3745 MATEMATİK EĞİTİMİ

GENEL BİLGİLER
Anabilim dalımız, akademik personel altyapısını tamamlayarak 2009-2010 akademik yılından itibaren yüksek lisans öğrencisi almaya başlamıştır. üç öğretim üyesi ve bir araştırma görevlisi ile hizmet vermektedir.

Amaçlar
Matematik eğitimi alanına özgü derin bilgi ve becerilere sahip, çağın gerektirdiği öğrenme ve öğretim yöntemlerini etkin olarak kullanabilen,teknolojiyi öğrenme ortamlarına uygun bir şekilde entegre edebilen,matematik eğitimindeki sorunları çözebilen, bilimsel araştırma yöntemlerini alanına uygulayabilen, öğretmenlik mesleğini, matematiği ve matematik öğretmeyi seven, meslektaşlarına öncülük edebilen uzman öğretmenler ve araştırmacılar yetiştirmek.


Kabul Koşulları
ALES; ÜDS/KPDS; Mezuniyet notu

Mezuniyet Koşulları
Programı tamamlamak için öğrencinin en az 3.00/4.00 akademik ortalamayla en az 21 kredilik ders yükünü tamamlamış; seminer sunumu yapmış ve yüksek lisans tezini başarıyla savunmuş olması gerekmektedir.

İstihdam Olanakları
Mezun olan öğrencilerimiz doktora programına devam edebilmekte ve farklı üniversitelerde akademisyen olarak görev alabilmektedir.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Matematik Eğitimi alaninda Yüksek Lisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
Yüksek Lisans

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulunun belirlemiş olduğu YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Dereceye Yönelik Kurallar
Programı tamamlamak için öğrencinin en az 3.00/4.00 akademik ortalamayla en az 21 kredilik ders yükünü tamamlamış; seminer sunumu yapmış ve yüksek lisans tezini başarıyla savunmuş olması gerekmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından yeterli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ENSTİTÜ ANABİLİMDALI BAŞKANIProf. Dr. SERKAN SEVİM  ssevim@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Matematik eğitimi alanında kuram ve kavramlar hakkında bilgisini artırır
2Alanında özgün öğrenme ortamları oluşturmada üst düzeyde becerilere sahiptir
3 Etkili öğrenme-öğretme ortamları oluşturmak için çağdaş yöntemleri kullanmaya kararlıdır
4Bilişim ve iletişim teknolojilerini matematik öğretimi ve araştırmalarında etkin olarak kullanır
5Matematik eğitimi alanında bir problemi ortaya koyabilme, problemle ilgili araştırma yöntemi önerebilme, bu yöntemi uygulayabilme ve sonuçları değerlendirebilme yetkinliği kazanır
6 Alanında meslektaşlarına öncülük eder
7Matematik eğitiminde mesleki gelişimi için güncel gelişmeleri takip etmede kararlılık gösterir
8Sözlü ve yazılı iletişim becerilerini kullanır
9Bağımsız ve işbirliği içerisinde çalışma becerisine sahiptir
10Matematiğe ve matematik öğretmeye yönelik olumlu tutum ve özyeterliğe sahiptir
11Toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahiptir
12Bir araştırma projesini sonuçlandırır, projeye dayalı bir tez yazar ve tez komitesi önünde tezini savunur
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Gösterip YaptırmaBu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yaparak gösterir ve sonrasında öğrencilerin yapmalarını sağlar. Öğrenciler sadece bakarak ve izleyerek değil, aynı zamanda yaparak ve deneyerek öğrenmeye çalışırlar. Bu yöntem genellikle beceri öğretiminde uygulanır. Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur.
Örnek Olay Örnek olay incelemesi, öğrencilerin gerçek ve sorunlu bir olaya aktif olarak katılarak çözümlemeci bir bakış açısını kullanmalarını gerektiren bir yöntemdir. Sorunlu olay gerçek ya da gerçeğe çok yakın olabilir. Olayı anlatan ve gerekli verileri kapsayan bir doküman üzerinde çalışan öğrenci(ler), olayı öğrenir, verileri çözümler, sorunu değerlendirirler. Birlikte tartışarak olayın nedenine ya da çözümüne ilişkin öneriler geliştirirler. Özellikle sosyal bilimlerde pek çok konuyu, örnek olay biçiminde sınıfa getirmek olanaklıdır. Öğrenciler süreç içinde aktif konumda kalırlar ve üst düzey kazanımlar elde ederler.
İşbirlikli Öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.
Kavram HaritalarıKavramların ilişkileri, kapsamları ve temel özelliklerinin şekil, grafik ve sözcüklerle, önerme ve ilkelere dayalı olarak ifade edildiği bir ilişki ağını ifade eder. Görsel yolla öğrenmeye olanak sağlar. Şu aşamalar izlenir: (1) Öğretilecek konuyla ilgili kavramlar listelenir. (2) Öğretilecek konunun adı en başa yazılır. (3) Kavramlar arasındaki ilişkiler ve genellemeler maddeler halinde yazılır. (4) Kavramlar kutucuk içine alınır. (5) Kavramlar en genel kavramdan özel kavramlara doğru veya kapsam, özellik ve ilişkilerine göre derecelenir. Derecelendikten sonra kutucuklar içine alınır. (6) İlişkiler, oklar ve ifadelerle yönlendirilir.
Benzetişim (Simülasyon)Gerçekte tehlikeli, erişilmesi zor ve pahalı olan durumları, gerçeğine çok benzeyen modeli üzerinde çalışarak öğrenmeyi ifade eder. Örneğin uçak pilotları ve astronotlar uçaklara ve uzay araçlarına binmeden önce, gerçeğine çok benzeyen sanal ortamlarda uygulama yaparlar. Piyasada kimya deneylerini içeren ve gerçeğine çok benzeyen Kimya Laboratuarı yazılımları mevcuttur. Diğer alanlarda da uygulanması olanaklıdır.

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TEMEL ALAN İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
    

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TEMEL ALAN İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
Ders Planı

1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
IME 501 EĞİTİM BİLİMLERİNDE İSTATİSTİK 3+0 7,5 Zorunlu
IME 503 MATEMATİK EĞİTİMİNDE ÖĞRENME TEORİLERİ 3+0 7,5 Zorunlu
- Matematik Eğitimi Seçmeli-1 3+0 7,5 Seçmeli
- Matematik Eğitimi Seçmeli-1 3+0 7,5 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Matematik Eğitimi Seçmeli-1

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
IME 599 YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ 0+2 7,5 Zorunlu
IME 502 MATEMATİK EĞİTİMİNDE ARAŞTIRMALAR 3+0 7,5 Zorunlu
- Matematik Eğitimi Seçmeli-2 3+0 7,5 Seçmeli
- Matematik Eğitimi Seçmeli-2 3+0 7,5 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Matematik Eğitimi Seçmeli-2

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
IME 500 YÜKSEK LİSANS TEZİ 0+0 20 Zorunlu
IME 700 UZMANLIK ALAN DERSİ 6+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
IME 500 YÜKSEK LİSANS TEZİ 0+0 20 Zorunlu
IME 700 UZMANLIK ALAN DERSİ 6+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12
EĞİTİM BİLİMLERİNDE İSTATİSTİKZ * * ****  *
LİSANSÜSTÜ DANIŞMANLIKZ            
MATEMATİK EĞİTİMİNDE ARAŞTIRMALARZ * * ****   
MATEMATİK EĞİTİMİNDE ÖĞRENME TEORİLERİZ***  ** 
UZMANLIK ALAN DERSİZ************
YÜKSEK LİSANS SEMİNERİZ***** **   *
YÜKSEK LİSANS TEZİZ***** *** **
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12
AKADEMİK YAZMA TEKNİKLERİS************
DİFERANSİYEL GEOMETRİK KAVRAMLARIN İLKÖĞRETİMDEKİ İZLERİ - I S***********
DİFERANSİYEL GEOMETRİK KAVRAMLARIN İLKÖĞRETİMDEKİ İZLERİ - II S***********
EĞİTİM BİLİMLERİNDE İLERİ İSTATİSTİKS   ****** **
EĞİTİM BİLİMLERİNDE İSTATİSTİKS * * ****  *
EĞİTİMDE BULUT BİLİŞİM UYGULAMALARIS************
İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE KAVRAM YANILGILARIS    **  * * 
İLKÖĞRETİM MATEMATİK PROGRAMIS****  *     
İLKÖĞRETİMDE GEOMETRİ ÖĞRETİMİS**** ****
İLKÖĞRETİMDE OLASILIK VE İSTATİSTİK ÖĞRETİMİS**** * **   
MATEMATİK EĞİTİMİNDE ARAŞTIRMALARS * * ****   
MATEMATİK EĞİTİMİNDE BİLİŞSEL SÜREÇLERS************
MATEMATİK EĞİTİMİNDE DURUMDA ÖĞRENMES*********** 
MATEMATİK EĞİTİMİNDE MODELLEMES****  ****  
MATEMATİK EĞİTİMİNDE ÖĞRENME TEORİLERİS***  ** 
MATEMATİK EĞİTİMİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMES************
MATEMATİK EĞİTİMİNDE PROJE GELİŞTİRMES************
MATEMATİK EĞİTİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLARS* *        *
MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR PROGRAMLAMAS************
MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE TEKNOLOJİ KULLANIMIS*********** 
NİTEL ARAŞTIRMALARS************
TEMEL MATEMATİK KAVRAMLARININ TARİHSEL GELİŞİMİS*** ******* 
ULUSLARARASI KARŞILAŞTIRMALI SINAVLARDA MATEMATİKS*           
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2022 PAU