1441 MATEMATİK

GENEL BİLGİLER
Matematik bölümü programında, Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi, Geometri, Uygulamalı Matematik, Cebir ve Sayılar Teorisi ve Topoloji anabilim dallarında teorik ve uygulamalı dersler önerilmektedir.

Amaçlar
Matematik Yüksek Lisans Programından mezun olan bir kişi, Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi, Geometri, Uygulamalı Matematik, Cebir ve Sayılar Teorisi ve Topoloji konularından birinde uzman bilgisine sahip olacaktır. Mezun kişinin gerçek dünya problemlerine olan bilimsel bakış açısı literatürden gerekli bilgilerin bulunması, gerekli gözlemlerin yapılması ve elde edilen bilgilerin analiz edilerek bunlardan sonuç çıkarılması ve bunların yazılı hale getirilmesini kapsayan bilimsel araştırma becerisi ile şekillenir.


Kabul Koşulları
ALES; ÜDS/KPDS; Mezuniyet notu.

Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet için öğrencinin; 21 kredilik ders yükünü en az 3.00/4.00 ortalama ile tamamlaması, bir seminer ve bir yüksek lisans tezi hazırlayıp başarılı bir şekilde savunması gerekmektedir.

İstihdam Olanakları
Matematik bölümü mezunları kamu ve özel sektörde meslekleri ile ilgili pek çok alanda istihdam edilmektedir. Bunun yanı sıra pedagojik formasyon derslerini tamamlayan mezunlarımız eğitim kurumlarında öğretmen olarak görev yapmaktadır.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Matematik alaninda Yüksek Lisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
Yüksek Lisans

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulunun belirlemiş olduğu YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Dereceye Yönelik Kurallar
Mezuniyet için öğrencinin; 21 kredilik ders yükünü en az 3.00/4.00 ortalama ile tamamlaması, bir seminer ve bir yüksek lisans tezi hazırlayıp başarılı bir şekilde savunması gerekmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından yeterli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ENSTİTÜ ANABİLİMDALI BAŞKANIProf. Dr. MUSTAFA AŞCI  masci@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Matematiksel ispatı anlar ve uygular.
2Temel tanımları okur ve kullanır.
3İleri düzeyde eleştirel düşünme beceresine sahip olur.
4İleri seviyedeki problemleri standart matematiksel teknikleri kullanarak çözer.
5Matematiği bilimin dili olarak kullanır.
6Matematiksel hesaplamalar için yazılım programları üretir.
7Matemetiğin uygulama alanları ve matematiksel modelleme deneyimi edinir.
8Orjinal araştırma ve bağımsız yayın yapabilme yeteneğine sahip olur.
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Sorun (Problem) ÇözmeBir şüphe veya belirsizlikten doğan herhangi bir duruma sorun adı verilmektedir. Genellikle insan hayatında engelleyici veya rahatsızlık verici bir rolü olan sorunlar bilimsel yöntemin aşamalarıyla ele alınarak çözülürler. (a) Sorun belirlenir. (b) Sorun tanımlanır. (c) Olası çözüm yolları aranır ve hipotez geliştirilir. (d) Çözüm yolu sınanır. (e) Sınama doğru çözüme götürürse hipotez doğrulandığı için genellemeye gidilir. (f) Sınama doğru çözüme götürmezse, geriye dönülerek sınama etkinlikleri gözden geçirilir, seçilen diğer bir hipotez tekrar sınanır.  Bu yöntem kişinin problem çözme, bağımsız çalışma, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi yeteneklerini geliştirilir.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.
Kavram HaritalarıKavramların ilişkileri, kapsamları ve temel özelliklerinin şekil, grafik ve sözcüklerle, önerme ve ilkelere dayalı olarak ifade edildiği bir ilişki ağını ifade eder. Görsel yolla öğrenmeye olanak sağlar. Şu aşamalar izlenir: (1) Öğretilecek konuyla ilgili kavramlar listelenir. (2) Öğretilecek konunun adı en başa yazılır. (3) Kavramlar arasındaki ilişkiler ve genellemeler maddeler halinde yazılır. (4) Kavramlar kutucuk içine alınır. (5) Kavramlar en genel kavramdan özel kavramlara doğru veya kapsam, özellik ve ilişkilerine göre derecelenir. Derecelendikten sonra kutucuklar içine alınır. (6) İlişkiler, oklar ve ifadelerle yönlendirilir.
ProjeProje tabanlı öğrenim, öğrencileri ilginç sorunlarla uğraşmaya ve bunun sonunda sıra dışı ürünler oluşturmaya yönlendiren bir öğretim yoludur. Öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanmalarına olanak sağlar ve olaylara geniş açıdan bakmalarını gerektirir.
GözlemGenellikle doğaya ilişkin bilgilerimizi gözlemlerimiz yoluyla edinsek de, gözlem yöntemi başka olgu ve durumlar için de kullanılır. Gözlem sonucu elde ettiğimiz bulguları zihnimizde işleyerek belli başlı genellemelere ulaşmaya çalışırız. Eğer belli hatalardan dolayı yanlış genellemelere ulaşmışsak, aynı olgu ve varlıklar üzerinde tekrar gözlem yapmak gerekir.  
Beyin FırtınasıBeyin fırtınası, değerlendirme ya da sınırlama olmaksızın bir sorunun çözümüne ilişkin mümkün olduğunca çok çözüm yollarını elde etmek için düzenlenmiş olan bir grup çalışması sürecidir. Beyin fırtınasının amacı, öğrencilerin fikir üretmelerini sağlamak ve onların kendilerini ifade etmesini kolaylaştırmaktır. Bu teknik, üst düzey tartışma tekniği olarak kullanılır. Fırtına dönemi ve değerlendirme dönemi vardır. Başarılı bir beyin fırtınasında; değerlendirmenin sonraya bırakılması, serbest ve neşeli bir ortam yaratılması, olabildiğince çok miktarda fikir üretilmesinin sağlanması, önerilen fikirlerin gruplanması ve geliştirilmesi çok önemlidir.

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TEMEL ALAN İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TEMEL ALAN İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
Ders Planı

1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
MAT 582 İLERİ LİNEER CEBİR 3+0 7,5 Zorunlu
FBE 610 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ETİK 3+0 7,5 Zorunlu
MAT 606 MATEMATİKSEL ANALİZ 3+0 7,5 Zorunlu
- Matematik seçmeli 1 3+0 7,5 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Matematik seçmeli 1

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
MAT 599 YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ 0+2 7,5 Zorunlu
- Matematik seçmeli 2 3+0 7,5 Seçmeli
- Matematik seçmeli 2 3+0 7,5 Seçmeli
- Matematik seçmeli 2 3+0 7,5 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Matematik seçmeli 2

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
MAT 500 YÜKSEK LİSANS TEZİ 0+0 20 Zorunlu
MAT 700 UZMANLIK ALAN DERSİ 6+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
MAT 500 YÜKSEK LİSANS TEZİ 0+0 20 Zorunlu
MAT 700 UZMANLIK ALAN DERSİ 6+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08
BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ETİKZ        
İLERİ LİNEER CEBİRZ* * * **
LİSANSÜSTÜ DANIŞMANLIKZ        
MATEMATİKSEL ANALİZZ********
UZMANLIK ALAN DERSİZ        
YÜKSEK LİSANS SEMİNERİZ      **
YÜKSEK LİSANS TEZİZ*  *   *
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08
ANALİTİK MEKANİKTE DİFERENSİYEL GEOMETRİK METOTLAR IS* **   *
ANALİTİK MEKANİKTE DİFERENSİYEL GEOMETRİK METOTLAR IIS* **   *
AYRIK GRUPLARIN GEOMETRİSİS********
BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ETİKS        
BİRLEŞİMLİ OLMAYAN CEBİRLERE GİRİŞS        
CEBİRSEL TOPOLOJİ IS* ***   
CEBİRSEL TOPOLOJİ IIS *****  
DEĞİŞMELİ OLMAYAN HALKALARS**** * *
DİFERENSİYELLENEBİLİR MANİFOLDLAR IS* **   *
DİFERENSİYELLENEBİLİR MANİFOLDLAR IIS* **    
EĞRİLER VE YÜZEYLERİN DİFERENSİYEL GEOMETRİSİ IS****   *
EĞRİLER VE YÜZEYLERİN DİFERENSİYEL GEOMETRİSİ IIS****   *
EİNSTEİN ALAN DENKLEMLERİNİN ÇÖZÜMLERİS        
EKONOMİK, GEOMETRİK, DİNAMİK IS* ***   
EKONOMİK, GEOMETRİK, DİNAMİK IIS* ***   
FONKSİYONEL ANALİZ IS* ** *  
FONKSİYONEL ANALİZ IIS* ****  
FONKSİYONEL DENKLEMLERS* ***   
FONKSİYONLARIN YAKLAŞIM TEORİSİ IS* * **  
FONKSİYONLARIN YAKLAŞIM TEORİSİ IIS* **  * 
GENEL GÖRELİLİK TEORİSİ VE İNTEGRALLENEBİLİR SİSTEMLERS        
GENELLEŞTİRİLMİŞ FONKSİYONLARIN TEORİSİ VE UYGULAMALARIS        
GENELLEŞTİRİLMİŞ KLASİK MEKANİK VE ALAN TEORİSİ IS* **   *
GENELLEŞTİRİLMİŞ KLASİK MEKANİK VE ALAN TEORİSİ IIS* **   *
GEOMETRİK TOPOLOJİS        
GRAF VE KOMBİNATORİKS********
GRAVİTASYON TEORİLERİ VE KOZMOLOJİS        
GRUP GÖSTERİMLERİS        
GRUPLAR TEORİSİ IS* **   *
HALKA TEORİSİ IS* **  **
HİPERBOLİK GEOMETRİS********
HOMOLOJİ CEBİRİS        
İLERİ CEBİRS        
İLERİ DİFFERANSİYEL DENKLEMLER TEORİSİS        
İLERİ HALKALAR TEORİSİ IIS* **  * 
İLERİ IRAKSAK SERİLER TEORİSİ IS* ****  
İLERİ IRAKSAK SERİLER TEORİSİ IIS*** ****
İLERİ KOMPLEKS ANALİZS******* 
İLERİ LİNEER CEBİRS* * * **
İLERİ PROGRAMLAMAS        
İLERİ REGÜLER MATRİS DÖNÜŞÜMLERİ IS* * * **
İLERİ REGÜLER MATRİS DÖNÜŞÜMLERİ IIS* ** ** 
İLERİ TOPOLOJİ S        
İNTEGRAL DENKLEMLERS* ** ** 
İNTEGRAL DENKLEMLERİN SAYISAL ÇÖZÜMLERİS* **  **
JET MANİFOLDLAR VE JET DEMETLER IS* **    
JET MANİFOLDLAR VE JET DEMETLER IIS* **   *
KATEGORİ TEORİSİS*  **   
KESİRLİ ANALİZS        
KESİRLİ DİFERANSİYEL DENKLEMLERS        
KISMİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER İÇİN SONLU FARK YÖNTEMLERİS        
KOMPLEKS DÜZLEMDE FONKSİYONLARIN YAPISAL KARAKTERİSTİĞİ IS** ***  
KOMPLEKS DÜZLEMDE FONKSİYONLARIN YAPISAL KARAKTERİSTİĞİ IIS******  
LATEXS        
LİNEER DİFERENSİYEL OPERATÖRLERİN SPEKTRAL TEORİSİS* ***   
LİNEER OPERATÖRLERİN POZİTİF ÇÖZÜMLERİ IS **  ** 
LİNEER OPERATÖRLERİN POZİTİF ÇÖZÜMLERİ IIS** ***  
LORENTZ GEOMETRİS*  ** **
LORENTZ GEOMETRİYE GİRİŞS* **  **
MATEMATİKSEL ANALİZS********
MATRİS TEORİS        
MODÜL TEORİS        
MÖBİUS DÖNÜŞÜMLERİS********
OPERATÖR DENKLEMLER TEORİSİ IS **  ** 
OPERATÖR DENKLEMLER TEORİSİ IIS* ***  *
OPTİMİZASYON METOTLARI IS* ** *  
OPTİMİZASYON METOTLARI IIS* ** *  
OTOMORF FONKSİYONLARS        
ÖZEL FONKSİYONLARS* ** ** 
POZİTİF LİNEER OPERATÖRLERS        
REEL DEĞİŞKENLİ FONKSİYONLAR TEORİSİS** **   
REKÜRANS BAĞINTILARI, FİBONACCİ VE LUCAS SAYILARIS        
SEMİ-RİEMANN MANİFOLDLAR IS* **  **
SEMİ-RİEMANN MANİFOLDLAR IIS* **  **
SINIRSIZ LİNEER OPERATÖRLER TEORİSİS* ***   
SONLU FARK DENKLEMLERİS* **    
TENSÖR GEOMETRİ VE UYGULAMALARI IS* **   *
TENSÖR GEOMETRİ VE UYGULAMALARI IIS* **  **
TOPLANABİLME TEORİSİNDEKİ KLASİK VE MODERN METOTLAR IS* * **  
TOPLANABİLME TEORİSİNDEKİ KLASİK VE MODERN METOTLAR IIS* ***   
TOPOLOJİK DİZİ UZAYLARIS        
TOPOLOJİK GRUPLAR S        
TOPOLOJİK VE METRİK UZAYLARS        
TOPOLOJİYE GİRİŞS* ****  
UYGULAMALI DİFERANSİYEL GEOMETRİ – IS* **  **
UYGULAMALI DİFERANSİYEL GEOMETRİ – IIS*  *  **
UYGULAMALI DİFERENSİYEL GEOMETRİ IS* **   *
UYGULAMALI DİFERENSİYEL GEOMETRİ IIS* **   *
UYGULAMALI MATEMATİKTE ANALİTİK METOTLARS        
YAKLAŞIK METOTLAR VE MATEMATİKSEL MODELLERS        
YÜKSEK DİFERANSİYEL GEOMETRİ IS*  *   *
YÜKSEK DİFERANSİYEL GEOMETRİ IIS* **   *
ZAMAN SKALASINDA ANALİZ IS* ***   
ZAMAN SKALASINDA ANALİZ IIS*****   
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2022 PAU