3362 ANTRENMAN VE HAREKET DR.

GENEL BİLGİLER
test1

Amaçlar
Programın amacı, kaliteli ve başarılı öğrencilerin tercih ettiği, alanında belirli bilgi ve beceri birikimi edinerek bilimsel araştırma yapma yeteneğine sahip mezunlar vermektir. Bu amaçla etik kurallara önem veren, üst düzeyde performans için multidisipliner çalışabilen, sporcunun sağlığını ve güvenliğini korumayı ilke edinmiş, lider olabilen, araştırmacı özelliği ile problem olarak gördüğü konularda, üniversite ya da araştırma birimleri ile ortak çalışabilen bir program olmaktır.


Kabul Koşulları
ALES; ÜDS/KPDS; Mezuniyet notu

Mezuniyet Koşulları
Antrenman ve Hareket Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programından mezun olmak için öğrencilerin PAU Yüksek Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen mezuniyet ve diploma şartlarını sağlaması ve ders döneminde 120 AKTS ders almaları gerekmektedir.

İstihdam Olanakları
Gençlik Spor Genel Müdürlüğüne bağlı tüm birimlerde (Gençlik Spor İl Müdürlükleri, Eğitim Dairesi, federasyonlar vb) ve özerk federasyonlarda, Antrenör veya Spor Uzmanı olarak, Amatör veya profesyonel spor kulüplerinde Antrenör, Kondisyoner veya Maç Analizcisi olarak Üniversitelerin Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokullarında, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında öğretim üyesi olarak çalışabilmektedirler.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Antrenman ve Hareket Dr. alaninda Doktora Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
Doktora

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları Senato tarafından belirlenir.

Dereceye Yönelik Kurallar
Antrenman ve Hareket Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programından mezun olmak için öğrencilerin PAU Yüksek Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen mezuniyet ve diploma şartlarını sağlaması ve ders döneminde 120 AKTS ders almaları gerekmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş
İlgili alanda akademik kariyerine devam edebilir.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ENSTİTÜ ANABİLİMDALI BAŞKANIProf. Dr. BİLAL UTKU ALEMDAROĞLU+90 258 296 2900 ualemdaroglu@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Kişiye ve takımlara özel antrenman planlaması ve periyotlaması yapar.
2Kişiye ve takımlara özel uyguladığı testlerin analizini yapar.
3Disiplinler arası çalışmanın önemini kavrar.
4Mesleki gelişimine uygun bilimsel araştırma yapabilecek temel bilgiye sahip olur.
5Lisansüstü eğitimi süresince elde ettiği bilgilerini uzmanlık alanına yönelik yaşamdaki yeni durumlara uyarlar.
6 Alanına yönelik güncel gelişmeleri ve literatürü takip eder.
7Sporsal hareketlerin biyomekanik analizlerini temel düzeyde yapar.
8Uzmanlık alanına yönelik yapılan bilimsel çalışmaları değerlendirir.
9Temel sporsal hareketlerin fizyolojik analizlerini teorikte ve pratikte yapabilme kapasitesine sahip olur.
10 Araştırma tekniklerine uygun olarak spor bilimlerinde kullanılacak temel istatistik bilgileri bilir.
11Spor bilimleri ve teknolojisi konuları içerisinde belirli bir alanda araştırma yapar.
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Gösterip YaptırmaBu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yaparak gösterir ve sonrasında öğrencilerin yapmalarını sağlar. Öğrenciler sadece bakarak ve izleyerek değil, aynı zamanda yaparak ve deneyerek öğrenmeye çalışırlar. Bu yöntem genellikle beceri öğretiminde uygulanır. Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur.
Örnek Olay Örnek olay incelemesi, öğrencilerin gerçek ve sorunlu bir olaya aktif olarak katılarak çözümlemeci bir bakış açısını kullanmalarını gerektiren bir yöntemdir. Sorunlu olay gerçek ya da gerçeğe çok yakın olabilir. Olayı anlatan ve gerekli verileri kapsayan bir doküman üzerinde çalışan öğrenci(ler), olayı öğrenir, verileri çözümler, sorunu değerlendirirler. Birlikte tartışarak olayın nedenine ya da çözümüne ilişkin öneriler geliştirirler. Özellikle sosyal bilimlerde pek çok konuyu, örnek olay biçiminde sınıfa getirmek olanaklıdır. Öğrenciler süreç içinde aktif konumda kalırlar ve üst düzey kazanımlar elde ederler.
Sorun (Problem) ÇözmeBir şüphe veya belirsizlikten doğan herhangi bir duruma sorun adı verilmektedir. Genellikle insan hayatında engelleyici veya rahatsızlık verici bir rolü olan sorunlar bilimsel yöntemin aşamalarıyla ele alınarak çözülürler. (a) Sorun belirlenir. (b) Sorun tanımlanır. (c) Olası çözüm yolları aranır ve hipotez geliştirilir. (d) Çözüm yolu sınanır. (e) Sınama doğru çözüme götürürse hipotez doğrulandığı için genellemeye gidilir. (f) Sınama doğru çözüme götürmezse, geriye dönülerek sınama etkinlikleri gözden geçirilir, seçilen diğer bir hipotez tekrar sınanır.  Bu yöntem kişinin problem çözme, bağımsız çalışma, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi yeteneklerini geliştirilir.
İşbirlikli Öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
Gösteri Bu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yapar, öğrenciler bakarak ve izleyerek öğrenmeye çalışır. Bu yöntem genellikle olanakların kısıtlı olması halinde ve tehlikeli deney ve durumların ele alınmasında uygulanır.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.
Kavram HaritalarıKavramların ilişkileri, kapsamları ve temel özelliklerinin şekil, grafik ve sözcüklerle, önerme ve ilkelere dayalı olarak ifade edildiği bir ilişki ağını ifade eder. Görsel yolla öğrenmeye olanak sağlar. Şu aşamalar izlenir: (1) Öğretilecek konuyla ilgili kavramlar listelenir. (2) Öğretilecek konunun adı en başa yazılır. (3) Kavramlar arasındaki ilişkiler ve genellemeler maddeler halinde yazılır. (4) Kavramlar kutucuk içine alınır. (5) Kavramlar en genel kavramdan özel kavramlara doğru veya kapsam, özellik ve ilişkilerine göre derecelenir. Derecelendikten sonra kutucuklar içine alınır. (6) İlişkiler, oklar ve ifadelerle yönlendirilir.
İşbirlikli öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
Senaryoya dayalı öğretimÖrnek olaya benzese de, senaryoda kurgusal bir yaklaşım vardır. Konu, kurgunun içine yedirilerek öğrencilere sunulabileceği gibi, öğrencilerin kendi senaryolarını üretmelerine kadar uzanabilir.
Benzetişim (Simülasyon)Gerçekte tehlikeli, erişilmesi zor ve pahalı olan durumları, gerçeğine çok benzeyen modeli üzerinde çalışarak öğrenmeyi ifade eder. Örneğin uçak pilotları ve astronotlar uçaklara ve uzay araçlarına binmeden önce, gerçeğine çok benzeyen sanal ortamlarda uygulama yaparlar. Piyasada kimya deneylerini içeren ve gerçeğine çok benzeyen Kimya Laboratuarı yazılımları mevcuttur. Diğer alanlarda da uygulanması olanaklıdır.
Rol OynamaRol oynama, öğrencinin kendi duygu ve düşüncelerini başka bir kişiliğe bürünerek ifade etmesini sağlayan bir öğrenme yoludur. Yöntemin başarıya ulaşması için öğrencinin yaratıcı düşünceyi kullanması gerekir. Öğrenci, gerçek rolünden ve duygularından arınarak kendini başka birinin yerine koyar. Böylece onların nasıl düşündüklerini, neler hissettiklerini ve nasıl davrandıklarını anlamaya çalışır. Bu teknikte dersin konusu ile ilgili bir sorun, durum, olay ya da fikir bir grup öğrenci tarafından diğer öğrencilerin önünde sergilenerek duruma çözüm üretilmeye çalışılır. Bazı kaynaklarda rol oynamanın, problem çözme süreci şeklinde olması gerektiği de ifade edilmektedir.
DramaÖğrencilerin bir beceri ya da durumu sınıfın önünde canlandırarak öğrendikleri bir yöntemdir. Yaşayarak bilgi edinmenin yanı sıra, sözel ifade gücünün gelişmesi ve toplumsallaşmanın sağlanmasında da önemli yararı bulunmaktadır. Yaratıcı, üretken, yaratıcı kararlar alabilen, değişik olmaktan ve değişiklik yapmaktan korkmayan, dilini iyi kullanan, eleştirel düşünen bireyler yetiştirmeye olanak sağlar.
ProjeProje tabanlı öğrenim, öğrencileri ilginç sorunlarla uğraşmaya ve bunun sonunda sıra dışı ürünler oluşturmaya yönlendiren bir öğretim yoludur. Öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanmalarına olanak sağlar ve olaylara geniş açıdan bakmalarını gerektirir.
GözlemGenellikle doğaya ilişkin bilgilerimizi gözlemlerimiz yoluyla edinsek de, gözlem yöntemi başka olgu ve durumlar için de kullanılır. Gözlem sonucu elde ettiğimiz bulguları zihnimizde işleyerek belli başlı genellemelere ulaşmaya çalışırız. Eğer belli hatalardan dolayı yanlış genellemelere ulaşmışsak, aynı olgu ve varlıklar üzerinde tekrar gözlem yapmak gerekir.  
DeneyDoğal olayları yapay ortamlarda taklit etmek, belirli amaçlara ulaşmak için, belli bir konuyu kavratmak için kurulan belirli düzeneklerle çeşitli bilgiler edinerek, uygulayarak neticelere ulaşmayı ifade eder. Doğa araştırmacıları, bilim insanları, eğitimciler doğayla ilgili bilgileri ve kuramları doğru biçimde kurmak için deney ve gözlem gibi yollara başvururlar. Bu amaçla doğaya ilişkin bilgileri öğrencilere kazandırmak için var olan bilgi, model, materyal ve araçları okullara taşıyarak öğrencilere gözlem ve uygulama olanağı vermeye çalışırlar. Laboratuardaki deneysel çalışmalar “deneyelim ve görelim” düşüncesine dayalıdır.
MünazaraMünazara, bir konu üzerinde, belli kural ve yöntemlere uyularak yapılan tartışma türüdür. Münazara, ikişerli veya üçerli iki grup öğrencinin bir fikrin, eylemin veya önerinin taraf ve karşı noktalarını ortaya koymasıdır. Amaç bir konudaki birbirine zıt fikirleri tartışmaktır. Gruplardan birisi işlenecek konuya olumlu, diğeri ise olumsuz yönden savunmalıdır. Münazarada etkili savunmanın önemli olması gibi, belli zaman içinde konuşmak da önemlidir. Bu nedenle konuşmacılara eşit zaman dilimleri verilmelidir. Bu zaman, genellikle 5-15 dakikadır. Öğretmen münazarayı değerlendirmek için sınıfa rehberlik eder.
Beyin FırtınasıBeyin fırtınası, değerlendirme ya da sınırlama olmaksızın bir sorunun çözümüne ilişkin mümkün olduğunca çok çözüm yollarını elde etmek için düzenlenmiş olan bir grup çalışması sürecidir. Beyin fırtınasının amacı, öğrencilerin fikir üretmelerini sağlamak ve onların kendilerini ifade etmesini kolaylaştırmaktır. Bu teknik, üst düzey tartışma tekniği olarak kullanılır. Fırtına dönemi ve değerlendirme dönemi vardır. Başarılı bir beyin fırtınasında; değerlendirmenin sonraya bırakılması, serbest ve neşeli bir ortam yaratılması, olabildiğince çok miktarda fikir üretilmesinin sağlanması, önerilen fikirlerin gruplanması ve geliştirilmesi çok önemlidir.

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BİLGİKuramsal Olgusal 03
BİLGİKuramsal Olgusal 04
BİLGİKuramsal Olgusal 05
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 05
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 06
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 06
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ANT 641 ANTRENMAN BİLİMİNDE NİCEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 3+0 6 Zorunlu
- Antrenman ve Hareket Dr. Seçmeli-I 3+0 6 Seçmeli
- Antrenman ve Hareket Dr. Seçmeli-I 3+0 6 Seçmeli
- Antrenman ve Hareket Dr. Seçmeli-I 3+0 6 Seçmeli
- Antrenman ve Hareket Dr. Seçmeli-I 3+0 6 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Antrenman ve Hareket Dr. Seçmeli-I
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ANT 601 ANTRENMAN BİLİMİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR I 3+06Seçmeli
ANT 602 ANTRENMAN BİLİMİNDE GUNCEL YAKLAŞIMLAR II 3+06Seçmeli
ANT 603 PERİYOTLAMA STRATEJILERİ 3+06Seçmeli
ANT 604 SPORSAL TESTLER VE PERFORMANS GELİŞİMİ 2+16Seçmeli
ANT 605 ÇOCUK VE ERGENLERDE ANTRENMAN 3+06Seçmeli
ANT 606 KUVVET ANTRENMANLARINDA YENİ YAKLAŞIMLAR 3+06Seçmeli
ANT 607 DAYANIKLILIK ANTRENMANLARINDA YENİ YAKLAŞIMLAR 3+06Seçmeli
ANT 608 SURAT, ESNEKLİK VE KOORDINASYON ANTRENMANLARINDA YENI YAKLASIMLAR 3+06Seçmeli
ANT 609 MAÇ ANALIZINDE YENI YAKLAŞIMLAR 2+16Seçmeli
ANT 610 KORUYUCU ANTRENMAN YÖNTEMLERİ 3+06Seçmeli
ANT 621 SPOR BİLİMLERİNDE BİYOKİMYA 3+06Seçmeli
ANT 622 ÇOCUK VE EGZERSİZ UYGULAMALARI 2+16Seçmeli
ANT 623 KADIN VE EGZERSİZ UYGULAMALARI 2+16Seçmeli
ANT 624 YAŞLILAR VE EGZERSİZ UYGULAMALARI 2+16Seçmeli
ANT 625 ENGELLİLERDE SPOR 2+16Seçmeli
ANT 626 SPORA DÖNÜŞ ANTRENMANLARI 3+06Seçmeli
ANT 627 FARKLI ORTAMLARDA EGZERSİZ 2+16Seçmeli
ANT 628 SPOR FİZYOLOJİSİ LABORATUVAR UYGULAMALARI 2+16Seçmeli
ANT 630 GENETIK VE SPOR 3+06Seçmeli
ANT 631 SPOR FİZYOLOJİSİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR I 3+06Seçmeli
ANT 632 SPOR FİZYOLOJİSİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR II 3+06Seçmeli
ANT 633 SPOR BİLİMLERİNDE FİZYOLOJİ 3+06Seçmeli
ANT 642 SPOR BİLİMLERİNDE UYGULAMALI ANALİZ 3+16Seçmeli
ANT 651 SPOR BİLİMLERİNDE BİYOMEKANİK -I 3+06Seçmeli
ANT 652 SPOR BILIMLERINDE BIYOMEKANIK-II 3+06Seçmeli
ANT 653 SPOR BİLİMLERİNDE HAREKET ANALİZİ 2+26Seçmeli
ANT 654 INSAN HAREKETLERİNDE BİYOMEKANİĞİN TEMELLERİ 3+06Seçmeli
ANT 655 SPOR BİYOMEKANIGINDE LABORATUVAR TEKNIKLERI 2+26Seçmeli
ANT 656 SPOR BILIMLERINDE PROGRAMLAMAYA GIRIS 3+06Seçmeli
ANT 670 SPOR BILIMLERI ICIN INSAN ANATOMISI 2+26Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SBE 601 BİLİM ETİĞİ 2+0 6 Zorunlu
ANT 611 DOKTORA SEMİNERİ I 0+2 6 Zorunlu
- Antrenman ve Hareket Dr. Seçmeli-II 3+0 6 Seçmeli
- Antrenman ve Hareket Dr. Seçmeli-II 3+0 6 Seçmeli
- Antrenman ve Hareket Dr. Seçmeli-II 3+0 6 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Antrenman ve Hareket Dr. Seçmeli-II
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ANT 601 ANTRENMAN BİLİMİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR I 3+06Seçmeli
ANT 602 ANTRENMAN BİLİMİNDE GUNCEL YAKLAŞIMLAR II 3+06Seçmeli
ANT 603 PERİYOTLAMA STRATEJILERİ 3+06Seçmeli
ANT 604 SPORSAL TESTLER VE PERFORMANS GELİŞİMİ 2+16Seçmeli
ANT 605 ÇOCUK VE ERGENLERDE ANTRENMAN 3+06Seçmeli
ANT 606 KUVVET ANTRENMANLARINDA YENİ YAKLAŞIMLAR 3+06Seçmeli
ANT 607 DAYANIKLILIK ANTRENMANLARINDA YENİ YAKLAŞIMLAR 3+06Seçmeli
ANT 608 SURAT, ESNEKLİK VE KOORDINASYON ANTRENMANLARINDA YENI YAKLASIMLAR 3+06Seçmeli
ANT 609 MAÇ ANALIZINDE YENI YAKLAŞIMLAR 2+16Seçmeli
ANT 610 KORUYUCU ANTRENMAN YÖNTEMLERİ 3+06Seçmeli
ANT 621 SPOR BİLİMLERİNDE BİYOKİMYA 3+06Seçmeli
ANT 622 ÇOCUK VE EGZERSİZ UYGULAMALARI 2+16Seçmeli
ANT 623 KADIN VE EGZERSİZ UYGULAMALARI 2+16Seçmeli
ANT 624 YAŞLILAR VE EGZERSİZ UYGULAMALARI 2+16Seçmeli
ANT 625 ENGELLİLERDE SPOR 2+16Seçmeli
ANT 626 SPORA DÖNÜŞ ANTRENMANLARI 3+06Seçmeli
ANT 627 FARKLI ORTAMLARDA EGZERSİZ 2+16Seçmeli
ANT 628 SPOR FİZYOLOJİSİ LABORATUVAR UYGULAMALARI 2+16Seçmeli
ANT 630 GENETIK VE SPOR 3+06Seçmeli
ANT 631 SPOR FİZYOLOJİSİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR I 3+06Seçmeli
ANT 632 SPOR FİZYOLOJİSİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR II 3+06Seçmeli
ANT 633 SPOR BİLİMLERİNDE FİZYOLOJİ 3+06Seçmeli
ANT 642 SPOR BİLİMLERİNDE UYGULAMALI ANALİZ 3+16Seçmeli
ANT 651 SPOR BİLİMLERİNDE BİYOMEKANİK -I 3+06Seçmeli
ANT 652 SPOR BILIMLERINDE BIYOMEKANIK-II 3+06Seçmeli
ANT 653 SPOR BİLİMLERİNDE HAREKET ANALİZİ 2+26Seçmeli
ANT 654 INSAN HAREKETLERİNDE BİYOMEKANİĞİN TEMELLERİ 3+06Seçmeli
ANT 655 SPOR BİYOMEKANIGINDE LABORATUVAR TEKNIKLERI 2+26Seçmeli
ANT 656 SPOR BILIMLERINDE PROGRAMLAMAYA GIRIS 3+06Seçmeli
ANT 670 SPOR BILIMLERI ICIN INSAN ANATOMISI 2+26Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SBE 700 GELİŞİM VE ÖĞRENME 3+0 6 Zorunlu
SBE 701 ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME 3+2 6 Zorunlu
ANT 612 DOKTORA SEMİNERİ II 0+2 6 Zorunlu
- Antrenman ve Hareket Dr. Seçmeli-III 3+0 6 Seçmeli
- Antrenman ve Hareket Dr. Seçmeli-III 3+0 6 Seçmeli
  Toplam 30  
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Antrenman ve Hareket Dr. Seçmeli-III
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ANT 601 ANTRENMAN BİLİMİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR I 3+06Seçmeli
ANT 602 ANTRENMAN BİLİMİNDE GUNCEL YAKLAŞIMLAR II 3+06Seçmeli
ANT 603 PERİYOTLAMA STRATEJILERİ 3+06Seçmeli
ANT 604 SPORSAL TESTLER VE PERFORMANS GELİŞİMİ 2+16Seçmeli
ANT 605 ÇOCUK VE ERGENLERDE ANTRENMAN 3+06Seçmeli
ANT 606 KUVVET ANTRENMANLARINDA YENİ YAKLAŞIMLAR 3+06Seçmeli
ANT 607 DAYANIKLILIK ANTRENMANLARINDA YENİ YAKLAŞIMLAR 3+06Seçmeli
ANT 608 SURAT, ESNEKLİK VE KOORDINASYON ANTRENMANLARINDA YENI YAKLASIMLAR 3+06Seçmeli
ANT 609 MAÇ ANALIZINDE YENI YAKLAŞIMLAR 2+16Seçmeli
ANT 610 KORUYUCU ANTRENMAN YÖNTEMLERİ 3+06Seçmeli
ANT 621 SPOR BİLİMLERİNDE BİYOKİMYA 3+06Seçmeli
ANT 622 ÇOCUK VE EGZERSİZ UYGULAMALARI 2+16Seçmeli
ANT 623 KADIN VE EGZERSİZ UYGULAMALARI 2+16Seçmeli
ANT 624 YAŞLILAR VE EGZERSİZ UYGULAMALARI 2+16Seçmeli
ANT 625 ENGELLİLERDE SPOR 2+16Seçmeli
ANT 626 SPORA DÖNÜŞ ANTRENMANLARI 3+06Seçmeli
ANT 627 FARKLI ORTAMLARDA EGZERSİZ 2+16Seçmeli
ANT 628 SPOR FİZYOLOJİSİ LABORATUVAR UYGULAMALARI 2+16Seçmeli
ANT 630 GENETIK VE SPOR 3+06Seçmeli
ANT 631 SPOR FİZYOLOJİSİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR I 3+06Seçmeli
ANT 632 SPOR FİZYOLOJİSİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR II 3+06Seçmeli
ANT 633 SPOR BİLİMLERİNDE FİZYOLOJİ 3+06Seçmeli
ANT 642 SPOR BİLİMLERİNDE UYGULAMALI ANALİZ 3+16Seçmeli
ANT 651 SPOR BİLİMLERİNDE BİYOMEKANİK -I 3+06Seçmeli
ANT 652 SPOR BILIMLERINDE BIYOMEKANIK-II 3+06Seçmeli
ANT 653 SPOR BİLİMLERİNDE HAREKET ANALİZİ 2+26Seçmeli
ANT 654 INSAN HAREKETLERİNDE BİYOMEKANİĞİN TEMELLERİ 3+06Seçmeli
ANT 655 SPOR BİYOMEKANIGINDE LABORATUVAR TEKNIKLERI 2+26Seçmeli
ANT 656 SPOR BILIMLERINDE PROGRAMLAMAYA GIRIS 3+06Seçmeli
ANT 670 SPOR BILIMLERI ICIN INSAN ANATOMISI 2+26Seçmeli

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ENS 600 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK 0+0 20 Zorunlu
ENS 602 TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA 0+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

5. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ANT 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
ANT 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

6. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ANT 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
ANT 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

7. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ANT 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
ANT 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

8. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ANT 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
ANT 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11
ANTRENMAN BİLİMİNDE NİCEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİZ***********
BİLİM ETİĞİZ***********
DOKTORA SEMİNERİ IZ***********
DOKTORA SEMİNERİ IIZ   *  *  * 
DOKTORA TEZİZ***********
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİZ***********
GELİŞİM VE ÖĞRENMEZ           
LİSANSÜSTÜ DANIŞMANLIKZ           
ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRMEZ           
TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMAZ**** ** * *
YETERLİK SINAVINA HAZIRLIKZ***********
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11
ANTRENMAN BİLİMİNDE GUNCEL YAKLAŞIMLAR IIS***********
ANTRENMAN BİLİMİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR IS***********
ÇOCUK VE EGZERSİZ UYGULAMALARIS***********
ÇOCUK VE ERGENLERDE ANTRENMANS***********
DAYANIKLILIK ANTRENMANLARINDA YENİ YAKLAŞIMLARS***********
ENGELLİLERDE SPORS           
FARKLI ORTAMLARDA EGZERSİZS***********
GENETIK VE SPORS           
INSAN HAREKETLERİNDE BİYOMEKANİĞİN TEMELLERİS***********
KADIN VE EGZERSİZ UYGULAMALARIS***********
KORUYUCU ANTRENMAN YÖNTEMLERİS***********
KUVVET ANTRENMANLARINDA YENİ YAKLAŞIMLARS***********
MAÇ ANALIZINDE YENI YAKLAŞIMLARS***********
PERİYOTLAMA STRATEJILERİS***********
SPOR BILIMLERI ICIN INSAN ANATOMISIS***********
SPOR BILIMLERINDE BIYOMEKANIK-IIS***********
SPOR BILIMLERINDE PROGRAMLAMAYA GIRISS***********
SPOR BİLİMLERİNDE BİYOKİMYAS***********
SPOR BİLİMLERİNDE BİYOMEKANİK -I S***********
SPOR BİLİMLERİNDE FİZYOLOJİS           
SPOR BİLİMLERİNDE HAREKET ANALİZİS***********
SPOR BİLİMLERİNDE UYGULAMALI ANALİZ S***********
SPOR BİYOMEKANIGINDE LABORATUVAR TEKNIKLERIS***********
SPOR FİZYOLOJİSİ LABORATUVAR UYGULAMALARIS***********
SPOR FİZYOLOJİSİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR IS           
SPOR FİZYOLOJİSİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR IIS           
SPORA DÖNÜŞ ANTRENMANLARIS***********
SPORSAL TESTLER VE PERFORMANS GELİŞİMİS***********
SURAT, ESNEKLİK VE KOORDINASYON ANTRENMANLARINDA YENI YAKLASIMLARS***********
YAŞLILAR VE EGZERSİZ UYGULAMALARI S***********
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2021 PAU