2173 MÜZİK EĞİTİMİ DR.

GENEL BİLGİLER
Programda, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve sanat uygulamaları etkinliklerinden oluşan doktora eğitimi verilir. Program müzik eğitimi bilim dalı tezli yüksek lisans programını tamamlayan öğrencilere açıktır. Müzik Eğitiminde kullanılan yöntem, kuramlar ve uygulamalar hakkında derinlemesine bir eğitim verilir.

Amaçlar
Bu programın temel amacı, öğrencilerin kuramsal ve pratik yapma becerilerini geliştirerek Müzik Eğitimi alanında DR ünvanını almasıdır. Öğrencinin alana yönelik araştırmalar yaparak bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve paylaşma yeteneği kazanması sağlanır.


Kabul Koşulları
Programa; Müzik Eğitimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans mezunu olmak koşulu ile, ALES puan türlerinin herhangi birinden en az 65 puan (%50), YDS, YÖKDİL veya Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavları ile ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından 55 veya eşdeğer bir puan (%10) ve Mezuniyet notu (%15) belgeleri ile başvuru yapılır. Bilim (Mülakat) sınavından (%25) sonra adayların ağırlıklı not ortalaması hesaplanır ve ortalaması 100 üzerinden 70 olan adaylar başarı sırasına göre sıralanır, o dönem belirlenen kontenjana göre programa yerleştirilir.

Mezuniyet Koşulları
Bir öğrencinin programdan başarı ile mezun olabilmesi için; toplam 9 adet (3 Zorunlu ve 6 Seçmeli Ders) ve 2 adet Doktora Seminerinden az olmamak koşulu ile en az 90 AKTS alması, 20 AKTS Yeterlik Sınavına Hazırlık ve 10 AKTS Tez Önerisi Hazırlama ile Yeterlik Sınavından başarılı olması, 80 AKTS Tez Çalışması ve 40 AKTS Uzmanlık Alan Dersi alarak toplamda 240 AKTS tamamlaması ve hazırladığı doktora tezini başarıyla savunması gerekmektedir.

İstihdam Olanakları
MEB bunyesinde müzik eğitimciliği, üniversitelerde müzik eğitimciliği, özel kurum ve kuruluşlarda sanat eğitimciliği, TRT de prodüktörlük, Kültür Bakanlığına bağlı sanat kurumlarında sanatçılık ve idarecilik yapmak.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Müzik Eğitimi Dr. alaninda Doktora Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
Doktora

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları Senato tarafından belirlenir.

Dereceye Yönelik Kurallar
Bir öğrencinin programdan başarı ile mezun olabilmesi için; toplam 9 adet (3 Zorunlu ve 6 Seçmeli Ders) ve 2 adet Doktora Seminerinden az olmamak koşulu ile en az 90 AKTS alması, 20 AKTS Yeterlik Sınavına Hazırlık ve 10 AKTS Tez Önerisi Hazırlama ile Yeterlik Sınavından başarılı olması, 80 AKTS Tez Çalışması ve 40 AKTS Uzmanlık Alan Dersi alarak toplamda 240 AKTS tamamlaması ve hazırladığı doktora tezini başarıyla savunması gerekmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş
İlgili alanda akademik kariyerine devam edebilir.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ENSTİTÜ ANABİLİMDALI BAŞKANIProf. Dr. EFE AKBULUT  eakbulut@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Müzik öğretmenliği birinci aşama (lisans) ile ilişkilendirilmiş yeterliliklerin genişlemesi ve güçlenmesi üzerine kurulmuş bilgi ve anlayışı ya da fırsatı, müzik eğitimi alanında, orijinal fikirlerin geliştirilmesinde ve uygulanmasında kullanabildiklerini gösterirler.
2Bilgi, anlama ve problem çözme yeteneklerini müzik eğitimi alanı ile ilgili olarak geniş (ya da disiplinler-arası) bağlamlarda yeni veya yabancı ortamlarda uygulayabilirler.
3Müzik eğitimi alanı ile ilgili araştırmalarında ulaştıkları sonuçları ve onları destekleyen bilgi ve tartışmaları uzman olan ya da olmayan kişilere açıkça ve muğlak olmayan bir şekilde iletebilirler.
4Müzik eğitimi alanında büyük ölçüde kimseye bağlı olmaksızın veya özerk bir şekilde çalışmalarını sürdürmelerini sağlayacak öğrenme becerilerine sahiptirler.
5Anadallarına yönelik büyük ölçüde kimseye bağlı olmaksızın veya özerk bir şekilde çalışmalarını sürdürmelerini sağlayacak öğrenme becerilerine sahiptirler.
6Anadallarına ulusal ve evrensel müzik eserlerini seslendirmelerini sağlayacak öğrenme becerilerine sahiptirler.
7Anadalları ile ilgili yöntem ve becerilerde ustalık gösterirler.
8Müzik alanına ilişkin yeni eğitim teknolojilerini tanır ve kullanabilirler.
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Gösterip YaptırmaBu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yaparak gösterir ve sonrasında öğrencilerin yapmalarını sağlar. Öğrenciler sadece bakarak ve izleyerek değil, aynı zamanda yaparak ve deneyerek öğrenmeye çalışırlar. Bu yöntem genellikle beceri öğretiminde uygulanır. Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur.
Sorun (Problem) ÇözmeBir şüphe veya belirsizlikten doğan herhangi bir duruma sorun adı verilmektedir. Genellikle insan hayatında engelleyici veya rahatsızlık verici bir rolü olan sorunlar bilimsel yöntemin aşamalarıyla ele alınarak çözülürler. (a) Sorun belirlenir. (b) Sorun tanımlanır. (c) Olası çözüm yolları aranır ve hipotez geliştirilir. (d) Çözüm yolu sınanır. (e) Sınama doğru çözüme götürürse hipotez doğrulandığı için genellemeye gidilir. (f) Sınama doğru çözüme götürmezse, geriye dönülerek sınama etkinlikleri gözden geçirilir, seçilen diğer bir hipotez tekrar sınanır.  Bu yöntem kişinin problem çözme, bağımsız çalışma, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi yeteneklerini geliştirilir.
İşbirlikli Öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
Gösteri Bu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yapar, öğrenciler bakarak ve izleyerek öğrenmeye çalışır. Bu yöntem genellikle olanakların kısıtlı olması halinde ve tehlikeli deney ve durumların ele alınmasında uygulanır.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.
Öğrenme İstasyonlarıİstasyonlarda öğrenme, bütün sınıfın her aşamaya (her istasyona) katkı sağlaması yoluyla bir önceki grubun yaptıklarını ileri götürmeyi öğreten öğrenci merkezli bir yöntemdir. İstasyon yöntemi ile dersin işlendiği sınıflarda 3-5 kişilik gruplar oluşturulur. Her gruba bir istasyon şefi ya da gözlemci atanır. Oluşturulan gruplar istasyonlara dağılarak her gittikleri istasyonlarda belli bir süre kalarak görevlerini icra ederler. Bütün grupların, bütün istasyonlarda çalışmaları gerekmektedir. Bütün öğrencilerin görev almaları esastır. İstasyonlarda neden sonuç değişkenlerini yazma, slogan yazma, şiir yazma, hikâye yazma, afiş hazırlama gibi etkinlikler yapılabilir. Çalışmalar sonunda ürünler sergilenir. İstasyon yönteminde öğrencilerin grupla çalışmaları, onların sosyalleşmesine katkıda bulunmaktadır.
İşbirlikli öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
Rol OynamaRol oynama, öğrencinin kendi duygu ve düşüncelerini başka bir kişiliğe bürünerek ifade etmesini sağlayan bir öğrenme yoludur. Yöntemin başarıya ulaşması için öğrencinin yaratıcı düşünceyi kullanması gerekir. Öğrenci, gerçek rolünden ve duygularından arınarak kendini başka birinin yerine koyar. Böylece onların nasıl düşündüklerini, neler hissettiklerini ve nasıl davrandıklarını anlamaya çalışır. Bu teknikte dersin konusu ile ilgili bir sorun, durum, olay ya da fikir bir grup öğrenci tarafından diğer öğrencilerin önünde sergilenerek duruma çözüm üretilmeye çalışılır. Bazı kaynaklarda rol oynamanın, problem çözme süreci şeklinde olması gerektiği de ifade edilmektedir.
DramaÖğrencilerin bir beceri ya da durumu sınıfın önünde canlandırarak öğrendikleri bir yöntemdir. Yaşayarak bilgi edinmenin yanı sıra, sözel ifade gücünün gelişmesi ve toplumsallaşmanın sağlanmasında da önemli yararı bulunmaktadır. Yaratıcı, üretken, yaratıcı kararlar alabilen, değişik olmaktan ve değişiklik yapmaktan korkmayan, dilini iyi kullanan, eleştirel düşünen bireyler yetiştirmeye olanak sağlar.
ProjeProje tabanlı öğrenim, öğrencileri ilginç sorunlarla uğraşmaya ve bunun sonunda sıra dışı ürünler oluşturmaya yönlendiren bir öğretim yoludur. Öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanmalarına olanak sağlar ve olaylara geniş açıdan bakmalarını gerektirir.
Görüşme Öğretmenin yeterli donanıma sahip olmadığı durumlarda veya belli konularda daha zengin donanıma sahip kişileri (edebiyatçı, sanatçı, tasarımcı, yazar, çizer, vs.) sınıfa getirerek, sınıf önünde geliştirilen bir konuşmayı ifade eder. Öğrencileri duyuşsal anlamda tetikleyen bir tekniktir. Bazı durumlarda öğrenciler bilgi edinmek amacıyla belli kişilerle görüşmeler yaparak, elde ettikleri bilgileri çözümleyerek öğrenebilirler.
Analoji /Metaforla ÖğretimSoyut konu ve kavramları somut nesnelere benzeterek öğrenmeyi sağlayan bir yoldur.
MünazaraMünazara, bir konu üzerinde, belli kural ve yöntemlere uyularak yapılan tartışma türüdür. Münazara, ikişerli veya üçerli iki grup öğrencinin bir fikrin, eylemin veya önerinin taraf ve karşı noktalarını ortaya koymasıdır. Amaç bir konudaki birbirine zıt fikirleri tartışmaktır. Gruplardan birisi işlenecek konuya olumlu, diğeri ise olumsuz yönden savunmalıdır. Münazarada etkili savunmanın önemli olması gibi, belli zaman içinde konuşmak da önemlidir. Bu nedenle konuşmacılara eşit zaman dilimleri verilmelidir. Bu zaman, genellikle 5-15 dakikadır. Öğretmen münazarayı değerlendirmek için sınıfa rehberlik eder.
Beyin FırtınasıBeyin fırtınası, değerlendirme ya da sınırlama olmaksızın bir sorunun çözümüne ilişkin mümkün olduğunca çok çözüm yollarını elde etmek için düzenlenmiş olan bir grup çalışması sürecidir. Beyin fırtınasının amacı, öğrencilerin fikir üretmelerini sağlamak ve onların kendilerini ifade etmesini kolaylaştırmaktır. Bu teknik, üst düzey tartışma tekniği olarak kullanılır. Fırtına dönemi ve değerlendirme dönemi vardır. Başarılı bir beyin fırtınasında; değerlendirmenin sonraya bırakılması, serbest ve neşeli bir ortam yaratılması, olabildiğince çok miktarda fikir üretilmesinin sağlanması, önerilen fikirlerin gruplanması ve geliştirilmesi çok önemlidir.

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TEMEL ALAN İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 04
    

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TEMEL ALAN İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
Ders Planı

1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
MZE 601 ANAÇALGI EĞİTİMİ I 3+0 9 Zorunlu
MZE 605 MÜZİK EĞİTİMİNDE NİTEL VE NİCEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 3+0 12 Zorunlu
- Seçmeli-1 3+0 9 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-1

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
MZE 602 ANAÇALGI EĞİTİMİ II 3+0 9 Zorunlu
MZE 603 DOKTORA SEMİNERİ I 0+2 3 Zorunlu
- Seçmeli-2 3+0 9 Seçmeli
- Seçmeli-3 3+0 9 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-2
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-3

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
MZE 604 DOKTORA SEMİNERİ II 0+2 3 Zorunlu
- Seçmeli-4 3+0 9 Seçmeli
- Seçmeli-5 3+0 9 Seçmeli
- Seçmeli-6 3+0 9 Seçmeli
  Toplam 30  
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-4
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-5
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-6

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ENS 600 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK 0+0 20 Zorunlu
ENS 602 TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA 0+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

5. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
MZE 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
MZE 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
  Toplam 30  

6. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
MZE 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
MZE 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

7. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
MZE 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
MZE 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

8. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
MZE 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
MZE 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08
ANAÇALGI EĞİTİMİ IZ        
ANAÇALGI EĞİTİMİ IIZ        
DOKTORA SEMİNERİ IZ        
DOKTORA SEMİNERİ IIZ        
DOKTORA TEZİZ        
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİZ        
LİSANSÜSTÜ DANIŞMANLIKZ        
MÜZİK EĞİTİMİNDE NİTEL VE NİCEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİZ        
TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMAZ        
YETERLİK SINAVINA HAZIRLIKZ        
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08
ÇALGI EĞİTİMİNDE ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ VE EKOLLERS        
ÇALGI ETÜTLERİNDE ANALİZS        
KORO EĞİTİMİNDE TÜR VE STİL ÖZELLİKLERİS        
MÜZİK EĞİTİMİ PROGRAMLARI VE ANALİZİS        
MÜZİK EĞİTİMİNDE AKTİF ÖĞRENME VE MÜZİK ÖĞRETİM YÖNTEMLERİS        
MÜZİK EĞİTİMİNDE DİSİPLİNLERARASI YAKLAŞIMLARS        
MÜZİK EĞİTİMİNDE PROGRAM HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRMES        
MÜZİK EĞİTİMİNDE SANAT VE ESTETİK KURAMLARIS        
MÜZİK EĞİTİMİNDE SOSYAL VE KÜLTÜREL ÇALIŞMALARS        
MÜZİK PSİKOLOJİSİS        
PİYANO EĞİTİMİNDE KULLANILAN EŞLİKLEME BİÇİMLERİ VE ANALİZİS        
PİYANO PEDAGOJİSİS        
YAŞ GRUPLARINA GÖRE SES EĞİTİMİS        
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2023 PAU