2623 EĞİTİM YÖNETİMİ DR.

GENEL BİLGİLER


AmaçlarKabul Koşulları


Mezuniyet Koşulları
Lisansüstü ders programından alınan derslerin başarılı bir şekilde tamamlanması gerekmektedir. Ders aşamasından sonra tez çalışması, danışman öğretim üyesinin nezaretinde yapılarak teslim edilmelidir. Ayrıca, bu tez çalışmasının atanacak jüri önünde sözlü olarak başarılı bir şekilde sunulması gerekmektedir.

İstihdam Olanakları


Kazanılan Derece
Programın tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar Eğitim Yönetimi Dr. alanında Doktora Diploması derecesi alırlar.

Derecenin Seviyesi
Doktora

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları Senato tarafından belirlenir.

Dereceye Yönelik Kurallar
Lisansüstü ders programından alınan derslerin başarılı bir şekilde tamamlanması gerekmektedir. Ders aşamasından sonra tez çalışması, danışman öğretim üyesinin nezaretinde yapılarak teslim edilmelidir. Ayrıca, bu tez çalışmasının atanacak jüri önünde sözlü olarak başarılı bir şekilde sunulması gerekmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş
İlgili alanda akademik kariyerine devam edebilir.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ENSTİTÜ ANABİLİMDALI BAŞKANIProf. Dr. ABDURRAHMAN TANRIÖĞEN  atogen@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1EYDEPE alanında teori, politika ve uygulamalara yönelik sahip olduğu YL düzeyindeki bilgi, deneyim ve araştırma yeterliklerine dayalı olarak yeni bakış açıları geliştirmek, alana ilişkin bilgilerini derinleştirerek eğitim yönetimi ve denetimi alanındaki sorunlara yeni çözüm önerileri üretebilmek.
2Felsefe, sosyoloji, psikoloji, ekonomi, hukuk, siyaset gibi disiplinler ve eğitimde program geliştirme, eğitim tarihi, ölçme ve değerlendirme, karşılaştırmalı eğitim, yetişkin eğitimi gibi alt eğitim alanları ile eğitim yönetimi ve denetimi alanı arasında ilişkileri kurabilme, bu ilişkileri analiz ederek, sentezleyerek ve değerlendirerek eğitim yönetimi ve denetimi alanına ilişkin yeni ve özgün sonuçlara ulaşabilmek.
3EYDEPE alanına ilişkin özgün ve yeni bilgileri belirli bir yönteme dayandırarak sınıflandırabilme ve bu sistematiğe dayalı olarak eğitim yönetimi ve denetimi alanında analiz, sentez ve değerlendirme düzeyinde sonuçlara varılabilecek nitel ve nicel araştırma becerilerine sahip olmak.
4EYDEPE alanına ilişkin güncel ve karmaşık konulara farklı açılımlar sağlayacak yeni bilimsel yöntemler geliştirebilme, farklı disiplinlerde geliştirilen yöntemleri alana uyarlayabilme ve eğitim sistemlerinin yönetimi ve denetimine ilişkin özgün ve bilimsel araştırmalar tasarlayıp uygulayabilmek.
5Genel olarak örgüt ve yönetim, özel olarak EYDEPE alanında ortaya atılan yeni düşünce ve eğitim sisteminin iç ve dış çevresinde ortaya çıkan değişimleri eleştirel bakış açısıyla analiz edip, eğitim sistemlerinin etkililiğine yönelik sentezlere ulaşarak yargılar geliştirebilmek.
6EYDEPE alanına yenilik getiren veya yeni bir bilimsel yöntemin geliştirilmesini konu edinen ulusal ve uluslar arası düzeyde yayınlanabilir nitelik taşıyan yayınlarla alana katkıda bulunma.
7EYDEPE alanı ile ilgili diğer disiplinlerle özgün ve disiplinler arası çalışmaları yürütebilmek için takım üyeliği ve liderlik becerilerine sahip olmak.
8EYDEPE sorunlarının çözümünde yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme yeterliklerini kullanarak yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilmek.
9EYDEPE alanına ilişkin eğitsel ve öğretimsel etkinliklerde etkin rol alma, bu tür etkinliklerin yaygınlaştırılmasında kolaylaştırıcı ve lider rolünü oynayabilmek.
10EYDEPE araştırma ve uygulamalarında etik ilkelerin farkında olarak, bu ilkeleri benimseyerek uygulayabilmek.
11EYDEPE alanıyla ilgili bilgi ve becerileri öğrencilerine kazandırabilme ve etkileşimli öğretim sürecinin oluşturabilmek için etkili eğitim ve yönetim stratejileri geliştirip ve uygulayabilmek.
12EYDEPE alanı ile ilgili konu ve uygulamalarda politika üretenler, araştırmacılar ve uygulayıcılar ile diğer disiplinlerde yer alan kişiler arasında gerçekleşen sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bakış açısıyla ele alarak, eğitim yönetimi ve denetimi alanında gerçekleştireceği çalışmalara dönük olarak geliştirmek,bu ilişkileri yönetebilmek.
13EYDEPE alanında geliştirdiği özgün düşünce ve çalışmalarını bilimsel toplantılarda ve uzmanlar önünde savunabilme yetkinliğini sergilemek.
14En az bir yabancı dilde ileri düzeyde dinleme, okuma, karşılıklı konuşma, sözlü ve yazılı anlatım becerilerine sahip olarak, yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilmek.
15Ulusal, uluslar arası ve disiplinler arası çalışmalarda kültürel farklılıkları göz önünde bulundurarak iletişim kurabilmek.
16Eğitim örgütlerinin geliştirilmesinde insan kaynaklarına bağlı sorunları eğitime özgü özellikler ve disiplinler arası gelişmeler açısından değerlendirerek, insan kaynaklarının yönetimine ilişkin yeni strateji ve araçlar geliştirebilmek.
17EYDEPE alanındaki yeni yönetim ve denetim yaklaşımlarını eğitim sistemi ile ilgili kişi ve kurumlara tanıtarak, eğitim örgütlerinin gelişmesine ve bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunmak.
18EYDEPE alanına ilişkin sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak eğitim politikası üretenler, araştırmacılar ve uygulayıcılar arasında işe dönük etkileşim ve işbirliği geliştirebilmek.
19Eğitim sisteminin işleyişi, bu işleyişe yön veren toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözümler üretebilmek ve bu çözümlerin geçerliliğini ulusal ve uluslar arası düzeyde sınayabilmek.
20Eğitimin ekonomik kalkınmaya yönelik katkılarını bilgi toplumu çerçevesinde değerlendirerek, bilgiye dayalı ekonomik gelişim anlayışına katkı sağlayacak yeni düşüncelerin analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilmek.
21Türk Eğitim Sistemi’ne yön veren politikaları ve bu politikaların ortaya çıkış gerekçelerini değerlendirerek, sosyal, kültürel, ekonomik ve uluslar arası gelişmeler doğrultusunda Türk Eğitim Sistemi’ne yön verecek politikaların tartışılmasına ulusal ve uluslar arası düzeyde öncülük edebilmek.
22Eğitim örgütlerinin toplumsal işlevlerinin geliştirilmesine yönelik olarak eğitim örgütlerini teknik ve sosyal açıdan analiz edebilme ve bu analizlere dayalı olarak eğitim örgütlerindeki gerçekleştirilecek değişime stratejik lider olarak öncülük edebilmek.
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TEMEL ALAN İlişkisi (Akademik)
PProgram yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TEMEL ALAN İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
EBB 615 EĞİTİM YÖNETİMİ KURAMLARI VE UYGULAMALARI-I 3+0 15 Zorunlu
- Eğitim Yön Den Plan Eko Doktora 3+0 15 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Eğitim Yön Den Plan Eko Doktora

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
EBB 633 DOKTORA SEMİNERİ - I 0+2 7,5 Zorunlu
EBB 616 EĞİTİM YÖNETİMİ KURAMLARI VE UYGULAMALARI-II 3+0 7,5 Zorunlu
- Eğitim Yön Den Plan Eko Doktora 3+0 15 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Eğitim Yön Den Plan Eko Doktora

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
EBB 609 ÇAĞDAŞ EĞİTİM DENETİMİ VE UYGULAMALARI 3+0 7,5 Zorunlu
EBB 634 DOKTORA SEMİNERİ - II 0+2 7,5 Zorunlu
EBB 605 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ 3+0 7,5 Zorunlu
- Eğitim Yön Den Plan Eko Doktora 3+0 7,5 Seçmeli
  Toplam 30  
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Eğitim Yön Den Plan Eko Doktora

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ENS 600 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK 0+0 20 Zorunlu
ENS 602 TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA 0+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

5. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
EBB 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
EBB 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
  Toplam 30  

6. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
EBB 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
EBB 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
  Toplam 30  

7. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
EBB 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
EBB 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
  Toplam 30  

8. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
EBB 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
EBB 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
  Toplam 30  


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14PY 15PY 16PY 17PY 18PY 19PY 20PY 21PY 22
ÇAĞDAŞ EĞİTİM DENETİMİ VE UYGULAMALARIZ                      
DOKTORA SEMİNERİ - IZ**********************
DOKTORA SEMİNERİ - IIZ**********************
DOKTORA TEZİZ**********************
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİZ**********************
EĞİTİM YÖNETİMİ KURAMLARI VE UYGULAMALARI-IZ*** ***** *     **   *
EĞİTİM YÖNETİMİ KURAMLARI VE UYGULAMALARI-IIZ*************  *  *   
LİSANSÜSTÜ DANIŞMANLIKZ                      
ÖRGÜTSEL DAVRANIŞZ**    *****   *      *
TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMAZ                      
YETERLİK SINAVINA HAZIRLIKZ                      
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14PY 15PY 16PY 17PY 18PY 19PY 20PY 21PY 22
BİLİMSEL DÜŞÜNCENİN EVRİMİS************  ** ***
ÇOKKÜLTÜRLÜ EĞİTİM UYGULAMALARIS                      
EĞİTİM EKONOMİSİ VE PLANLAMASIS****** ***************
EĞİTİM POLİTİKALARI ANALİZİS                      
EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ ARAŞTIRMALARIS                      
EĞİTİMDE KARMA YÖNTEM ARAŞTIRMALARIS                      
İLERİ İSTATİSTİK VE ARAŞTIRMA ETİĞİS                      
KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM YÖNETİMİS****** *      *   ****
TOPLUMSAL KALKINMA VE EĞİTİMS   *               *  
YÖNETİM HUKUKUS*** *  * *      *  ***
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi