2911 FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ DR.

GENEL BİLGİLER
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin hükümleri uygulanır. Programın dili Türkçe’dir. Ama kabul edilen öğrencilerin yabancı alan yazını takip edecek ve anlayacak düzeyde İngilizceye sahip olmaları beklenmektedir. Doktora eğitimi ders, yeterlik sınavı ve tez savunması olmak üzere üç kısımdan oluşur. Programa kabul edilen öğrenciler en az 240 AKTS kredilik dersi almak ve başarıyla tamamlamak; yazılıyla birlikte sözlü sınavı içeren doktora yeterlik sınavında başarılı olmak zorundadırlar. Yeterlik sınavında başarılı olan öğrencilerin, Anabilim Dalı tarafından atanan bir danışmanın yönetiminde bir doktora tezi hazırlayıp tez sınavında başarılı olmaları gerekir.

Amaçlar
Fen Bilgisi Eğitimi doktora programının temel amacı öğretim ve araştırmaya karşı olumlu tutuma sahip ve kendi alanlarında gerekli profesyonel becerilere sahip akademisyenler yetiştirmektir. Programı tamamlayan öğrencilerin kişisel ve mesleki yaşamında öğrencileri için doğru bir model oluşturan, alanındaki gelişmeleri yakından izleyen, bilgi ve becerilerini sürekli geliştiren, zamanını verimli kullanan ve etkili iletişim kurma becerilerine sahip akademisyenler olmaları beklenmektedir. Programın bir diğer amacı ise doktora öğrencilerine eğitim ile ilgili teorilere, yapılan araştırmalara ve değerlendirmelere yönelik özel konuları inceleyerek eleştirel bir bakış açısı kazandırmaktır.


Kabul Koşulları
ALES; ÜDS/KPDS; Mezuniyet notu

Mezuniyet Koşulları
Öğrenciler minimum 240 (en az 13 ders) krediyi başarıyla tamamlamalı, yeterlilik sınavında başarılı olmalı ve hazırladıkları doktora tezini başarıyla savunmalıdırlar.

İstihdam Olanakları
Mezun olan öğrencilerimiz farklı üniversitelerde akademik personel olarak görev alabilmektedirler.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Fen Bilgisi Eğitimi Dr. alaninda Doktora Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
Doktora

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları Senato tarafından belirlenir.

Dereceye Yönelik Kurallar
Öğrenciler minimum 240 (en az 13 ders) krediyi başarıyla tamamlamalı, yeterlilik sınavında başarılı olmalı ve hazırladıkları doktora tezini başarıyla savunmalıdırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş
İlgili alanda akademik kariyerine devam edebilir.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ENSTİTÜ ANABİLİMDALI BAŞKANIProf. Dr. SERKAN SEVİM  ssevim@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Alanı ile ilgili ileri düzeyde alan bilgisine sahip olur ve bunu gerçek öğretim ortamlarında kullanır.
2Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir
3Alanında uzmanlık gerektiren problemlere nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirir
4Bilimsel ve analitik düşünme becerilerine sahip olur, bağımsız olarak bilimsel araştırma yapabilecek düzeyde bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bilir ve kullanır
5Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarır.
6Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir
7Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir
8Bilişim ve iletişim teknolojilerinin eğitim uygulamalarında kullanılmasına yönelik bilgi ve becerilerini geliştirir
9Alanına yönelik ilgi duyduğu araştırma alanı ile ilgili veri toplar, yorumlar, raporlaştırır ve sunar
10Alanında yürüttüğü çalışmaları toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek yapar
11Alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
12Alanındaki yeni gelişmeleri takip ederek, ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda yorumlar
13Ülkemizde yürütülmekte olan öğretim programlarına yönelik eleştiri ve önerilerini sunar
14Alanında araştırmacıların yetiştirilmesi için özgün içerik geliştirir ve uygular
15Alanında bağımsız ve işbirliği içinde çalışma becerilerini geliştirir.
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Sorun (Problem) ÇözmeBir şüphe veya belirsizlikten doğan herhangi bir duruma sorun adı verilmektedir. Genellikle insan hayatında engelleyici veya rahatsızlık verici bir rolü olan sorunlar bilimsel yöntemin aşamalarıyla ele alınarak çözülürler. (a) Sorun belirlenir. (b) Sorun tanımlanır. (c) Olası çözüm yolları aranır ve hipotez geliştirilir. (d) Çözüm yolu sınanır. (e) Sınama doğru çözüme götürürse hipotez doğrulandığı için genellemeye gidilir. (f) Sınama doğru çözüme götürmezse, geriye dönülerek sınama etkinlikleri gözden geçirilir, seçilen diğer bir hipotez tekrar sınanır.  Bu yöntem kişinin problem çözme, bağımsız çalışma, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi yeteneklerini geliştirilir.
İşbirlikli Öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.
ProjeProje tabanlı öğrenim, öğrencileri ilginç sorunlarla uğraşmaya ve bunun sonunda sıra dışı ürünler oluşturmaya yönlendiren bir öğretim yoludur. Öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanmalarına olanak sağlar ve olaylara geniş açıdan bakmalarını gerektirir.

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TEMEL ALAN İlişkisi (Akademik)
PProgram yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TEMEL ALAN İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
Ders Planı

1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FBE 608 FEN EĞİTİMİ VE BİLİM FELSEFESİ 3+0 10 Zorunlu
FBE 613 FEN EĞİTİMİNDE PROGRAM GELİŞTİRME 3+0 10 Zorunlu
- Seçmeli-1 3+0 10 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-1

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FBE 614 FEN EĞİTİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR 3+0 10 Zorunlu
FBE 617 SEMİNER - I 0+2 10 Zorunlu
- Seçmeli-2 3+0 10 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-2

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FBE 615 EĞİTİM İSTATİSTİĞİ 3+0 10 Zorunlu
FBE 618 SEMİNER - II 0+2 10 Zorunlu
- Seçmeli-3 3+0 10 Seçmeli
  Toplam 30  
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-3

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ENS 600 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK 0+0 20 Zorunlu
ENS 602 TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA 0+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

5. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FBE 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
FBE 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

6. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FBE 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
FBE 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

7. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FBE 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
FBE 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

8. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FBE 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
FBE 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14PY 15
DOKTORA TEZİZ               
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİZ               
EĞİTİM İSTATİSTİĞİZ               
FEN EĞİTİMİ VE BİLİM FELSEFESİZ               
FEN EĞİTİMİNDE PROGRAM GELİŞTİRMEZ               
FEN EĞİTİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLARZ               
LİSANSÜSTÜ DANIŞMANLIKZ               
SEMİNER - IZ               
SEMİNER - IIZ               
TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMAZ               
YETERLİK SINAVINA HAZIRLIKZ               
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14PY 15
DİSİPLİNLER ARASI FEN ÖĞRETİMİ IS               
DİSİPLİNLER ARASI FEN ÖĞRETİMİ IIS***************
EKOLOJİK AYAK İZİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKS               
FEN DERSLERİNDE ETKİLİ SÖYLEM TEKNİKLERİNİN KULLANIMI VE SINIF İÇİ SÖYLEM NİTELİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİS***************
FEN EĞİTİMİ VE DENEYSEL ÇALIŞMALARS               
FEN EĞİTİMİ VE İNSAN SAĞLIĞIS               
FEN EĞİTİMİNDE ARGÜMANTASYONS               
FEN EĞİTİMİNDE KARMA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİS               
FEN EĞİTİMİNDE KAVRAMSAL DEĞİŞİM YAKLAŞIMLARIS               
FEN EĞİTİMİNDE KİMYASAL UYGULAMALARIN ÖNEMİ S***************
FEN EĞİTİMİNDE META ANALİZS               
FEN EĞİTİMİNDE SOSYOBİLİMSEL KONULAR VE ÖĞRETİMİS***************
FEN EĞİTİMİNDE YAPILANDIRMACILIK VE ÖĞRETİM TASARIMLARIS               
FEN EĞİTİMİNDE YARATICI DRAMAS               
FEN ÖĞRETİMİNDE OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARIS               
İLKÖĞRETİM PROGRAMLARINDA BULUNAN KÜRESEL ÇEVRE SORUNLARI S***************
KİMYA EĞİTİMİNDE SEÇME KONULAR S***************
ÖĞRENME FİZYOLOJİSİS               
PROJE TEMELLİ FEN ÖĞRETİMİS               
STEM EĞİTİMİS               
TASARIM TEMELLİ ARAŞTIRMAS               
TÜRKİYE'DE ÇEVRE ALGISI VE ÇEVRE HAREKETLERİ S***************
YENİLENEBİLİR ENERJİ VE ÇEVRE TEKNOLOJİLERİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR S***************
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2023 PAU