1609 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ DR.

GENEL BİLGİLER
Makine Mühendisliği Programında, Mekanik, Konstrüksiyon ve imalat, Makine Teorisi ve Dinamiği, Enerji ve Termodinamik ana bilim dallarında teorik ve uygulamalı dersler önerilmektedir.

Amaçlar
Doktora eğitim öğretim programının amacı makine mühendisliğinin belirli bir alan veya alt dallardan birinde belirli bir bilgi derinliği olan uzman veya yenilikçiler olarak tanınan mühendisler yetiştirmektir. Yüksek lisans öğrencilerine matematik, makine mühendisliği ve diğer mühendislik alanlarında tamamlayıcı bir bilgi birikimine sahip olabilecekleri bir eğitim vermektir. Diğer taraftan öğrencilerin bir araştırma konusunu önerebilme yeteneğine sahip olabilmeleri ve bu araştırmayı yürütme, sonuçlarını üretme, analiz etme, bunların üzerinden sözlü ve yazılı sunumlar hazırlayabilme bilgi ve becerisi kazandırmaktır.


Kabul Koşulları
ALES; ÜDS/KPDS; Mezuniyet notu

Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet için öğrencinin 21 kredilik ders yükünü en az 3.30/4.00 ortalama ile tamamlaması ve ayrıca ölçme ve değerlendirme ile ilgili 2 dersi ve bilimsel araştırma teknikleri ile ilgili dersi tamamlamış olması, en az iki araştırma semineri vermesi, yeterlilik sınavından başarılı olması ve bir doktora tezi hazırlayıp başarılı bir şekilde savunması gerekmektedir.

İstihdam Olanakları
Mezunlarımızın istihdam alanları oldukça çoktur. Makine mühendisliğini ilgilendiren alanlarda görev alabileceği gibi ayrıca kurumların AR GE departmanlarında ve Üniversitelerde görev alabilirler.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Makine Mühendisliği Dr. alaninda Doktora Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
Doktora

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları Senato tarafından belirlenir.

Dereceye Yönelik Kurallar
Mezuniyet için öğrencinin 21 kredilik ders yükünü en az 3.30/4.00 ortalama ile tamamlaması ve ayrıca ölçme ve değerlendirme ile ilgili 2 dersi ve bilimsel araştırma teknikleri ile ilgili dersi tamamlamış olması, en az iki araştırma semineri vermesi, yeterlilik sınavından başarılı olması ve bir doktora tezi hazırlayıp başarılı bir şekilde savunması gerekmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş
İlgili alanda akademik kariyerine devam edebilir.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ENSTİTÜ ANABİLİMDALI BAŞKANIProf. Dr. ÖZLER KARAKAŞ  okarakas@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Matematik, Fen Bilimleri ve Makine Mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümlerinde kullanabilme becerisi.
2Karmaşık mühendislik problemlerini belirleme, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi.
3Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi.
5Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi, alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi.
7Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni, başladığı bir işi tamamlama ve karşılaşabileceği olası karmaşık durumlarda sorumluluk alarak çözüm üretme becerisi.
8Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisi.
9Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi, yenilikçi fikirlere açık olma bilinci.
10Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
11İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile çevre koruma konularında yeterli bilgi ve bilinci.
12Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini kavrayabilme becerisi.
13Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını mühendislik problemleri ve çözüm önerileri ile ilgili konularda yazılı ve sözlü olarak bilgilendirme becerisi.
14Alanında her türlü proje geliştirebilme ve uygulama bilgi ve becerisi, sorumluluğu altında çalışanları projeye dahil etme bilinci, meslek etkinliklerini planlama ve yönetme becerisi.
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Gösterip YaptırmaBu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yaparak gösterir ve sonrasında öğrencilerin yapmalarını sağlar. Öğrenciler sadece bakarak ve izleyerek değil, aynı zamanda yaparak ve deneyerek öğrenmeye çalışırlar. Bu yöntem genellikle beceri öğretiminde uygulanır. Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur.
Örnek Olay Örnek olay incelemesi, öğrencilerin gerçek ve sorunlu bir olaya aktif olarak katılarak çözümlemeci bir bakış açısını kullanmalarını gerektiren bir yöntemdir. Sorunlu olay gerçek ya da gerçeğe çok yakın olabilir. Olayı anlatan ve gerekli verileri kapsayan bir doküman üzerinde çalışan öğrenci(ler), olayı öğrenir, verileri çözümler, sorunu değerlendirirler. Birlikte tartışarak olayın nedenine ya da çözümüne ilişkin öneriler geliştirirler. Özellikle sosyal bilimlerde pek çok konuyu, örnek olay biçiminde sınıfa getirmek olanaklıdır. Öğrenciler süreç içinde aktif konumda kalırlar ve üst düzey kazanımlar elde ederler.
Sorun (Problem) ÇözmeBir şüphe veya belirsizlikten doğan herhangi bir duruma sorun adı verilmektedir. Genellikle insan hayatında engelleyici veya rahatsızlık verici bir rolü olan sorunlar bilimsel yöntemin aşamalarıyla ele alınarak çözülürler. (a) Sorun belirlenir. (b) Sorun tanımlanır. (c) Olası çözüm yolları aranır ve hipotez geliştirilir. (d) Çözüm yolu sınanır. (e) Sınama doğru çözüme götürürse hipotez doğrulandığı için genellemeye gidilir. (f) Sınama doğru çözüme götürmezse, geriye dönülerek sınama etkinlikleri gözden geçirilir, seçilen diğer bir hipotez tekrar sınanır.  Bu yöntem kişinin problem çözme, bağımsız çalışma, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi yeteneklerini geliştirilir.
İşbirlikli Öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.
Benzetişim (Simülasyon)Gerçekte tehlikeli, erişilmesi zor ve pahalı olan durumları, gerçeğine çok benzeyen modeli üzerinde çalışarak öğrenmeyi ifade eder. Örneğin uçak pilotları ve astronotlar uçaklara ve uzay araçlarına binmeden önce, gerçeğine çok benzeyen sanal ortamlarda uygulama yaparlar. Piyasada kimya deneylerini içeren ve gerçeğine çok benzeyen Kimya Laboratuarı yazılımları mevcuttur. Diğer alanlarda da uygulanması olanaklıdır.
ProjeProje tabanlı öğrenim, öğrencileri ilginç sorunlarla uğraşmaya ve bunun sonunda sıra dışı ürünler oluşturmaya yönlendiren bir öğretim yoludur. Öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanmalarına olanak sağlar ve olaylara geniş açıdan bakmalarını gerektirir.
GeziÖğrenmeyi sınıf dışına taşıyan bir yöntemdir. Öğrencileri fabrika, müze, kütüphane, çeşitli devlet kurumları, dağ, orman, göl, park, bahçe gibi yerlere götürerek oralarda doğrudan gözlem yaptırılarak bilgi edinmeyi sağlayan bir yöntemdir.
GözlemGenellikle doğaya ilişkin bilgilerimizi gözlemlerimiz yoluyla edinsek de, gözlem yöntemi başka olgu ve durumlar için de kullanılır. Gözlem sonucu elde ettiğimiz bulguları zihnimizde işleyerek belli başlı genellemelere ulaşmaya çalışırız. Eğer belli hatalardan dolayı yanlış genellemelere ulaşmışsak, aynı olgu ve varlıklar üzerinde tekrar gözlem yapmak gerekir.  
DeneyDoğal olayları yapay ortamlarda taklit etmek, belirli amaçlara ulaşmak için, belli bir konuyu kavratmak için kurulan belirli düzeneklerle çeşitli bilgiler edinerek, uygulayarak neticelere ulaşmayı ifade eder. Doğa araştırmacıları, bilim insanları, eğitimciler doğayla ilgili bilgileri ve kuramları doğru biçimde kurmak için deney ve gözlem gibi yollara başvururlar. Bu amaçla doğaya ilişkin bilgileri öğrencilere kazandırmak için var olan bilgi, model, materyal ve araçları okullara taşıyarak öğrencilere gözlem ve uygulama olanağı vermeye çalışırlar. Laboratuardaki deneysel çalışmalar “deneyelim ve görelim” düşüncesine dayalıdır.
Görüşme Öğretmenin yeterli donanıma sahip olmadığı durumlarda veya belli konularda daha zengin donanıma sahip kişileri (edebiyatçı, sanatçı, tasarımcı, yazar, çizer, vs.) sınıfa getirerek, sınıf önünde geliştirilen bir konuşmayı ifade eder. Öğrencileri duyuşsal anlamda tetikleyen bir tekniktir. Bazı durumlarda öğrenciler bilgi edinmek amacıyla belli kişilerle görüşmeler yaparak, elde ettikleri bilgileri çözümleyerek öğrenebilirler.
Beyin FırtınasıBeyin fırtınası, değerlendirme ya da sınırlama olmaksızın bir sorunun çözümüne ilişkin mümkün olduğunca çok çözüm yollarını elde etmek için düzenlenmiş olan bir grup çalışması sürecidir. Beyin fırtınasının amacı, öğrencilerin fikir üretmelerini sağlamak ve onların kendilerini ifade etmesini kolaylaştırmaktır. Bu teknik, üst düzey tartışma tekniği olarak kullanılır. Fırtına dönemi ve değerlendirme dönemi vardır. Başarılı bir beyin fırtınasında; değerlendirmenin sonraya bırakılması, serbest ve neşeli bir ortam yaratılması, olabildiğince çok miktarda fikir üretilmesinin sağlanması, önerilen fikirlerin gruplanması ve geliştirilmesi çok önemlidir.

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TEMEL ALAN İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 05
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 04
    

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TEMEL ALAN İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
MAK 520 MAPLE İLE SEMBOLİK PROGRAMLAMA 3+0 7,5 Zorunlu
- Makine Mühendisliği Dr. Seçmeli Güz 3+0 7,5 Seçmeli
- Makine Mühendisliği Dr. Seçmeli Güz 3+0 7,5 Seçmeli
- Makine Mühendisliği Dr. Seçmeli Güz 3+0 7,5 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Makine Mühendisliği Dr. Seçmeli Güz

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
MAK 698 DOKTORA SEMİNERİ - I 0+2 7,5 Zorunlu
MAK 502 İLERİ MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ II 3+0 7,5 Zorunlu
- Makine Mühendisliği Dr. Seçmeli Bahar 3+0 7,5 Seçmeli
- Makine Mühendisliği Dr. Seçmeli Bahar 3+0 7,5 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Makine Mühendisliği Dr. Seçmeli Bahar

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FBE 897 GELİŞİM VE ÖĞRENME 3+0 7,5 Zorunlu
FBE 896 ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME 3+2 7,5 Zorunlu
MAK 699 DOKTORA SEMİNERİ - II 0+2 7,5 Zorunlu
FBE 610 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ETİK 3+0 7,5 Zorunlu
  Toplam 30  

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ENS 600 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK 0+0 20 Zorunlu
ENS 602 TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA 0+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

5. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
MAK 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
MAK 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

6. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
MAK 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
MAK 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

7. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
MAK 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
MAK 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

8. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
MAK 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
MAK 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14
BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ETİKZ              
DOKTORA SEMİNERİ - IZ              
DOKTORA SEMİNERİ - IIZ              
DOKTORA TEZİZ**************
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİZ              
GELİŞİM VE ÖĞRENMEZ              
İLERİ MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ IIZ**************
LİSANSÜSTÜ DANIŞMANLIKZ              
MAPLE İLE SEMBOLİK PROGRAMLAMAZ**************
ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRMEZ              
TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMAZ              
YETERLİK SINAVINA HAZIRLIKZ              
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14
AKIŞ ÖLÇÜM TEKNİKLERİS**************
ANİZOTROPİK ELASTİSİTES**************
BAKIM TEKNİĞİS* ** *******  
ÇOK FAZLI SİSTEMLERDE ISI TRANSFERİS**************
DEMİR HARİCİ METALLERİN VE PLASTİKLERİN KAYNAĞIS* **********  
DİŞLİ ÇARK MALZEMELERİ VE ÖZEL İŞLEMLERİS   **   *     
DOĞALGAZ TEKNOLOJİLERİ VE TESİSATIS**************
DÖKME DEMİR VE ÇELİKLERİN KAYNAĞIS* **********  
ELASTİSİTE TEORİSİS**************
ENDÜSTRİYEL YANMA MODELLERİS**************
ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE PLANLAMASIS**************
GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİS**************
HAFİF METALLERİN YORULMA DAVRANIŞLARIS* **********  
HİDROJEN ENERJİSİ VE TEKNOLOJİLERİS**************
ISI DEĞİŞTİRİCİLERİS**************
ISI, GÜÇ SİSTEMLERİ VE EKSERJİ ANALİZİS**************
ISI, KÜTLE VE MOMENTUM TRANSFERİS**************
ISIL İŞLEMLERS**************
ISIL SİSTEM TASARIMI VE OPTİMİZASYONUS**************
IŞINIMLA İLERİ ISI TRANSFERİS**************
İLERİ AKIŞKANLAR MEKANİĞİS**************
İLERİ DİNAMİKS**************
İLERİ ISI İLETİMİS**************
İLERİ ISI TAŞINIMS**************
İLERİ MUKAVEMETS**************
İLERİ MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ IS**************
İLERİ TERMODİNAMİKS**************
İSTATİSTİKSEL TERMODİNAMİKS**************
İŞLETME DAYANIMIS* **********  
KATI CİSİMLER MEKANİĞİS****  **** ***
KIRILMA MEKANİĞİS**************
KOMPOZİT MALZEMELER VE ÜRETİM YÖNTEMLERİS**************
KOMPOZİT MALZEMELERDE HASAR ANALİZLERİS**************
KOMPOZİT MALZEMELERİN MEKANİĞİS**************
KOMPOZİT MALZEMELERİN MEKANİK DENEYLERİS**************
KOMPOZİT PLAKLAR VE KABUKLAR TEORİSİS**************
KONSTRÜKSİYON SİSTEMATİĞİS**************
KONUT DIŞI YAPILARDA İKLİMLENDİRME VE KÜTLE TRANSFERİS**************
KOROZYONS* ** *******  
MAKİNE ELEMANLARINDA HASAR ŞEKİLLERİ VE ANALİZİS**************
MAKİNE KONSTRÜKSİYONUNDA GÜVENİLİRLİKS              
MAKİNE TASARIMINDA MALZEME SEÇİMİS**************
MAPLE İLE SEMBOLİK PROGRAMLAMAS**************
METALLERİN YORULMASIS**************
MOLEKÜLER BENZEŞİM VE MODELLEMES              
ÖZEL ÇELİKLER IS              
PLASTİK ŞEKİL VERME TEKNOLOJİSİS**************
PLASTİSİTE TEORİSİS**************
ROBOT KİNEMATİĞİS**************
ROBOT MEKANİĞİ VE KONTROL YÖNTEMLERİS**** ***** ** 
RÜZGAR ENERJİSİ VE SİSTEMLERİS**************
SAYISAL AKIŞKANLAR MEKANİĞİS**************
SAYISAL TİTREŞİM ANALİZİS**************
SONLU ELEMANLAR METODUS**************
SONLU ELEMANLAR METODU UYGULAMALARIS**************
TERMOELASTİSİTES**************
UZAYSAL DİNAMİKS****  *** ****
VAKUM TEKNİĞİS**************
VİSUAL C++ VE MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI IS**************
VİSUAL C++ VE MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI IIS**************
YANMAS**************
YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIS**************
YÜZEY TEKNİĞİS* ** *******  
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2022 PAU