1781 MATEMATİK DR.

GENEL BİLGİLER
Matematik bölümü programında, Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi, Geometri, Uygulamalı Matematik, Cebir ve Sayılar Teorisi ve Topoloji anabilim dallarında teorik ve uygulamalı dersler önerilmektedir.

Amaçlar
Matematik Doktora Programından mezun olan bir kişi, Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi, Geometri, Uygulamalı Matematik, Cebir ve Sayılar Teorisi ve Topoloji konularından birinde uzman bilgisine sahip olacaktır. Mezun kişinin gerçek dünya problemlerine olan bilimsel bakış açısı literatürden gerekli bilgilerin bulunması, gerekli gözlemlerin yapılması ve elde edilen bilgilerin analiz edilerek bunlardan sonuç çıkarılması ve bunların yazılı hale getirilmesini kapsayan bilimsel araştırma becerisi şekillenir.


Kabul Koşulları
ALES; ÜDS/KPDS; Mezuniyet notu

Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet için öğrencinin; 21 kredilik ders yükünü en az 3.30/4.00 ortalama ile tamamlaması ve ayrıca ölçme ve değerlendirme ile ilgili 2 dersi ve bilimsel araştırma teknikleri ile ilgili dersi tamamlamış olması, en az iki seminer vermesi, yeterlilik sınavından başarılı olması ve bir doktora tezi hazırlayıp başarılı bir şekilde savunması gerekmektedir.

İstihdam Olanakları
Matematik bölümü mezunları kamu ve özel sektörde meslekleri ile ilgili pek çok alanda istihdam edilmektedir. Bunun yanı sıra pedagojik formasyon derslerini tamamlayan mezunlarımız eğitim kurumlarında öğretmen olarak görev yapmaktadır.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Matematik Dr. alaninda Doktora Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
Doktora

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları Senato tarafından belirlenir.

Dereceye Yönelik Kurallar
Mezuniyet için öğrencinin; 21 kredilik ders yükünü en az 3.30/4.00 ortalama ile tamamlaması ve ayrıca ölçme ve değerlendirme ile ilgili 2 dersi ve bilimsel araştırma teknikleri ile ilgili dersi tamamlamış olması, en az iki seminer vermesi, yeterlilik sınavından başarılı olması ve bir doktora tezi hazırlayıp başarılı bir şekilde savunması gerekmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş
İlgili alanda akademik kariyerine devam edebilir.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ENSTİTÜ ANABİLİMDALI BAŞKANIProf. Dr. ALP ARSLAN KIRAÇ+90 258 296 3625 aakirac@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Matematiksel ispatı anlar ve uygular.
2Temel tanımları okur ve kullanır.
3İleri düzeyde eleştirel düşünme beceresine sahip olur.
4İleri seviyedeki problemleri standart matematiksel teknikleri kullanarak çözer.
5Matematiği bilimin dili olarak kullanır.
6Matematiksel hesaplamalar için yazılım programları üretir.
7Matemetiğin uygulama alanları ve matematiksel modelleme deneyimi edinir.
8Orjinal araştırma ve bağımsız yayın yapabilme yeteneğine sahip olur.
9Yaptığı bilimsel araştırmayı uluslararası dergilerde bilimsel makale olarak yayınlar.
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Sorun (Problem) ÇözmeBir şüphe veya belirsizlikten doğan herhangi bir duruma sorun adı verilmektedir. Genellikle insan hayatında engelleyici veya rahatsızlık verici bir rolü olan sorunlar bilimsel yöntemin aşamalarıyla ele alınarak çözülürler. (a) Sorun belirlenir. (b) Sorun tanımlanır. (c) Olası çözüm yolları aranır ve hipotez geliştirilir. (d) Çözüm yolu sınanır. (e) Sınama doğru çözüme götürürse hipotez doğrulandığı için genellemeye gidilir. (f) Sınama doğru çözüme götürmezse, geriye dönülerek sınama etkinlikleri gözden geçirilir, seçilen diğer bir hipotez tekrar sınanır.  Bu yöntem kişinin problem çözme, bağımsız çalışma, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi yeteneklerini geliştirilir.
İşbirlikli Öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.
Beyin FırtınasıBeyin fırtınası, değerlendirme ya da sınırlama olmaksızın bir sorunun çözümüne ilişkin mümkün olduğunca çok çözüm yollarını elde etmek için düzenlenmiş olan bir grup çalışması sürecidir. Beyin fırtınasının amacı, öğrencilerin fikir üretmelerini sağlamak ve onların kendilerini ifade etmesini kolaylaştırmaktır. Bu teknik, üst düzey tartışma tekniği olarak kullanılır. Fırtına dönemi ve değerlendirme dönemi vardır. Başarılı bir beyin fırtınasında; değerlendirmenin sonraya bırakılması, serbest ve neşeli bir ortam yaratılması, olabildiğince çok miktarda fikir üretilmesinin sağlanması, önerilen fikirlerin gruplanması ve geliştirilmesi çok önemlidir.

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
MAT 611 UYGULAMALI MATEMATİKTE ANALİTİK METOTLAR 3+0 7,5 Zorunlu
MAT 540 FONKSİYONEL ANALİZ I 3+0 7,5 Zorunlu
- Matematik Seçmeli-1 3+0 7,5 Seçmeli
- Matematik Seçmeli-1 3+0 7,5 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Matematik Seçmeli-1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FBE 610 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ETİK 3+07,5Seçmeli
MAT 501 İLERİ REGÜLER MATRİS DÖNÜŞÜMLERİ I 3+07,5Seçmeli
MAT 502 İLERİ IRAKSAK SERİLER TEORİSİ II 3+07,5Seçmeli
MAT 503 İLERİ IRAKSAK SERİLER TEORİSİ I 3+07,5Seçmeli
MAT 504 İLERİ REGÜLER MATRİS DÖNÜŞÜMLERİ II 3+07,5Seçmeli
MAT 506 YÜKSEK DİFERANSİYEL GEOMETRİ II 3+07,5Seçmeli
MAT 507 İNTEGRAL DENKLEMLER 3+07,5Seçmeli
MAT 508 İNTEGRAL DENKLEMLERİN SAYISAL ÇÖZÜMLERİ 3+07,5Seçmeli
MAT 509 ÖZEL FONKSİYONLAR 3+07,5Seçmeli
MAT 511 GENELLEŞTİRİLMİŞ KLASİK MEKANİK VE ALAN TEORİSİ I 3+07,5Seçmeli
MAT 512 İLERİ HALKALAR TEORİSİ II 3+07,5Seçmeli
MAT 513 DİFERENSİYELLENEBİLİR MANİFOLDLAR I 3+07,5Seçmeli
MAT 514 DİFERENSİYELLENEBİLİR MANİFOLDLAR II 3+07,5Seçmeli
MAT 515 JET MANİFOLDLAR VE JET DEMETLER I 3+07,5Seçmeli
MAT 518 GRUPLAR TEORİSİ I 3+07,5Seçmeli
MAT 519 GENELLEŞTİRİLMİŞ KLASİK MEKANİK VE ALAN TEORİSİ II 3+07,5Seçmeli
MAT 520 JET MANİFOLDLAR VE JET DEMETLER II 3+07,5Seçmeli
MAT 521 HALKA TEORİSİ I 3+07,5Seçmeli
MAT 526 FONKSİYONLARIN YAKLAŞIM TEORİSİ I 3+07,5Seçmeli
MAT 527 FONKSİYONLARIN YAKLAŞIM TEORİSİ II 3+07,5Seçmeli
MAT 528 OPTİMİZASYON METOTLARI I 3+07,5Seçmeli
MAT 529 OPTİMİZASYON METOTLARI II 3+07,5Seçmeli
MAT 534 ANALİTİK MEKANİKTE DİFERENSİYEL GEOMETRİK METOTLAR I 3+07,5Seçmeli
MAT 535 ANALİTİK MEKANİKTE DİFERENSİYEL GEOMETRİK METOTLAR II 3+07,5Seçmeli
MAT 536 ZAMAN SKALASINDA ANALİZ I 3+07,5Seçmeli
MAT 537 ZAMAN SKALASINDA ANALİZ II 3+07,5Seçmeli
MAT 538 TOPLANABİLME TEORİSİNDEKİ KLASİK VE MODERN METOTLAR I 3+07,5Seçmeli
MAT 539 TOPLANABİLME TEORİSİNDEKİ KLASİK VE MODERN METOTLAR II 3+07,5Seçmeli
MAT 540 FONKSİYONEL ANALİZ I 3+07,5Seçmeli
MAT 541 FONKSİYONEL ANALİZ II 3+07,5Seçmeli
MAT 544 TENSÖR GEOMETRİ VE UYGULAMALARI I 3+07,5Seçmeli
MAT 545 TENSÖR GEOMETRİ VE UYGULAMALARI II 3+07,5Seçmeli
MAT 546 EKONOMİK, GEOMETRİK, DİNAMİK I 3+07,5Seçmeli
MAT 547 EKONOMİK, GEOMETRİK, DİNAMİK II 3+07,5Seçmeli
MAT 550 KOMPLEKS DÜZLEMDE FONKSİYONLARIN YAPISAL KARAKTERİSTİĞİ I 3+07,5Seçmeli
MAT 551 KOMPLEKS DÜZLEMDE FONKSİYONLARIN YAPISAL KARAKTERİSTİĞİ II 3+07,5Seçmeli
MAT 552 LİNEER OPERATÖRLERİN POZİTİF ÇÖZÜMLERİ I 3+07,5Seçmeli
MAT 553 LİNEER OPERATÖRLERİN POZİTİF ÇÖZÜMLERİ II 3+07,5Seçmeli
MAT 554 OPERATÖR DENKLEMLER TEORİSİ I 3+07,5Seçmeli
MAT 555 OPERATÖR DENKLEMLER TEORİSİ II 3+07,5Seçmeli
MAT 558 UYGULAMALI DİFERENSİYEL GEOMETRİ I 3+07,5Seçmeli
MAT 559 UYGULAMALI DİFERENSİYEL GEOMETRİ II 3+07,5Seçmeli
MAT 560 EĞRİLER VE YÜZEYLERİN DİFERENSİYEL GEOMETRİSİ I 3+07,5Seçmeli
MAT 561 EĞRİLER VE YÜZEYLERİN DİFERENSİYEL GEOMETRİSİ II 3+07,5Seçmeli
MAT 562 CEBİRSEL TOPOLOJİ I 3+07,5Seçmeli
MAT 563 CEBİRSEL TOPOLOJİ II 3+07,5Seçmeli
MAT 564 SEMİ-RİEMANN MANİFOLDLAR I 3+07,5Seçmeli
MAT 565 SEMİ-RİEMANN MANİFOLDLAR II 3+07,5Seçmeli
MAT 569 DEĞİŞMELİ OLMAYAN HALKALAR 3+07,5Seçmeli
MAT 570 KATEGORİ TEORİSİ 3+07,5Seçmeli
MAT 571 TOPOLOJİYE GİRİŞ 3+07,5Seçmeli
MAT 572 SINIRSIZ LİNEER OPERATÖRLER TEORİSİ 3+07,5Seçmeli
MAT 573 LİNEER DİFERENSİYEL OPERATÖRLERİN SPEKTRAL TEORİSİ 3+07,5Seçmeli
MAT 574 SONLU FARK DENKLEMLERİ 3+07,5Seçmeli
MAT 575 FONKSİYONEL DENKLEMLER 3+07,5Seçmeli
MAT 576 UYGULAMALI DİFERANSİYEL GEOMETRİ – I 3+07,5Seçmeli
MAT 577 UYGULAMALI DİFERANSİYEL GEOMETRİ – II 3+07,5Seçmeli
MAT 578 LORENTZ GEOMETRİYE GİRİŞ 3+07,5Seçmeli
MAT 579 LORENTZ GEOMETRİ 3+07,5Seçmeli
MAT 580 REEL DEĞİŞKENLİ FONKSİYONLAR TEORİSİ 3+07,5Seçmeli
MAT 581 POZİTİF LİNEER OPERATÖRLER 3+07,5Seçmeli
MAT 582 İLERİ LİNEER CEBİR 3+07,5Seçmeli
MAT 584 MATRİS TEORİ 3+07,5Seçmeli
MAT 585 REKÜRANS BAĞINTILARI, FİBONACCİ VE LUCAS SAYILARI 3+07,5Seçmeli
MAT 590 GENELLEŞTİRİLMİŞ FONKSİYONLARIN TEORİSİ VE UYGULAMALARI 3+07,5Seçmeli
MAT 591 İLERİ DİFFERANSİYEL DENKLEMLER TEORİSİ 3+07,5Seçmeli
MAT 592 BİRLEŞİMLİ OLMAYAN CEBİRLERE GİRİŞ 3+07,5Seçmeli
MAT 593 GRUP GÖSTERİMLERİ 3+07,5Seçmeli
MAT 594 GENEL GÖRELİLİK TEORİSİ VE İNTEGRALLENEBİLİR SİSTEMLER 3+07,5Seçmeli
MAT 595 GRAVİTASYON TEORİLERİ VE KOZMOLOJİ 3+07,5Seçmeli
MAT 596 ARAŞTIRMA PROJESİ 0+07,5Seçmeli
MAT 601 EİNSTEİN ALAN DENKLEMLERİNİN ÇÖZÜMLERİ 3+07,5Seçmeli
MAT 603 MÖBİUS DÖNÜŞÜMLERİ 3+07,5Seçmeli
MAT 604 HİPERBOLİK GEOMETRİ 3+07,5Seçmeli
MAT 605 AYRIK GRUPLARIN GEOMETRİSİ 3+07,5Seçmeli
MAT 606 MATEMATİKSEL ANALİZ 3+07,5Seçmeli
MAT 607 İLERİ KOMPLEKS ANALİZ 3+07,5Seçmeli
MAT 608 GRAF VE KOMBİNATORİK 3+07,5Seçmeli
MAT 609 OTOMORF FONKSİYONLAR 3+07,5Seçmeli
MAT 610 İLERİ CEBİR 3+07,5Seçmeli
MAT 611 UYGULAMALI MATEMATİKTE ANALİTİK METOTLAR 3+07,5Seçmeli
MAT 612 KISMİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER İÇİN SONLU FARK YÖNTEMLERİ 3+07,5Seçmeli
MAT 613 YAKLAŞIK METOTLAR VE MATEMATİKSEL MODELLER 3+07,5Seçmeli
MAT 614 MODÜL TEORİ 3+07,5Seçmeli
MAT 615 KESİRLİ ANALİZ 3+07,5Seçmeli
MAT 616 KESİRLİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER 3+07,5Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
MAT 698 DOKTORA SEMİNERİ - I 0+2 7,5 Zorunlu
- Matematik Dr. Seçmeli-2 3+0 7,5 Seçmeli
- Matematik Dr. Seçmeli-2 3+0 7,5 Seçmeli
- Matematik Dr. Seçmeli-2 3+0 7,5 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Matematik Dr. Seçmeli-2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FBE 610 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ETİK 3+07,5Seçmeli
MAT 501 İLERİ REGÜLER MATRİS DÖNÜŞÜMLERİ I 3+07,5Seçmeli
MAT 502 İLERİ IRAKSAK SERİLER TEORİSİ II 3+07,5Seçmeli
MAT 503 İLERİ IRAKSAK SERİLER TEORİSİ I 3+07,5Seçmeli
MAT 504 İLERİ REGÜLER MATRİS DÖNÜŞÜMLERİ II 3+07,5Seçmeli
MAT 505 YÜKSEK DİFERANSİYEL GEOMETRİ I 3+07,5Seçmeli
MAT 506 YÜKSEK DİFERANSİYEL GEOMETRİ II 3+07,5Seçmeli
MAT 507 İNTEGRAL DENKLEMLER 3+07,5Seçmeli
MAT 508 İNTEGRAL DENKLEMLERİN SAYISAL ÇÖZÜMLERİ 3+07,5Seçmeli
MAT 509 ÖZEL FONKSİYONLAR 3+07,5Seçmeli
MAT 511 GENELLEŞTİRİLMİŞ KLASİK MEKANİK VE ALAN TEORİSİ I 3+07,5Seçmeli
MAT 512 İLERİ HALKALAR TEORİSİ II 3+07,5Seçmeli
MAT 513 DİFERENSİYELLENEBİLİR MANİFOLDLAR I 3+07,5Seçmeli
MAT 514 DİFERENSİYELLENEBİLİR MANİFOLDLAR II 3+07,5Seçmeli
MAT 515 JET MANİFOLDLAR VE JET DEMETLER I 3+07,5Seçmeli
MAT 518 GRUPLAR TEORİSİ I 3+07,5Seçmeli
MAT 519 GENELLEŞTİRİLMİŞ KLASİK MEKANİK VE ALAN TEORİSİ II 3+07,5Seçmeli
MAT 520 JET MANİFOLDLAR VE JET DEMETLER II 3+07,5Seçmeli
MAT 521 HALKA TEORİSİ I 3+07,5Seçmeli
MAT 526 FONKSİYONLARIN YAKLAŞIM TEORİSİ I 3+07,5Seçmeli
MAT 527 FONKSİYONLARIN YAKLAŞIM TEORİSİ II 3+07,5Seçmeli
MAT 528 OPTİMİZASYON METOTLARI I 3+07,5Seçmeli
MAT 529 OPTİMİZASYON METOTLARI II 3+07,5Seçmeli
MAT 534 ANALİTİK MEKANİKTE DİFERENSİYEL GEOMETRİK METOTLAR I 3+07,5Seçmeli
MAT 535 ANALİTİK MEKANİKTE DİFERENSİYEL GEOMETRİK METOTLAR II 3+07,5Seçmeli
MAT 536 ZAMAN SKALASINDA ANALİZ I 3+07,5Seçmeli
MAT 537 ZAMAN SKALASINDA ANALİZ II 3+07,5Seçmeli
MAT 538 TOPLANABİLME TEORİSİNDEKİ KLASİK VE MODERN METOTLAR I 3+07,5Seçmeli
MAT 539 TOPLANABİLME TEORİSİNDEKİ KLASİK VE MODERN METOTLAR II 3+07,5Seçmeli
MAT 540 FONKSİYONEL ANALİZ I 3+07,5Seçmeli
MAT 541 FONKSİYONEL ANALİZ II 3+07,5Seçmeli
MAT 544 TENSÖR GEOMETRİ VE UYGULAMALARI I 3+07,5Seçmeli
MAT 545 TENSÖR GEOMETRİ VE UYGULAMALARI II 3+07,5Seçmeli
MAT 546 EKONOMİK, GEOMETRİK, DİNAMİK I 3+07,5Seçmeli
MAT 547 EKONOMİK, GEOMETRİK, DİNAMİK II 3+07,5Seçmeli
MAT 550 KOMPLEKS DÜZLEMDE FONKSİYONLARIN YAPISAL KARAKTERİSTİĞİ I 3+07,5Seçmeli
MAT 551 KOMPLEKS DÜZLEMDE FONKSİYONLARIN YAPISAL KARAKTERİSTİĞİ II 3+07,5Seçmeli
MAT 552 LİNEER OPERATÖRLERİN POZİTİF ÇÖZÜMLERİ I 3+07,5Seçmeli
MAT 553 LİNEER OPERATÖRLERİN POZİTİF ÇÖZÜMLERİ II 3+07,5Seçmeli
MAT 554 OPERATÖR DENKLEMLER TEORİSİ I 3+07,5Seçmeli
MAT 555 OPERATÖR DENKLEMLER TEORİSİ II 3+07,5Seçmeli
MAT 558 UYGULAMALI DİFERENSİYEL GEOMETRİ I 3+07,5Seçmeli
MAT 559 UYGULAMALI DİFERENSİYEL GEOMETRİ II 3+07,5Seçmeli
MAT 560 EĞRİLER VE YÜZEYLERİN DİFERENSİYEL GEOMETRİSİ I 3+07,5Seçmeli
MAT 561 EĞRİLER VE YÜZEYLERİN DİFERENSİYEL GEOMETRİSİ II 3+07,5Seçmeli
MAT 562 CEBİRSEL TOPOLOJİ I 3+07,5Seçmeli
MAT 563 CEBİRSEL TOPOLOJİ II 3+07,5Seçmeli
MAT 564 SEMİ-RİEMANN MANİFOLDLAR I 3+07,5Seçmeli
MAT 565 SEMİ-RİEMANN MANİFOLDLAR II 3+07,5Seçmeli
MAT 569 DEĞİŞMELİ OLMAYAN HALKALAR 3+07,5Seçmeli
MAT 570 KATEGORİ TEORİSİ 3+07,5Seçmeli
MAT 571 TOPOLOJİYE GİRİŞ 3+07,5Seçmeli
MAT 572 SINIRSIZ LİNEER OPERATÖRLER TEORİSİ 3+07,5Seçmeli
MAT 573 LİNEER DİFERENSİYEL OPERATÖRLERİN SPEKTRAL TEORİSİ 3+07,5Seçmeli
MAT 574 SONLU FARK DENKLEMLERİ 3+07,5Seçmeli
MAT 575 FONKSİYONEL DENKLEMLER 3+07,5Seçmeli
MAT 576 UYGULAMALI DİFERANSİYEL GEOMETRİ – I 3+07,5Seçmeli
MAT 577 UYGULAMALI DİFERANSİYEL GEOMETRİ – II 3+07,5Seçmeli
MAT 578 LORENTZ GEOMETRİYE GİRİŞ 3+07,5Seçmeli
MAT 579 LORENTZ GEOMETRİ 3+07,5Seçmeli
MAT 580 REEL DEĞİŞKENLİ FONKSİYONLAR TEORİSİ 3+07,5Seçmeli
MAT 581 POZİTİF LİNEER OPERATÖRLER 3+07,5Seçmeli
MAT 584 MATRİS TEORİ 3+07,5Seçmeli
MAT 592 BİRLEŞİMLİ OLMAYAN CEBİRLERE GİRİŞ 3+07,5Seçmeli
MAT 594 GENEL GÖRELİLİK TEORİSİ VE İNTEGRALLENEBİLİR SİSTEMLER 3+07,5Seçmeli
MAT 595 GRAVİTASYON TEORİLERİ VE KOZMOLOJİ 3+07,5Seçmeli
MAT 601 EİNSTEİN ALAN DENKLEMLERİNİN ÇÖZÜMLERİ 3+07,5Seçmeli
MAT 603 MÖBİUS DÖNÜŞÜMLERİ 3+07,5Seçmeli
MAT 604 HİPERBOLİK GEOMETRİ 3+07,5Seçmeli
MAT 605 AYRIK GRUPLARIN GEOMETRİSİ 3+07,5Seçmeli
MAT 606 MATEMATİKSEL ANALİZ 3+07,5Seçmeli
MAT 607 İLERİ KOMPLEKS ANALİZ 3+07,5Seçmeli
MAT 608 GRAF VE KOMBİNATORİK 3+07,5Seçmeli
MAT 609 OTOMORF FONKSİYONLAR 3+07,5Seçmeli
MAT 610 İLERİ CEBİR 3+07,5Seçmeli
MAT 611 UYGULAMALI MATEMATİKTE ANALİTİK METOTLAR 3+07,5Seçmeli
MAT 612 KISMİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER İÇİN SONLU FARK YÖNTEMLERİ 3+07,5Seçmeli
MAT 613 YAKLAŞIK METOTLAR VE MATEMATİKSEL MODELLER 3+07,5Seçmeli
MAT 614 MODÜL TEORİ 3+07,5Seçmeli
MAT 615 KESİRLİ ANALİZ 3+07,5Seçmeli
MAT 616 KESİRLİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER 3+07,5Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FBE 897 GELİŞİM VE ÖĞRENME 3+0 7,5 Zorunlu
FBE 896 ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME 3+2 7,5 Zorunlu
MAT 699 DOKTORA SEMİNERİ - II 0+2 7,5 Zorunlu
FBE 610 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ETİK 3+0 7,5 Zorunlu
  Toplam 30  

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ENS 600 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK 0+0 20 Zorunlu
ENS 602 TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA 0+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

5. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
MAT 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
MAT 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

6. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
MAT 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
MAT 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

7. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
MAT 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
MAT 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
  Toplam 30  

8. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
MAT 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
MAT 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
  Toplam 30  


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09
BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ETİKZ         
DOKTORA SEMİNERİ - IZ* **     
DOKTORA SEMİNERİ - IIZ* ***    
DOKTORA TEZİZ* **     
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİZ         
FONKSİYONEL ANALİZ IZ         
GELİŞİM VE ÖĞRENMEZ         
LİSANSÜSTÜ DANIŞMANLIKZ         
ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRMEZ         
TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMAZ         
UYGULAMALI MATEMATİKTE ANALİTİK METOTLARZ         
YETERLİK SINAVINA HAZIRLIKZ         
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09
ANALİTİK MEKANİKTE DİFERENSİYEL GEOMETRİK METOTLAR IS         
ANALİTİK MEKANİKTE DİFERENSİYEL GEOMETRİK METOTLAR IIS         
ARAŞTIRMA PROJESİS         
AYRIK GRUPLARIN GEOMETRİSİS         
BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ETİKS         
BİRLEŞİMLİ OLMAYAN CEBİRLERE GİRİŞS         
CEBİRSEL TOPOLOJİ IS         
CEBİRSEL TOPOLOJİ IIS         
DEĞİŞMELİ OLMAYAN HALKALARS         
DİFERENSİYELLENEBİLİR MANİFOLDLAR IS         
DİFERENSİYELLENEBİLİR MANİFOLDLAR IIS         
EĞRİLER VE YÜZEYLERİN DİFERENSİYEL GEOMETRİSİ IS         
EĞRİLER VE YÜZEYLERİN DİFERENSİYEL GEOMETRİSİ IIS         
EİNSTEİN ALAN DENKLEMLERİNİN ÇÖZÜMLERİS         
EKONOMİK, GEOMETRİK, DİNAMİK IS         
EKONOMİK, GEOMETRİK, DİNAMİK IIS         
FONKSİYONEL ANALİZ IS         
FONKSİYONEL ANALİZ IIS         
FONKSİYONEL DENKLEMLERS         
FONKSİYONLARIN YAKLAŞIM TEORİSİ IS         
FONKSİYONLARIN YAKLAŞIM TEORİSİ IIS         
GENEL GÖRELİLİK TEORİSİ VE İNTEGRALLENEBİLİR SİSTEMLERS         
GENELLEŞTİRİLMİŞ FONKSİYONLARIN TEORİSİ VE UYGULAMALARIS         
GENELLEŞTİRİLMİŞ KLASİK MEKANİK VE ALAN TEORİSİ IS         
GENELLEŞTİRİLMİŞ KLASİK MEKANİK VE ALAN TEORİSİ IIS         
GRAF VE KOMBİNATORİKS         
GRAVİTASYON TEORİLERİ VE KOZMOLOJİS         
GRUP GÖSTERİMLERİS         
GRUPLAR TEORİSİ IS         
HALKA TEORİSİ IS         
HİPERBOLİK GEOMETRİS         
İLERİ CEBİRS         
İLERİ DİFFERANSİYEL DENKLEMLER TEORİSİS         
İLERİ HALKALAR TEORİSİ IIS         
İLERİ IRAKSAK SERİLER TEORİSİ IS         
İLERİ IRAKSAK SERİLER TEORİSİ IIS         
İLERİ KOMPLEKS ANALİZS         
İLERİ LİNEER CEBİRS         
İLERİ REGÜLER MATRİS DÖNÜŞÜMLERİ IS         
İLERİ REGÜLER MATRİS DÖNÜŞÜMLERİ IIS         
İNTEGRAL DENKLEMLERS         
İNTEGRAL DENKLEMLERİN SAYISAL ÇÖZÜMLERİS         
JET MANİFOLDLAR VE JET DEMETLER IS         
JET MANİFOLDLAR VE JET DEMETLER IIS         
KATEGORİ TEORİSİS         
KESİRLİ ANALİZS         
KESİRLİ DİFERANSİYEL DENKLEMLERS         
KISMİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER İÇİN SONLU FARK YÖNTEMLERİS         
KOMPLEKS DÜZLEMDE FONKSİYONLARIN YAPISAL KARAKTERİSTİĞİ IS         
KOMPLEKS DÜZLEMDE FONKSİYONLARIN YAPISAL KARAKTERİSTİĞİ IIS         
LİNEER DİFERENSİYEL OPERATÖRLERİN SPEKTRAL TEORİSİS         
LİNEER OPERATÖRLERİN POZİTİF ÇÖZÜMLERİ IS         
LİNEER OPERATÖRLERİN POZİTİF ÇÖZÜMLERİ IIS         
LORENTZ GEOMETRİS         
LORENTZ GEOMETRİYE GİRİŞS         
MATEMATİKSEL ANALİZS         
MATRİS TEORİS         
MODÜL TEORİS         
MÖBİUS DÖNÜŞÜMLERİS         
OPERATÖR DENKLEMLER TEORİSİ IS         
OPERATÖR DENKLEMLER TEORİSİ IIS         
OPTİMİZASYON METOTLARI IS         
OPTİMİZASYON METOTLARI IIS         
OTOMORF FONKSİYONLARS         
ÖZEL FONKSİYONLARS         
POZİTİF LİNEER OPERATÖRLERS         
REEL DEĞİŞKENLİ FONKSİYONLAR TEORİSİS         
REKÜRANS BAĞINTILARI, FİBONACCİ VE LUCAS SAYILARIS         
SEMİ-RİEMANN MANİFOLDLAR IS         
SEMİ-RİEMANN MANİFOLDLAR IIS         
SINIRSIZ LİNEER OPERATÖRLER TEORİSİS         
SONLU FARK DENKLEMLERİS         
TENSÖR GEOMETRİ VE UYGULAMALARI IS         
TENSÖR GEOMETRİ VE UYGULAMALARI IIS         
TOPLANABİLME TEORİSİNDEKİ KLASİK VE MODERN METOTLAR IS         
TOPLANABİLME TEORİSİNDEKİ KLASİK VE MODERN METOTLAR IIS         
TOPOLOJİYE GİRİŞS         
UYGULAMALI DİFERANSİYEL GEOMETRİ – IS         
UYGULAMALI DİFERANSİYEL GEOMETRİ – IIS         
UYGULAMALI DİFERENSİYEL GEOMETRİ IS         
UYGULAMALI DİFERENSİYEL GEOMETRİ IIS         
UYGULAMALI MATEMATİKTE ANALİTİK METOTLARS         
YAKLAŞIK METOTLAR VE MATEMATİKSEL MODELLERS         
YÜKSEK DİFERANSİYEL GEOMETRİ IS         
YÜKSEK DİFERANSİYEL GEOMETRİ IIS         
ZAMAN SKALASINDA ANALİZ IS         
ZAMAN SKALASINDA ANALİZ IIS         
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2021 PAU