20 Zorunlu
  Toplam 30  

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SBO 700 UZMANLIK ALAN DERSİ 6+0 10 Zorunlu
SBO 500 YÜKSEK LİSANS TEZİ 0+0 20 Zorunlu
  Toplam 30  


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11
BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİZ           
LİSANSÜSTÜ DANIŞMANLIKZ           
SOSYAL BİLGİLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİZ***********
UZMANLIK ALAN DERSİZ***********
YÜKSEK LİSANS SEMİNERİZ***********
YÜKSEK LİSANS TEZİZ***********
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11
ATATÜRK DÖNEMİ EĞİTİM VE KÜLTÜR PROGRAMLARIS***********
COĞRAFYA EĞİTİMİ İNCELEMELERİS***********
COĞRAFYADA TEMEL KAVRAMLARS***********
MODERN TÜRKİYE’DE DÜŞÜNCE TARİHİS****** ****
SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİNDE LİTERATÜR İNCELEMELERİS           
SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİNDE ÖĞRETİM PROGRAMI İNCELEMELERİS** * *
SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLARS****** ****
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ IS***********
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ IIS***********
SOSYAL BİLGİLER PROGRAM GELİŞTİRMES           
SOSYAL BİLGİLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİS***********
SOSYAL TABAKALAŞMAS***********
TARİH EĞİTİMİ İNCELEMELERİS***********
TOPLUMSAL PROJE EĞİTİMİS*** *******
TURİZM COĞRAFYASIS***********
TÜRK DEMOKRASİ TARİHİS***********
TÜRKİYE BÖLGESEL COĞRAFYASIS***********
TÜRKİYE'DE KÜLTÜR DEĞİŞMELERİS***********
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2022 PAU