1761 FİZİK DR.

GENEL BİLGİLER
Fizik bölümü programında, Atom ve Molekül Fiziği, Katıhal Fiziği, Nükleer Fizik, Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği, Matematiksel Fizik ve Genel Fizik anabilim dallarında teorik ve uygulamalı dersler önerilmektedir.

Amaçlar
Fizik Doktora Programından mezun olan bir kişi, Atom ve Molekül Fiziği, Katıhal Fiziği, Nükleer Fizik, Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği, Matematiksel Fizik ve Genel Fizik konularından birinde uzman bilgisine sahip olacaktır. Mezun kişinin gerçek dünya problemlerine olan bilimsel bakış açısı literatürden gerekli bilgilerin bulunması, gerekli gözlemlerin yapılması ve elde edilen bilgilerin analiz edilerek bunlardan sonuç çıkarılması ve bunların yazılı hale getirilmesini kapsayan bilimsel araştırma becerisi şekillenir. Veri girişi yok


Kabul Koşulları
ALES; ÜDS/KPDS; Mezuniyet notu

Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet için öğrencinin; 21 kredilik ders yükünü en az 3.30/4.00 ortalama ile tamamlaması, iki seminer, tez önerisi sınavı, yeterlilik sınavı ve bir doktora tezi hazırlayıp başarılı bir şekilde savunması gerekmektedir.

İstihdam Olanakları
Akademik kariyer, dershaneler, fabrikalar, araştırma laboratuvarları, TAEK (Türkiye Atom Enerjisi Kurumu), öğretmenlik, hastanelerin radyoloji bölümleri.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Fizik Dr. alaninda Doktora Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
Doktora

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları Senato tarafından belirlenir.

Dereceye Yönelik Kurallar
Mezuniyet için öğrencinin; 21 kredilik ders yükünü en az 3.30/4.00 ortalama ile tamamlaması, iki seminer, tez önerisi sınavı, yeterlilik sınavı ve bir doktora tezi hazırlayıp başarılı bir şekilde savunması gerekmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş
İlgili alanda akademik kariyerine devam edebilir.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ENSTİTÜ ANABİLİMDALI BAŞKANIProf. Dr. ORHAN KARABULUT  okarabulut@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Teorik ve deneysel konularda yeterli bilgiye sahip olduktan sonra belirli bir araştırma konusunda uzmanlaşarak literatür araştırması yapar.
2Bilimsel makale yazabilecek düzeye erişirler.
3Fizikle ilgili bilgileri toplama, karşılaştırma, analiz etme, çözüm üretme ve sunma becerisi kazanır.
4Fiziksel ve matematiksel problemleri bilgisayar ortamında çözme yeteneği kazanır.
5Fiziksel olaylarla ilgili teori geliştirebilir, deney tasarlayabilir, fiziksel nicelikleri ölçebilir ve verileri analiz edip yorumlayabilir.
6Bireysel sorumluluk alabilme ve disiplinler arası gruplarda çalışma yeteneğine sahip olur.
7Mesleki gelişmeleri takip edebilecek seviyede yabancı dil bilgisine sahiptir.
8Edinilen deneysel ve teorik bilgilerle teknoloji arasında bağlantı kurar.
9Uzmanlık alanı ile ilgili özgün bir çalışmayı bağımsız bir şekilde yürütebilir.
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Gösterip YaptırmaBu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yaparak gösterir ve sonrasında öğrencilerin yapmalarını sağlar. Öğrenciler sadece bakarak ve izleyerek değil, aynı zamanda yaparak ve deneyerek öğrenmeye çalışırlar. Bu yöntem genellikle beceri öğretiminde uygulanır. Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur.
Örnek Olay Örnek olay incelemesi, öğrencilerin gerçek ve sorunlu bir olaya aktif olarak katılarak çözümlemeci bir bakış açısını kullanmalarını gerektiren bir yöntemdir. Sorunlu olay gerçek ya da gerçeğe çok yakın olabilir. Olayı anlatan ve gerekli verileri kapsayan bir doküman üzerinde çalışan öğrenci(ler), olayı öğrenir, verileri çözümler, sorunu değerlendirirler. Birlikte tartışarak olayın nedenine ya da çözümüne ilişkin öneriler geliştirirler. Özellikle sosyal bilimlerde pek çok konuyu, örnek olay biçiminde sınıfa getirmek olanaklıdır. Öğrenciler süreç içinde aktif konumda kalırlar ve üst düzey kazanımlar elde ederler.
Sorun (Problem) ÇözmeBir şüphe veya belirsizlikten doğan herhangi bir duruma sorun adı verilmektedir. Genellikle insan hayatında engelleyici veya rahatsızlık verici bir rolü olan sorunlar bilimsel yöntemin aşamalarıyla ele alınarak çözülürler. (a) Sorun belirlenir. (b) Sorun tanımlanır. (c) Olası çözüm yolları aranır ve hipotez geliştirilir. (d) Çözüm yolu sınanır. (e) Sınama doğru çözüme götürürse hipotez doğrulandığı için genellemeye gidilir. (f) Sınama doğru çözüme götürmezse, geriye dönülerek sınama etkinlikleri gözden geçirilir, seçilen diğer bir hipotez tekrar sınanır.  Bu yöntem kişinin problem çözme, bağımsız çalışma, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi yeteneklerini geliştirilir.
İşbirlikli Öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.
İşbirlikli öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
ProjeProje tabanlı öğrenim, öğrencileri ilginç sorunlarla uğraşmaya ve bunun sonunda sıra dışı ürünler oluşturmaya yönlendiren bir öğretim yoludur. Öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanmalarına olanak sağlar ve olaylara geniş açıdan bakmalarını gerektirir.
GözlemGenellikle doğaya ilişkin bilgilerimizi gözlemlerimiz yoluyla edinsek de, gözlem yöntemi başka olgu ve durumlar için de kullanılır. Gözlem sonucu elde ettiğimiz bulguları zihnimizde işleyerek belli başlı genellemelere ulaşmaya çalışırız. Eğer belli hatalardan dolayı yanlış genellemelere ulaşmışsak, aynı olgu ve varlıklar üzerinde tekrar gözlem yapmak gerekir.  
DeneyDoğal olayları yapay ortamlarda taklit etmek, belirli amaçlara ulaşmak için, belli bir konuyu kavratmak için kurulan belirli düzeneklerle çeşitli bilgiler edinerek, uygulayarak neticelere ulaşmayı ifade eder. Doğa araştırmacıları, bilim insanları, eğitimciler doğayla ilgili bilgileri ve kuramları doğru biçimde kurmak için deney ve gözlem gibi yollara başvururlar. Bu amaçla doğaya ilişkin bilgileri öğrencilere kazandırmak için var olan bilgi, model, materyal ve araçları okullara taşıyarak öğrencilere gözlem ve uygulama olanağı vermeye çalışırlar. Laboratuardaki deneysel çalışmalar “deneyelim ve görelim” düşüncesine dayalıdır.
Görüş GeliştirmeBu teknik tüm öğrencilerin küçük gruplarla değil, sınıfça katıldıkları bir çalışmadır. Çelişkili, karşıt görüş içeren konular üzerinde gerçekleşen ve eğitsel düşünmeyi, başka görüşlere saygı duymayı öğretmek ve öğrencilerde görüş geliştirmek amacıyla kullanılan bir tartışma tekniğidir. Belirgin çelişkiler ve kutuplaşmış tutumlar içeren konular seçilir. “Kesinlikle Katılıyorum”, “Katılıyorum”, “Kararsızım”, “Katılmıyorum”, “Kesinlikle Katılmıyorum” ifadelerinin yazılı olduğu köşeler oluşturulur ve öğrencilerin savunduğu köşeye geçmeleri istenir. Tartışma sonunda kazanan ya da kaybeden grup yoktur. Gruplar, kişiler başta savundukları görüşü terk edip başka bir görüşe, hatta karşı çıktığı görüşe katılabilir.
Beyin FırtınasıBeyin fırtınası, değerlendirme ya da sınırlama olmaksızın bir sorunun çözümüne ilişkin mümkün olduğunca çok çözüm yollarını elde etmek için düzenlenmiş olan bir grup çalışması sürecidir. Beyin fırtınasının amacı, öğrencilerin fikir üretmelerini sağlamak ve onların kendilerini ifade etmesini kolaylaştırmaktır. Bu teknik, üst düzey tartışma tekniği olarak kullanılır. Fırtına dönemi ve değerlendirme dönemi vardır. Başarılı bir beyin fırtınasında; değerlendirmenin sonraya bırakılması, serbest ve neşeli bir ortam yaratılması, olabildiğince çok miktarda fikir üretilmesinin sağlanması, önerilen fikirlerin gruplanması ve geliştirilmesi çok önemlidir.

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TEMEL ALAN İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TEMEL ALAN İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FIZ 523 İLERİ ELEKTROMANYETİK TEORİ - II 3+0 7,5 Zorunlu
FIZ 524 İLERİ İSTATİSTİK MEKANİK 3+0 7,5 Zorunlu
- Fizik Dr. Seçmeli-1 3+0 7,5 Seçmeli
- Fizik Dr. Seçmeli-1 3+0 7,5 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Fizik Dr. Seçmeli-1

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FIZ 698 DOKTORA SEMİNERİ - I 0+2 7,5 Zorunlu
FIZ 525 KUANTUM MEKANİĞİ - II 3+0 7,5 Zorunlu
- Fizik Dr. Seçmeli-2 4+0 7,5 Seçmeli
- Fizik Dr. Seçmeli-2 4+0 7,5 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Fizik Dr. Seçmeli-2

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FBE 896 ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME 3+2 7,5 Zorunlu
FBE 897 GELİŞİM VE ÖĞRENME 3+0 7,5 Zorunlu
FIZ 699 DOKTORA SEMİNERİ - II 0+2 7,5 Zorunlu
FBE 610 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ETİK 3+0 7,5 Zorunlu
  Toplam 30  

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ENS 600 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK 0+0 20 Zorunlu
ENS 602 TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA 0+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

5. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FIZ 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
FIZ 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

6. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FIZ 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
FIZ 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

7. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FIZ 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
FIZ 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
  Toplam 30  

8. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FIZ 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
FIZ 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
  Toplam 30  


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09
BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ETİKZ         
DOKTORA SEMİNERİ - IZ****** * 
DOKTORA SEMİNERİ - IIZ****** * 
DOKTORA TEZİZ******** 
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİZ         
GELİŞİM VE ÖĞRENMEZ         
İLERİ ELEKTROMANYETİK TEORİ - IIZ** **  * 
İLERİ İSTATİSTİK MEKANİKZ** **  * 
KUANTUM MEKANİĞİ - IIZ*** * ** 
LİSANSÜSTÜ DANIŞMANLIKZ         
ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRMEZ         
TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMAZ         
YETERLİK SINAVINA HAZIRLIKZ* ***  **
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09
ARAŞTIRMA PROJESİS         
ATOMİK SPEKTROSKOPİS*** ** * 
BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ETİKS         
ELASTİSİTE TEORİSİS** **  * 
FİZİKSEL MATEMATİK - IS*** * ** 
FİZİKSEL MATEMATİK - IIS*** * ** 
FİZİKTE DENEYSEL METOTLARS         
FİZİKTE DİFERANSİYEL GEOMETRİS**  *    
FİZİKTE GRUP TEORİSİNE GİRİŞS**  *    
FİZİKTE ÖZEL KONULARS         
FİZİKTE SAYISAL YÖNTEMLER - IS** **  * 
FİZİKTE SAYISAL YÖNTEMLER - IIS** **  * 
FİZİKTE SPİNÖR UYGULAMALARIS**  *    
GÖRECELİLİK TEORİSİS***** *  
İLERİ ATOM FİZİĞİ - IS*** *  * 
İLERİ ATOM FİZİĞİ - IIS*** *  * 
İLERİ ELEKTROMANYETİK TEORİ - IS** **  * 
İLERİ ELEKTROMANYETİK TEORİ - IIS** **  * 
İLERİ İSTATİSTİK MEKANİKS** **  * 
İLERİ KATIHAL FİZİĞİ - IS* *  **  
İLERİ KATIHAL FİZİĞİ - IIS* *  *   
İLERİ KLASİK MEKANİKS**  * *  
İLERİ MANYETİK REZONANS SPEKTROSKOPİSİS*** ** * 
İLERİ NÜKLEER FİZİK - IS*** *  * 
İLERİ NÜKLEER FİZİK - IIS***      
İLERİ TERMODİNAMİKS** **  * 
İNCE FİLM ÜRETİM TEKNOLOJİSİS**    *  
KATILARDA FAZ GEÇİŞLERİS**       
KRİSTALOGRAFİS***    * 
KUANTUM ALAN TEORİSİ - IS**  *    
KUANTUM ALAN TEORİSİ - IIS**  *    
KUANTUM HESAPLAMA TEORİSİS         
KUANTUM MEKANİĞİ - IS*** * ** 
KUANTUM MEKANİĞİ - IIS*** * ** 
KUANTUM MEKANİĞİ IS         
KÜTLE ÇEKİM TEORİLERİS         
MALZEME FİZİĞİS**    *  
MANYETİZMA VE MANYETİK MALZEMELERS** **  * 
METAL FİZİĞİS**    *  
MOLEKÜLER SPEKTROSKOPİS*** ** * 
MÖSSBAUER SPEKTROSKOPİSİS*** ** * 
NANOBİLİM VE NANOTEKNOLOJİS** **  * 
NMR TEORİSİ VE TEKNİĞİ - IS*** ** * 
NMR TEORİSİ VE TEKNİĞİ - IIS*** ** * 
PARÇACIK FİZİĞİ - IS**  *    
PARÇACIK FİZİĞİ - IIS**  *    
RADYASYON FİZİĞİS         
SİMÜLASYON METOTLARIS** **  * 
SPEKTRAL ANALİZ YÖNTEMLERİS*** ** * 
SPEKTROSKOPİYE GİRİŞS*** ** * 
SÜPER İLETKEN FİZİĞİS* *  *** 
UYGULAMALI SÜPERİLETKENLİKS***  * * 
YARIİLETKEN AYGITLAR - IS**    *  
YARIİLETKEN AYGITLAR - IIS**    *  
YARIİLETKEN FİZİĞİS**    *  
YARIİLETKENLERİN ELEKTRİK ÖZELLİKLERİS******** 
YARIİLETKENLERİN OPTİK ÖZELLİKLERİS**  * *  
YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIS  *  * * 
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2022 PAU