1741 BİYOLOJİ DR.

GENEL BİLGİLER
Bölümümüz Kurulduğu Günden İtibaren Öğrencilerimizin Daha İyi Ve Kaliteli Bilgi Düzeyine Ulaşmaklarını Sağlamak Ve Biyoloji Alanındaki Gelişimlere Uyumlarını Sağlamak İçin Lisans Üstü Eğitim Sunmaktır. 2007 Yılından İtibaren Doktora Programı Başlatılmıştır. Ayrıca Anabilim Dalımız Üniversitemizin Sokrates-Erasmus Programı Çerçevesinde Öğrenci Değişimi Uygulamasına da Başlamıştır.

Amaçlar
Çağımızın Ve Geleceğin Bilimsel Ve Teknolojik İhtiyaçlarına Yönelik Disiplinler Arası Çalışmaları Yürütmek Amacıyla Kurulmuştur. Programın Ana Hedefi Biyoloji Alanlarında Kaliteli İnsan Gücünün Yetişmesine Katkıda Bulunmaktır.


Kabul Koşulları
ALES; ÜDS/KPDS; Mezuniyet notu

Mezuniyet Koşulları
Öğrencilerin minimum 21 Kredi Tamamlamaları, 2 Seminer Sunmaları, Yeterlilik Sınavını Geçmeleri ve Tez Çalışmalarını Başarı ile Tamamlamaları gereklidir.

İstihdam Olanakları
Doktora diplomasına sahip bir biyolog kamu ya da özel sektörlerdeki üniversite veya kurumlarda, araştırma enstitüsü veya merkezlerinde araştırmacı, eğitmen, uzman veya akademisyen olarak olarak görev yapabilirler.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Biyoloji Dr. alaninda Doktora Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
Doktora

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları Senato tarafından belirlenir.

Dereceye Yönelik Kurallar
Öğrencilerin minimum 21 Kredi Tamamlamaları, 2 Seminer Sunmaları, Yeterlilik Sınavını Geçmeleri ve Tez Çalışmalarını Başarı ile Tamamlamaları gereklidir.

Üst Derece Programlarına Geçiş
İlgili alanda akademik kariyerine devam edebilir.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ENSTİTÜ ANABİLİMDALI BAŞKANIProf. Dr. OLCAY DÜŞEN  odusen@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Biyoloji lisans ve yüksek lisans yeterliliği temelinde üst bilgi ve becerileri kazanır.
2Biyoloji alanındaki bir konuda bağımsız bilimsel düşünebilme ve yorumlama yeteneği kazanır.
3Bir biyolojik bilimsel çalışmanın sonuçlarını değerlendirebilme ve tartışabilme yeteneği kazanır.
4Biyoloji ile diğer bilim dalları arasında disiplinler arası çalışmalar organize eder.
5Biyoloji alanındaki bir problemi anlayıp çözebilme yeteneği kazanır.
6Biyolojik çalışmalarda ileri teknik ve yöntemler kullanır.
7Biyolojik verilerin sonuçlarını ilgili kurumlara rapor eder.
8Alanı ile ilgili uluslar arası düzeyde araştırma yapabilme yeteneği kazanır.
9Bilimsel bir çalışmayı yönlendirme, sonuçlandırma ve yorumlama becerisi kazanır.
10Orijinal bir araştırma yaparak tezini savunur.
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Gösterip YaptırmaBu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yaparak gösterir ve sonrasında öğrencilerin yapmalarını sağlar. Öğrenciler sadece bakarak ve izleyerek değil, aynı zamanda yaparak ve deneyerek öğrenmeye çalışırlar. Bu yöntem genellikle beceri öğretiminde uygulanır. Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur.
Sorun (Problem) ÇözmeBir şüphe veya belirsizlikten doğan herhangi bir duruma sorun adı verilmektedir. Genellikle insan hayatında engelleyici veya rahatsızlık verici bir rolü olan sorunlar bilimsel yöntemin aşamalarıyla ele alınarak çözülürler. (a) Sorun belirlenir. (b) Sorun tanımlanır. (c) Olası çözüm yolları aranır ve hipotez geliştirilir. (d) Çözüm yolu sınanır. (e) Sınama doğru çözüme götürürse hipotez doğrulandığı için genellemeye gidilir. (f) Sınama doğru çözüme götürmezse, geriye dönülerek sınama etkinlikleri gözden geçirilir, seçilen diğer bir hipotez tekrar sınanır.  Bu yöntem kişinin problem çözme, bağımsız çalışma, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi yeteneklerini geliştirilir.
Gösteri Bu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yapar, öğrenciler bakarak ve izleyerek öğrenmeye çalışır. Bu yöntem genellikle olanakların kısıtlı olması halinde ve tehlikeli deney ve durumların ele alınmasında uygulanır.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.
GeziÖğrenmeyi sınıf dışına taşıyan bir yöntemdir. Öğrencileri fabrika, müze, kütüphane, çeşitli devlet kurumları, dağ, orman, göl, park, bahçe gibi yerlere götürerek oralarda doğrudan gözlem yaptırılarak bilgi edinmeyi sağlayan bir yöntemdir.
DeneyDoğal olayları yapay ortamlarda taklit etmek, belirli amaçlara ulaşmak için, belli bir konuyu kavratmak için kurulan belirli düzeneklerle çeşitli bilgiler edinerek, uygulayarak neticelere ulaşmayı ifade eder. Doğa araştırmacıları, bilim insanları, eğitimciler doğayla ilgili bilgileri ve kuramları doğru biçimde kurmak için deney ve gözlem gibi yollara başvururlar. Bu amaçla doğaya ilişkin bilgileri öğrencilere kazandırmak için var olan bilgi, model, materyal ve araçları okullara taşıyarak öğrencilere gözlem ve uygulama olanağı vermeye çalışırlar. Laboratuardaki deneysel çalışmalar “deneyelim ve görelim” düşüncesine dayalıdır.

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TEMEL ALAN İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TEMEL ALAN İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
- Biyoloji Dr. Seçmeli-1 4+0 7,5 Seçmeli
- Biyoloji Dr. Seçmeli-1 4+0 7,5 Seçmeli
- Biyoloji Dr. Seçmeli-1 4+0 7,5 Seçmeli
- Biyoloji Dr. Seçmeli-1 4+0 7,5 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Biyoloji Dr. Seçmeli-1

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BIO 698 DOKTORA SEMİNERİ - I 0+2 7,5 Zorunlu
- Biyoloji Dr. Seçmeli-2 4+0 7,5 Seçmeli
- Biyoloji Dr. Seçmeli-2 4+0 7,5 Seçmeli
- Biyoloji Dr. Seçmeli-2 4+0 7,5 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Biyoloji Dr. Seçmeli-2

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FBE 896 ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME 3+2 7,5 Zorunlu
FBE 897 GELİŞİM VE ÖĞRENME 3+0 7,5 Zorunlu
BIO 699 DOKTORA SEMİNERİ - II 0+2 7,5 Zorunlu
FBE 610 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ETİK 3+0 7,5 Zorunlu
  Toplam 30  

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ENS 600 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK 0+0 20 Zorunlu
ENS 602 TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA 0+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

5. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BIO 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
BIO 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

6. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BIO 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
BIO 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

7. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BIO 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
BIO 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
  Toplam 30  

8. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BIO 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
BIO 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
  Toplam 30  


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ETİKZ          
DOKTORA SEMİNERİ - IZ**********
DOKTORA SEMİNERİ - IIZ**********
DOKTORA TEZİZ**********
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİZ          
GELİŞİM VE ÖĞRENMEZ          
LİSANSÜSTÜ DANIŞMANLIKZ          
ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRMEZ          
TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMAZ          
YETERLİK SINAVINA HAZIRLIKZ          
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
AKAROLOJİS          
AKAROLOJİDE ARAŞTIRMA TEKNİKLERİS          
AKUATİK ENTOMOLOJİS          
ALLELOPATİS          
AMFİBİ VE REPTİLLERİN BESLENME BİYOLOJİSİS          
AMFİBİ VE SÜRÜNGEN HELMİNTOLOJİSİS          
ANTİOKSİDAN AKTİVİTE BELİRLEME YÖNTEMLERİS          
APOPTOZİSS          
ARAŞTIRMA PROJESİS          
BAKTERİ SİSTEMATİĞİNDE KULLANILAN MOLEKÜLER YÖNTEMLERS          
BAKTERİYOLOJİK TANI YÖNTEMLERİS          
BENTİK OMURGASIZLARI VE EKOLOJİLERİS          
BIYOİNFORMATİKS          
BİTKİ BİYOTEKNOLOJİSİS          
BİTKİ BÜYÜME VE GELİŞME FİZYOLOJİSİS          
BİTKİ HASTALIKLARI EPİDEMİYOLOJİSİS          
BİTKİ ORGANOGRAFİSİS          
BİTKİ TAKSONOMİSİS          
BİTKİ TAKSONOMİSİNDE HİBRİDİZASYON VE POLİMORFİZMS          
BİTKİ TAYİN METODLARIS          
BİTKİLERDE ABİYOTİK STRESS FİZYOLOJİSİS          
BİTKİLERDE AĞIR METAL KİRLİLİĞİ VE MİNERAL BESLENMES          
BİTKİLERDE SİMBİYOTİK İLİŞKİLERS          
BİTKİLERDE SİNYAL İLETİM YOLLARIS          
BİTKİLERDE STRES TOLERANSININ FİZYOLOJİK VE MOLEKÜLER BİYOLOJİK TEMELLERİS          
BİTKİLERDE UYUM MEKANİZMALARIS          
BİTKİLERDE UYUM MEKANİZMALARİS          
BİYOKİMYADA BİYOİNFORMATİK UYGULAMALARIS          
BİYOKİMYASAL KONTROL MEKANİZMALARIS          
BİYOKİMYASAL TOKSİKOLOJİS          
BİYOKLİMATOLOJİS          
BİYOLOJİDE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ UYGULAMALARIS          
BİYOLOJİDE ÖZEL KONULARS          
BİYOLOJİK CEŞİTLİLİĞİN ÖLCÜLMESİ VE İZLENMESİS          
BİYOLOJİK ÇEŞİTLİĞİN ÖLÇÜLMESİ VE İZLENMESİS          
BİYOLOJİK ELEMENTLERİN KİMYASIS          
BİYOLOJİK SİSTEMLERDE SERBEST RADİKALLERS          
BOTANİKTE PREPARASYON TEKNİKLERİS          
BÖCEK TAKSONOMİSİS          
CEVRESEL BİYOMARKÖRLER VE BİYOLOJİK TAKİPS          
CRUSTACEA EKOLOJİSİS          
ÇEVRESEL BİYOMARKÖRLER VE BİYOLOJİK TAKİPS          
DENDROLOJİS          
DENEYSEL ENZİMOLOJİS          
DENEYSEL MOLEKÜLER BİYOLOJİS          
DENİZ KAPLUMBAĞALARININ BİYOLOJİSİ VE KORUNMASIS          
DİYETSEL TOKSİKOLOJİS          
EKOLOJİDE SAYMA TEKNİKLERİS          
EKOLOJİK BİR FAKTÖR OLARAK IŞIKS          
EKOLOJİK ÇALIŞMALARDA VERİ ANALİZİ VE GÖRSELLEŞTİRİLMESİS          
EKOLOJİK MODELLEMELERS          
EKONOMİK BOTANİKS          
EKONOMİK VE TIBBİ MANTARLARS          
EKOSİSTEMATİKS          
EMBRİYONİK VE GENETİKSEL TEKNİKLERS          
ENTOMOLOJİK ARAŞTIRMA TEKNİKLERİS          
ETNOBOTANİKS          
EVRİMSEL EKOLOJİS          
FİTOKİMYASAL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİS          
FUNGAL BİYOTEKNOLOJİS          
GAL OLUŞTURAN BÖCEKLERS          
GELİŞİMSEL HÜCRE BİYOKİMYASIS          
GLİKOBİYOLOJİS          
HAYVAN EKOLOJİSİNDE ARAŞTIRMA TEKNİKLERİS          
HAYVANLARDA GELİŞİM BİYOLOJİSİS          
HAYVANLARDA SOSYAL DAVRANIŞLARS          
HELMİNTOLOJİS          
HÜCRE CEKİRDEĞİS          
HÜCRE DIŞI MATRİKSS          
HÜCREDE İLETİŞİM OLAYLARIS          
HÜCREYE MOLEKÜLER YAKLAŞIMS          
İLERİ BİTKİ GENETİĞİS          
İLERİ ORGANEL BİYOLOJİSİS          
İLERİ ORMAN PATOLOJİSİ VE MİKOLOJİSİS          
İNTERMEDİYER METABOLİZMAS          
KANSER HÜCRELERİNDE SİNYAL İLETİM MEKANİZMALARIS          
KANSER MOLEKÜLER BİYOLOJİSİS          
KEMOTAKSONOMİS          
KİMYASAL EKOLOJİ VE BİTKİLERDE ETKİLEŞİM SİSTEMLERİS          
KONJUGASYON REAKSİYONLARINA MOLEKÜLER YAKLAŞIMLARS          
MAKROMANTARLARIN BİYOLOJİSİS          
MAKROMANTARLARIN MİKROSKOBİK TAKSONOMİSİS          
MANTAR YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BİYOLOJİK UYGULAMALARS          
MEMELİ HÜCRE KÜLTÜRÜ YÖNTEMLERİS          
METASTAZ BİYOLOJİSİS          
MİKOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİS          
MİKROBİYAL BİYOTEKNOLOJİS          
MİKROBİYAL EKOLOJİS          
MİKROBİYAL GELİŞİMS          
MİKROBİYOLOJİK SAYIM YÖNTEMLERİS          
MİKROSKOBİK PREPARASYON TEKNİKLERİS          
MODERN BİYOANALİTİK YÖNTEMLERS          
MODERN ENZİMOLOJİS          
MOLEKÜLER BİTKİ ISLAHIS          
MOLEKÜLER BİTKİ VİROLOJİSİS          
MOLEKÜLER BİTKİ-MİKROP İLİŞKİSİS          
MOLEKÜLER BİYOKİMYAS          
MOLEKÜLER BİYOLOJİ TEKNİKLERİS          
MOLEKÜLER BİYOLOJİK VE BİYOTEKNOLOJİK ÇALIŞMALAR İÇİN HESAPLAMALI YÖNTEMLERS          
MOLEKÜLER EKOLOJİS          
MOLEKÜLER GENETİKS          
MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİS          
MONOOKSİJENAZLARS          
NÜKLEİK ASİT ANALİZLERİS          
NÜKLEİK ASİTLERİN YAPI VE FONKSİYONLARIS          
NÜMERİK TAKSONOMİS          
OMURGASIZ HAYVANLARIN KARŞILAŞTIRMALI ANATOMİSİS          
ÖZEL PARAZİTOLOJİS          
PALEOLİMNOLOJİS          
PARAZİT EKOLOJİSİS          
POLEN VE TOHUM MORFOLOJİSİS          
POPULASYON BİYOLOJİSİS          
POZİTİF BİLİMLERDE KULLANILAN İSTATİSTİKİ YÖNTEMLERS          
PROTEİN ANALİZ TEKNİKLERİS          
PROTEİN YAPI VE FONSKİYON İLİŞKİLERİS          
PROTEOMİK UYGULAMALARS          
SİNYAL İLETİSİ VE METABOLİK YOLAKLARS          
SPERMATOPHYTANIN KARŞILAŞTIRMALI ANATOMİSİS          
SULARDA BİYOLOJİK İZLEME VE KİRLİLİKS          
TAKSONOMİK REVİZYONS          
TAKSONOMİK TERMİNOLOJİS          
TAKSONOMİNİN PRENSİPLERİS          
TARIM ZARARLISI AKARLARS          
TATLI SU EKOSİSTEMİS          
TATLISU EKOSİSTEMLERİNDE ARAZİ VE LABORATUVAR YÖNTEMLERİS          
TOHUMLU BİTKİLERİN EVRİMİS          
TOKSİKOGENOMİKSS          
TOPRAK ZOOLOJİSİS          
TÜRKİYE ARAKNİDLERİS          
TÜRKİYE HERPETOFAUNASIS          
TÜRKİYE’DEKİ SULAK ALANLAR VE ÖNEMİS          
UYGULAMALI BİLİMLERDE REAL-TIME PCRS          
VEJETASYON ANALİZİNDE FLORİSTİK METODLARS          
VEJETASYON ANALİZİNDE FLORİSTİK METOTLARS          
VEJETASYON EKOLOJİSİ VE ARAŞTIRMA METODLARIS          
VEJETASYON TARİHİS          
VERTEBRATA’NIN EVRİMİS          
YAPISAL BİYOLOJİS          
ZARLARIN YAPI VE İŞLEVLERİS          
ZEHİRLİ MANTARLARS          
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2023 PAU