3611 ANATOMİ DR.

GENEL BİLGİLER
Anatomi AD, Sağlık Bilimleri Enstitüsüne doktora Düzeyinde teorik ve uygulamalı Anatomi dersleri açar. Öğrencilere sadece kuramsal ve uygulamalı bilgiler değil, iyi bir bilim adamı olabilmek için gerekli donanım da kazandırılmaya çalışılır. Anatomi Doktora Programını tamamlayabilmek için 24 kredilik ders almak ve bir doktora tezi hazırlamak gerekmektedir.

Amaçlar
Anatomi Doktora Programının amacı; Anatomi konularına ileri düzeyde hakim; disseksiyon temel ilkelerini uygulayan, güncel literatür bilgisi olan; bir araştırmayı planlayan, sürdüren ve sonuçlandırabilen; bilimsel etik ve sosyal nitelikleri taşıyan; kendini rahatça ifade edebilen ve bilgisini insanlığın faydasına sunabilen Anatomi doktoru yetiştirmektir.


Kabul Koşulları
Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Veteriner Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Anatomi Yüksek Lisans Mezunu olması ve ALES; ÜDS/KPDS; Mezuniyet notlarının yönetmeliğe uygun olması

Mezuniyet Koşulları
24 kredilik derslerini ve seminerini başarıyla tamamlayıp, tezini hazırlayıp jüri önünde başarıyla sunmuş olması

İstihdam Olanakları
Çeşitli Enstitü, Fakülte ve Yüksekokullarda araştırmacı ve/veya öğretim elemanı olarak yada yurtdışında postdoc olarak da çalışabilmektedirler.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Anatomi Dr. alaninda Doktora Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
Doktora

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları Senato tarafından belirlenir.

Dereceye Yönelik Kurallar
24 kredilik derslerini ve seminerini başarıyla tamamlayıp, tezini hazırlayıp jüri önünde başarıyla sunmuş olması

Üst Derece Programlarına Geçiş
İlgili alanda akademik kariyerine devam edebilir.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ENSTİTÜ ANABİLİMDALI BAŞKANIProf. Dr. ESAT ADIGÜZEL+90 258 296 1672 adiguzel@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1İnsan vücudunun normal anatomik yapısını tanımlar, edindiği bilgileri yazılı, sözlü ve görsel olarak etkin bir biçimde ifade eder.
2Edindiği bilgi ve teknolojileri kullanarak anatomi alanında yeni bilgilere ulaşır, eleştirir, değerlendirir ve karşılaştırır.
3Bilimsel bir çalışmanın planlanmasındaki temel ilkeleri baz alarak, hipotezini/amacını/hedeflerini belirleyerek proje taslağı hazırlar, uygular, sonuçlarını değerlendirir.
4Kadavra diseksiyon laboratuvarı ve araştırma laboratuvarı çalışma ilkelerini benimser ve etkin bir biçimde uygular.
5Öğrencilerin bilgi ve becerilerini keşfetmeye yardımcı olacak şekilde eğitim faaliyetleri yapar ve geliştirir.
6Farklı ölçme ve değerlendirme yöntemleri ile bilgiyi değerlendirir.
7Anatomi alanında ulusal ve uluslar arası güncel çalışmaları takip etmenin önemini bilir ve ilgi alanındaki güncel çalışmaları takip eder.
8Anatomi alanında edindiği teorik ve pratik düzeydeki bilgileri, diğer disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirir ve disiplinlerarası çalışma alanı oluşturur.
9Yaşam boyu öğrenme gerekliliğinin bilincine vararak, kendini sürekli yenileme alışkanlığını kazanır.
10Tez, makale, seminer hazırlar ve sunar.
11Anatomi alanında toplumsal, kültürel ve etik değerleri bilir ve bu sorumlulukları yerine getirir.
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Gösterip YaptırmaBu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yaparak gösterir ve sonrasında öğrencilerin yapmalarını sağlar. Öğrenciler sadece bakarak ve izleyerek değil, aynı zamanda yaparak ve deneyerek öğrenmeye çalışırlar. Bu yöntem genellikle beceri öğretiminde uygulanır. Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur.
Örnek Olay Örnek olay incelemesi, öğrencilerin gerçek ve sorunlu bir olaya aktif olarak katılarak çözümlemeci bir bakış açısını kullanmalarını gerektiren bir yöntemdir. Sorunlu olay gerçek ya da gerçeğe çok yakın olabilir. Olayı anlatan ve gerekli verileri kapsayan bir doküman üzerinde çalışan öğrenci(ler), olayı öğrenir, verileri çözümler, sorunu değerlendirirler. Birlikte tartışarak olayın nedenine ya da çözümüne ilişkin öneriler geliştirirler. Özellikle sosyal bilimlerde pek çok konuyu, örnek olay biçiminde sınıfa getirmek olanaklıdır. Öğrenciler süreç içinde aktif konumda kalırlar ve üst düzey kazanımlar elde ederler.
Sorun (Problem) ÇözmeBir şüphe veya belirsizlikten doğan herhangi bir duruma sorun adı verilmektedir. Genellikle insan hayatında engelleyici veya rahatsızlık verici bir rolü olan sorunlar bilimsel yöntemin aşamalarıyla ele alınarak çözülürler. (a) Sorun belirlenir. (b) Sorun tanımlanır. (c) Olası çözüm yolları aranır ve hipotez geliştirilir. (d) Çözüm yolu sınanır. (e) Sınama doğru çözüme götürürse hipotez doğrulandığı için genellemeye gidilir. (f) Sınama doğru çözüme götürmezse, geriye dönülerek sınama etkinlikleri gözden geçirilir, seçilen diğer bir hipotez tekrar sınanır.  Bu yöntem kişinin problem çözme, bağımsız çalışma, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi yeteneklerini geliştirilir.
İşbirlikli Öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
Gösteri Bu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yapar, öğrenciler bakarak ve izleyerek öğrenmeye çalışır. Bu yöntem genellikle olanakların kısıtlı olması halinde ve tehlikeli deney ve durumların ele alınmasında uygulanır.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.
Kavram HaritalarıKavramların ilişkileri, kapsamları ve temel özelliklerinin şekil, grafik ve sözcüklerle, önerme ve ilkelere dayalı olarak ifade edildiği bir ilişki ağını ifade eder. Görsel yolla öğrenmeye olanak sağlar. Şu aşamalar izlenir: (1) Öğretilecek konuyla ilgili kavramlar listelenir. (2) Öğretilecek konunun adı en başa yazılır. (3) Kavramlar arasındaki ilişkiler ve genellemeler maddeler halinde yazılır. (4) Kavramlar kutucuk içine alınır. (5) Kavramlar en genel kavramdan özel kavramlara doğru veya kapsam, özellik ve ilişkilerine göre derecelenir. Derecelendikten sonra kutucuklar içine alınır. (6) İlişkiler, oklar ve ifadelerle yönlendirilir.
Öğrenme İstasyonlarıİstasyonlarda öğrenme, bütün sınıfın her aşamaya (her istasyona) katkı sağlaması yoluyla bir önceki grubun yaptıklarını ileri götürmeyi öğreten öğrenci merkezli bir yöntemdir. İstasyon yöntemi ile dersin işlendiği sınıflarda 3-5 kişilik gruplar oluşturulur. Her gruba bir istasyon şefi ya da gözlemci atanır. Oluşturulan gruplar istasyonlara dağılarak her gittikleri istasyonlarda belli bir süre kalarak görevlerini icra ederler. Bütün grupların, bütün istasyonlarda çalışmaları gerekmektedir. Bütün öğrencilerin görev almaları esastır. İstasyonlarda neden sonuç değişkenlerini yazma, slogan yazma, şiir yazma, hikâye yazma, afiş hazırlama gibi etkinlikler yapılabilir. Çalışmalar sonunda ürünler sergilenir. İstasyon yönteminde öğrencilerin grupla çalışmaları, onların sosyalleşmesine katkıda bulunmaktadır.
İşbirlikli öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
Mikro ÖğretimBu yöntem öğretmen adaylarının sınıf içindeki üstleneceği rollerini ve sınıfta uygulayacağı davranışlarını tam olarak benimseyip bunları kazanmalarını sağlamayı amaçlasa da, farklı alanlarda yöntemin uygulanması olanaklıdır. Belli başlı becerilerin öğretiminde video ve ses kayıt cihazlarının sunduğu olanakları öğrenme ortamlarına taşımaya olanak sağlar. Öğrenci performansının kaydedilmesi ve elde edilen kaydın çözümlenerek hataların giderilmesi esasına dayanır.
Senaryoya dayalı öğretimÖrnek olaya benzese de, senaryoda kurgusal bir yaklaşım vardır. Konu, kurgunun içine yedirilerek öğrencilere sunulabileceği gibi, öğrencilerin kendi senaryolarını üretmelerine kadar uzanabilir.
Benzetişim (Simülasyon)Gerçekte tehlikeli, erişilmesi zor ve pahalı olan durumları, gerçeğine çok benzeyen modeli üzerinde çalışarak öğrenmeyi ifade eder. Örneğin uçak pilotları ve astronotlar uçaklara ve uzay araçlarına binmeden önce, gerçeğine çok benzeyen sanal ortamlarda uygulama yaparlar. Piyasada kimya deneylerini içeren ve gerçeğine çok benzeyen Kimya Laboratuarı yazılımları mevcuttur. Diğer alanlarda da uygulanması olanaklıdır.
ProjeProje tabanlı öğrenim, öğrencileri ilginç sorunlarla uğraşmaya ve bunun sonunda sıra dışı ürünler oluşturmaya yönlendiren bir öğretim yoludur. Öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanmalarına olanak sağlar ve olaylara geniş açıdan bakmalarını gerektirir.
GözlemGenellikle doğaya ilişkin bilgilerimizi gözlemlerimiz yoluyla edinsek de, gözlem yöntemi başka olgu ve durumlar için de kullanılır. Gözlem sonucu elde ettiğimiz bulguları zihnimizde işleyerek belli başlı genellemelere ulaşmaya çalışırız. Eğer belli hatalardan dolayı yanlış genellemelere ulaşmışsak, aynı olgu ve varlıklar üzerinde tekrar gözlem yapmak gerekir.  
DeneyDoğal olayları yapay ortamlarda taklit etmek, belirli amaçlara ulaşmak için, belli bir konuyu kavratmak için kurulan belirli düzeneklerle çeşitli bilgiler edinerek, uygulayarak neticelere ulaşmayı ifade eder. Doğa araştırmacıları, bilim insanları, eğitimciler doğayla ilgili bilgileri ve kuramları doğru biçimde kurmak için deney ve gözlem gibi yollara başvururlar. Bu amaçla doğaya ilişkin bilgileri öğrencilere kazandırmak için var olan bilgi, model, materyal ve araçları okullara taşıyarak öğrencilere gözlem ve uygulama olanağı vermeye çalışırlar. Laboratuardaki deneysel çalışmalar “deneyelim ve görelim” düşüncesine dayalıdır.
Programlı ÖğretimTemelinde öğretimin bireyselleştirilmesi yatar. Programlı öğretim Skinner’in pekiştirme ile ilgili ilkelerinden hareketle ortaya çıkmış olan bireysel bir öğretim tekniğidir. Dayandığı temel ilkeler: küçük adımlar ilkesi, etkin katılım ilkesi, başarı ilkesi, anında düzeltme ilkesi, kademeli ilerleme ilkesi, bireysel hız ilkesi.
Beyin FırtınasıBeyin fırtınası, değerlendirme ya da sınırlama olmaksızın bir sorunun çözümüne ilişkin mümkün olduğunca çok çözüm yollarını elde etmek için düzenlenmiş olan bir grup çalışması sürecidir. Beyin fırtınasının amacı, öğrencilerin fikir üretmelerini sağlamak ve onların kendilerini ifade etmesini kolaylaştırmaktır. Bu teknik, üst düzey tartışma tekniği olarak kullanılır. Fırtına dönemi ve değerlendirme dönemi vardır. Başarılı bir beyin fırtınasında; değerlendirmenin sonraya bırakılması, serbest ve neşeli bir ortam yaratılması, olabildiğince çok miktarda fikir üretilmesinin sağlanması, önerilen fikirlerin gruplanması ve geliştirilmesi çok önemlidir.

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
PProgram yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ANA 624 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ 3+0 1 Zorunlu
SBE 601 BİLİM ETİĞİ 2+0 4 Zorunlu
- Anatomi Dr. Seçmeli-1 2+1 5 Seçmeli
- Anatomi Dr. Seçmeli-1 2+1 5 Seçmeli
- Anatomi Dr. Seçmeli-1 2+1 5 Seçmeli
- Anatomi Dr. Seçmeli-1 2+1 5 Seçmeli
- Anatomi Dr. Seçmeli-1 2+1 5 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Anatomi Dr. Seçmeli-1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ANA 601 LOKOMOTOR SİSTEM 3+25Seçmeli
ANA 602 DOLAŞIM SİSTEMİ ANATOMİSİ 2+25Seçmeli
ANA 603 DİSEKSİYON TEKNİKLERİ 1+35Seçmeli
ANA 604 ENDOKRİN SİSTEM ANATOMİSİ 2+15Seçmeli
ANA 605 BİYOMEKANİK 2+25Seçmeli
ANA 606 ANATOMİK ARAŞTIRMALARDA KULLANILAN STEREOLOJİK METOTLAR 2+25Seçmeli
ANA 607 SOLUNUM SİSTEMİ ANATOMİSİ 2+25Seçmeli
ANA 608 SİNDİRİM SİSTEMİ ANATOMİSİ 2+25Seçmeli
ANA 609 VÜCUDUN KESİTSEL VE RADYOLOJİK ANATOMİSİ 2+15Seçmeli
ANA 610 RADYOLOJİK ANATOMI 2+25Seçmeli
ANA 611 KİNESİYOLOJİ 2+25Seçmeli
ANA 612 3 BOYUTLU (3B) ANATOMİ 1+15Seçmeli
ANA 613 ÜRİNER SİSTEMİ ANATOMİSİ 2+25Seçmeli
ANA 614 GENİTAL SİSTEM ANATOMİSİ 2+25Seçmeli
ANA 615 TOPOGRAFİK ANATOMİ 2+25Seçmeli
ANA 616 ANTROPOMETRİ 2+25Seçmeli
ANA 617 KLİNİK ANATOMİ 2+25Seçmeli
ANA 618 MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ ANATOMİSİ 3+25Seçmeli
ANA 619 PERİFERİK SİNİR SİSTEMİ ANATOMİSİ 3+25Seçmeli
ANA 620 KOMPARATİF ANATOMİ VE FİLOGENİ 2+25Seçmeli
ANA 621 BAŞ BOYUN BÖLGESİNİN KESİTSEL VE RADYOLOJİK ANATOMİSİ 2+25Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ANA 697 DOKTORA SEMİNERİ I 0+0 5 Zorunlu
- Anatomi Seçmeli-2 2+2 5 Seçmeli
- Anatomi Seçmeli-2 2+2 5 Seçmeli
- Anatomi Seçmeli-2 2+2 5 Seçmeli
- Anatomi Seçmeli-2 2+2 5 Seçmeli
- Anatomi Seçmeli-2 2+2 5 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Anatomi Seçmeli-2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ANA 601 LOKOMOTOR SİSTEM 3+25Seçmeli
ANA 602 DOLAŞIM SİSTEMİ ANATOMİSİ 2+25Seçmeli
ANA 603 DİSEKSİYON TEKNİKLERİ 1+35Seçmeli
ANA 604 ENDOKRİN SİSTEM ANATOMİSİ 2+15Seçmeli
ANA 605 BİYOMEKANİK 2+25Seçmeli
ANA 606 ANATOMİK ARAŞTIRMALARDA KULLANILAN STEREOLOJİK METOTLAR 2+25Seçmeli
ANA 607 SOLUNUM SİSTEMİ ANATOMİSİ 2+25Seçmeli
ANA 608 SİNDİRİM SİSTEMİ ANATOMİSİ 2+25Seçmeli
ANA 609 VÜCUDUN KESİTSEL VE RADYOLOJİK ANATOMİSİ 2+15Seçmeli
ANA 610 RADYOLOJİK ANATOMI 2+25Seçmeli
ANA 611 KİNESİYOLOJİ 2+25Seçmeli
ANA 612 3 BOYUTLU (3B) ANATOMİ 1+15Seçmeli
ANA 613 ÜRİNER SİSTEMİ ANATOMİSİ 2+25Seçmeli
ANA 614 GENİTAL SİSTEM ANATOMİSİ 2+25Seçmeli
ANA 615 TOPOGRAFİK ANATOMİ 2+25Seçmeli
ANA 616 ANTROPOMETRİ 2+25Seçmeli
ANA 617 KLİNİK ANATOMİ 2+25Seçmeli
ANA 618 MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ ANATOMİSİ 3+25Seçmeli
ANA 619 PERİFERİK SİNİR SİSTEMİ ANATOMİSİ 3+25Seçmeli
ANA 620 KOMPARATİF ANATOMİ VE FİLOGENİ 2+25Seçmeli
ANA 621 BAŞ BOYUN BÖLGESİNİN KESİTSEL VE RADYOLOJİK ANATOMİSİ 2+25Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ANA 698 DOKTORA SEMİNERİ II 0+0 1 Zorunlu
SBE 700 GELİŞİM VE ÖĞRENME 3+0 4 Zorunlu
SBE 701 ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME 3+2 5 Zorunlu
- Anatomi Seçmeli-3 2+2 5 Seçmeli
- Anatomi Seçmeli-3 2+2 5 Seçmeli
- Anatomi Seçmeli-3 2+2 5 Seçmeli
- Anatomi Seçmeli-3 2+2 5 Seçmeli
  Toplam 30  
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Anatomi Seçmeli-3
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ANA 601 LOKOMOTOR SİSTEM 3+25Seçmeli
ANA 602 DOLAŞIM SİSTEMİ ANATOMİSİ 2+25Seçmeli
ANA 603 DİSEKSİYON TEKNİKLERİ 1+35Seçmeli
ANA 604 ENDOKRİN SİSTEM ANATOMİSİ 2+15Seçmeli
ANA 605 BİYOMEKANİK 2+25Seçmeli
ANA 606 ANATOMİK ARAŞTIRMALARDA KULLANILAN STEREOLOJİK METOTLAR 2+25Seçmeli
ANA 607 SOLUNUM SİSTEMİ ANATOMİSİ 2+25Seçmeli
ANA 608 SİNDİRİM SİSTEMİ ANATOMİSİ 2+25Seçmeli
ANA 609 VÜCUDUN KESİTSEL VE RADYOLOJİK ANATOMİSİ 2+15Seçmeli
ANA 610 RADYOLOJİK ANATOMI 2+25Seçmeli
ANA 611 KİNESİYOLOJİ 2+25Seçmeli
ANA 612 3 BOYUTLU (3B) ANATOMİ 1+15Seçmeli
ANA 613 ÜRİNER SİSTEMİ ANATOMİSİ 2+25Seçmeli
ANA 614 GENİTAL SİSTEM ANATOMİSİ 2+25Seçmeli
ANA 615 TOPOGRAFİK ANATOMİ 2+25Seçmeli
ANA 616 ANTROPOMETRİ 2+25Seçmeli
ANA 617 KLİNİK ANATOMİ 2+25Seçmeli
ANA 618 MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ ANATOMİSİ 3+25Seçmeli
ANA 619 PERİFERİK SİNİR SİSTEMİ ANATOMİSİ 3+25Seçmeli
ANA 620 KOMPARATİF ANATOMİ VE FİLOGENİ 2+25Seçmeli
ANA 621 BAŞ BOYUN BÖLGESİNİN KESİTSEL VE RADYOLOJİK ANATOMİSİ 2+25Seçmeli

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ENS 600 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK 0+0 20 Zorunlu
ENS 602 TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA 0+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

5. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ANA 800 UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
ANA 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
  Toplam 30  

6. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ANA 800 UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
ANA 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
  Toplam 30  

7. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ANA 800 UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
ANA 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
  Toplam 30  

8. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ANA 800 UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
ANA 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
  Toplam 30  


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11
BİLİM ETİĞİZ           
BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİZ           
DOKTORA SEMİNERİ IZ***********
DOKTORA SEMİNERİ IIZ***********
DOKTORA TEZİZ***********
GELİŞİM VE ÖĞRENMEZ           
LİSANSÜSTÜ DANIŞMANLIKZ           
ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRMEZ           
TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMAZ           
UZMANLIK ALAN DERSİ Z***********
YETERLİK SINAVINA HAZIRLIKZ           
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11
3 BOYUTLU (3B) ANATOMİS***********
ANATOMİK ARAŞTIRMALARDA KULLANILAN STEREOLOJİK METOTLARS***********
ANTROPOMETRİS***********
BAŞ BOYUN BÖLGESİNİN KESİTSEL VE RADYOLOJİK ANATOMİSİS***********
BİYOMEKANİKS***********
DİSEKSİYON TEKNİKLERİS***********
DOLAŞIM SİSTEMİ ANATOMİSİS***********
ENDOKRİN SİSTEM ANATOMİSİS***********
GENİTAL SİSTEM ANATOMİSİ S** ********
KİNESİYOLOJİS***********
KLİNİK ANATOMİS***********
KOMPARATİF ANATOMİ VE FİLOGENİS***********
LOKOMOTOR SİSTEMS***********
MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ ANATOMİSİS***********
PERİFERİK SİNİR SİSTEMİ ANATOMİSİS***********
RADYOLOJİK ANATOMIS***********
SİNDİRİM SİSTEMİ ANATOMİSİS** * ** *
SOLUNUM SİSTEMİ ANATOMİSİS** ***** **
TOPOGRAFİK ANATOMİS***********
ÜRİNER SİSTEMİ ANATOMİSİS** ********
VÜCUDUN KESİTSEL VE RADYOLOJİK ANATOMİSİ S***********
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2021 PAU