1701 KİMYA DR.

GENEL BİLGİLER
Kimya Anabilim Dalı, organik, anorganik, analitik, fiziko ve biyokimya gibi alt dallarda eğitim vermekte, araştırma yapmaktadır.

Amaçlar
Bilim ve teknolojideki güncel gelişmeleri takip edebilen, ileri düzeyde bilimsel araştırma yürütebilen, alanlarında önde gelen uluslararası bilimsel dergilerde yayın yapabilen ve disiplinlerarası işbirliğini sağlayabilen bilim insanlarını yetiştirmeyi amaçlamaktadır Öğrencilerine, akademik veya endüstriyel çalışma ortamında karşısına çıkabilecek sorunların üstesinden gelebilmesi için analitik düşünme yeteneği, bireysel beceri ve yorum kabiliyeti kazandırmaktır. kimya ve ilgili alanlarda var olan veya kendi ürettiği soruları çözebilecek, liderlik sorumluluğuna sahip bir araştırmacı profili yaratmayı hedeflemektedir.


Kabul Koşulları
ALES; ÜDS/KPDS; Mezuniyet notu

Mezuniyet Koşulları
Öğrencilerin 21 Kredi Tamamlamaları, Bir Seminer dersi almaları ve Tez Çalışmalarını Başarı ile Tamamlamaları gereklidir

İstihdam Olanakları
Doktor Kimyager ünvanı alan mezunlarımız endüstrinin geniş sektörlerinde (İlaç, plastik, tekstil, boya vb gibi) birçok farklı endüstriyel alanda çalışabilmekte ve genellikle de laboratuvar esaslı işlerde istihdam edilmektedir. Kimyacılar aynı zamanda üniversite ve araştırma enstitülerindeki araştırma gruplarına da katılabilirler. Eğitim de istihdam açısından önemli bir diğer alandır.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Kimya Dr. alaninda Doktora Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
Doktora

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları Senato tarafından belirlenir.

Dereceye Yönelik Kurallar
Öğrencilerin 21 Kredi Tamamlamaları, Bir Seminer dersi almaları ve Tez Çalışmalarını Başarı ile Tamamlamaları gereklidir

Üst Derece Programlarına Geçiş
İlgili alanda akademik kariyerine devam edebilir.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ENSTİTÜ ANABİLİMDALI BAŞKANIProf. Dr. ÜMİT DİVRİKLİ+90 258 296 3596 udivrikli@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
2Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşabilir ve alanıyla ilgili araştırma yöntemlerinde üst düzeyde beceri kazanır.
3Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygulayan yayınlanabilir özgün bir çalışmayı ortaya koyarak, bilime katkıda bulunur.
4Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirir.
5Alanıyla ilgili çeşitli disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
6Alanı ile ilgili bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilir.
7Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilir.
8Bilime yenilik getirerek, yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulayabilir, özgün bir konuyu araştırabilir, kavrayabilir, tasarlayabilir, uyarlayabilir ve uygulayabilir.
9Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini savunmada yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilir.
10Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
11Alanında ve iş yaşamında karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretebilir ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilir.
12Çalışma alanındaki problemlere yaklaşımları ve pratik uygulamaları ile toplumu etkileyecek gelişmelere ve araştırmalara liderlik edebilme becerisini kazanır.
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Gösterip YaptırmaBu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yaparak gösterir ve sonrasında öğrencilerin yapmalarını sağlar. Öğrenciler sadece bakarak ve izleyerek değil, aynı zamanda yaparak ve deneyerek öğrenmeye çalışırlar. Bu yöntem genellikle beceri öğretiminde uygulanır. Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur.
Örnek Olay Örnek olay incelemesi, öğrencilerin gerçek ve sorunlu bir olaya aktif olarak katılarak çözümlemeci bir bakış açısını kullanmalarını gerektiren bir yöntemdir. Sorunlu olay gerçek ya da gerçeğe çok yakın olabilir. Olayı anlatan ve gerekli verileri kapsayan bir doküman üzerinde çalışan öğrenci(ler), olayı öğrenir, verileri çözümler, sorunu değerlendirirler. Birlikte tartışarak olayın nedenine ya da çözümüne ilişkin öneriler geliştirirler. Özellikle sosyal bilimlerde pek çok konuyu, örnek olay biçiminde sınıfa getirmek olanaklıdır. Öğrenciler süreç içinde aktif konumda kalırlar ve üst düzey kazanımlar elde ederler.
Sorun (Problem) ÇözmeBir şüphe veya belirsizlikten doğan herhangi bir duruma sorun adı verilmektedir. Genellikle insan hayatında engelleyici veya rahatsızlık verici bir rolü olan sorunlar bilimsel yöntemin aşamalarıyla ele alınarak çözülürler. (a) Sorun belirlenir. (b) Sorun tanımlanır. (c) Olası çözüm yolları aranır ve hipotez geliştirilir. (d) Çözüm yolu sınanır. (e) Sınama doğru çözüme götürürse hipotez doğrulandığı için genellemeye gidilir. (f) Sınama doğru çözüme götürmezse, geriye dönülerek sınama etkinlikleri gözden geçirilir, seçilen diğer bir hipotez tekrar sınanır.  Bu yöntem kişinin problem çözme, bağımsız çalışma, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi yeteneklerini geliştirilir.
İşbirlikli Öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
Gösteri Bu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yapar, öğrenciler bakarak ve izleyerek öğrenmeye çalışır. Bu yöntem genellikle olanakların kısıtlı olması halinde ve tehlikeli deney ve durumların ele alınmasında uygulanır.
ProjeProje tabanlı öğrenim, öğrencileri ilginç sorunlarla uğraşmaya ve bunun sonunda sıra dışı ürünler oluşturmaya yönlendiren bir öğretim yoludur. Öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanmalarına olanak sağlar ve olaylara geniş açıdan bakmalarını gerektirir.
GözlemGenellikle doğaya ilişkin bilgilerimizi gözlemlerimiz yoluyla edinsek de, gözlem yöntemi başka olgu ve durumlar için de kullanılır. Gözlem sonucu elde ettiğimiz bulguları zihnimizde işleyerek belli başlı genellemelere ulaşmaya çalışırız. Eğer belli hatalardan dolayı yanlış genellemelere ulaşmışsak, aynı olgu ve varlıklar üzerinde tekrar gözlem yapmak gerekir.  
DeneyDoğal olayları yapay ortamlarda taklit etmek, belirli amaçlara ulaşmak için, belli bir konuyu kavratmak için kurulan belirli düzeneklerle çeşitli bilgiler edinerek, uygulayarak neticelere ulaşmayı ifade eder. Doğa araştırmacıları, bilim insanları, eğitimciler doğayla ilgili bilgileri ve kuramları doğru biçimde kurmak için deney ve gözlem gibi yollara başvururlar. Bu amaçla doğaya ilişkin bilgileri öğrencilere kazandırmak için var olan bilgi, model, materyal ve araçları okullara taşıyarak öğrencilere gözlem ve uygulama olanağı vermeye çalışırlar. Laboratuardaki deneysel çalışmalar “deneyelim ve görelim” düşüncesine dayalıdır.

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
KIM 509 İLERİ BİYOKİMYA 3+0 7,5 Zorunlu
KIM 534 FİZİKOKİMYADA SON GELİŞMELER 3+0 7,5 Zorunlu
- Kimya Dr. Seçmeli-1 3+0 7,5 Seçmeli
- Kimya Dr. Seçmeli-1 3+0 7,5 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Kimya Dr. Seçmeli-1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
KIM 501 KİMYADA İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER 3+07,5Seçmeli
KIM 502 AKIŞKAN ENJEKSİYON YÖNTEMLERİ 3+07,5Seçmeli
KIM 503 KİMYASAL POTANSİYEL VE DENGE 3+07,5Seçmeli
KIM 504 TEK VE ÇOK FAZLI SİSTEMLERDE KÜTLE AKTARIMI 3+07,5Seçmeli
KIM 505 ATOMİK VE MOLEKÜLER YAPI 3+07,5Seçmeli
KIM 506 ANORGANİK BİLEŞİKLER 3+07,5Seçmeli
KIM 507 NÜKLEOFİLİK REAKSİYONLAR 3+07,5Seçmeli
KIM 508 ELEKTROFİLİK REAKSİYONLAR 3+07,5Seçmeli
KIM 510 SİMETRİ VE GRUP TEORİ 3+07,5Seçmeli
KIM 511 KİMYADA AYIRMA TEKNİKLERİ 3+07,5Seçmeli
KIM 512 KİMYADA ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ 3+07,5Seçmeli
KIM 513 TEPKİME KİNETİK VE MEKANİZMASI 3+07,5Seçmeli
KIM 514 PROTEİN TANIMLAMA YÖNTEMLERİ 3+07,5Seçmeli
KIM 515 MOLEKÜLER SPEKTROSKOPİ 3+07,5Seçmeli
KIM 516 İLERİ ELEKTROANALİTİK KİMYA 3+07,5Seçmeli
KIM 517 ADSORPSİYON 3+07,5Seçmeli
KIM 518 İLERİ KOORDİNASYON KİMYASI 3+07,5Seçmeli
KIM 519 MAKROSİKLİK BİLEŞİKLER VE KOMPLEKSLERİ 3+07,5Seçmeli
KIM 520 HETEROSİKLİK BİLEŞİKLER 3+07,5Seçmeli
KIM 521 POLİMER SENTEZİ VE KİNETİĞİ 3+07,5Seçmeli
KIM 522 SIVI KROMATOGRAFİSİNDE YENİ YÖNELİMLER 3+07,5Seçmeli
KIM 523 ESER ELEMENT VE ZENGİNLEŞTİRME 3+07,5Seçmeli
KIM 524 İLERİ ORGANİK REAKSİYON MEKANİZMALARI 3+07,5Seçmeli
KIM 525 ÖZEL ANALİTİK TEKNİKLER 3+07,5Seçmeli
KIM 526 ANORGANİK YAPI ANALİZİ 3+07,5Seçmeli
KIM 527 KARIŞIMLARIN TERMODİNAMİĞİ 3+07,5Seçmeli
KIM 528 MAKROSİKLİK BİLEŞİKLER KİMYASI 3+07,5Seçmeli
KIM 529 İLERİ ELEKTROKİMYA 3+07,5Seçmeli
KIM 530 ESER ANALİZ TEKNİKLERİ 3+07,5Seçmeli
KIM 531 ANORGANİK SENTEZ TEKNİKLERİ 3+07,5Seçmeli
KIM 532 ATOMİK SPEKTROSKOPİ 3+07,5Seçmeli
KIM 533 ANALİTİK KİMYADA SON GELİŞMELER 3+07,5Seçmeli
KIM 535 HETEROJEN REAKSİYONLARIN KİNETİĞİ-TERMOGRAVİMETRİ 3+07,5Seçmeli
KIM 537 ANORGANİK REAKSİYON MEKANİZMALARI 3+07,5Seçmeli
KIM 538 ORGANİK KİMYADA SON GELİŞMELER 3+07,5Seçmeli
KIM 539 ORGANİK SENTEZ TEKNİĞİ 3+07,5Seçmeli
KIM 540