1661 ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ DR.

GENEL BİLGİLER
Elektrik-Elektronik Mühendisliği programı; Elektronik, Devre ve Sistemler, Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği, Haberleşme, Kontrol, Elektrik Makineleri ve Elektrik Tesisleri Anabilim Dalları ile faaliyetlerini yürütmektedir. Elektrik-Elektronik Mühendisliği programında, ana bilim dallarında mevcut öğretim üyeleri tarafından lisansüstü öğrencilerinin uzmanlaşmasına yönelik yeterli sayıda teorik ve uygulamalı dersler önerilmektedir. Elektrik-Elektronik Mühendisliği programında 2011-2012 eğitim-öğretim yılı itibariyle 1 adet Profesör, 5 adet Doçent, 8 adet Yardımcı Doçent, 1 adet uzman ve 3 adet araştırma görevlisi mevcuttur.

Amaçlar
Elektrik-Elektronik Mühendisliği programının amacı; Elektronik, Devre ve Sistemler, Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği, Haberleşme, Kontrol, Elektrik Makineleri ve Elektrik Tesisleri konularından birinde uzmanlaşmış öğrenciler yetiştirmektir.


Kabul Koşulları
ALES; ÜDS/KPDS; Mezuniyet notu

Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet için öğrencinin 21 kredilik ders yükünü en az 3.30/4.00 ortalama ile tamamlaması ve ayrıca ölçme ve değerlendirme ile ilgili 2 dersi ve bilimsel araştırma teknikleri ile ilgili dersi tamamlamış olması, en az iki araştırma semineri vermesi, yeterlilik sınavından başarılı olması ve bir doktora tezi hazırlayıp başarılı bir şekilde savunması gerekmektedir.

İstihdam Olanakları
Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar , aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu yada öğretim elemanı olararak başvurabilirler.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Elektrik-Elektronik Mühendisliği Dr. alaninda Doktora Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
Doktora

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları Senato tarafından belirlenir.

Dereceye Yönelik Kurallar
Mezuniyet için öğrencinin 21 kredilik ders yükünü en az 3.30/4.00 ortalama ile tamamlaması ve ayrıca ölçme ve değerlendirme ile ilgili 2 dersi ve bilimsel araştırma teknikleri ile ilgili dersi tamamlamış olması, en az iki araştırma semineri vermesi, yeterlilik sınavından başarılı olması ve bir doktora tezi hazırlayıp başarılı bir şekilde savunması gerekmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş
İlgili alanda akademik kariyerine devam edebilir.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ENSTİTÜ ANABİLİMDALI BAŞKANIProf. Dr. ABDULLAH TAHSİN TOLA  attola@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Elektrik-Elektronik Mühendisliği ile ilgili matematik ve fen bilimleri konularında yeterli bilgi birikimine sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Elektrik-Elektronik Mühendisliği sorunlarını çözmede kullanabilme becerisi.
2Elektrik-Elektronik Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, modelleme, analiz etme ve çözüm üretme becerisi; bu amaçla uygun analitik ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi gerçekçi kısıtlamaları dikkate alarak belirli ihtiyaçları karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amacı yerine getirmek için çağdaş tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4Elektrik-Elektronik Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan çağdaş yöntemleri ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi.
5Elektrik-Elektronik Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6Disiplin içi ve disiplinler arası proje gruplarında etkin çalışabilme becerisi; sorumluluk alma bilinci.
7Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
8Sürekli öğrenmenin gerekliliği ve bilgi paylaşımı bilinci; bilgiye erişebilmek için kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme, mesleki alandaki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9Mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip olma.
10Elektrik-Elektronik Mühendisliği ile ilgili iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgiye sahip olma; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık.
11Elektrik-Elektronik Mühendisliği çözüm ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkilerinin bilincinde olma; çağın sorunları hakkında bilgiye sahip olma ve mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Gösterip YaptırmaBu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yaparak gösterir ve sonrasında öğrencilerin yapmalarını sağlar. Öğrenciler sadece bakarak ve izleyerek değil, aynı zamanda yaparak ve deneyerek öğrenmeye çalışırlar. Bu yöntem genellikle beceri öğretiminde uygulanır. Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur.
Örnek Olay Örnek olay incelemesi, öğrencilerin gerçek ve sorunlu bir olaya aktif olarak katılarak çözümlemeci bir bakış açısını kullanmalarını gerektiren bir yöntemdir. Sorunlu olay gerçek ya da gerçeğe çok yakın olabilir. Olayı anlatan ve gerekli verileri kapsayan bir doküman üzerinde çalışan öğrenci(ler), olayı öğrenir, verileri çözümler, sorunu değerlendirirler. Birlikte tartışarak olayın nedenine ya da çözümüne ilişkin öneriler geliştirirler. Özellikle sosyal bilimlerde pek çok konuyu, örnek olay biçiminde sınıfa getirmek olanaklıdır. Öğrenciler süreç içinde aktif konumda kalırlar ve üst düzey kazanımlar elde ederler.
Sorun (Problem) ÇözmeBir şüphe veya belirsizlikten doğan herhangi bir duruma sorun adı verilmektedir. Genellikle insan hayatında engelleyici veya rahatsızlık verici bir rolü olan sorunlar bilimsel yöntemin aşamalarıyla ele alınarak çözülürler. (a) Sorun belirlenir. (b) Sorun tanımlanır. (c) Olası çözüm yolları aranır ve hipotez geliştirilir. (d) Çözüm yolu sınanır. (e) Sınama doğru çözüme götürürse hipotez doğrulandığı için genellemeye gidilir. (f) Sınama doğru çözüme götürmezse, geriye dönülerek sınama etkinlikleri gözden geçirilir, seçilen diğer bir hipotez tekrar sınanır.  Bu yöntem kişinin problem çözme, bağımsız çalışma, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi yeteneklerini geliştirilir.
İşbirlikli Öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.
Benzetişim (Simülasyon)Gerçekte tehlikeli, erişilmesi zor ve pahalı olan durumları, gerçeğine çok benzeyen modeli üzerinde çalışarak öğrenmeyi ifade eder. Örneğin uçak pilotları ve astronotlar uçaklara ve uzay araçlarına binmeden önce, gerçeğine çok benzeyen sanal ortamlarda uygulama yaparlar. Piyasada kimya deneylerini içeren ve gerçeğine çok benzeyen Kimya Laboratuarı yazılımları mevcuttur. Diğer alanlarda da uygulanması olanaklıdır.
ProjeProje tabanlı öğrenim, öğrencileri ilginç sorunlarla uğraşmaya ve bunun sonunda sıra dışı ürünler oluşturmaya yönlendiren bir öğretim yoludur. Öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanmalarına olanak sağlar ve olaylara geniş açıdan bakmalarını gerektirir.
GözlemGenellikle doğaya ilişkin bilgilerimizi gözlemlerimiz yoluyla edinsek de, gözlem yöntemi başka olgu ve durumlar için de kullanılır. Gözlem sonucu elde ettiğimiz bulguları zihnimizde işleyerek belli başlı genellemelere ulaşmaya çalışırız. Eğer belli hatalardan dolayı yanlış genellemelere ulaşmışsak, aynı olgu ve varlıklar üzerinde tekrar gözlem yapmak gerekir.  
DeneyDoğal olayları yapay ortamlarda taklit etmek, belirli amaçlara ulaşmak için, belli bir konuyu kavratmak için kurulan belirli düzeneklerle çeşitli bilgiler edinerek, uygulayarak neticelere ulaşmayı ifade eder. Doğa araştırmacıları, bilim insanları, eğitimciler doğayla ilgili bilgileri ve kuramları doğru biçimde kurmak için deney ve gözlem gibi yollara başvururlar. Bu amaçla doğaya ilişkin bilgileri öğrencilere kazandırmak için var olan bilgi, model, materyal ve araçları okullara taşıyarak öğrencilere gözlem ve uygulama olanağı vermeye çalışırlar. Laboratuardaki deneysel çalışmalar “deneyelim ve görelim” düşüncesine dayalıdır.
Programlı ÖğretimTemelinde öğretimin bireyselleştirilmesi yatar. Programlı öğretim Skinner’in pekiştirme ile ilgili ilkelerinden hareketle ortaya çıkmış olan bireysel bir öğretim tekniğidir. Dayandığı temel ilkeler: küçük adımlar ilkesi, etkin katılım ilkesi, başarı ilkesi, anında düzeltme ilkesi, kademeli ilerleme ilkesi, bireysel hız ilkesi.
MünazaraMünazara, bir konu üzerinde, belli kural ve yöntemlere uyularak yapılan tartışma türüdür. Münazara, ikişerli veya üçerli iki grup öğrencinin bir fikrin, eylemin veya önerinin taraf ve karşı noktalarını ortaya koymasıdır. Amaç bir konudaki birbirine zıt fikirleri tartışmaktır. Gruplardan birisi işlenecek konuya olumlu, diğeri ise olumsuz yönden savunmalıdır. Münazarada etkili savunmanın önemli olması gibi, belli zaman içinde konuşmak da önemlidir. Bu nedenle konuşmacılara eşit zaman dilimleri verilmelidir. Bu zaman, genellikle 5-15 dakikadır. Öğretmen münazarayı değerlendirmek için sınıfa rehberlik eder.
Altı Şapkalı DüşünmeAltı şapkalı düşünme tekniğinde, bir konuya farklı açılardan bakma esas alınmaktadır. Bireyler aynı olay karşısında farklı düşünme yaklaşımlarını geliştirebileceklerini öğrenirler, empati yeteneğini geliştirirler. Değişik açıdan düşünmelere yer verdiği için ortaya atılan konunun her yönden irdelenip, kararların doğru verilmesine olanak sağlar. Bu teknikte, öğrencilere tartışmaları için bir konu verilir. Her grup farklı renkteki şapkanın gerektirdiği düşünce biçimini ortaya koymaya çalışır. Her grup, tartışılması istenen konuya, kendi başında var olduğunu düşündüğü şapkanın gerektirdiği yönde yaklaşır. Bu tekniğin uygulanmasında önemli olan öğrencilerin kendi görüş ve düşüncelerini tespit etmek değil, bir konuya farklı açılardan bakabilme becerisinin kazanılmasıdır. Öğretmen bu amacın dışına çıkmamalıdır. Şapka renkleri ve temsil ettiği düşünce biçimleri: - Beyaz şapka: (Tarafsızdır). Ortaya konan soruna ilişkin taraf tutmadan net bilgi ve raporlar ortaya koyar. - Kırmızı şapka: (Duygusaldır). Öfke, tutku, duygu, duygusal bir bakış açısını ifade eder - Siyah şapka: (Karamsardır). Olumsuzluklar, riskler, dezavantajları ifade eder. Bir şeyin niçin yapılmayacağını görür. - Sarı şapka: (İyimserdir). Olayların olumlu yönlerine odaklanır; avantajları ve faydalı yönleri düşünür. - Yeşil şapka: (Yaratıcıdır). Olaylara yeni ve farklı çözüm yolları bulmaya çalışır. - Mavi şapka: (Değerlendirici ve karar vericidir). Olayı tüm olası yönleriyle gören ve değişkenleri kontrol altında tutan bir bakış açısıdır. Düşünceler sistematize edilir.
Beyin FırtınasıBeyin fırtınası, değerlendirme ya da sınırlama olmaksızın bir sorunun çözümüne ilişkin mümkün olduğunca çok çözüm yollarını elde etmek için düzenlenmiş olan bir grup çalışması sürecidir. Beyin fırtınasının amacı, öğrencilerin fikir üretmelerini sağlamak ve onların kendilerini ifade etmesini kolaylaştırmaktır. Bu teknik, üst düzey tartışma tekniği olarak kullanılır. Fırtına dönemi ve değerlendirme dönemi vardır. Başarılı bir beyin fırtınasında; değerlendirmenin sonraya bırakılması, serbest ve neşeli bir ortam yaratılması, olabildiğince çok miktarda fikir üretilmesinin sağlanması, önerilen fikirlerin gruplanması ve geliştirilmesi çok önemlidir.

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 05
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 04
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ELK 521 OPTİMİZASYON TEKNİKLERİ 3+0 7,5 Zorunlu
- Elektrik Elektronik Mühendisliği Seçmeli-1 3+0 7,5 Seçmeli
- Elektrik Elektronik Mühendisliği Seçmeli-1 3+0 7,5 Seçmeli
- Elektrik Elektronik Mühendisliği Seçmeli-1 3+0 7,5 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Elektrik Elektronik Mühendisliği Seçmeli-1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ELK 501 İLERİ MİKRODENETLETİCİ SİSTEMLER 3+07,5Seçmeli
ELK 502 BULANIK MANTIK VE MODELLEME 3+07,5Seçmeli
ELK 503 PROGRAMLANABİLİR LOJİK ELEMANLAR –I 3+07,5Seçmeli
ELK 504 LAZER ELEKTRONİĞİ 3+07,5Seçmeli
ELK 506 BİLGİSAYAR İŞLETİM SİSTEMLERİ VE UNİX 3+07,5Seçmeli
ELK 507 BİLGİSAYAR AĞLARI 3+07,5Seçmeli
ELK 508 ENTEGRE DEVRE TEST VE İÇ BAĞLANTI (İNTERKONNECT) PROBLEMLERİ VE MİNYATURİZASYON 3+07,5Seçmeli
ELK 509 YÜKSEK YOĞUNLUKLU ENTEGRE DİZAYNI 3+07,5Seçmeli
ELK 510 İNDÜKSİYON ISITMA SİSTEMLERİ 3+07,5Seçmeli
ELK 511 YÜKSEK YOĞUNLUKLU ENTEGRE DEVRELERİN VHDL DİLİYLE TANIMLANMASI 3+07,5Seçmeli
ELK 512 YARIİLETKENLER FİZİĞİ VE YARIİLETKEN ELEMANLAR 3+07,5Seçmeli
ELK 513 OPTİK FİBER HABERLEŞME SİSTEMLERİ 3+07,5Seçmeli
ELK 514 LİNEER DEVRELER TEORİSİ 3+07,5Seçmeli
ELK 515 LİNEER DAVRANIŞLI NONLİNEER DEVRELER 3+07,5Seçmeli
ELK 516 LİNEER VE NONLİNEER OPTİK 3+07,5Seçmeli
ELK 517 İSTATİSTİKSEL SAYISAL İŞARET İŞLEME VE MODELLEME - I 3+07,5Seçmeli
ELK 518 UYARLAMALI İŞARET İŞLEME I 3+07,5Seçmeli
ELK 520 MAKİNE ÖĞRENMESİ 3+07,5Seçmeli
ELK 522 YAPAY SİNİR AĞLARI 3+07,5Seçmeli
ELK 523 LİNEER OLMAYAN DİNAMİKLER VE KAOS 3+07,5Seçmeli
ELK 524 LİNEER OLMAYAN KONTROL 3+07,5Seçmeli
ELK 525 ESNEK İŞLEMSEL ZEKA 3+07,5Seçmeli
ELK 528 KOMPLEKS DEĞİŞKENLİ FONKSİYONLAR TEORİSİ 3+07,5Seçmeli
ELK 529 BİLGİSAYAR DESTEKLİ NÜMERİK ANALİZ  3+07,5Seçmeli
ELK 530 MİKRODALGA FİLTRE TASARIMI 3+07,5Seçmeli
ELK 531 İLERİ MİKRODALGA TEKNİĞİ 3+07,5Seçmeli
ELK 532 MİKRODALGA DEVRELERİ 3+07,5Seçmeli
ELK 533 İLERİ GÜÇ ELEKTRONİĞİ 3+07,5Seçmeli
ELK 534 GÜÇ KAYNAKLARI 3+07,5Seçmeli
ELK 535 OPTİK DALGA KILAVUZLARI 3+07,5Seçmeli
ELK 536 İLERİ CMOS VLSI TASARIMI 3+07,5Seçmeli
ELK 537 İLERİ AKTİF DEVRE TASARIMI 3+07,5Seçmeli
ELK 538 LABVİEW GRAFİKSEL PROGRAMLAMA DİLİ 3+07,5Seçmeli
ELK 540 İKİ-BOYUTLU GÖRÜNTÜ İŞLEME VE UYGULAMALARI 3+07,5Seçmeli
ELK 541 ÇOK-BOYUTLU SAYISAL İŞARET İŞLEME 3+07,5Seçmeli
ELK 543 MANYETİKTE BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM  I 3+07,5Seçmeli
ELK 544 MANYETİKTE BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM  II 3+07,5Seçmeli
ELK 545 GENELLEŞTİRİLMİŞ ELEKTRİK MAKİNALARI TEORİSİ 3+07,5Seçmeli
ELK 546 ÖZEL ELEKTRİK MOTORLARI 3+07,5Seçmeli
ELK 547 GÜÇ SİSTEMLERİNİN DİNAMİĞİ VE KONTROLU 3+07,5Seçmeli
ELK 548 KABLOSUZ SENSÖR AĞLARI VE UYGULAMALARI 3+07,5Seçmeli
ELK 549 AKIM-MODLU ANALOG DEVRE TASARIMI 3+07,5Seçmeli
ELK 550 DÜŞÜK GERİLİMLİ/GÜÇLÜ ANALOG TÜMDEVRE TASARIMI 3+07,5Seçmeli
ELK 551 YARIİLETKEN ELEMANLARIN BİLGİSAYAR BENZETİMİ 3+07,5Seçmeli
ELK 552 UYGULAMALI İLERİ GÜÇ ELEKTRONİĞİ 3+07,5Seçmeli
ELK 554 ROBOT KİNEMATİĞİ 3+07,5Seçmeli
ELK 555 UYARLAMALI KONTROL SİSTEMLERİ 3+07,5Seçmeli
ELK 557 ÖRÜNTÜ TANIMA 3+07,5Seçmeli
ELK 558 DOĞRUSAL SİSTEM KURAMI 3+07,5Seçmeli
ELK 559 OPTİMAL KONTROL 3+07,5Seçmeli
ELK 560 ELEKTRİK MAKİNALARI DİZAYNI 3+07,5Seçmeli
ELK 561 ENERJİ ÜRETİM SİSTEMLERİ 3+07,5Seçmeli
ELK 562 SİSTEM TANIMA 3+07,5Seçmeli
ELK 563 DİJİTAL KONTROL 3+07,5Seçmeli
ELK 564 ELEKTRİK MAKİNALARININ DENETİMİ 3+07,5Seçmeli
ELK 565 SAYISAL İŞARET İŞLEYİCİLER VE KONTROL UYGULAMALARI 3+07,5Seçmeli
ELK 573 ELEKTRİK SİSTEMLERİNDE GÜÇ KALİTESİ 3+07,5Seçmeli
ELK 574 ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK 3+07,5Seçmeli
ELK 575 GÜÇ SİSTEMLERİNİN ANALİZİ VE MODELLENMESİ 3+07,5Seçmeli
ELK 576 GÜÇ SİSTEMLERİNDE KORUMA 3+07,5Seçmeli
ELK 577 DOĞRU AKIM ENERJİ SİSTEMLERİ 3+07,5Seçmeli
ELK 578 ELEKTRİK ŞEBEKE VE TESİSLERİ 3+07,5Seçmeli
ELK 579 FOTOVOLTAİK SİSTEMLERİN TASARLANMASI 3+07,5Seçmeli
ELK 580 GÜNEŞ PİLİ ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ 3+07,5Seçmeli
ELK 581 YAKIT PİLİ SİSTEMLERİ 3+07,5Seçmeli
ELK 582 ELEKTROMANYETİKTE SAYISAL YÖNTEMLER 3+07,5Seçmeli
ELK 583 MİKRODALGA DEVRELERDE BULANIK MANTIK UYGULAMALARI 3+07,5Seçmeli
ELK 584 ANALOG SÜZGEÇ TASARIMI 3+07,5Seçmeli
ELK 585 AKTİF DEVRE SENTEZİ 3+07,5Seçmeli
ELK 593 ROBOT MANİPULATÖRLERİN KONTROLÜ 3+07,5Seçmeli
ELK 601 DC-DC DÖNÜŞTÜRÜCÜLERİN ANALİZİ 3+07,5Seçmeli
ELK 602 YÜKSEK GÜÇ YOĞUNLUKLU ANAHTARLAMALI GÜÇ KAYNAKLARININ TASARIMI 3+07,5Seçmeli
ELK 645 FOTONİK-I 3+07,5Seçmeli
ELK 646 FOTONİK-II 3+07,5Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ELK 698 DOKTORA SEMİNERİ - I 0+2 7,5 Zorunlu
ELK 527 İLERİ MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ 3+0 7,5 Zorunlu
- Elektrik Elektronik Mühendisliği Seçmeli-2 3+0 7,5 Seçmeli
- Elektrik Elektronik Mühendisliği Seçmeli-2 3+0 7,5 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Elektrik Elektronik Mühendisliği Seçmeli-2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ELK 501 İLERİ MİKRODENETLETİCİ SİSTEMLER 3+07,5Seçmeli
ELK 502 BULANIK MANTIK VE MODELLEME 3+07,5Seçmeli
ELK 503 PROGRAMLANABİLİR LOJİK ELEMANLAR –I 3+07,5Seçmeli
ELK 504 LAZER ELEKTRONİĞİ 3+07,5Seçmeli
ELK 506 BİLGİSAYAR İŞLETİM SİSTEMLERİ VE UNİX 3+07,5Seçmeli
ELK 507 BİLGİSAYAR AĞLARI 3+07,5Seçmeli
ELK 508 ENTEGRE DEVRE TEST VE İÇ BAĞLANTI (İNTERKONNECT) PROBLEMLERİ VE MİNYATURİZASYON 3+07,5Seçmeli
ELK 509 YÜKSEK YOĞUNLUKLU ENTEGRE DİZAYNI 3+07,5Seçmeli
ELK 510 İNDÜKSİYON ISITMA SİSTEMLERİ 3+07,5Seçmeli
ELK 511 YÜKSEK YOĞUNLUKLU ENTEGRE DEVRELERİN VHDL DİLİYLE TANIMLANMASI 3+07,5Seçmeli
ELK 512 YARIİLETKENLER FİZİĞİ VE YARIİLETKEN ELEMANLAR 3+07,5Seçmeli
ELK 513 OPTİK FİBER HABERLEŞME SİSTEMLERİ 3+07,5Seçmeli
ELK 514 LİNEER DEVRELER TEORİSİ 3+07,5Seçmeli
ELK 515 LİNEER DAVRANIŞLI NONLİNEER DEVRELER 3+07,5Seçmeli
ELK 516 LİNEER VE NONLİNEER OPTİK 3+07,5Seçmeli
ELK 517 İSTATİSTİKSEL SAYISAL İŞARET İŞLEME VE MODELLEME - I 3+07,5Seçmeli
ELK 518 UYARLAMALI İŞARET İŞLEME I 3+07,5Seçmeli
ELK 520 MAKİNE ÖĞRENMESİ 3+07,5Seçmeli
ELK 522 YAPAY SİNİR AĞLARI 3+07,5Seçmeli
ELK 523 LİNEER OLMAYAN DİNAMİKLER VE KAOS 3+07,5Seçmeli
ELK 524 LİNEER OLMAYAN KONTROL 3+07,5Seçmeli
ELK 525 ESNEK İŞLEMSEL ZEKA 3+07,5Seçmeli
ELK 528 KOMPLEKS DEĞİŞKENLİ FONKSİYONLAR TEORİSİ 3+07,5Seçmeli
ELK 529 BİLGİSAYAR DESTEKLİ NÜMERİK ANALİZ  3+07,5Seçmeli
ELK 530 MİKRODALGA FİLTRE TASARIMI 3+07,5Seçmeli
ELK 531 İLERİ MİKRODALGA TEKNİĞİ 3+07,5Seçmeli
ELK 532 MİKRODALGA DEVRELERİ 3+07,5Seçmeli
ELK 533 İLERİ GÜÇ ELEKTRONİĞİ 3+07,5Seçmeli
ELK 534 GÜÇ KAYNAKLARI 3+07,5Seçmeli
ELK 535 OPTİK DALGA KILAVUZLARI 3+07,5Seçmeli
ELK 536 İLERİ CMOS VLSI TASARIMI 3+07,5Seçmeli
ELK 537 İLERİ AKTİF DEVRE TASARIMI 3+07,5Seçmeli
ELK 538 LABVİEW GRAFİKSEL PROGRAMLAMA DİLİ 3+07,5Seçmeli
ELK 540 İKİ-BOYUTLU GÖRÜNTÜ İŞLEME VE UYGULAMALARI 3+07,5Seçmeli
ELK 541 ÇOK-BOYUTLU SAYISAL İŞARET İŞLEME 3+07,5Seçmeli
ELK 543 MANYETİKTE BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM  I 3+07,5Seçmeli
ELK 544 MANYETİKTE BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM  II 3+07,5Seçmeli
ELK 545 GENELLEŞTİRİLMİŞ ELEKTRİK MAKİNALARI TEORİSİ 3+07,5Seçmeli
ELK 546 ÖZEL ELEKTRİK MOTORLARI 3+07,5Seçmeli
ELK 547 GÜÇ SİSTEMLERİNİN DİNAMİĞİ VE KONTROLU 3+07,5Seçmeli
ELK 548 KABLOSUZ SENSÖR AĞLARI VE UYGULAMALARI 3+07,5Seçmeli
ELK 549 AKIM-MODLU ANALOG DEVRE TASARIMI 3+07,5Seçmeli
ELK 550 DÜŞÜK GERİLİMLİ/GÜÇLÜ ANALOG TÜMDEVRE TASARIMI 3+07,5Seçmeli
ELK 551 YARIİLETKEN ELEMANLARIN BİLGİSAYAR BENZETİMİ 3+07,5Seçmeli
ELK 552 UYGULAMALI İLERİ GÜÇ ELEKTRONİĞİ 3+07,5Seçmeli
ELK 554 ROBOT KİNEMATİĞİ 3+07,5Seçmeli
ELK 555 UYARLAMALI KONTROL SİSTEMLERİ 3+07,5Seçmeli
ELK 557 ÖRÜNTÜ TANIMA 3+07,5Seçmeli
ELK 558 DOĞRUSAL SİSTEM KURAMI 3+07,5Seçmeli
ELK 559 OPTİMAL KONTROL 3+07,5Seçmeli
ELK 560 ELEKTRİK MAKİNALARI DİZAYNI 3+07,5Seçmeli
ELK 561 ENERJİ ÜRETİM SİSTEMLERİ 3+07,5Seçmeli
ELK 562 SİSTEM TANIMA 3+07,5Seçmeli
ELK 563 DİJİTAL KONTROL 3+07,5Seçmeli
ELK 564 ELEKTRİK MAKİNALARININ DENETİMİ 3+07,5Seçmeli
ELK 565 SAYISAL İŞARET İŞLEYİCİLER VE KONTROL UYGULAMALARI 3+07,5Seçmeli
ELK 573 ELEKTRİK SİSTEMLERİNDE GÜÇ KALİTESİ 3+07,5Seçmeli
ELK 574 ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK 3+07,5Seçmeli
ELK 575 GÜÇ SİSTEMLERİNİN ANALİZİ VE MODELLENMESİ 3+07,5Seçmeli
ELK 576 GÜÇ SİSTEMLERİNDE KORUMA 3+07,5Seçmeli
ELK 577 DOĞRU AKIM ENERJİ SİSTEMLERİ 3+07,5Seçmeli
ELK 578 ELEKTRİK ŞEBEKE VE TESİSLERİ 3+07,5Seçmeli
ELK 579 FOTOVOLTAİK SİSTEMLERİN TASARLANMASI 3+07,5Seçmeli
ELK 580 GÜNEŞ PİLİ ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ 3+07,5Seçmeli
ELK 581 YAKIT PİLİ SİSTEMLERİ 3+07,5Seçmeli
ELK 582 ELEKTROMANYETİKTE SAYISAL YÖNTEMLER 3+07,5Seçmeli
ELK 583 MİKRODALGA DEVRELERDE BULANIK MANTIK UYGULAMALARI 3+07,5Seçmeli
ELK 584 ANALOG SÜZGEÇ TASARIMI 3+07,5Seçmeli
ELK 585 AKTİF DEVRE SENTEZİ 3+07,5Seçmeli
ELK 593 ROBOT MANİPULATÖRLERİN KONTROLÜ 3+07,5Seçmeli
ELK 601 DC-DC DÖNÜŞTÜRÜCÜLERİN ANALİZİ 3+07,5Seçmeli
ELK 602 YÜKSEK GÜÇ YOĞUNLUKLU ANAHTARLAMALI GÜÇ KAYNAKLARININ TASARIMI 3+07,5Seçmeli
ELK 645 FOTONİK-I 3+07,5Seçmeli
ELK 646 FOTONİK-II 3+07,5Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FBE 896 ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME 3+2 7,5 Zorunlu
FBE 610 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ETİK 3+0 7,5 Zorunlu
FBE 897 GELİŞİM VE ÖĞRENME 3+0 7,5 Zorunlu
ELK 699 DOKTORA SEMİNERİ - II 0+2 7,5 Zorunlu
  Toplam 30  

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ENS 600 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK 0+0 20 Zorunlu
ENS 602 TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA 0+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

5. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ELK 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
ELK 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

6. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ELK 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
ELK 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

7. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ELK 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
ELK 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

8. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ELK 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
ELK 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11
BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ETİKZ           
DOKTORA SEMİNERİ - IZ * * ***   
DOKTORA SEMİNERİ - IIZ * * ***   
DOKTORA TEZİZ*********  
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİZ*********  
GELİŞİM VE ÖĞRENMEZ           
İLERİ MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİZ***********
LİSANSÜSTÜ DANIŞMANLIKZ           
OPTİMİZASYON TEKNİKLERİZ*****      
ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRMEZ********   
TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMAZ           
YETERLİK SINAVINA HAZIRLIKZ           
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11
AKIM-MODLU ANALOG DEVRE TASARIMIS****** *  *
AKTİF DEVRE SENTEZİS           
ANALOG SÜZGEÇ TASARIMIS           
BİLGİSAYAR AĞLARIS***********
BİLGİSAYAR DESTEKLİ NÜMERİK ANALİZ S***********
BİLGİSAYAR İŞLETİM SİSTEMLERİ VE UNİXS***********
BULANIK MANTIK VE MODELLEMES***********
ÇOK-BOYUTLU SAYISAL İŞARET İŞLEMES****** *   
DC-DC DÖNÜŞTÜRÜCÜLERİN ANALİZİS           
DİJİTAL KONTROLS*****      
DOĞRU AKIM ENERJİ SİSTEMLERİS           
DOĞRUSAL SİSTEM KURAMIS*****      
DÜŞÜK GERİLİMLİ/GÜÇLÜ ANALOG TÜMDEVRE TASARIMIS****** *  *
ELEKTRİK MAKİNALARI DİZAYNIS******  ***
ELEKTRİK MAKİNALARININ DENETİMİS****** *   
ELEKTRİK SİSTEMLERİNDE GÜÇ KALİTESİS           
ELEKTRİK ŞEBEKE VE TESİSLERİS           
ELEKTROMANYETİK UYUMLULUKS           
ELEKTROMANYETİKTE SAYISAL YÖNTEMLERS           
ENERJİ ÜRETİM SİSTEMLERİS***********
ENTEGRE DEVRE TEST VE İÇ BAĞLANTI (İNTERKONNECT) PROBLEMLERİ VE MİNYATURİZASYONS******     
ESNEK İŞLEMSEL ZEKAS*****      
FOTONİK-IS           
FOTONİK-IIS           
FOTOVOLTAİK SİSTEMLERİN TASARLANMASIS           
GENELLEŞTİRİLMİŞ ELEKTRİK MAKİNALARI TEORİSİS******  ***
GÜÇ KAYNAKLARIS****** *   
GÜÇ SİSTEMLERİNDE KORUMAS           
GÜÇ SİSTEMLERİNİN ANALİZİ VE MODELLENMESİS           
GÜÇ SİSTEMLERİNİN DİNAMİĞİ VE KONTROLUS****** * * 
GÜNEŞ PİLİ ÜRETİM TEKNOLOJİLERİS           
İKİ-BOYUTLU GÖRÜNTÜ İŞLEME VE UYGULAMALARIS****** *   
İLERİ AKTİF DEVRE TASARIMIS****** *  *
İLERİ CMOS VLSI TASARIMIS****** *  *
İLERİ GÜÇ ELEKTRONİĞİS****** *   
İLERİ MİKRODALGA TEKNİĞİS***********
İLERİ MİKRODENETLETİCİ SİSTEMLERS***********
İNDÜKSİYON ISITMA SİSTEMLERİS****** *   
İSTATİSTİKSEL SAYISAL İŞARET İŞLEME VE MODELLEME - IS********   
KABLOSUZ SENSÖR AĞLARI VE UYGULAMALARIS***********
KOMPLEKS DEĞİŞKENLİ FONKSİYONLAR TEORİSİS***********
LABVİEW GRAFİKSEL PROGRAMLAMA DİLİS***********
LAZER ELEKTRONİĞİS***********
LİNEER DAVRANIŞLI NONLİNEER DEVRELERS********   
LİNEER DEVRELER TEORİSİS********   
LİNEER OLMAYAN DİNAMİKLER VE KAOSS*****      
LİNEER OLMAYAN KONTROLS*****      
LİNEER VE NONLİNEER OPTİKS***********
MAKİNE ÖĞRENMESİS*****      
MANYETİKTE BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM  IS******  ***
MANYETİKTE BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM  IIS******  ***
MİKRODALGA DEVRELERDE BULANIK MANTIK UYGULAMALARIS           
MİKRODALGA DEVRELERİS***********
MİKRODALGA FİLTRE TASARIMIS***********
OPTİK DALGA KILAVUZLARIS***********
OPTİK FİBER HABERLEŞME SİSTEMLERİS***********
OPTİMAL KONTROLS*****      
ÖRÜNTÜ TANIMAS*****      
ÖZEL ELEKTRİK MOTORLARIS****** *   
PROGRAMLANABİLİR LOJİK ELEMANLAR –IS***********
ROBOT KİNEMATİĞİS*****      
ROBOT MANİPULATÖRLERİN KONTROLÜS           
SAYISAL İŞARET İŞLEYİCİLER VE KONTROL UYGULAMALARIS           
SİSTEM TANIMAS*****      
UYARLAMALI İŞARET İŞLEME IS****** *   
UYARLAMALI KONTROL SİSTEMLERİS*****      
UYGULAMALI İLERİ GÜÇ ELEKTRONİĞİS***********
YAKIT PİLİ SİSTEMLERİS           
YAPAY SİNİR AĞLARIS*****      
YARIİLETKEN ELEMANLARIN BİLGİSAYAR BENZETİMİS***********
YARIİLETKENLER FİZİĞİ VE YARIİLETKEN ELEMANLARS***********
YÜKSEK GÜÇ YOĞUNLUKLU ANAHTARLAMALI GÜÇ KAYNAKLARININ TASARIMIS           
YÜKSEK YOĞUNLUKLU ENTEGRE DEVRELERİN VHDL DİLİYLE TANIMLANMASIS***********
YÜKSEK YOĞUNLUKLU ENTEGRE DİZAYNIS****** *  *
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2021 PAU