1461 BİYOLOJİ

GENEL BİLGİLER
Bölümümüz Kurulduğu Günden İtibaren Öğrencilerimizin Daha İyi Ve Kaliteli Bilgi Düzeyine Ulaşmaklarını Sağlamak Ve Biyoloji Alanındaki Gelişimlere Uyumlarını Sağlamak İçin Lisans Üstü Eğitim Sunmaktır. Ayrıca Anabilim Dalımız Üniversitemizin Sokrates-Erasmus Programı Çerçevesinde Öğrenci Değişimi Uygulamasına da Başlamıştır.

Amaçlar
Çağımızın Ve Geleceğin Bilimsel Ve Teknolojik İhtiyaçlarına Yönelik Disiplinler Arası Çalışmaları Yürütmek Amacıyla Kurulmuştur. Programın Ana Hedefi Biyoloji Alanlarında Kaliteli İnsan Gücünün Yetişmesine Katkıda Bulunmaktır.


Kabul Koşulları
ALES; ÜDS/YÖKDİL; Mezuniyet notu

Mezuniyet Koşulları
Öğrencilerin 21 Kredi Tamamlamaları, Bir Seminer Sunmaları ve Tez Çalışmalarını Başarı ile Tamamlamaları gereklidir.

İstihdam Olanakları
Master diplomasına sahip bir biyolog kamu ya da özel sektörlerdeki üniversite veya kurumlarda, araştırma enstitüsü veya merkezlerinde araştırmacı, eğitmen, uzman veya akademisyen olarak olarak görev yapabilirler.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Biyoloji alaninda Yüksek Lisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
Yüksek Lisans

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulunun belirlemiş olduğu YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Dereceye Yönelik Kurallar
Öğrencilerin 21 Kredi Tamamlamaları, Bir Seminer Sunmaları ve Tez Çalışmalarını Başarı ile Tamamlamaları gereklidir.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından yeterli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ENSTİTÜ ANABİLİMDALI BAŞKANIProf. Dr. NAZİME MERCAN DOĞAN  nmercan@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Biyolojinin daha ileri bilgilerini tanımlar.
2Biyolojik verileri kazandığı ileri bilgi ve becerisi ile yorumlar.
3Biyoloji ile diğer bilim dalları arasında disiplinler arası çalışmalar organize eder.
4Biyoloji alanındaki bir problemi anlayıp çözebilme yeteneği kazanır.
5Biyolojik çalışmalarda modern yöntem ve cihazları kullanır.
6Biyolojik verilerin sonuçlarını ilgili kurumlara rapor eder.
7Biyolojik bilgileri toplumun değişik tabakalarının anlayabileceği şekilde ifade eder.
8Mesleki yabancı dil bilgisini kullanarak yabancı meslektaşları ile işbirliği yapar.
9Biyolojik çalışmalarda bilgisayar ve bilişim teknolojilerini yeteri düzeyde kullanır.
10Biyolojik çalışmalarda bilimsel ve etik değerleri göz önüne alır.
11Orijinal bir araştırma yaparak tezini savunur.
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Gösterip YaptırmaBu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yaparak gösterir ve sonrasında öğrencilerin yapmalarını sağlar. Öğrenciler sadece bakarak ve izleyerek değil, aynı zamanda yaparak ve deneyerek öğrenmeye çalışırlar. Bu yöntem genellikle beceri öğretiminde uygulanır. Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur.
Sorun (Problem) ÇözmeBir şüphe veya belirsizlikten doğan herhangi bir duruma sorun adı verilmektedir. Genellikle insan hayatında engelleyici veya rahatsızlık verici bir rolü olan sorunlar bilimsel yöntemin aşamalarıyla ele alınarak çözülürler. (a) Sorun belirlenir. (b) Sorun tanımlanır. (c) Olası çözüm yolları aranır ve hipotez geliştirilir. (d) Çözüm yolu sınanır. (e) Sınama doğru çözüme götürürse hipotez doğrulandığı için genellemeye gidilir. (f) Sınama doğru çözüme götürmezse, geriye dönülerek sınama etkinlikleri gözden geçirilir, seçilen diğer bir hipotez tekrar sınanır.  Bu yöntem kişinin problem çözme, bağımsız çalışma, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi yeteneklerini geliştirilir.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.
Öğrenme İstasyonlarıİstasyonlarda öğrenme, bütün sınıfın her aşamaya (her istasyona) katkı sağlaması yoluyla bir önceki grubun yaptıklarını ileri götürmeyi öğreten öğrenci merkezli bir yöntemdir. İstasyon yöntemi ile dersin işlendiği sınıflarda 3-5 kişilik gruplar oluşturulur. Her gruba bir istasyon şefi ya da gözlemci atanır. Oluşturulan gruplar istasyonlara dağılarak her gittikleri istasyonlarda belli bir süre kalarak görevlerini icra ederler. Bütün grupların, bütün istasyonlarda çalışmaları gerekmektedir. Bütün öğrencilerin görev almaları esastır. İstasyonlarda neden sonuç değişkenlerini yazma, slogan yazma, şiir yazma, hikâye yazma, afiş hazırlama gibi etkinlikler yapılabilir. Çalışmalar sonunda ürünler sergilenir. İstasyon yönteminde öğrencilerin grupla çalışmaları, onların sosyalleşmesine katkıda bulunmaktadır.

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TEMEL ALAN İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TEMEL ALAN İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
Ders Planı

1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BIO 530 MİKROSKOBİK PREPARASYON TEKNİKLERİ 3+0 7,5 Zorunlu
FBE 610 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ETİK 3+0 7,5 Zorunlu
- Biyoloji Seçmeli 1 4+0 7,5 Seçmeli
- Biyoloji Seçmeli 1 4+0 7,5 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Biyoloji Seçmeli 1

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BIO 599 YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ 0+2 7,5 Zorunlu
BIO 539 POZİTİF BİLİMLERDE KULLANILAN İSTATİSTİKİ YÖNTEMLER 3+0 7,5 Zorunlu
- Biyoloji Seçmeli-2 3+0 7,5 Seçmeli
- Biyoloji Seçmeli-2 3+0 7,5 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Biyoloji Seçmeli-2

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BIO 500 YÜKSEK LİSANS TEZİ 0+0 20 Zorunlu
BIO 700 UZMANLIK ALAN DERSİ 6+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BIO 500 YÜKSEK LİSANS TEZİ 0+0 20 Zorunlu
BIO 700 UZMANLIK ALAN DERSİ 6+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11
BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ETİKZ           
LİSANSÜSTÜ DANIŞMANLIKZ           
MİKROSKOBİK PREPARASYON TEKNİKLERİZ**** ***   
POZİTİF BİLİMLERDE KULLANILAN İSTATİSTİKİ YÖNTEMLERZ*******    
UZMANLIK ALAN DERSİZ*  **      
YÜKSEK LİSANS SEMİNERİZ********** 
YÜKSEK LİSANS TEZİZ********** 
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11
AKAROLOJİS*********  
AKAROLOJİDE ARAŞTIRMA TEKNİKLERİS*********  
AKUATİK ENTOMOLOJİS***** ** * 
ALLELOPATİS           
AMFİBİ VE REPTİLLERİN BESLENME BİYOLOJİSİS**** * *** 
AMFİBİ VE SÜRÜNGEN HELMİNTOLOJİSİS****  **   
ANTİOKSİDAN AKTİVİTE BELİRLEME YÖNTEMLERİS****  **** 
APOPTOZİSS****** **  
BAKTERİ SİSTEMATİĞİNDE KULLANILAN MOLEKÜLER YÖNTEMLERS***********
BAKTERİYOLOJİK TANI YÖNTEMLERİS***********
BENTİK OMURGASIZLARI VE EKOLOJİLERİS********* *
BIYOİNFORMATİKS***********
BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ETİKS           
BİTKİ BİYOTEKNOLOJİSİS**** ***** 
BİTKİ BÜYÜME VE GELİŞME FİZYOLOJİSİS****** *** 
BİTKİ HASTALIKLARI EPİDEMİYOLOJİSİS           
BİTKİ ORGANOGRAFİSİS**** ******
BİTKİ TAKSONOMİSİS**** ***** 
BİTKİ TAKSONOMİSİNDE HİBRİDİZASYON VE POLİMORFİZMS********** 
BİTKİ TAYİN METODLARIS**** ***** 
BİTKİLERDE ABİYOTİK STRESS FİZYOLOJİSİS*********  
BİTKİLERDE AĞIR METAL KİRLİLİĞİ VE MİNERAL BESLENMES***** **** 
BİTKİLERDE SİMBİYOTİK İLİŞKİLERS           
BİTKİLERDE SİNYAL İLETİM YOLLARIS********** 
BİTKİLERDE STRES TOLERANSININ FİZYOLOJİK VE MOLEKÜLER BİYOLOJİK TEMELLERİS********** 
BİTKİLERDE UYUM MEKANİZMALARIS***********
BİTKİLERDE UYUM MEKANİZMALARİS           
BİYOKİMYADA BİYOİNFORMATİK UYGULAMALARIS*****  *** 
BİYOKİMYASAL KONTROL MEKANİZMALARIS*****  *   
BİYOKİMYASAL TOKSİKOLOJİS**** ****  
BİYOKLİMATOLOJİS*********  
BİYOLOJİDE ÖZEL KONULARS           
BİYOLOJİK CEŞİTLİLİĞİN ÖLCÜLMESİ VE İZLENMESİS****  *****
BİYOLOJİK ÇEŞİTLİĞİN ÖLÇÜLMESİ VE İZLENMESİS           
BİYOLOJİK ELEMENTLERİN KİMYASIS**** ****  
BİYOLOJİK SİSTEMLERDE SERBEST RADİKALLERS********   
BOTANİKTE PREPARASYON TEKNİKLERİS********   
BÖCEK TAKSONOMİSİS****** *** 
CEVRESEL BİYOMARKÖRLER VE BİYOLOJİK TAKİPS** **  **  
CRUSTACEA EKOLOJİSİS****  ***  
ÇEVRESEL BİYOMARKÖRLER VE BİYOLOJİK TAKİPS           
DENDROLOJİS           
DENEYSEL ENZİMOLOJİS********** 
DENEYSEL MOLEKÜLER BİYOLOJİS********** 
DENİZ KAPLUMBAĞALARININ BİYOLOJİSİ VE KORUNMASIS********** 
DİYETSEL TOKSİKOLOJİS*****  **  
EKOLOJİDE SAYMA TEKNİKLERİS***********
EKOLOJİK BİR FAKTÖR OLARAK IŞIKS****    ***
EKOLOJİK ÇALIŞMALARDA VERİ ANALİZİ VE GÖRSELLEŞTİRİLMESİS           
EKOLOJİK MODELLEMELERS           
EKONOMİK BOTANİKS***********
EKONOMİK VE TIBBİ MANTARLARS********** 
EKOSİSTEMATİKS***********
EMBRİYONİK VE GENETİKSEL TEKNİKLERS********** 
ENTOMOLOJİK ARAŞTIRMA TEKNİKLERİS           
ETNOBOTANİKS**********
EVRİMSEL EKOLOJİS***********
FİTOKİMYASAL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİS*********  
FUNGAL BİYOTEKNOLOJİS           
GAL OLUŞTURAN BÖCEKLERS           
GELİŞİMSEL HÜCRE BİYOKİMYASIS*****  *   
GLİKOBİYOLOJİS****   *** 
HAYVAN EKOLOJİSİNDE ARAŞTIRMA TEKNİKLERİS           
HAYVANLARDA GELİŞİM BİYOLOJİSİS********   
HAYVANLARDA SOSYAL DAVRANIŞLARS*********  
HELMİNTOLOJİS****  ***  
HÜCRE CEKİRDEĞİS********   
HÜCRE DIŞI MATRİKSS***** * ** 
HÜCREDE İLETİŞİM OLAYLARIS***** **** 
HÜCREYE MOLEKÜLER YAKLAŞIMS**** ***** 
İLERİ BİTKİ GENETİĞİS**** ***** 
İLERİ ORGANEL BİYOLOJİSİS*********  
İLERİ ORMAN PATOLOJİSİ VE MİKOLOJİSİS           
İNTERMEDİYER METABOLİZMAS***** ***  
KANSER HÜCRELERİNDE SİNYAL İLETİM MEKANİZMALARIS           
KANSER MOLEKÜLER BİYOLOJİSİS**** ***** 
KEMOTAKSONOMİS***********
KİMYASAL EKOLOJİ VE BİTKİLERDE ETKİLEŞİM SİSTEMLERİS           
KONJUGASYON REAKSİYONLARINA MOLEKÜLER YAKLAŞIMLARS*********  
MAKROMANTARLARIN BİYOLOJİSİS*****   ***
MAKROMANTARLARIN MİKROSKOBİK TAKSONOMİSİS           
MANTAR YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BİYOLOJİK UYGULAMALARS***** ***  
MEMELİ HÜCRE KÜLTÜRÜ YÖNTEMLERİS********** 
METASTAZ BİYOLOJİSİS           
MİKOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİS           
MİKROBİYAL BİYOTEKNOLOJİS***** ***
MİKROBİYAL EKOLOJİS**********
MİKROBİYAL GELİŞİMS*********  
MİKROBİYOLOJİK SAYIM YÖNTEMLERİS****  **** 
MİKROSKOBİK PREPARASYON TEKNİKLERİS**** ***   
MODERN BİYOANALİTİK YÖNTEMLERS           
MODERN ENZİMOLOJİS****  **** 
MOLEKÜLER BİTKİ ISLAHIS*********  
MOLEKÜLER BİTKİ VİROLOJİSİS*********  
MOLEKÜLER BİTKİ-MİKROP İLİŞKİSİS**** ****  
MOLEKÜLER BİYOKİMYAS** **  *** 
MOLEKÜLER BİYOLOJİ TEKNİKLERİS**** ***** 
MOLEKÜLER BİYOLOJİK VE BİYOTEKNOLOJİK ÇALIŞMALAR İÇİN HESAPLAMALI YÖNTEMLERS           
MOLEKÜLER EKOLOJİS           
MOLEKÜLER GENETİKS***** **** 
MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİS**** ******
MONOOKSİJENAZLARS********** 
NÜKLEİK ASİT ANALİZLERİS********** 
NÜKLEİK ASİTLERİN YAPI VE FONKSİYONLARIS** **   *  
NÜMERİK TAKSONOMİS           
OMURGASIZ HAYVANLARIN KARŞILAŞTIRMALI ANATOMİSİS**** ****  
ÖZEL PARAZİTOLOJİS********   
PALEOLİMNOLOJİS           
PARAZİT EKOLOJİSİS***** ***  
POLEN VE TOHUM MORFOLOJİSİS           
POPULASYON BİYOLOJİSİS***** *****
POZİTİF BİLİMLERDE KULLANILAN İSTATİSTİKİ YÖNTEMLERS*******    
PROTEİN ANALİZ TEKNİKLERİS**** ***** 
PROTEİN YAPI VE FONSKİYON İLİŞKİLERİS*****  **  
PROTEOMİK UYGULAMALARS***** **** 
SİNYAL İLETİSİ VE METABOLİK YOLAKLARS********** 
SPERMATOPHYTANIN KARŞILAŞTIRMALI ANATOMİSİS*********  
SULARDA BİYOLOJİK İZLEME VE KİRLİLİKS***********
TAKSONOMİK REVİZYONS***********
TAKSONOMİK TERMİNOLOJİS*********  
TAKSONOMİNİN PRENSİPLERİS****  **** 
TARIM ZARARLISI AKARLARS*********  
TATLI SU EKOSİSTEMİS****    ***
TATLISU EKOSİSTEMLERİNDE ARAZİ VE LABORATUVAR YÖNTEMLERİS           
TOHUMLU BİTKİLERİN EVRİMİS****  **** 
TOKSİKOGENOMİKSS*****  **  
TOPRAK ZOOLOJİSİS**** ***   
TÜRKİYE ARAKNİDLERİS********   
TÜRKİYE HERPETOFAUNASIS********** 
TÜRKİYE’DEKİ SULAK ALANLAR VE ÖNEMİS****  * ***
UYGULAMALI BİLİMLERDE REAL-TIME PCRS           
VEJETASYON ANALİZİNDE FLORİSTİK METODLARS* *********
VEJETASYON ANALİZİNDE FLORİSTİK METOTLARS           
VEJETASYON EKOLOJİSİ VE ARAŞTIRMA METODLARIS********   
VEJETASYON TARİHİS***********
VERTEBRATA’NIN EVRİMİS*  *  *    
YAPISAL BİYOLOJİS*********  
YÜKSEK LİSANS SEMİNERİS********** 
ZARLARIN YAPI VE İŞLEVLERİS***********
ZEHİRLİ MANTARLARS**** ***** 
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2022 PAU