2857 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETİMİ DR.

GENEL BİLGİLER
Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Doktora derecesi alabilmek için gerekli ders yükleri; • Tezli yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için en az yedi ders, iki seminer ve varsa eğitim bilimi dersleri, yeterlik sınavına hazırlık, tez önerisi hazırlama, en az 120 kredilik uzmanlık alan dersleri ve tez çalışması olmak üzere en az 240 krediden oluşur.

Amaçlar
Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi “Doktora Programı” nın temel amacı, anabilim dalımızdaki gereksinimin yanı sıra, ülkemizin bilimsel ve toplumsal gelişmesi için gerek duyulan nitelikli araştırmacı insan gücünün oluşturulmasına destek olmak, evrensel bilime katkıda bulunabilecek araştırmacılar yetiştirmektir. Doktora programında öğrencilerin; günün gelişen bilgilerini takip edebilecek, bulunduğu ortamın şartlarına uygun özgün araştırma konuları belirleyebilecek, bilimsel problemleri belirleyebilme ve çözebilme becerisini kazanabilecek, karşılaştıkları sorunları çözebilecek, grup çalışmalarında sorumluluk ve yetki alabilecek, gerektiğinde insiyatif kullanabilecek, çalışma sonuçlarını etik kurallar çerçevesinde bilimsel bir nitelikte ortaya koyabilecek bireyler olarak yetişmeleri hedeflenmektedir.


Kabul Koşulları
ALES; YDS; Yüksek lisans mezuniyet notu, beden eğitimi ve spor öğretmenliği yüksek lisans mezunu olmak

Mezuniyet Koşulları
Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Doktora derecesi alabilmek için gerekli ders yükleri; • Tezli yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için en az yedi ders, iki seminer ve varsa eğitim bilimi dersleri, yeterlik sınavına hazırlık, tez önerisi hazırlama, en az 120 kredilik uzmanlık alan dersleri ve tez çalışması olmak üzere en az 240 krediden oluşur. Mezun olmak için öğrencilerin PAU Yüksek Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen mezuniyet ve diploma şartlarını sağlaması gerekmektedir.

İstihdam Olanakları
Programımız mezunları giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde üniversitelerin spor bilimleri fakültelerinde, beden eğitimi ve spor bölümü veya yüksekokullarında öğretim üyesi olarak görev alabilmektedirler.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Dr. alaninda Doktora Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
Doktora

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları Senato tarafından belirlenir.

Dereceye Yönelik Kurallar
Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Doktora derecesi alabilmek için gerekli ders yükleri; • Tezli yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için en az yedi ders, iki seminer ve varsa eğitim bilimi dersleri, yeterlik sınavına hazırlık, tez önerisi hazırlama, en az 120 kredilik uzmanlık alan dersleri ve tez çalışması olmak üzere en az 240 krediden oluşur. Mezun olmak için öğrencilerin PAU Yüksek Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen mezuniyet ve diploma şartlarını sağlaması gerekmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş
İlgili alanda akademik kariyerine devam edebilir.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ENSTİTÜ ANABİLİMDALI BAŞKANIProf. Dr. BÜLENT AĞBUĞA  bakboga@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Disiplinler arası çalışmanın önemini kavrar.
2Mesleki gelişimine uygun bilimsel araştırma yapabilecek temel bilgiye sahip olur.
3Lisansüstü eğitimi süresince elde ettiği bilgilerini uzmanlık alanına yönelik yaşamdaki yeni durumlara uyarlar.
4Alanına yönelik güncel gelişmeleri ve literatürü takip eder.
5Araştırma tekniklerine uygun olarak spor bilimlerinde kullanılacak temel istatistik bilgileri bilir.
6Spor bilimleri konuları içerisinde belirli bir alanda araştırma yapar.
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Örnek Olay Örnek olay incelemesi, öğrencilerin gerçek ve sorunlu bir olaya aktif olarak katılarak çözümlemeci bir bakış açısını kullanmalarını gerektiren bir yöntemdir. Sorunlu olay gerçek ya da gerçeğe çok yakın olabilir. Olayı anlatan ve gerekli verileri kapsayan bir doküman üzerinde çalışan öğrenci(ler), olayı öğrenir, verileri çözümler, sorunu değerlendirirler. Birlikte tartışarak olayın nedenine ya da çözümüne ilişkin öneriler geliştirirler. Özellikle sosyal bilimlerde pek çok konuyu, örnek olay biçiminde sınıfa getirmek olanaklıdır. Öğrenciler süreç içinde aktif konumda kalırlar ve üst düzey kazanımlar elde ederler.
Sorun (Problem) ÇözmeBir şüphe veya belirsizlikten doğan herhangi bir duruma sorun adı verilmektedir. Genellikle insan hayatında engelleyici veya rahatsızlık verici bir rolü olan sorunlar bilimsel yöntemin aşamalarıyla ele alınarak çözülürler. (a) Sorun belirlenir. (b) Sorun tanımlanır. (c) Olası çözüm yolları aranır ve hipotez geliştirilir. (d) Çözüm yolu sınanır. (e) Sınama doğru çözüme götürürse hipotez doğrulandığı için genellemeye gidilir. (f) Sınama doğru çözüme götürmezse, geriye dönülerek sınama etkinlikleri gözden geçirilir, seçilen diğer bir hipotez tekrar sınanır.  Bu yöntem kişinin problem çözme, bağımsız çalışma, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi yeteneklerini geliştirilir.
İşbirlikli Öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.
Kavram HaritalarıKavramların ilişkileri, kapsamları ve temel özelliklerinin şekil, grafik ve sözcüklerle, önerme ve ilkelere dayalı olarak ifade edildiği bir ilişki ağını ifade eder. Görsel yolla öğrenmeye olanak sağlar. Şu aşamalar izlenir: (1) Öğretilecek konuyla ilgili kavramlar listelenir. (2) Öğretilecek konunun adı en başa yazılır. (3) Kavramlar arasındaki ilişkiler ve genellemeler maddeler halinde yazılır. (4) Kavramlar kutucuk içine alınır. (5) Kavramlar en genel kavramdan özel kavramlara doğru veya kapsam, özellik ve ilişkilerine göre derecelenir. Derecelendikten sonra kutucuklar içine alınır. (6) İlişkiler, oklar ve ifadelerle yönlendirilir.
Senaryoya dayalı öğretimÖrnek olaya benzese de, senaryoda kurgusal bir yaklaşım vardır. Konu, kurgunun içine yedirilerek öğrencilere sunulabileceği gibi, öğrencilerin kendi senaryolarını üretmelerine kadar uzanabilir.
ProjeProje tabanlı öğrenim, öğrencileri ilginç sorunlarla uğraşmaya ve bunun sonunda sıra dışı ürünler oluşturmaya yönlendiren bir öğretim yoludur. Öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanmalarına olanak sağlar ve olaylara geniş açıdan bakmalarını gerektirir.
Görüşme Öğretmenin yeterli donanıma sahip olmadığı durumlarda veya belli konularda daha zengin donanıma sahip kişileri (edebiyatçı, sanatçı, tasarımcı, yazar, çizer, vs.) sınıfa getirerek, sınıf önünde geliştirilen bir konuşmayı ifade eder. Öğrencileri duyuşsal anlamda tetikleyen bir tekniktir. Bazı durumlarda öğrenciler bilgi edinmek amacıyla belli kişilerle görüşmeler yaparak, elde ettikleri bilgileri çözümleyerek öğrenebilirler.
Beyin FırtınasıBeyin fırtınası, değerlendirme ya da sınırlama olmaksızın bir sorunun çözümüne ilişkin mümkün olduğunca çok çözüm yollarını elde etmek için düzenlenmiş olan bir grup çalışması sürecidir. Beyin fırtınasının amacı, öğrencilerin fikir üretmelerini sağlamak ve onların kendilerini ifade etmesini kolaylaştırmaktır. Bu teknik, üst düzey tartışma tekniği olarak kullanılır. Fırtına dönemi ve değerlendirme dönemi vardır. Başarılı bir beyin fırtınasında; değerlendirmenin sonraya bırakılması, serbest ve neşeli bir ortam yaratılması, olabildiğince çok miktarda fikir üretilmesinin sağlanması, önerilen fikirlerin gruplanması ve geliştirilmesi çok önemlidir.

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TEMEL ALAN İlişkisi (Akademik)
PProgram yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TEMEL ALAN İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
Ders Planı

1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BSO 604 BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA NİCEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 3+0 6 Zorunlu
- Beden eğitimi ve spor öğretimi dr. seçmeli 1 3+1 6 Seçmeli
- Beden eğitimi ve spor öğretimi dr. seçmeli 1 3+1 6 Seçmeli
- Beden eğitimi ve spor öğretimi dr. seçmeli 1 3+1 6 Seçmeli
- Beden eğitimi ve spor öğretimi dr. seçmeli 1 3+1 6 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Beden eğitimi ve spor öğretimi dr. seçmeli 1

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BSO 628 BİLİM ETİĞİ 2+0 6 Zorunlu
BSO 697 DOKTORA SEMİNERİ-1 0+2 6 Zorunlu
- Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Dr. Seçmeli-2 3+1 6 Seçmeli
- Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Dr. Seçmeli-2 3+1 6 Seçmeli
- Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Dr. Seçmeli-2 3+1 6 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Dr. Seçmeli-2

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BSO 698 DOKTORA SEMİNERİ-2 0+2 6 Zorunlu
- Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Dr. Seçmeli-3 3+1 6 Seçmeli
- Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Dr. Seçmeli-3 3+1 6 Seçmeli
- Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Dr. Seçmeli-3 3+1 6 Seçmeli
- Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Dr. Seçmeli-3 3+1 6 Seçmeli
  Toplam 30  
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Dr. Seçmeli-3

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ENS 600 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK 0+0 20 Zorunlu
ENS 602 TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA 0+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

5. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BSO 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
BSO 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
  Toplam 30  

6. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BSO 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
BSO 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

7. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BSO 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
BSO 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

8. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BSO 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
BSO 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06
BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA NİCEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Z******
BİLİM ETİĞİZ******
DOKTORA SEMİNERİ-1Z******
DOKTORA SEMİNERİ-2Z******
DOKTORA TEZİZ******
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİZ******
LİSANSÜSTÜ DANIŞMANLIKZ      
TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMAZ******
YETERLİK SINAVINA HAZIRLIKZ******
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ YETİŞTİRMEDE GÜNCEL KONULARS******
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ARAŞTIRMALARINDA GÜNCEL SORUNLAR VE EĞİLİMLER S      
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ARAŞTIRMALARINDA İSTATİKSEL YÖNTEMLERS      
BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA BECERİ VE PERFORMANSIN ÖLÇÜLMESİS      
BEDEN EĞİTİMİ VE SPORUN PSİKOLOJİK VE SOSYOLOJİK ÖZELLİKLERİS      
BEDEN EĞİTİMİ, EGZERSİZ VE SPORDA MOTİVASYONS      
BEDEN EĞİTİMİ, EGZERSİZ VE SPORDA PERFORMANSIN PSİKOLOJİK BELİRLEYİCİLERİS******
BEDEN EĞİTİMİNDE MESLEKİ GELİŞİMS******
BEDEN EĞİTİMİNDE ÖĞRETİM TASARIMIS******
BEDEN EĞİTİMİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMES******
BİLİMSEL MAKALE YAZMAS******
ENGELLİLERDE EGZERSİZ VE SPOR S      
GELİŞİM VE ÖĞRENMES******
MOTOR BECERİ VE UYGULAMALARIS      
ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRMES******
SPOR BİLİMLERİNDE DENEYSEL ARAŞTIRMANIN İLKELERİS******
SPOR BİLİMLERİNDE NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE DESENLERİS******
SPOR BİLİMLERİNDE TEST VE ÖLÇEK GELİŞTİRMES      
YAŞAM BOYU MOTOR GELİŞİMS      
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2023 PAU