1611 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ DR.

GENEL BİLGİLER
Çevre Mühendisliği Programında, Su, Atıksu, Hava ve Toprak Kirliliği Kontrolü ve Arıtımı, Katı Atık Yönetimi, Tehlikeli ve Zararlı Atıklar, Gürültü Kirliliği ve Su Kaynakları Yönetimi konularında teorik ve uygulamalı dersler önerilmektedir.

Amaçlar
Çevre Mühendisliği Doktora Programından mezun olan bir kişi, Su, Atıksu, Hava ve Toprak Kirliliği, Kontrolü ve Arıtımı, Katı Atık Yönetimi, Tehlikeli ve Zararlı Atıklar, Gürültü Kirliliği ve Su Kaynakları Yönetimi konularından birinde ileri düzeyde bilgi sahibi olacak ve Doktor ünvanını alacaktır. Mezunların, çevre sorunları ve toplum gereksinimleri doğrultusunda anlamlı, ekonomik ve sürdürülebilir mühendislik çözümlerinin tasarımı ve uyarlanması odaklı temel ve uygulamalı araştırmaları yürütme ve destekleme yeteneklerinin de geliştirilmesi beklenmektedir.


Kabul Koşulları
İlgili güncel yönetmelik ve yönergenin şartlarını sağlamak.

Mezuniyet Koşulları
İlgili güncel yönetmelik ve yönergenin şartlarını sağlamak.

İstihdam Olanakları
Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları Senato tarafından belirlenir.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Çevre Mühendisliği Dr. alaninda Doktora Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
Doktora

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları Senato tarafından belirlenir.

Dereceye Yönelik Kurallar
İlgili güncel yönetmelik ve yönergenin şartlarını sağlamak.

Üst Derece Programlarına Geçiş
İlgili alanda akademik kariyerine devam edebilir.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ENSTİTÜ ANABİLİMDALI BAŞKANIProf. Dr. HİDAYET ARGUN  hargun@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirme ve derinleştirme
2Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme
3Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
4Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilmek; uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme
5Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilme
6Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilmek, öğrenmeyi yönlendirebilmek ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme
7Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
8Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemek, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme
9Bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme
10Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
11Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilme
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Gösterip YaptırmaBu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yaparak gösterir ve sonrasında öğrencilerin yapmalarını sağlar. Öğrenciler sadece bakarak ve izleyerek değil, aynı zamanda yaparak ve deneyerek öğrenmeye çalışırlar. Bu yöntem genellikle beceri öğretiminde uygulanır. Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur.
Sorun (Problem) ÇözmeBir şüphe veya belirsizlikten doğan herhangi bir duruma sorun adı verilmektedir. Genellikle insan hayatında engelleyici veya rahatsızlık verici bir rolü olan sorunlar bilimsel yöntemin aşamalarıyla ele alınarak çözülürler. (a) Sorun belirlenir. (b) Sorun tanımlanır. (c) Olası çözüm yolları aranır ve hipotez geliştirilir. (d) Çözüm yolu sınanır. (e) Sınama doğru çözüme götürürse hipotez doğrulandığı için genellemeye gidilir. (f) Sınama doğru çözüme götürmezse, geriye dönülerek sınama etkinlikleri gözden geçirilir, seçilen diğer bir hipotez tekrar sınanır.  Bu yöntem kişinin problem çözme, bağımsız çalışma, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi yeteneklerini geliştirilir.
DeneyDoğal olayları yapay ortamlarda taklit etmek, belirli amaçlara ulaşmak için, belli bir konuyu kavratmak için kurulan belirli düzeneklerle çeşitli bilgiler edinerek, uygulayarak neticelere ulaşmayı ifade eder. Doğa araştırmacıları, bilim insanları, eğitimciler doğayla ilgili bilgileri ve kuramları doğru biçimde kurmak için deney ve gözlem gibi yollara başvururlar. Bu amaçla doğaya ilişkin bilgileri öğrencilere kazandırmak için var olan bilgi, model, materyal ve araçları okullara taşıyarak öğrencilere gözlem ve uygulama olanağı vermeye çalışırlar. Laboratuardaki deneysel çalışmalar “deneyelim ve görelim” düşüncesine dayalıdır.

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TEMEL ALAN İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 05
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 04
    

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TEMEL ALAN İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
CMU 518 SU KALİTESİ YÖNETİMİ VE MODELLEME ESASLARI 3+0 7,5 Zorunlu
- Çevre Mühendisliği Dr. Seçmeli-1 3+0 7,5 Seçmeli
- Çevre Mühendisliği Dr. Seçmeli-1 3+0 7,5 Seçmeli
- Çevre Mühendisliği Dr. Seçmeli-1 3+0 7,5 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Çevre Mühendisliği Dr. Seçmeli-1

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
CMU 698 DOKTORA SEMİNERİ - I 0+2 7,5 Zorunlu
CMU 527 KATI VE TEHLİKELİ ATIK YÖNETİMİNİN ESASLARI 3+0 7,5 Zorunlu
- Çevre Mühendisliği Dr. Seçmeli-2 3+0 7,5 Seçmeli
- Çevre Mühendisliği Dr. Seçmeli-2 3+0 7,5 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Çevre Mühendisliği Dr. Seçmeli-2

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
CMU 699 DOKTORA SEMİNERİ - II 0+2 7,5 Zorunlu
FBE 897 GELİŞİM VE ÖĞRENME 3+0 7,5 Zorunlu
FBE 896 ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME 3+2 7,5 Zorunlu
FBE 610 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ETİK 3+0 7,5 Zorunlu
  Toplam 30  

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ENS 600 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK 0+0 20 Zorunlu
ENS 602 TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA 0+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

5. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
CMU 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
CMU 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

6. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
CMU 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
CMU 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
  Toplam 30  

7. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
CMU 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
CMU 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

8. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
CMU 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
CMU 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
  Toplam 30  


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11
BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ETİKZ           
DOKTORA SEMİNERİ - IZ********* *
DOKTORA SEMİNERİ - IIZ********* *
DOKTORA TEZİZ***********
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİZ***********
GELİŞİM VE ÖĞRENMEZ           
KATI VE TEHLİKELİ ATIK YÖNETİMİNİN ESASLARIZ***********
ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRMEZ           
SU KALİTESİ YÖNETİMİ VE MODELLEME ESASLARIZ*******  **
TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMAZ           
YETERLİK SINAVINA HAZIRLIKZ           
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11
AKTİF ÇAMUR SİSTEMLERİNİN MODELLENMESİS* ***** ** 
ANAEROBİK ARITMA SİSTEMLERİS* ***** ***
ATIKSU ARITMA TESİSLERİ VE İŞLETME PROBLEMLERİS***********
ATIKSULARDAN BİYOLOJİK AZOT VE FOSFOR GİDERİMİS           
ATIKSULARIN GERİ KAZANILMASI VE TEKRAR KULLANIMIS           
ATMOSFER KİMYASIS***********
BİYOLOJİK SİSTEMLERİN DENEYSEL KARAKTERİZASYONUS* ***** ** 
ÇAMUR İŞLEME, MİNİMİZASYON VE BERTARAF SİSTEMLERİS           
ÇEVRE BİLİMLERİNDE METABOLİK KAVRAMLARS******** **
ÇEVRE MÜHENDİSLERİ İÇİN MEMBRAN PROSESLER VE UYGULAMALARIS           
DENEYSEL TASARIM YÖNTEMLERİS******  ***
DEZENFEKSİYON PROSESLERİS******* ** 
DOĞAL ARITMA SİSTEMLERİS******** **
ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN KONTROLÜ VE ARITIMIS***********
ENDÜSTRİYEL PROSESLERDE MEMBRAN TEKNOLOJİSİ VE GERİ KAZANIMS***********
HAVA KİRLİLİĞİ KONTROL SİSTEMLERİS******* ***
HAVA KİRLİLİĞİ MODELLEMES***********
İÇME SULARINDA İLERİ ARITMA TEKNOLOJİLERİS******* ***
İÇME SULARINDA ORGANİK MADDE KONTROLÜS           
İÇME SUYU ARITIMINDA MEMBRAN TEKNOLOJİLERİS           
İLERİ OKSİDASYON PROSESLERİS***********
KATI ATIK SIZINTI SULARININ OLUŞUMU VE ARITIMIS******* ***
KATI ATIKLARIN BİYOLOJİK ARITIMIS***********
KOKU EMİSYONU VE KONTROLÜS***********
LİSANSÜSTÜ DANIŞMANLIKS           
SU VE ATIKSU ARITIMINDA ADSORPSİYON PROSESLERİS******* ** 
TEHLİKELİ ATIK YÖNETİMİS******* ** 
TOPRAK KİRLİLİĞİS******* ** 
YERALTI SUYU KİRLİLİĞİ KONTROLÜS*** * * *  
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2022 PAU