2183 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

GENEL BİLGİLER
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı'nda lisans ve yüksek lisans programları yer almaktadır. 2002–2003 öğretim yılında lisans, 2005–2006 öğretim yılında yüksek lisans programlarında öğrenim vermeye başlayan ana bilim dalı, ilk lisans mezunlarını verdiği 2006 yılından beri hem nitelik ve hem de nicelik açısından gelişmeye devam etmektedir. Eğitim öğretim faaliyetleri, alanında uzman öğretim elemanlarından oluşan ve dinamik bir kadroyla, alandaki gelişme ve değişmelere uygun, demokratik ve katılımcı bir ortamda gerçekleştirilmektedir.

Amaçlar
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında üst düzey bilimsel araştırma becerilerini kullanabilen; çalışmalarında bilimsel etik kuralları dikkate alan; bireye, topluma ve çevreye duyarlı; problem çözme, iletişim, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerileri gelişmiş; bağımsız ve işbirlikli çalışabilen; yardım ve müdahale becerileri konusunda yeterli, alanındaki yenilik ve gelişmeleri takip edip çalışmalarına yansıtabilen donanımlı psikolojik danışma elemanı yetiştirmek.


Kabul Koşulları
ALES; YDS/YÖKDİL; Mezuniyet notu

Mezuniyet Koşulları
Öğrenciler mezun olabilmek için gerekli zorunlu ve seçmeli dersleri almış ve kredisini tamamlamış olması gereklidir.

İstihdam Olanakları
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik lisans programı mezunları; Milli Eğitim Bakanlığı’na okullarda ve rehberlik ve araştırma merkezlerinde, özel okul ve dershanelerde, üniversitelerdeki psikolojik danışma ve rehberlik merkezlerinde psikolojik danışman ve/veya rehber öğretmen olarak çalışabilmektedirler. Ayrıca, özel eğitim-rehabilitasyon merkezlerinde, endüstri kurumları insan kaynakları birimlerinde ve Adalet Bakanlığı'na bağlı aile ve çocuk mahkemelerinde görev yapabilmektedirler.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alaninda Yüksek Lisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
Yüksek Lisans

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulunun belirlemiş olduğu YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Dereceye Yönelik Kurallar
Öğrenciler mezun olabilmek için gerekli zorunlu ve seçmeli dersleri almış ve kredisini tamamlamış olması gereklidir.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından yeterli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ENSTİTÜ ANABİLİMDALI BAŞKANIProf. Dr. ABDURRAHMAN TANRIÖĞEN  atogen@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında mesleki bir kimlik geliştirir ve mesleğin gerektirdiği etik kurallara uyar
22. Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanıyla ilgili yasal hakları bilir ve mesleğin gerektirdiği sorumlulukları üstlenir
33. Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanıyla ilgili gelişmeleri takip eder ve yaşam boyu öğrenme ilkesini amaç edinir
44. Psikolojik Danışma ve Rehberlik hizmetlerinin verildiği kurum, kuruluş ve taraflara yönelik ihtiyaç analizleri yapar ve çerçeve programıyla bunları bütünleştirir
55. Hangi alanda, kime, ne tür hizmetler vereceğini bilir ve buna yönelik planlama yapar
66. Bilimsel, eleştirel ve analitik düşünme becerileri gibi üst düzey düşünme becerilerine sahiptir
77. Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanının gerektirdiği bilgi, beceri, duyarlık ve farkındalığa sahiptir
88. Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanıyla ilgili uygulamalarda bireysel farklılıklara saygılıdır ve bireyleri koşulsuz kabul eder.
99. Bireylerin kendilerini tanımaları, anlamaları ve kabul etmeleriyle ilgili süreçlerde bilgi, beceri ve farkındalığa sahiptir
1010. Bireylerin kişisel, mesleki, eğitsel ve gelişimsel ihtiyaçlarını fark eder ve uygulamalarda bunları dikkate alır
1111. Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanıyla ilgili araştırma, gözlem, sunum, uygulama ve raporlaştırma becerilerine sahiptir
1212. Bireylerin kendilerini tanımaları, anlamaları ve gerçekleştirme süreçlerinde ihtiyaç duyulan yöntem, teknik ve stratejileri kullanır
1313. Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanıyla ilgili uygulamalarda ihtiyaç duyulan yardım ve müdahale becerilerine sahiptir
1414. Toplumsal sorumluluk bilinciyle, Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanıyla ilgili etkinlik ve uygulamalara katılır
1515. Alanıyla ilgili kendi yeterlik ve sınırlılıklarını bilir ve uygulamalarında bu noktaları dikkate alır
1616. Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanıyla ilgili uygulamalarda sorumluluk alır ve işbirlikli çalışır
1717. Davranış bilimlerinin farklı disiplinleriyle ilgili kuramsal perspektifleri benzerlik ve farklılıkları temelinde karşılaştırır
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Sorun (Problem) ÇözmeBir şüphe veya belirsizlikten doğan herhangi bir duruma sorun adı verilmektedir. Genellikle insan hayatında engelleyici veya rahatsızlık verici bir rolü olan sorunlar bilimsel yöntemin aşamalarıyla ele alınarak çözülürler. (a) Sorun belirlenir. (b) Sorun tanımlanır. (c) Olası çözüm yolları aranır ve hipotez geliştirilir. (d) Çözüm yolu sınanır. (e) Sınama doğru çözüme götürürse hipotez doğrulandığı için genellemeye gidilir. (f) Sınama doğru çözüme götürmezse, geriye dönülerek sınama etkinlikleri gözden geçirilir, seçilen diğer bir hipotez tekrar sınanır.  Bu yöntem kişinin problem çözme, bağımsız çalışma, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi yeteneklerini geliştirilir.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.
ProjeProje tabanlı öğrenim, öğrencileri ilginç sorunlarla uğraşmaya ve bunun sonunda sıra dışı ürünler oluşturmaya yönlendiren bir öğretim yoludur. Öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanmalarına olanak sağlar ve olaylara geniş açıdan bakmalarını gerektirir.
GözlemGenellikle doğaya ilişkin bilgilerimizi gözlemlerimiz yoluyla edinsek de, gözlem yöntemi başka olgu ve durumlar için de kullanılır. Gözlem sonucu elde ettiğimiz bulguları zihnimizde işleyerek belli başlı genellemelere ulaşmaya çalışırız. Eğer belli hatalardan dolayı yanlış genellemelere ulaşmışsak, aynı olgu ve varlıklar üzerinde tekrar gözlem yapmak gerekir.  
Beyin FırtınasıBeyin fırtınası, değerlendirme ya da sınırlama olmaksızın bir sorunun çözümüne ilişkin mümkün olduğunca çok çözüm yollarını elde etmek için düzenlenmiş olan bir grup çalışması sürecidir. Beyin fırtınasının amacı, öğrencilerin fikir üretmelerini sağlamak ve onların kendilerini ifade etmesini kolaylaştırmaktır. Bu teknik, üst düzey tartışma tekniği olarak kullanılır. Fırtına dönemi ve değerlendirme dönemi vardır. Başarılı bir beyin fırtınasında; değerlendirmenin sonraya bırakılması, serbest ve neşeli bir ortam yaratılması, olabildiğince çok miktarda fikir üretilmesinin sağlanması, önerilen fikirlerin gruplanması ve geliştirilmesi çok önemlidir.

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TEMEL ALAN İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
    

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TEMEL ALAN İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
PDR 531 PSİKOLOJİK DANIŞMA İLKE VE TEKNİKLERİ 3+0 6 Zorunlu
PDR 534 PSİKOLOJİK DANIŞMA KURAMLARI 3+0 6 Zorunlu
- PDR Yüksek Lisans Seçmeli 3 Ders (1.Yarıyıl) 3+0 6 Seçmeli
- PDR Yüksek Lisans Seçmeli 3 Ders (1.Yarıyıl) 3+0 6 Seçmeli
- PDR Yüksek Lisans Seçmeli 3 Ders (1.Yarıyıl) 3+0 6 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : PDR Yüksek Lisans Seçmeli 3 Ders (1.Yarıyıl)

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
PDR 550 YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ 0+2 5 Zorunlu
PDR 536 BİREYLE PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMALARI 2+2 5 Zorunlu
PDR 545 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, UYGULAMALARI VE ETİK 2+2 5 Zorunlu
- PDR Yüksek Lisans Seçmeli 4 (2. Yarıyıl) 3+0 5 Seçmeli
- PDR Yüksek Lisans Seçmeli 4 (2. Yarıyıl) 3+0 5 Seçmeli
- PDR Yüksek Lisans Seçmeli 4 (2. Yarıyıl) 3+0 5 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : PDR Yüksek Lisans Seçmeli 4 (2. Yarıyıl)

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
PDR 500 YÜKSEK LİSANS TEZİ 0+0 20 Zorunlu
PDR 700 UZMANLIK ALAN DERSİ 6+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
PDR 700 UZMANLIK ALAN DERSİ 6+0 10 Zorunlu
PDR 500 YÜKSEK LİSANS TEZİ 0+0 20 Zorunlu
  Toplam 30  


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14PY 15PY 16PY 17
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, UYGULAMALARI VE ETİKZ                 
BİREYLE PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMALARIZ*****************
LİSANSÜSTÜ DANIŞMANLIKZ                 
PSİKOLOJİK DANIŞMA İLKE VE TEKNİKLERİZ*****************
PSİKOLOJİK DANIŞMA KURAMLARIZ*****************
UZMANLIK ALAN DERSİZ*****************
YÜKSEK LİSANS SEMİNERİZ*****************
YÜKSEK LİSANS TEZİZ*****************
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14PY 15PY 16PY 17
BİLGİSAYARLI İSTATİSTİK UYGULAMALARIS                 
EVLİLİK VE AİLE DANIŞMANLIĞIS*****************
GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA İLKE VE TEKNİKLERİS*****************
GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMASIS                 
KİŞİLİK GELİŞİMİ VE UYUM PSİKOLOJİSİS*****************
KRİZE MÜDAHALES*****************
KÜLTÜRE DUYARLI PSİKOLOJİK DANIŞMAS                 
MESLEKİ REHBERLİK VE DANIŞMANLIK UYGULAMALARIS*****************
REHBERLİK UYGULAMALARIS*****************
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2022 PAU