1625 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ DR.

GENEL BİLGİLER
PAÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde 1994’den beri lisans eğitimi yanında Fen Bilimleri Enstitüsü kapsamında İnşaat Mühendisliği Ana Bilim dalına ait Yapı, Hidrolik, Ulaştırma, Geoteknik ve Mekanik Programlarında Yüksek-lisans ve Doktora eğitimi de sürdürülmektedir. Bu lisansüstü programların öğretim dili Türkçedir.

Amaçlar
İnşaat Mühendisliği Bölümü Ana Bilim Dalı Lisansüstü eğitim programının amacı; inşaat mühendisliğinin belirli bir alanında belirli bir bilgi derinliği olan uzman, diğer mühendislik ve temel bilim disiplinleri dahil olmak üzere inşaat mühendisliği ile ilgili alanlarda aktif bir bilgiye sahip, bir araştırma konusunu önerebilme yeteneği olan, bir araştırma konusunu yürütme ve özgün araştırma sonuçları üretme ve analiz etme becerileri olan, sözlü sunumlar ve yazılı yayınları aracılığıyla etkin bir biçimde iletişim kurabilen, Dr. Mühendisler yetiştirmektir.


Kabul Koşulları
ALES (min. 55); ÜDS/KPDS (min 55p); Yüksek lisans (tezli) diploması, mülakat sınavı (min. 50p)

Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet için öğrencinin * 120 AKTS kredilik ders yükünü (iki adet seminer (15 AKTS), yeterlik sınavına hazırlık (20 AKTS) ve tez önerisi hazırlama (10 AKTS) dahil), * derslerin tamamlanmasını takiben doktora yeterlik sınavında (yazılı ve sözlü) başarılı olması * ve en az dört dönem olmak üzere uzmanlık alan dersi (10 AKTS) ile doktora tez çalışması (20 AKTS)'nı herbir ders en az B2 (3.00) olmak üzere * genel ortalamasının en az 3.30/4.00 ortalama ile tamamlaması, doktora tezi hazırlayıp başarılı bir şeklide jüri önünde savunması gerekmektedir. Toplam iş yükü 240 AKTS'dir. Azami öğrenim süresi 12 dönemdir.

İstihdam Olanakları
Bölümümüz lisansüstü mezunları kendi bürolarında, çeşitli kamu ve özel kuruluşlarda çalışabildikleri gibi akademisyen olarak da istihdam edilebilmektedirler.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "İnşaat Mühendisliği Dr. alaninda Doktora Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
Doktora

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları Senato tarafından belirlenir.

Dereceye Yönelik Kurallar
Mezuniyet için öğrencinin * 120 AKTS kredilik ders yükünü (iki adet seminer (15 AKTS), yeterlik sınavına hazırlık (20 AKTS) ve tez önerisi hazırlama (10 AKTS) dahil), * derslerin tamamlanmasını takiben doktora yeterlik sınavında (yazılı ve sözlü) başarılı olması * ve en az dört dönem olmak üzere uzmanlık alan dersi (10 AKTS) ile doktora tez çalışması (20 AKTS)'nı herbir ders en az B2 (3.00) olmak üzere * genel ortalamasının en az 3.30/4.00 ortalama ile tamamlaması, doktora tezi hazırlayıp başarılı bir şeklide jüri önünde savunması gerekmektedir. Toplam iş yükü 240 AKTS'dir. Azami öğrenim süresi 12 dönemdir.

Üst Derece Programlarına Geçiş
İlgili alanda akademik kariyerine devam edebilir.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ENSTİTÜ ANABİLİMDALI BAŞKANIProf. Dr. ABDULLAH CEM KOÇ  a_c_koc@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2Alanına yenilik getiren, yeni bir yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme.
3Bilinen bir yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme.
4Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal ve bilimsel sorunların çözümüne katkıda bulunabilme.
5Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
6Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
7Alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip edebilecek, yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilecek seviyede en az bir yabancı dili kullanabilme becerisi.
8Alanı ile ilgili sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanabilme.
9Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
10Alanındaki bilimsel ve teknolojik ilerlemeleri takip ederek toplumsal katkıda bulunabilme.
11Disiplinler arası sorunların çözümlenmesinde inisiyatif alabilme.
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Gösterip YaptırmaBu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yaparak gösterir ve sonrasında öğrencilerin yapmalarını sağlar. Öğrenciler sadece bakarak ve izleyerek değil, aynı zamanda yaparak ve deneyerek öğrenmeye çalışırlar. Bu yöntem genellikle beceri öğretiminde uygulanır. Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur.
Sorun (Problem) ÇözmeBir şüphe veya belirsizlikten doğan herhangi bir duruma sorun adı verilmektedir. Genellikle insan hayatında engelleyici veya rahatsızlık verici bir rolü olan sorunlar bilimsel yöntemin aşamalarıyla ele alınarak çözülürler. (a) Sorun belirlenir. (b) Sorun tanımlanır. (c) Olası çözüm yolları aranır ve hipotez geliştirilir. (d) Çözüm yolu sınanır. (e) Sınama doğru çözüme götürürse hipotez doğrulandığı için genellemeye gidilir. (f) Sınama doğru çözüme götürmezse, geriye dönülerek sınama etkinlikleri gözden geçirilir, seçilen diğer bir hipotez tekrar sınanır.  Bu yöntem kişinin problem çözme, bağımsız çalışma, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi yeteneklerini geliştirilir.
İşbirlikli Öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
Gösteri Bu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yapar, öğrenciler bakarak ve izleyerek öğrenmeye çalışır. Bu yöntem genellikle olanakların kısıtlı olması halinde ve tehlikeli deney ve durumların ele alınmasında uygulanır.
Kavram HaritalarıKavramların ilişkileri, kapsamları ve temel özelliklerinin şekil, grafik ve sözcüklerle, önerme ve ilkelere dayalı olarak ifade edildiği bir ilişki ağını ifade eder. Görsel yolla öğrenmeye olanak sağlar. Şu aşamalar izlenir: (1) Öğretilecek konuyla ilgili kavramlar listelenir. (2) Öğretilecek konunun adı en başa yazılır. (3) Kavramlar arasındaki ilişkiler ve genellemeler maddeler halinde yazılır. (4) Kavramlar kutucuk içine alınır. (5) Kavramlar en genel kavramdan özel kavramlara doğru veya kapsam, özellik ve ilişkilerine göre derecelenir. Derecelendikten sonra kutucuklar içine alınır. (6) İlişkiler, oklar ve ifadelerle yönlendirilir.
Senaryoya dayalı öğretimÖrnek olaya benzese de, senaryoda kurgusal bir yaklaşım vardır. Konu, kurgunun içine yedirilerek öğrencilere sunulabileceği gibi, öğrencilerin kendi senaryolarını üretmelerine kadar uzanabilir.
Benzetişim (Simülasyon)Gerçekte tehlikeli, erişilmesi zor ve pahalı olan durumları, gerçeğine çok benzeyen modeli üzerinde çalışarak öğrenmeyi ifade eder. Örneğin uçak pilotları ve astronotlar uçaklara ve uzay araçlarına binmeden önce, gerçeğine çok benzeyen sanal ortamlarda uygulama yaparlar. Piyasada kimya deneylerini içeren ve gerçeğine çok benzeyen Kimya Laboratuarı yazılımları mevcuttur. Diğer alanlarda da uygulanması olanaklıdır.
ProjeProje tabanlı öğrenim, öğrencileri ilginç sorunlarla uğraşmaya ve bunun sonunda sıra dışı ürünler oluşturmaya yönlendiren bir öğretim yoludur. Öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanmalarına olanak sağlar ve olaylara geniş açıdan bakmalarını gerektirir.
GeziÖğrenmeyi sınıf dışına taşıyan bir yöntemdir. Öğrencileri fabrika, müze, kütüphane, çeşitli devlet kurumları, dağ, orman, göl, park, bahçe gibi yerlere götürerek oralarda doğrudan gözlem yaptırılarak bilgi edinmeyi sağlayan bir yöntemdir.
GözlemGenellikle doğaya ilişkin bilgilerimizi gözlemlerimiz yoluyla edinsek de, gözlem yöntemi başka olgu ve durumlar için de kullanılır. Gözlem sonucu elde ettiğimiz bulguları zihnimizde işleyerek belli başlı genellemelere ulaşmaya çalışırız. Eğer belli hatalardan dolayı yanlış genellemelere ulaşmışsak, aynı olgu ve varlıklar üzerinde tekrar gözlem yapmak gerekir.  
DeneyDoğal olayları yapay ortamlarda taklit etmek, belirli amaçlara ulaşmak için, belli bir konuyu kavratmak için kurulan belirli düzeneklerle çeşitli bilgiler edinerek, uygulayarak neticelere ulaşmayı ifade eder. Doğa araştırmacıları, bilim insanları, eğitimciler doğayla ilgili bilgileri ve kuramları doğru biçimde kurmak için deney ve gözlem gibi yollara başvururlar. Bu amaçla doğaya ilişkin bilgileri öğrencilere kazandırmak için var olan bilgi, model, materyal ve araçları okullara taşıyarak öğrencilere gözlem ve uygulama olanağı vermeye çalışırlar. Laboratuardaki deneysel çalışmalar “deneyelim ve görelim” düşüncesine dayalıdır.
Görüşme Öğretmenin yeterli donanıma sahip olmadığı durumlarda veya belli konularda daha zengin donanıma sahip kişileri (edebiyatçı, sanatçı, tasarımcı, yazar, çizer, vs.) sınıfa getirerek, sınıf önünde geliştirilen bir konuşmayı ifade eder. Öğrencileri duyuşsal anlamda tetikleyen bir tekniktir. Bazı durumlarda öğrenciler bilgi edinmek amacıyla belli kişilerle görüşmeler yaparak, elde ettikleri bilgileri çözümleyerek öğrenebilirler.
Analoji /Metaforla ÖğretimSoyut konu ve kavramları somut nesnelere benzeterek öğrenmeyi sağlayan bir yoldur.
Beyin FırtınasıBeyin fırtınası, değerlendirme ya da sınırlama olmaksızın bir sorunun çözümüne ilişkin mümkün olduğunca çok çözüm yollarını elde etmek için düzenlenmiş olan bir grup çalışması sürecidir. Beyin fırtınasının amacı, öğrencilerin fikir üretmelerini sağlamak ve onların kendilerini ifade etmesini kolaylaştırmaktır. Bu teknik, üst düzey tartışma tekniği olarak kullanılır. Fırtına dönemi ve değerlendirme dönemi vardır. Başarılı bir beyin fırtınasında; değerlendirmenin sonraya bırakılması, serbest ve neşeli bir ortam yaratılması, olabildiğince çok miktarda fikir üretilmesinin sağlanması, önerilen fikirlerin gruplanması ve geliştirilmesi çok önemlidir.

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TEMEL ALAN İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 05
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 04
    

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TEMEL ALAN İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
INS 636 MÜHENDİSLİKTE MATEMATİK YÖNTEMLER 3+0 7,5 Zorunlu
- İnşaat Mühendisliği Dr. Seçmeli-1 3+0 7,5 Seçmeli
- İnşaat Mühendisliği Dr. Seçmeli-1 3+0 7,5 Seçmeli
- İnşaat Mühendisliği Dr. Seçmeli-1 3+0 7,5 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İnşaat Mühendisliği Dr. Seçmeli-1

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
INS 698 DOKTORA SEMİNERİ - I 0+2 7,5 Zorunlu
- İnşaat Mühendisliği Dr. Seçmeli-2 3+0 7,5 Seçmeli
- İnşaat Mühendisliği Dr. Seçmeli-2 3+0 7,5 Seçmeli
- İnşaat Mühendisliği Dr. Seçmeli-2 3+0 7,5 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İnşaat Mühendisliği Dr. Seçmeli-2

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FBE 897 GELİŞİM VE ÖĞRENME 3+0 7,5 Zorunlu
FBE 896 ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME 3+2 7,5 Zorunlu
INS 699 DOKTORA SEMİNERİ - II 0+2 7,5 Zorunlu
FBE 610 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ETİK 3+0 7,5 Zorunlu
  Toplam 30  

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ENS 600 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK 0+0 20 Zorunlu
ENS 602 TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA 0+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

5. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
INS 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
INS 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

6. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
INS 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
INS 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

7. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
INS 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
INS 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

8. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
INS 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
INS 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11
BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ETİKZ           
DOKTORA SEMİNERİ - IZ *     *   
DOKTORA SEMİNERİ - IIZ *     *   
DOKTORA TEZİZ*** *  * **
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİZ           
GELİŞİM VE ÖĞRENMEZ           
LİSANSÜSTÜ DANIŞMANLIKZ           
MÜHENDİSLİKTE MATEMATİK YÖNTEMLERZ**   *     
ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRMEZ           
TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMAZ           
YETERLİK SINAVINA HAZIRLIKZ           
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11
AKARSU HİDROLİĞİS* **** ****
AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİS* ** **  * 
BAĞLAYICI MADDELERS****** ****
BARAJ PLANLAMA VE TASARIMIS* * *    * 
BETONARME ELEMANLARIN DAVRANIŞIS******     
BETONARME YAPI SİSTEMLERİNİN DAVRANIŞIS******     
BETONARME YAPILARDA KALICILIKS****** ****
BİNA TÜRÜ YAPILARIN TASARIMI VE PERDELEMES*** * *****
ÇELİK TAŞIYICI SİSTEM TASARIMIS* * *    * 
ÇELİK YAPILARIN PLASTİK TASARIMIS* * *    * 
ÇELİK YAPILARIN SÜNEK TASARIMIS* * *    * 
ÇEVRE GEOTEKNİK MÜHENDİSLİĞİ S***********
DEPREM MÜHENDİSLİĞİS******     
ENDÜSTRİYEL YAPILARS* * *    * 
GENETİC ALGORİTMALARS* ** **  * 
GEOTEKNİK DEPREM MÜHENDİSLİĞİS***********
HAVAALANLARININ TASARIMI VE İŞLETİLMESİS*****   *  
HAZNE KURAMIS ***       
HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİS***********
HESAPLAMALI HİDROLİKS           
HİDROLOJİK MODELLERS ***       
HİDROMETEOROLOJİK İKLİM BİLİMİS***        
İLERİ AKIŞKANLAR MEKANİĞİS*****   ***
İLERİ BETON TEKNOLOJİSİS****** ****
İLERİ YAPIM PLANLAMASIS****** ****
İLERİ ZEMİN MEKANİĞİ   S***********
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE BULANIK MANTIK İLE MODELLEMES*****      
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE HESAPLAMALI OPTİMİZASYON YÖNTEMLERİS           
KARARSIZ AKIMLARIN HİDROLİĞİS* ** **  * 
KARAYOLU TASARIMINDA GÜVENLİK İLKELERİS* ** **  * 
KARAYOLU VE HAVAALANI ÜSTYAPI TASARIMIS**     * * 
KAZILAR, ŞEVLER VE İSTİNAT YAPILARIS***********
KENTSEL ALTYAPI HİDROLİĞİS***********
KIYI HİDRODİNAMİĞİS* **** ****
MEKANİK TİTREŞİMLERS* * *  *** 
METALİK YAPI MALZEMELERİS****** ****
MEVCUT YAPILARIN DEPREM BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİS***********
MÜHENDİSLER İÇİN MATLABS           
MÜHENDİSLİKTE COĞRAFİ BİLGİ  SİSTEMLERİ (CBS) UYGULAMALARIS***********
ONARIM VE GÜÇLENDİRMES***********
OTOYOLLARIN GEOMETRİK PLANLAMASIS* ** **  * 
ÖN GERMELİ BETONS***********
PERFORMANS ESASLI YAPI ANALİZİS******     
PLAKLAR VE KABUKLARS*** *** *  
SEDİMENT TAŞINIMIS***********
SEZGİSEL OPTİMİZASYON ALGORİTMALARI İLE İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜMÜS* ****  ***
SOĞUK ŞEKİLLENDİRİLMİŞ ÇELİK YAPILARS* * *    * 
STOKASTİK HİDROLOJİS* * *    * 
SU KAYNAKLARI MÜHENDİSLİĞİNDE UZAKTAN ALGILAMA YÖNTEMLERİS* ** **  * 
SU KAYNAKLARI SİSTEMLERİ VE PLANLAMASIS* *      * 
SU ORTAMINDA DİFÜZYON VE DİSPERSİYONS***********
SU ŞEBEKELERİNDE KAYIPLAR VE ÖNLEME YÖNTEMLERİS           
TAŞKIN VE KURAKLIK HİDROLOJİSİS* ** **  * 
TOPLU TAŞIMAS* ** **  * 
TRAFİK AKIM KURAMIS           
TRAFİK TEKNİĞİ VE ETÜDLERİS*** *   *  
TRAFİK YÖNETİMİS*****   *  
ULAŞIM EKONOMİSİS* ** **  * 
ULAŞTIRMA AĞLARININ TASARIMINDA İLERİ METOTLARS           
ULAŞTIRMA MODELLERİS**** **  * 
ULAŞTIRMA PLANLAMASINA GİRİŞS* ** **  * 
ULAŞTIRMA SİSTEMLERİS* ** **  * 
UYGULAMALI YERALTI SUYU AKIM MODELLEMESİS******  ***
VERİ İŞLEME YÖNTEMLERİS* ** **  * 
YAPI DİNAMİĞİS*******    
YAPI MÜHENDİSLİĞİNDE DENEYSEL ÇALIŞMALARS***********
YAPILARIN ELASTİK STABİLİTESİS* * *   ** 
YAPILARIN KORUNMASI VE YALITIMIS******  ***
YAPISAL GÜVENİRLİLİKS**  ** *   
YAPISAL OPTİMİZASYONS****** *   
YERALTI SUYU SİSTEMLERİNİN PLANLANMASI VE YÖNETİMİS   *** ****
YERALTISUYU HİDROLİĞİS*****  ****
YIĞMA YAPILARS***********
YÜKSEK YAPILARS***********
YÜZEYSEL VE DERİN TEMELLERS***********
ZEMİN DİNAMİĞİS           
ZEMİN YAPILARI VE ZEMİN İYİLEŞTİRME   S***********
ZEMİNLERİN DAVRANIŞIS***********
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2022 PAU