2103 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ

GENEL BİLGİLER
Bu programın amacı; Atatürk İlke ve İnkılâpları doğrultusunda ülkesine ve milletine gönülden bağlı, millî değerlerini koruyup yaşatmayı amaç edinen, nitelikli, ahlâklı, sorgulayan, eleştiren, yaratıcı düşünceye sahip okul öncesi eğitimi ve öğretimine ilişkin evrensel bakış açısı ile alanıyla ilgili bilimsel araştırmalar ışığında öğretmenlik meslek bilgi ve becerileri ile donatılmış öğretmenler yetiştirmektir.

Amaçlar
Okul öncesi eğitimi ve öğretimine ilişkin evrensel bir bakış açısı ile bilgi ve deneyim birikimini sürekli olarak geliştiren, ulusal ve uluslar arası okul öncesi eğitim yaklaşımları konusunda bilgi sahibi, insanları seven, kendine güveni ve saygısı olan, genel kültür düzeyi yüksek, yaratıcı, hoşgörülü ve sabırlı kişilik özelliklerine sahip öğretmenler yetiştirmek.


Kabul Koşulları
ALES; ÜDS/KPDS; Mezuniyet notu

Mezuniyet Koşulları
öğrenciler 21 kredilik ders ve seminer almalı ve en az 4 not ortalaması üzerinden 3 ile dönemi tamamlamalıdır.

İstihdam Olanakları
Mezun olan öğrencileimiz farklı üniversitelerde akademik personel ve uzman olarak görev alabilmektedirler.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Okul Öncesi Eğitimi alaninda Yüksek Lisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
Yüksek Lisans

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulunun belirlemiş olduğu YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Dereceye Yönelik Kurallar
öğrenciler 21 kredilik ders ve seminer almalı ve en az 4 not ortalaması üzerinden 3 ile dönemi tamamlamalıdır.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından yeterli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ENSTİTÜ ANABİLİMDALI BAŞKANIProf. Dr. HÜSEYİN KIRAN  hkiran@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Alanı ile ilgili ileri düzeyde alan bilgisine sahip olur ve bunu gerçek öğretim ortamlarında kullanır
2Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
3Bilimsel ve analitik düşünme becerilerine sahip olur, bağımsız olarak bilimsel araştırma yapabilecek düzeyde bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bilir ve kullanır.
4Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarır.
5Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
6Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
7Bilişim ve iletişim teknolojilerinin eğitim uygulamalarında kullanılmasına yönelik bilgi ve becerilerini geliştirir.
8Alanına yönelik ilgi duyduğu araştırma alanı ile ilgili veri toplar, yorumlar, raporlaştırır ve sunar.
9Alanında yürüttüğü çalışmaları toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek yapar.
10Alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
11Alanındaki yeni gelişmeleri takip ederek, ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda yorumlar
12Ülkemizde yürütülmekte olan öğretim programlarına yönelik eleştiri ve önerilerini sunar.
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Gösterip YaptırmaBu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yaparak gösterir ve sonrasında öğrencilerin yapmalarını sağlar. Öğrenciler sadece bakarak ve izleyerek değil, aynı zamanda yaparak ve deneyerek öğrenmeye çalışırlar. Bu yöntem genellikle beceri öğretiminde uygulanır. Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur.
Sorun (Problem) ÇözmeBir şüphe veya belirsizlikten doğan herhangi bir duruma sorun adı verilmektedir. Genellikle insan hayatında engelleyici veya rahatsızlık verici bir rolü olan sorunlar bilimsel yöntemin aşamalarıyla ele alınarak çözülürler. (a) Sorun belirlenir. (b) Sorun tanımlanır. (c) Olası çözüm yolları aranır ve hipotez geliştirilir. (d) Çözüm yolu sınanır. (e) Sınama doğru çözüme götürürse hipotez doğrulandığı için genellemeye gidilir. (f) Sınama doğru çözüme götürmezse, geriye dönülerek sınama etkinlikleri gözden geçirilir, seçilen diğer bir hipotez tekrar sınanır.  Bu yöntem kişinin problem çözme, bağımsız çalışma, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi yeteneklerini geliştirilir.
İşbirlikli Öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.
ProjeProje tabanlı öğrenim, öğrencileri ilginç sorunlarla uğraşmaya ve bunun sonunda sıra dışı ürünler oluşturmaya yönlendiren bir öğretim yoludur. Öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanmalarına olanak sağlar ve olaylara geniş açıdan bakmalarını gerektirir.
Görüşme Öğretmenin yeterli donanıma sahip olmadığı durumlarda veya belli konularda daha zengin donanıma sahip kişileri (edebiyatçı, sanatçı, tasarımcı, yazar, çizer, vs.) sınıfa getirerek, sınıf önünde geliştirilen bir konuşmayı ifade eder. Öğrencileri duyuşsal anlamda tetikleyen bir tekniktir. Bazı durumlarda öğrenciler bilgi edinmek amacıyla belli kişilerle görüşmeler yaparak, elde ettikleri bilgileri çözümleyerek öğrenebilirler.

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TEMEL ALAN İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
    

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TEMEL ALAN İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
OKO 533 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 3+0 7,5 Zorunlu
OKO 520 GELİŞİM KURAMLARI 3+0 7,5 Zorunlu
- Okul Öncesi Seçmeli-1 3+0 7,5 Seçmeli
- Okul Öncesi Seçmeli-1 3+0 7,5 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Okul Öncesi Seçmeli-1

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
OKO 550 YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ 0+2 5 Zorunlu
OKO 534 UYGULAMALI İSTATİSTİK VE VERİ ANALİZİ 3+0 5 Zorunlu
OKO 532 KARŞILAŞTIRMALI OKULÖNCESİ EĞİTİM 3+0 5 Zorunlu
- Okul Öncesi Seçmeli-2 3+0 7,5 Seçmeli
- Okul Öncesi Seçmeli-2 3+0 7,5 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Okul Öncesi Seçmeli-2

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
OKO 500 YÜKSEK LİSANS TEZİ 0+0 20 Zorunlu
OKO 700 UZMANLIK ALAN DERSİ 6+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
OKO 700 UZMANLIK ALAN DERSİ 6+0 10 Zorunlu
OKO 500 YÜKSEK LİSANS TEZİ 0+0 20 Zorunlu
  Toplam 30  


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12
GELİŞİM KURAMLARIZ************
KARŞILAŞTIRMALI OKULÖNCESİ EĞİTİMZ********* **
LİSANSÜSTÜ DANIŞMANLIKZ            
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİZ********** *
UYGULAMALI İSTATİSTİK VE VERİ ANALİZİZ************
UZMANLIK ALAN DERSİZ************
YÜKSEK LİSANS SEMİNERİZ************
YÜKSEK LİSANS TEZİZ************
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12
AİLE-ÖĞRETMEN VE ÇOCUK İLETİŞİMİS************
ARAŞTIRMA TEKNİKLERİS************
ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİS            
BİLİMSEL ARAŞTIRMALARDA VERİ ANALİZİS            
ÇOCUK EĞİTİMİNDE OYUNS            
ÇOCUKLARDA DAVRANIŞ YÖNLENDİRMES**  ** *****
ÇOCUKTA YARAT.EĞT. VE YARATICI FAA.S************
EĞİTİMDE BİREYSEL FARKLILIKLARS************
ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNDE TRENDLER VE YENİLİKLERS************
FARKLI ÜLKELERDE ÇOCUK EDEBİYATI(0-6 YAŞ) S************
GELİŞİM KURAMLARIS************
GELİŞİM VE ÖĞRENMEDE YENİ YAKLAŞIMLARS************
İLETİŞİM BECERİLERİS            
NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİS************
OKUL ONCESİ DÖNEMDE GELİŞİMİN SOSYAL BOYUTLARIS************
OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE DUYGUSAL YETERLİK VE DESTEKLENMESİ S            
OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE DÜŞÜNME BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE EĞİTİM PROGRAMLARIS************
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA YÖNETİM VE DENETİMS************
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM MODELLERİS            
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMLARIS************
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE ÇEVRE EĞİTİMİS*** ** *****
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE GÜNCEL KONULARS************
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME VE DEĞERLENDİRMES************
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ İSTATİSTİKS************
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİNDE GELİŞİM KURAMLARIS            
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİNDE MÜZİK VE DRAMAS************
OKULÖNCESİ EĞİTİM YÖNETİMİS            
ÖĞRENME KURAMLARIS            
RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLARS**  **** ***
YAKIN İLİŞKİLER VE AİLE DİNAMİKLERİ PSİKOLOJİSİS            
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2022 PAU