2621 EĞİTİM YÖNETİMİ, TEFTİŞİ, PLANLAMASI VE EKONOMİSİ DR.

GENEL BİLGİLER
Eğitim yönetimi, denetimi, planlaması ve ekonomisi doktora programı, 2007-2008 güz yarı yılında öğrenci almaya başlamıştır.

Amaçlar
Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi doktora programıyla; öğrencilerin eğitim bilimleri alanı ile ilgili bilgi, beceri ve anlayışlarını geliştirmeyi, çalışma alanlarındaki kuramları, modelleri ve araştırma yöntemlerini kavrama, yorumlama ve uygulama yeterliklerine sahip bireyler olarak yetiştirmeleri amaçlanmaktadır. Eğitim Örgütlerinin Analizi, Eğitim Örgütlerinde Değerlendirme Ölçüt ve Teknikleri, Okullarda Davranış Yönetimi Uygulamaları, Eğitim ve Ekonomik Gelişme, Stratejik Liderlik, Eğitim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar gibi dersler öğrencilerin çok yönlü olarak yetişmelerini amaçlayan dersler arasındadır.


Kabul Koşulları
Lisans diploması ile başvuranlar için, ALES 70; ÜDS/KPDS 55; Mezuniyet notu 3.30. Yüksek lisans diploması ile başvuranlar için, ALES 65; ÜDS/KPDS 55.

Mezuniyet Koşulları
Öğrenciler mezun olabilmek için en az 3.30 akademik ortamalaya sahip olmalı (4.00 üzerinden); gerekli krediyi tamamlamış olmalı; iki araştırma semineri sunmuş olmalı ve bir tezi başarılı bir biçimde hazırlamış ve savunmuş olmalıdırlar

İstihdam Olanakları
Herhangi bir özel kuruluşta ya da bir kamu kuruluşunda görev yapıyorken aynı zamanda Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi doktora programından mezun olanlar kurumsal koşulların elverişli olması durumunda, çalışma alanlarıyla ilgili daha üst düzey pozisyonlara atanabilmektedirler ya da kendilerinden uzman olarak yararlanılmaktadır. Bunun yanısıra ilgili yasal düzenlemeler gereği kamu görevlisi olarak çalışıyorken doktora programını bitiren kişilerin hizmet yıllarına bir kademe yükselmesi uygulanmaktadır. Herhangi bir kurum ya da kuruluşta çalışmayan ve Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi doktora programından mezun olan bireyler ise özel öğretim kurumları başta olmak üzere birçok kurumda çeşitli pozisyonlarda değerlendirilmek amacıyla istihdam edilmektedirler.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Dr. alaninda Doktora Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
Doktora

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları Senato tarafından belirlenir.

Dereceye Yönelik Kurallar
Öğrenciler mezun olabilmek için en az 3.30 akademik ortamalaya sahip olmalı (4.00 üzerinden); gerekli krediyi tamamlamış olmalı; iki araştırma semineri sunmuş olmalı ve bir tezi başarılı bir biçimde hazırlamış ve savunmuş olmalıdırlar

Üst Derece Programlarına Geçiş
İlgili alanda akademik kariyerine devam edebilir.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ENSTİTÜ ANABİLİMDALI BAŞKANIProf. Dr. ABDURRAHMAN TANRIÖĞEN  atogen@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1EYDEPE alanında teori, politika ve uygulamalara yönelik sahip olduğu YL düzeyindeki bilgi, deneyim ve araştırma yeterliklerine dayalı olarak yeni bakış açıları geliştirmek, alana ilişkin bilgilerini derinleştirerek eğitim yönetimi ve denetimi alanındaki sorunlara yeni çözüm önerileri üretebilmek.
2Felsefe, sosyoloji, psikoloji, ekonomi, hukuk, siyaset gibi disiplinler ve eğitimde program geliştirme, eğitim tarihi, ölçme ve değerlendirme, karşılaştırmalı eğitim, yetişkin eğitimi gibi alt eğitim alanları ile eğitim yönetimi ve denetimi alanı arasında ilişkileri kurabilme, bu ilişkileri analiz ederek, sentezleyerek ve değerlendirerek eğitim yönetimi ve denetimi alanına ilişkin yeni ve özgün sonuçlara ulaşabilmek.
3EYDEPE alanına ilişkin özgün ve yeni bilgileri belirli bir yönteme dayandırarak sınıflandırabilme ve bu sistematiğe dayalı olarak eğitim yönetimi ve denetimi alanında analiz, sentez ve değerlendirme düzeyinde sonuçlara varılabilecek nitel ve nicel araştırma becerilerine sahip olmak.
4EYDEPE alanına ilişkin güncel ve karmaşık konulara farklı açılımlar sağlayacak yeni bilimsel yöntemler geliştirebilme, farklı disiplinlerde geliştirilen yöntemleri alana uyarlayabilme ve eğitim sistemlerinin yönetimi ve denetimine ilişkin özgün ve bilimsel araştırmalar tasarlayıp uygulayabilmek.
5Genel olarak örgüt ve yönetim, özel olarak EYDEPE alanında ortaya atılan yeni düşünce ve eğitim sisteminin iç ve dış çevresinde ortaya çıkan değişimleri eleştirel bakış açısıyla analiz edip, eğitim sistemlerinin etkililiğine yönelik sentezlere ulaşarak yargılar geliştirebilmek.
6EYDEPE alanına yenilik getiren veya yeni bir bilimsel yöntemin geliştirilmesini konu edinen ulusal ve uluslar arası düzeyde yayınlanabilir nitelik taşıyan yayınlarla alana katkıda bulunma.
7EYDEPE alanı ile ilgili diğer disiplinlerle özgün ve disiplinler arası çalışmaları yürütebilmek için takım üyeliği ve liderlik becerilerine sahip olmak.
8EYDEPE sorunlarının çözümünde yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme yeterliklerini kullanarak yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilmek.
9EYDEPE alanına ilişkin eğitsel ve öğretimsel etkinliklerde etkin rol alma, bu tür etkinliklerin yaygınlaştırılmasında kolaylaştırıcı ve lider rolünü oynayabilmek.
10EYDEPE araştırma ve uygulamalarında etik ilkelerin farkında olarak, bu ilkeleri benimseyerek uygulayabilmek.
11EYDEPE alanıyla ilgili bilgi ve becerileri öğrencilerine kazandırabilme ve etkileşimli öğretim sürecinin oluşturabilmek için etkili eğitim ve yönetim stratejileri geliştirip ve uygulayabilmek.
12EYDEPE alanı ile ilgili konu ve uygulamalarda politika üretenler, araştırmacılar ve uygulayıcılar ile diğer disiplinlerde yer alan kişiler arasında gerçekleşen sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bakış açısıyla ele alarak, eğitim yönetimi ve denetimi alanında gerçekleştireceği çalışmalara dönük olarak geliştirmek,bu ilişkileri yönetebilmek.
13EYDEPE alanında geliştirdiği özgün düşünce ve çalışmalarını bilimsel toplantılarda ve uzmanlar önünde savunabilme yetkinliğini sergilemek.
14En az bir yabancı dilde ileri düzeyde dinleme, okuma, karşılıklı konuşma, sözlü ve yazılı anlatım becerilerine sahip olarak, yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilmek.
15Ulusal, uluslar arası ve disiplinler arası çalışmalarda kültürel farklılıkları göz önünde bulundurarak iletişim kurabilmek.
16Eğitim örgütlerinin geliştirilmesinde insan kaynaklarına bağlı sorunları eğitime özgü özellikler ve disiplinler arası gelişmeler açısından değerlendirerek, insan kaynaklarının yönetimine ilişkin yeni strateji ve araçlar geliştirebilmek.
17EYDEPE alanındaki yeni yönetim ve denetim yaklaşımlarını eğitim sistemi ile ilgili kişi ve kurumlara tanıtarak, eğitim örgütlerinin gelişmesine ve bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunmak.
18EYDEPE alanına ilişkin sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak eğitim politikası üretenler, araştırmacılar ve uygulayıcılar arasında işe dönük etkileşim ve işbirliği geliştirebilmek.
19Eğitim sisteminin işleyişi, bu işleyişe yön veren toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözümler üretebilmek ve bu çözümlerin geçerliliğini ulusal ve uluslar arası düzeyde sınayabilmek.
20Eğitimin ekonomik kalkınmaya yönelik katkılarını bilgi toplumu çerçevesinde değerlendirerek, bilgiye dayalı ekonomik gelişim anlayışına katkı sağlayacak yeni düşüncelerin analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilmek.
21Türk Eğitim Sistemi’ne yön veren politikaları ve bu politikaların ortaya çıkış gerekçelerini değerlendirerek, sosyal, kültürel, ekonomik ve uluslar arası gelişmeler doğrultusunda Türk Eğitim Sistemi’ne yön verecek politikaların tartışılmasına ulusal ve uluslar arası düzeyde öncülük edebilmek.
22Eğitim örgütlerinin toplumsal işlevlerinin geliştirilmesine yönelik olarak eğitim örgütlerini teknik ve sosyal açıdan analiz edebilme ve bu analizlere dayalı olarak eğitim örgütlerindeki gerçekleştirilecek değişime stratejik lider olarak öncülük edebilmek.
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Sorun (Problem) ÇözmeBir şüphe veya belirsizlikten doğan herhangi bir duruma sorun adı verilmektedir. Genellikle insan hayatında engelleyici veya rahatsızlık verici bir rolü olan sorunlar bilimsel yöntemin aşamalarıyla ele alınarak çözülürler. (a) Sorun belirlenir. (b) Sorun tanımlanır. (c) Olası çözüm yolları aranır ve hipotez geliştirilir. (d) Çözüm yolu sınanır. (e) Sınama doğru çözüme götürürse hipotez doğrulandığı için genellemeye gidilir. (f) Sınama doğru çözüme götürmezse, geriye dönülerek sınama etkinlikleri gözden geçirilir, seçilen diğer bir hipotez tekrar sınanır.  Bu yöntem kişinin problem çözme, bağımsız çalışma, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi yeteneklerini geliştirilir.
İşbirlikli Öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.
Beyin FırtınasıBeyin fırtınası, değerlendirme ya da sınırlama olmaksızın bir sorunun çözümüne ilişkin mümkün olduğunca çok çözüm yollarını elde etmek için düzenlenmiş olan bir grup çalışması sürecidir. Beyin fırtınasının amacı, öğrencilerin fikir üretmelerini sağlamak ve onların kendilerini ifade etmesini kolaylaştırmaktır. Bu teknik, üst düzey tartışma tekniği olarak kullanılır. Fırtına dönemi ve değerlendirme dönemi vardır. Başarılı bir beyin fırtınasında; değerlendirmenin sonraya bırakılması, serbest ve neşeli bir ortam yaratılması, olabildiğince çok miktarda fikir üretilmesinin sağlanması, önerilen fikirlerin gruplanması ve geliştirilmesi çok önemlidir.

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TEMEL ALAN İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03