1721 GIDA MÜHENDİSLİĞİ DR.

GENEL BİLGİLER
Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı doktora programı öğrencilerin gıda mühendisliği alanındaki herhangi bir konuda (gıda kimyası, gıda mikrobiyolojisi, gıda biyoteknolojisi, yağ bilimi ve teknolojisi, et bilimi ve teknolojisi, tahıl bilimi ve teknolojisi, süt bilimi ve teknolojisi, meyve-sebze işleme teknolojisi ve gıda işlem mühendisliği) uzmanlaşmasını öngörür. Öğrenci danışmanı ile belirledikleri dersleri alır ve tez çalışmasını tamamlar.

Amaçlar
Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programını tamamlayan öğrencilerin gıda ile ilgili herhangi bir alanda literatür bilgisi toplama, bunları belli program dahilinde inceleme, yorumlama ve bu bilgilerle yapacağı araştırmalardan elde edeceği sonuçları kıyaslama ve sentez yapabilme becerisi kazanmasını hedefler.


Kabul Koşulları
ALES; ÜDS/KPDS; Mezuniyet notu

Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet için öğrencinin 21 kredilik ders yükünü en az 3.30/4.00 ortalama ile tamamlaması ve ayrıca ölçme ve değerlendirme ile ilgili 2 dersi ve bilimsel araştırma teknikleri ile ilgili dersi tamamlamış olması, en az iki araştırma semineri vermesi, yeterlilik sınavından başarılı olması ve bir doktora tezi hazırlayıp başarılı bir şekilde savunması gerekmektedir.

İstihdam Olanakları
Gıda Mühendisliği Anabilim Dalında doktora çalışmasını tamamlayan adaylar tez yaptıkları konularla ilgili alanlarda özel sektörde istihdam edilebilirler. Kamuda çalışanlar için bu derece daha çok idari pozisyon almada avantaj sağlamaktadır.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Gıda Mühendisliği Dr. alaninda Doktora Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
Doktora

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları Senato tarafından belirlenir.

Dereceye Yönelik Kurallar
Mezuniyet için öğrencinin 21 kredilik ders yükünü en az 3.30/4.00 ortalama ile tamamlaması ve ayrıca ölçme ve değerlendirme ile ilgili 2 dersi ve bilimsel araştırma teknikleri ile ilgili dersi tamamlamış olması, en az iki araştırma semineri vermesi, yeterlilik sınavından başarılı olması ve bir doktora tezi hazırlayıp başarılı bir şekilde savunması gerekmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş
İlgili alanda akademik kariyerine devam edebilir.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ENSTİTÜ ANABİLİMDALI BAŞKANIProf. Dr. YAHYA TÜLEK  ytulek@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri inceleme ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
3Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme.
4Bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
5Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
6Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
7Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
8Alanı ile ilgili yaratıcı ve eleştirel düşünme, yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme, özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
9Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
10Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
11Alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip edebilecek, yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilecek seviyede en az bir yabancı dili kullanabilme becerisi.
12Alanındaki bilimsel ve teknolojik ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
13Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Gösterip YaptırmaBu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yaparak gösterir ve sonrasında öğrencilerin yapmalarını sağlar. Öğrenciler sadece bakarak ve izleyerek değil, aynı zamanda yaparak ve deneyerek öğrenmeye çalışırlar. Bu yöntem genellikle beceri öğretiminde uygulanır. Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur.
Örnek Olay Örnek olay incelemesi, öğrencilerin gerçek ve sorunlu bir olaya aktif olarak katılarak çözümlemeci bir bakış açısını kullanmalarını gerektiren bir yöntemdir. Sorunlu olay gerçek ya da gerçeğe çok yakın olabilir. Olayı anlatan ve gerekli verileri kapsayan bir doküman üzerinde çalışan öğrenci(ler), olayı öğrenir, verileri çözümler, sorunu değerlendirirler. Birlikte tartışarak olayın nedenine ya da çözümüne ilişkin öneriler geliştirirler. Özellikle sosyal bilimlerde pek çok konuyu, örnek olay biçiminde sınıfa getirmek olanaklıdır. Öğrenciler süreç içinde aktif konumda kalırlar ve üst düzey kazanımlar elde ederler.
Sorun (Problem) ÇözmeBir şüphe veya belirsizlikten doğan herhangi bir duruma sorun adı verilmektedir. Genellikle insan hayatında engelleyici veya rahatsızlık verici bir rolü olan sorunlar bilimsel yöntemin aşamalarıyla ele alınarak çözülürler. (a) Sorun belirlenir. (b) Sorun tanımlanır. (c) Olası çözüm yolları aranır ve hipotez geliştirilir. (d) Çözüm yolu sınanır. (e) Sınama doğru çözüme götürürse hipotez doğrulandığı için genellemeye gidilir. (f) Sınama doğru çözüme götürmezse, geriye dönülerek sınama etkinlikleri gözden geçirilir, seçilen diğer bir hipotez tekrar sınanır.  Bu yöntem kişinin problem çözme, bağımsız çalışma, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi yeteneklerini geliştirilir.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.
ProjeProje tabanlı öğrenim, öğrencileri ilginç sorunlarla uğraşmaya ve bunun sonunda sıra dışı ürünler oluşturmaya yönlendiren bir öğretim yoludur. Öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanmalarına olanak sağlar ve olaylara geniş açıdan bakmalarını gerektirir.
GözlemGenellikle doğaya ilişkin bilgilerimizi gözlemlerimiz yoluyla edinsek de, gözlem yöntemi başka olgu ve durumlar için de kullanılır. Gözlem sonucu elde ettiğimiz bulguları zihnimizde işleyerek belli başlı genellemelere ulaşmaya çalışırız. Eğer belli hatalardan dolayı yanlış genellemelere ulaşmışsak, aynı olgu ve varlıklar üzerinde tekrar gözlem yapmak gerekir.  
DeneyDoğal olayları yapay ortamlarda taklit etmek, belirli amaçlara ulaşmak için, belli bir konuyu kavratmak için kurulan belirli düzeneklerle çeşitli bilgiler edinerek, uygulayarak neticelere ulaşmayı ifade eder. Doğa araştırmacıları, bilim insanları, eğitimciler doğayla ilgili bilgileri ve kuramları doğru biçimde kurmak için deney ve gözlem gibi yollara başvururlar. Bu amaçla doğaya ilişkin bilgileri öğrencilere kazandırmak için var olan bilgi, model, materyal ve araçları okullara taşıyarak öğrencilere gözlem ve uygulama olanağı vermeye çalışırlar. Laboratuardaki deneysel çalışmalar “deneyelim ve görelim” düşüncesine dayalıdır.
Görüşme Öğretmenin yeterli donanıma sahip olmadığı durumlarda veya belli konularda daha zengin donanıma sahip kişileri (edebiyatçı, sanatçı, tasarımcı, yazar, çizer, vs.) sınıfa getirerek, sınıf önünde geliştirilen bir konuşmayı ifade eder. Öğrencileri duyuşsal anlamda tetikleyen bir tekniktir. Bazı durumlarda öğrenciler bilgi edinmek amacıyla belli kişilerle görüşmeler yaparak, elde ettikleri bilgileri çözümleyerek öğrenebilirler.
Beyin FırtınasıBeyin fırtınası, değerlendirme ya da sınırlama olmaksızın bir sorunun çözümüne ilişkin mümkün olduğunca çok çözüm yollarını elde etmek için düzenlenmiş olan bir grup çalışması sürecidir. Beyin fırtınasının amacı, öğrencilerin fikir üretmelerini sağlamak ve onların kendilerini ifade etmesini kolaylaştırmaktır. Bu teknik, üst düzey tartışma tekniği olarak kullanılır. Fırtına dönemi ve değerlendirme dönemi vardır. Başarılı bir beyin fırtınasında; değerlendirmenin sonraya bırakılması, serbest ve neşeli bir ortam yaratılması, olabildiğince çok miktarda fikir üretilmesinin sağlanması, önerilen fikirlerin gruplanması ve geliştirilmesi çok önemlidir.

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TEMEL ALAN İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 05
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 04
    

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TEMEL ALAN İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
GMU 512 ISIL İŞLEM MÜHENDİSLİĞİ 3+0 7,5 Zorunlu
FBE 610 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ETİK 3+0 7,5 Zorunlu
- Gıda Mühendisliği Dr.Seçmeli-1 3+0 7,5 Seçmeli
- Gıda Mühendisliği Dr.Seçmeli-1 3+0 7,5 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Gıda Mühendisliği Dr.Seçmeli-1

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
GMU 698 DOKTORA SEMİNERİ - I 0+2 7,5 Zorunlu
GMU 545 GIDA SANAYİNDE KROMATOGRAFİ UYGULAMALARI 3+0 7,5 Zorunlu
- Gıda Mühendisliği Dr. Seçmeli-2 3+0 7,5 Seçmeli
- Gıda Mühendisliği Dr. Seçmeli-2 3+0 7,5 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Gıda Mühendisliği Dr. Seçmeli-2

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FBE 897 GELİŞİM VE ÖĞRENME 3+0 7,5 Zorunlu
FBE 896 ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME 3+2 7,5 Zorunlu
GMU 699 DOKTORA SEMİNERİ - II 0+2 7,5 Zorunlu
FBE 899 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ 2+0 7,5 Zorunlu
  Toplam 30  

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ENS 600 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK 0+0 20 Zorunlu
ENS 602 TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA 0+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

5. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
GMU 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
GMU 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
  Toplam 30  

6. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
GMU 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
GMU 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
  Toplam 30  

7. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
GMU 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
GMU 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
  Toplam 30  

8. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
GMU 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
GMU 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
  Toplam 30  


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13
BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİZ             
BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ETİKZ             
DOKTORA SEMİNERİ - IZ*************
DOKTORA SEMİNERİ - IIZ*************
DOKTORA TEZİZ*************
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİZ             
GELİŞİM VE ÖĞRENMEZ             
GIDA SANAYİNDE KROMATOGRAFİ UYGULAMALARIZ**********   
ISIL İŞLEM MÜHENDİSLİĞİZ*************
LİSANSÜSTÜ DANIŞMANLIKZ             
ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRMEZ             
TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMAZ             
YETERLİK SINAVINA HAZIRLIKZ             
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13
ASEPTİK AMBALAJLAMA TEKNOLOJİSİS*************
BAHARAT BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİS**********   
BAKTERİYOFAJLARS************ 
DEĞİRMENCİLİKTE ÖĞÜTME TEKNİKLERİS*************
DOĞAL GIDA ANTİOKSİDANLARIS*************
ENZİMOLOJİS             
FERMENTE SÜT ÜRÜNLERİ TEKNİKLERİS*************
FIRIN ÜRÜNLERİ İŞLEME TEKNİKLERİS*************
FONKSİYONEL GIDALARS*************
FONKSİYONEL SÜT ÜRÜNLERİS*************
GIDA BİLİMİNDE LAKTİK ASİT BAKTERİLERİS*************
GIDA ENDÜSTRİSİNDE DEZENFEKSİYON VE DEZENFEKTANLARS*************
GIDA ENDÜSTRİSİNDE KALİTE SİSTEMLERİS*************
GIDA GAM MADDELERİS*******      
GIDA İŞLEME MODELLEMESİS***********  
GIDA İŞLEMEDE BESİN ÖĞELERİNDEKİ DEĞİŞİMLERS**********   
GIDA İŞLEMEDE SUPERKRİTİK AKIŞKAN TEKNOLOJİSİNİN KULLANIMIS*************
GIDA İŞLEMEDE YENİ TEKNİKLERS*************
GIDA KURUTMA TEKNİKLERİS*************
GIDA MÜHENDİSLİĞİNDE MEKANİK PROSESLERS*************
GIDA MÜHENDİSLİĞİNDE REOLOJİK METOTLARS***********  
GIDA PROTEİNLERİS*************
GIDA SANAYİİNDE ENZİM UYGULAMALARIS*************
GIDA SANAYİNDE DÜŞÜK SICAKLIK UYGULAMALARIS*************
GIDA SANAYİNDE ISIL İŞLEM TEKNİKLERİ VE MAKİNELERİS*************
GIDA TOKSİKOLOJİSİS***********  
GIDALARDA BİYOKİMYASAL DEĞİŞMELERS*************
GIDALARDA DUYUSAL DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİS*************
GIDALARDA VE GIDA SANAYİİNDE SUS**********   
GIDALARIN AKTARIM ÖZELLİKLERİS*************
GIDALARIN ISIL ÖZELLİKLERİS************ 
KANATLI ETLERİ İŞLEME TEKNNİKLERİS*************
LİPİD KİMYASIS*************
MEYVE SUYU ÜRETİM TEKNİKLERİS*************
MEYVE VE SEBZE İŞLEM TEKNOLOJİSİNDE BİYOKİMYAS*************
MEZBAHA YAN ÜRÜNLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİS*************
MİKOTOKSİNLERS*************
MİKROBİYAL METABOLİZMAS**********   
MİKROORGANİZMALARDA HÜCRE YAPILARI VE FONKSİYONLARIS***********  
MODİFİYE YAĞLAR ÜRETİM TEKNOLOJİLERİS*************
MÜHENDİSLİKTE İSTATİSTİK YÖNTEMLERİS*************
NİŞASTA KİMYASI VE TEKNOLOJİSİS**********   
OKSİDASYON MEKANİZMALARI VE ANTİOKSİDANLARS             
PEYNİR TEKNOLOJİSİNDE YENİ GELİŞMELERS*************
PROBİYOTİK SÜT ÜRÜNLERİS********** * 
PROBİYOTİK VE STARTER KÜLTÜR TEKNOLOJİSİS***********  
SNACK TEKNİKLERİS*************
SU ÜRÜNLERİ İŞLEME TEKNİKLERİS*************
SU ÜRÜNLERİNDE KALİTE KONTROL YÖNTEMLERİS*************
SÜT VE MAMULLERİNİN FİZİKOKİMYASIS*************
YUMUŞAK BUĞDAY ÜRÜNLERİ TEKNNİKLERİS*************
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2022 PAU