271 ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ

GENEL BİLGİLER
Antrenörlük Eğitimi programı, Spor Bilimleri Fakültesi bünyesindeki dört programdan biridir. Bu programda dört yıllık lisans eğitimi sonunda takım sporları veya bireysel sporların farklı branşlarında uzmanlaşmış spor eğitimcileri (antrenörler) yetiştirilmektedir. Bölümümüz normal öğretime 2004-2005 Eğitim-Öğretim Yılında 20 öğrenci alarak aktif olarak faaliyete geçmiştir. İlk mezunlarını 2008 yılında vermiştir. Antrenörlük Eğitimi Programı Mezunları; Gençlik Spor Genel Müdürlüğüne bağlı tüm birimlerde (Gençlik Spor İl Müdürlükleri, Eğitim Dairesi, federasyonlar vb) ve özerk federasyonlarda, Antrenör veya Spor Uzmanı olarak, Amatör veya profesyonel spor kulüplerinde Antrenör, Kondisyoner veya Maç Analizcisi olarak Üniversitelerin Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokullarında, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında öğretim elemanı olarak çalışabilmektedirler. Kurulduğu günden bugüne öğrenci sayısı ve akademik kadrosu büyümektedir. Bölümümüzde 2017-2018 Eğitim Öğretim yılı itibariyle 160 öğrenci, 3 doçent, 3 yardımcı doçent, 2 öğretim görevlisi ve 1 araştırma görevlisi fiilen görev yapmakta, eğitim-öğretime katkı vermektedir.

Amaçlar
Programın amacı, takım sporları veya bireysel sporların farklı dallarında uzmanlaşmış antrenörlerin (spor eğitimcilerinin); etik kurallara önem veren, sporcunun sağlığını ve güvenliğini korumayı ilke edinmiş, üst düzeyde performans için multidisipliner çalışabilen, ilgili olduğu dalda dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen, sonuçlarını yorumlayıp uygulamaya aktarabilen, her yaştan sporcuyu antrene edebilen, performans testleri, yetenek seçimi ve yönlendirmesi yapabilen, lider olabilen, araştırmacı özelliği ile, problem olarak gördüğü konularda, üniversite ya da araştırma birimleri ile ortak çalışabilen, niteliklere sahip olmasıdır. Programın hedefleri, Avrupa ve dünyadaki seçkin üniversitelerin benzeri eğitim veren programlarıyla uyumlu olmak, sahip olduğu laboratuar, saha ve tesis olanaklarından yaralanarak lisans düzeyinde güçlü bir teorik ve uygulama alt yapısı sağlamak, yabancı dil eğitimini güçlendirmek, master ve doktora programlarıyla mezunlara araştırma yapma ve kendilerini geliştirme olanağı sağlamak, Avrupa Birliği ve diğer gelişmiş ülkelerde spor alanında ortaya çıkan eğilimleri yakından izleyen, eleştiren, ülkemize uyarlayan dinamik bir yapıya sahip olmak, mezunlara bu doğrultuda geniş bir vizyon kazandırmak, ülkemiz koşullarında yeni kariyer olanakları ve iş bulma kolaylığı sağlamak, araştırmalardan elde edilen bilgileri sportif performansı geliştirmek amacıyla sporcular ve toplumsal boyutta uygulamaya aktarmak, uluslararası çalışmalar ile akreditasyonunu sağlamaktır.


Kabul Koşulları
Antrenörlük Eğitimi Programına, adaylar özel yetenek sınavı sonuçlarına göre kabul edilir. Adayların özel yetenek sınavına başvurabilmeleri için o yıl yapılan YGS sınavından, spor kolu çıkışlılar için en az 180.00 puan, spor kolu dışında çıkışlılar için en az 200.00 puan almaları gerekmektedir.

Mezuniyet Koşulları
Antrenörlük Eğitimi Programından mezun olmak için öğrencilerin PAU Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen mezuniyet ve diploma şartlarını sağlaması ve dört yıl boyunca en az 161 kredilik ders almaları gerekmektedir.

İstihdam Olanakları
Antrenörlük Eğitimi Programı Mezunları; Gençlik Spor Genel Müdürlüğüne bağlı tüm birimlerde (Gençlik Spor İl Müdürlükleri, Eğitim Dairesi, federasyonlar vb) ve özerk federasyonlarda, Antrenör veya Spor Uzmanı olarak, Amatör veya profesyonel spor kulüplerinde Antrenör, Kondisyoner veya Maç Analizcisi olarak Üniversitelerin Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokullarında, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında öğretim elemanı olarak çalışabilmektedirler.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Antrenörlük Eğitimi alaninda Lisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
LİSANS

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından Pamukkale Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrencileri için “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır. Ortak zorunlu yabancı dil dersleri muafiyet sınavı, güz yarıyılı başında akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavına, hazırlık programı bulunmayan fakülte/meslek yüksekokulu/yüksekokul öğrencileri girer. Muafiyet sınavına girecek öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ilgili birime başvurur. Ayrıca; Yabancı dil hazırlık programı bulunan bölümlere ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, akademik yıl başlamadan önce düzey belirleme ve yeterlik sınavına girerler. Öğrenciler bu sınavda aldıkları puana göre başlangıç, orta-alt düzey veya orta düzey gruplarından birine yerleştirilir veya yeterlik puanına sahip olanlar hazırlık eğitiminden muaf tutulur. Bu grupların puan aralıkları Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenir. Sınav sonuçları ilgili yerlerde ve Yabancı Diller Yüksekokulunun internet sitesinde duyurulur. Zorunlu hazırlık eğitimine kabul edilen bölüm/programlara kayıt yaptıran öğrencilerden düzey belirleme ve yeterlik sınavına girmeyenler eğitim-öğretime başlangıç düzeyinden başlar.

Dereceye Yönelik Kurallar
Antrenörlük Eğitimi Programından mezun olmak için öğrencilerin PAU Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen mezuniyet ve diploma şartlarını sağlaması ve dört yıl boyunca en az 161 kredilik ders almaları gerekmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
BÖLÜM BAŞKANIProf. Dr. BİLAL UTKU ALEMDAROĞLU  ualemdaroglu@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Spor ve antrenörlük ile ilgili kavramları açıklar.
2İnsan anatomisi, kinesyolojisi ve sağlık alanındaki temel bilgilerini antrenörlük alan bilgisi ile ilişkilendirir.
3Spor dalına özgü teknikleri kullanma becerisine sahip olur.
4Kişiye ve takımlara özel antrenman planlaması ve periyotlaması yapar.
5Uzmanlık alanına yönelik güncel gelişmeleri takip eder.
6Kişiye ve takımlara özel uyguladığı testlerin analizini yapar.
7Bir antrenörün sahip olması gereken mesleki etik bilincine sahip olur.
8Disiplinler arası çalışmanın önemini kavrar.
9Yabancı dilde iletişim kurma becerisine sahip olur.
10Mesleki gelişimine uygun bilimsel araştırma yapabilecek temel bilgiye sahip olur.
11Lisans eğitimi süresince elde ettiği bilgilerini uzmanlık alanına yönelik yaşamdaki yeni durumlara uyarlar.
12Sporsal olaylarda çok yönlü düşünme becerisine sahip olur.
13Sporcuları ve takım arkadaşları ile etkili iletişim kurma becerisine sahip olur.
14Sporcu beslenmesine yönelik temel bilgilere sahip olur.
15Alanına yönelik maç analizi programlarını kullanır.
16Alanına yönelik hareket analizi programlarını kullanır.
17Sporsal hareketlerin biyomekanik analizlerini temel düzeyde yapar.
18Uzmanlık alanına yönelik yapılan bilimsel çalışmaları değerlendirir.
19Farklı spor dallarındaki antrenör ve spor adamlarının antrenörlük uygulaması ile ilgili görüşlerini yorumlar.
20Temel sporsal hareketlerin fizyolojik analizlerini teorikte ve pratikte yapabilme kapasitesine sahip olur.
21Araştırma tekniklerine uygun olarak spor bilimlerinde kullanılacak temel istatistik bilgileri bilir.
22Spor bilimleri ve teknolojisi konuları içerisinde belirli bir alanda araştırma yapar.
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Gösterip YaptırmaBu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yaparak gösterir ve sonrasında öğrencilerin yapmalarını sağlar. Öğrenciler sadece bakarak ve izleyerek değil, aynı zamanda yaparak ve deneyerek öğrenmeye çalışırlar. Bu yöntem genellikle beceri öğretiminde uygulanır. Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur.
Örnek Olay Örnek olay incelemesi, öğrencilerin gerçek ve sorunlu bir olaya aktif olarak katılarak çözümlemeci bir bakış açısını kullanmalarını gerektiren bir yöntemdir. Sorunlu olay gerçek ya da gerçeğe çok yakın olabilir. Olayı anlatan ve gerekli verileri kapsayan bir doküman üzerinde çalışan öğrenci(ler), olayı öğrenir, verileri çözümler, sorunu değerlendirirler. Birlikte tartışarak olayın nedenine ya da çözümüne ilişkin öneriler geliştirirler. Özellikle sosyal bilimlerde pek çok konuyu, örnek olay biçiminde sınıfa getirmek olanaklıdır. Öğrenciler süreç içinde aktif konumda kalırlar ve üst düzey kazanımlar elde ederler.
Sorun (Problem) ÇözmeBir şüphe veya belirsizlikten doğan herhangi bir duruma sorun adı verilmektedir. Genellikle insan hayatında engelleyici veya rahatsızlık verici bir rolü olan sorunlar bilimsel yöntemin aşamalarıyla ele alınarak çözülürler. (a) Sorun belirlenir. (b) Sorun tanımlanır. (c) Olası çözüm yolları aranır ve hipotez geliştirilir. (d) Çözüm yolu sınanır. (e) Sınama doğru çözüme götürürse hipotez doğrulandığı için genellemeye gidilir. (f) Sınama doğru çözüme götürmezse, geriye dönülerek sınama etkinlikleri gözden geçirilir, seçilen diğer bir hipotez tekrar sınanır.  Bu yöntem kişinin problem çözme, bağımsız çalışma, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi yeteneklerini geliştirilir.
İşbirlikli Öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
Gösteri Bu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yapar, öğrenciler bakarak ve izleyerek öğrenmeye çalışır. Bu yöntem genellikle olanakların kısıtlı olması halinde ve tehlikeli deney ve durumların ele alınmasında uygulanır.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.
Öğrenme İstasyonlarıİstasyonlarda öğrenme, bütün sınıfın her aşamaya (her istasyona) katkı sağlaması yoluyla bir önceki grubun yaptıklarını ileri götürmeyi öğreten öğrenci merkezli bir yöntemdir. İstasyon yöntemi ile dersin işlendiği sınıflarda 3-5 kişilik gruplar oluşturulur. Her gruba bir istasyon şefi ya da gözlemci atanır. Oluşturulan gruplar istasyonlara dağılarak her gittikleri istasyonlarda belli bir süre kalarak görevlerini icra ederler. Bütün grupların, bütün istasyonlarda çalışmaları gerekmektedir. Bütün öğrencilerin görev almaları esastır. İstasyonlarda neden sonuç değişkenlerini yazma, slogan yazma, şiir yazma, hikâye yazma, afiş hazırlama gibi etkinlikler yapılabilir. Çalışmalar sonunda ürünler sergilenir. İstasyon yönteminde öğrencilerin grupla çalışmaları, onların sosyalleşmesine katkıda bulunmaktadır.
ProjeProje tabanlı öğrenim, öğrencileri ilginç sorunlarla uğraşmaya ve bunun sonunda sıra dışı ürünler oluşturmaya yönlendiren bir öğretim yoludur. Öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanmalarına olanak sağlar ve olaylara geniş açıdan bakmalarını gerektirir.
Görüşme Öğretmenin yeterli donanıma sahip olmadığı durumlarda veya belli konularda daha zengin donanıma sahip kişileri (edebiyatçı, sanatçı, tasarımcı, yazar, çizer, vs.) sınıfa getirerek, sınıf önünde geliştirilen bir konuşmayı ifade eder. Öğrencileri duyuşsal anlamda tetikleyen bir tekniktir. Bazı durumlarda öğrenciler bilgi edinmek amacıyla belli kişilerle görüşmeler yaparak, elde ettikleri bilgileri çözümleyerek öğrenebilirler.

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
PProgram yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SBT 101 SPOR BİLİMLERİNE GİRİŞ 2+0 2,5 Zorunlu
SBT 121 CİMNASTİK 1+3 4 Zorunlu
SBT 123 YÜZME 1+3 4 Zorunlu
SBT 125 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI 1+2 3 Zorunlu
TKD 101 TÜRK DİLİ - I 2+0 2,5 Zorunlu
SBA 117 İNSAN ANATOMİSİ VE KİNESİYOLOJİ 4+0 4 Zorunlu
SBA 115 TEMEL MATEMATİK 2+0 2,5 Zorunlu
SBA 113 SPOR BİYOLOJİSİ 2+1 3,5 Zorunlu
- Yabancı Dil-I 4+0 4 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Seçmeli-1 2+0 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil-I
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ALM 101 ALMANCA - I 4+04Seçmeli
FRA 101 FRANSIZCA - I 4+04Seçmeli
ING 101 İNGİLİZCE - I 4+04Seçmeli
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Seçmeli-1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
GSM 101 MÜZİK - I 2+02,5Seçmeli
GSR 101 RESİM - I 2+02,5Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SBT 124 İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM 2+2 4 Zorunlu
SBT 120 ATLETİZM 1+3 4 Zorunlu
SBT 104 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ 2+0 2,5 Zorunlu
TKD 102 TÜRK DİLİ - II 2+0 2 Zorunlu
SBA 116 TEMEL FİZİK 2+0 2,5 Zorunlu
SBA 152 EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ - I 1+2 3 Zorunlu
SBA 120 SPOR VE SAĞLIK 2+0 2,5 Zorunlu
SBA 118 ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ VE İLKELERİ 2+0 2,5 Zorunlu
SBA 114 UYGULAMALI İNSAN ANATOMİSİ VE KİNESİYOLOJİ 1+2 3 Zorunlu
- Yabancı Dil-II 4+0 4 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Seçmeli-2 2+0 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil-II
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ALM 102 ALMANCA - II 4+04Seçmeli
FRA 102 FRANSIZCA - II 4+04Seçmeli
ING 102 İNGİLİZCE - II 4+04Seçmeli
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Seçmeli-2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
GSM 102 MÜZİK - II 2+02Seçmeli
GSR 102 RESİM - II 2+02Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SBT 201 YABANCI DİL OKUMA YAZMA BECERİLERİ 2+0 2,5 Zorunlu
SBT 223 PSİKOMOTOR GELİŞİM 2+0 2,5 Zorunlu
SBT 205 İLKYARDIM 2+1 3,5 Zorunlu
SBT 225 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ 2+2 4 Zorunlu
ATI 201 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I 2+0 2,5 Zorunlu
SBA 215 SPOR BİYOMEKANİĞİ - I 2+0 2,5 Zorunlu
SBA 219 HAREKET ANALİZİ 1+1 2,5 Zorunlu
SBA 255 ANTRENMAN TEORİSİ - I 2+0 2,5 Zorunlu
SBA 257 EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ - II 1+2 3,5 Zorunlu
- Bölüm Dışı Seçmeli-1 1+3 4 Seçmeli
  Toplam 30  
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli-1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SBT 207 TAEKWON - DO 1+34Seçmeli
SBT 209 ARTİSTİK CİMNASTİK 1+34Seçmeli
SBT 211 OKÇULUK 1+34Seçmeli
SBT 213 TRİATLON 1+34Seçmeli
SBT 215 BADMİNTON 1+34Seçmeli
SBT 217 TENİS 1+34Seçmeli

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SBT 202 YABANCI DİL SÖZEL İLETİŞİM BECERİLERİ 2+0 2,5 Zorunlu
SBT 204 SPOR PSİKOLOJİSİ 2+0 2,5 Zorunlu
ATI 202 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II 2+0 2,5 Zorunlu
SBA 256 ANTRENMAN TEORİSİ - II 2+0 2,5 Zorunlu
SBA 216 SPOR BİYOMEKANİĞİ - II 2+1 3 Zorunlu
SBA 254 SPORDA BESLENME 2+0 2,5 Zorunlu
SBA 303 SPORDA BECERİ ÖĞRENİMİ 2+0 2,5 Zorunlu
SBA 258 SPORDA EĞİTSEL OYUNLAR 1+4 5 Zorunlu
SBA 260 SPOR ORGANİZASYONU VE YÖNETİM 2+0 2,5 Zorunlu
- Bölüm Dışı Seçmeli-2 1+3 4,5 Seçmeli
  Toplam 30  
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli-2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SBT 502 BASKETBOL 1+34,5Seçmeli
SBT 504 FUTBOL 1+34,5Seçmeli
SBT 506 VOLEYBOL 1+34,5Seçmeli
SBT 508 HENTBOL 1+34,5Seçmeli

5. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SBT 301 YABANCI DİL AKADEMİK ÇALIŞMA BECERİSİ VE ÇEVİRİ 2+0 3 Zorunlu
SBA 317 ANTRENMAN TEORİSİ - III 2+0 3 Zorunlu
SBA 306 KİNANTROPOMETRİ 1+2 3,5 Zorunlu
SBA 323 ÖZEL ANTRENMAN : DAYANIKLILIK 2+1 3,5 Zorunlu
- Bölüm Dışı Seçmeli-3 2+0 3,5 Seçmeli
- Bölüm Dışı Seçmeli-3 2+0 3,5 Seçmeli
- Bölüm Dışı Seçmeli-3 2+0 3,5 Seçmeli
- Seçmeli-1 2+4 6,5 Seçmeli
  Toplam 30  
5. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli-3
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SBT 103 SPOR SOSYOLOJİSİ 2+03,5Seçmeli
SBT 339 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ 1+23,5Seçmeli
SBT 343 MÜSABAKA-YARIŞMA ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME 1+23,5Seçmeli
SBT 344 SPORDA GENEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ 1+23,5Seçmeli
SBT 559 SPORDA YETENEK SEÇİMİ VE İLKELERİ 1+23,5Seçmeli
5. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SBA 327 YÜZME - UZMANLIK - I 2+46,5Seçmeli
SBA 329 OKÇULUK - UZMANLIK - I 2+46,5Seçmeli
SBA 331 ATLETİZM - UZMANLIK - I 2+46,5Seçmeli
SBA 333 BADMİNTON - UZMANLIK - I 2+46,5Seçmeli
SBA 335 ARTİSTİK CİMNASTİK - UZMANLIK - I 2+46,5Seçmeli
SBA 337 TAEKWONDO - UZMANLIK - I 2+46,5Seçmeli
SBA 339 TENİS - UZMANLIK - I 2+46,5Seçmeli
SBA 341 TRİATLON - UZMANLIK - I 2+46,5Seçmeli
SBA 343 BASKETBOL - UZMANLIK - I 2+46,5Seçmeli
SBA 345 FUTBOL - UZMANLIK - I 2+46,5Seçmeli
SBA 347 HENTBOL - UZMANLIK - I 2+46,5Seçmeli
SBA 349 VOLEYBOL - UZMANLIK - I 2+46,5Seçmeli
SBA 361 HALTER - UZMANLIK - I 2+46,5Seçmeli
SBA 363 GÜREŞ - UZMANLIK - I 2+46,5Seçmeli
SBA 365 KARATE - UZMANLIK - I 2+46,5Seçmeli
SBA 367 BİSİKLET - UZMANLIK - I 2+46,5Seçmeli
SBA 369 BOKS - UZMANLIK - I 2+46,5Seçmeli
SBA 371 JUDO - UZMANLIK - I 2+46,5Seçmeli
SBA 373 KÜREK - UZMANLIK - I 2+46,5Seçmeli
SBA 375 YELKEN - UZMANLIK - I 2+46,5Seçmeli
SBA 377 KAYAK - UZMANLIK - I 2+46,5Seçmeli

6. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SBT 302 YABANCI DİL MESLEKİ ÇEVİRİ 2+0 3 Zorunlu
SBT 304 İSTATİSTİK 2+2 5 Zorunlu
SBA 316 ANRENÖRLÜK UYGULAMASI - I 1+3 5 Zorunlu
SBA 318 DOPİNG VE ERGOJENİK YARDIM 2+0 3 Zorunlu
SBA 330 SPOR SAKATLIKLARINDAN KORUNMA VE REHABİLİTASYON 2+0 3 Zorunlu
SBA 332 ÖZEL ANTRENMAN : SÜRAT - ESNEKLİK - KOORDİNASYON 2+1 2,5 Zorunlu
- Bölüm Dışı Seçmeli-4 1+2 2,5 Seçmeli
- Seçmeli-2 2+4 6 Seçmeli
  Toplam 30  
6. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli-4
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SBT 345 SPORDA TEKNİK VE TAKTİK ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ 1+22,5Seçmeli
SBT 346 ANTRENÖRLÜK PEDAGOJİSİ 1+22,5Seçmeli
SBT 347 SPORDA ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 1+22,5Seçmeli
SBT 560 DOĞA SPORLARI 1+22,5Seçmeli
6. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SBA 262 HALTER - UZMANLIK - II 2+46Seçmeli
SBA 264 GÜREŞ - UZMANLIK - II 2+46Seçmeli
SBA 266 KARATE - UZMANLIK - II 2+46Seçmeli
SBA 268 BİSİKLET - UZMANLIK - II 2+46Seçmeli
SBA 270 BOKS - UZMANLIK - II 2+46Seçmeli
SBA 272 JUDO - UZMANLIK - II 2+46Seçmeli
SBA 274 KÜREK - UZMANLIK - II 2+46Seçmeli
SBA 276 YELKEN - UZMANLIK - II 2+46Seçmeli
SBA 278 KAYAK - UZMANLIK - II 2+46Seçmeli
SBA 336 YÜZME - UZMANLIK - II 2+46Seçmeli
SBA 338 OKÇULUK - UZMANLIK - II 2+46Seçmeli
SBA 340 ATLETİZM - UZMANLIK - II 2+46Seçmeli
SBA 342 BADMİNTON - UZMANLIK - II 2+46Seçmeli
SBA 344 ARTİSTİK CİMNASTİK - UZMANLIK - II 2+46Seçmeli
SBA 346 TAEKWONDO - UZMANLIK - II 2+46Seçmeli
SBA 348 TENİS - UZMANLIK - II 2+46Seçmeli
SBA 350 TRİATLON - UZMANLIK - II 2+46Seçmeli
SBA 352 BASKETBOL - UZMANLIK - II 2+46Seçmeli
SBA 354 FUTBOL - UZMANLIK - II 2+46Seçmeli
SBA 356 HENTBOL - UZMANLIK - II 2+46Seçmeli
SBA 358 VOLEYBOL - UZMANLIK - II 2+46Seçmeli

7. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SBA 351 SPORDA ZİHİNSEL HAZIRLIK 2+0 2,5 Zorunlu
SBA 413 ANTRENÖRLÜK UYGULAMASI - II 1+3 4,5 Zorunlu
SBA 319 ÇOCUK VE ERGENLERDE ANTRENMAN 2+0 2,5 Zorunlu
SBA 407 BİTİRME PROJESİ - I 2+2 4,5 Zorunlu
SBA 411 ÖZEL ANTRENMAN : KUVVET 2+1 3,5 Zorunlu
- Seçmeli-3 2+4 5 Seçmeli
- Seçmeli-4 3+4 7,5 Seçmeli
  Toplam 30  
7. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-3
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SBA 701 ATLETİZM UZMANLIK - III 2+45Seçmeli
SBA 703 YÜZME - UZMANLIK - III 2+45Seçmeli
SBA 705 HENTBOL - UZMANLIK - III 2+45Seçmeli
SBA 707 VOLEYBOL - UZMANLIK - III 2+45Seçmeli
SBA 709 FUTBOL - UZMANLIK - III 2+45Seçmeli
SBA 711 BASKETBOL - UZMANLIK - III 2+45Seçmeli
SBA 713 ARTİSTİK CİMNASTİK - UZMANLIK - III 2+45Seçmeli
SBA 715 BADMİNTON - UZMANLIK - III 2+45Seçmeli
SBA 717 OKÇULUK - UZMANLIK - III 2+45Seçmeli
SBA 719 TAEKWONDO - UZMANLIK - III 2+45Seçmeli
SBA 721 TENİS - UZMANLIK - III 2+45Seçmeli
SBA 723 TRİATLON - UZMANLIK - III 2+45Seçmeli
SBA 741 HALTER - UZMANLIK - III 2+45Seçmeli
SBA 743 GÜREŞ - UZMANLIK - III 2+45Seçmeli
SBA 745 KARATE - UZMANLIK - III 2+45Seçmeli
SBA 747 BİSİKLET - UZMANLIK - III 2+45Seçmeli
SBA 749 BOKS - UZMANLIK - III 2+45Seçmeli
SBA 751 JUDO - UZMANLIK - III 2+45Seçmeli
SBA 753 KÜREK - UZMANLIK - III 2+45Seçmeli
SBA 755 YELKEN - UZMANLIK - III 2+45Seçmeli
SBA 757 KAYAK - UZMANLIK - III 2+45Seçmeli
7. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-4
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SBA 733 HAREKET ANALİZİ - I 3+47,5Seçmeli
SBA 735 MAÇ ANALİZİ - I 3+47,5Seçmeli
SBA 737 SPOR MASAJI VE REHABİLİTASYON - I 3+47,5Seçmeli
SBA 739 ENGELLİLERDE BİREYSEL SPORLAR 3+47,5Seçmeli

8. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SBA 412 ÖZEL ANTRENMAN : PERİYOTLAMA 2+1 4,5 Zorunlu
SBA 408 BİTİRME PROJESİ - II 2+2 5,5 Zorunlu
SBA 414 ANTRENÖRLÜK UYGULAMASI - III 1+3 5,5 Zorunlu
- Seçmeli-5 2+4 6 Seçmeli
- Seçmeli-6 3+4 8,5 Seçmeli
  Toplam 30  
8. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-5
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SBA 702 ATLETİZM UZMANLIK - IV 2+46Seçmeli
SBA 704 YÜZME - UZMANLIK - IV 2+46Seçmeli
SBA 706 HENTBOL - UZMANLIK - IV 2+46Seçmeli
SBA 708 VOLEYBOL - UZMANLIK - IV 2+46Seçmeli
SBA 710 FUTBOL - UZMANLIK - IV 2+46Seçmeli
SBA 712 BASKETBOL - UZMANLIK - IV 2+46Seçmeli
SBA 714 ARTİSTİK CİMNASTİK - UZMANLIK - IV 2+46Seçmeli
SBA 716 BADMİNTON - UZMANLIK - IV 2+46Seçmeli
SBA 718 OKÇULUK - UZMANLIK - IV 2+46Seçmeli
SBA 720 TAEKWONDO - UZMANLIK - IV 2+46Seçmeli
SBA 722 TENİS - UZMANLIK - IV 2+46Seçmeli
SBA 724 TRİATLON - UZMANLIK - IV 2+46Seçmeli
SBA 740 HALTER - UZMANLIK - IV 2+46Seçmeli
SBA 742 GÜREŞ - UZMANLIK - IV 2+46Seçmeli
SBA 744 KARATE - UZMANLIK - IV 2+46Seçmeli
SBA 746 BİSİKLET - UZMANLIK - IV 2+46Seçmeli
SBA 748 BOKS - UZMANLIK - IV 2+46Seçmeli
SBA 750 JUDO - UZMANLIK - IV 2+46Seçmeli
SBA 752 KÜREK - UZMANLIK - IV 2+46Seçmeli
SBA 754 YELKEN - UZMANLIK - IV 2+46Seçmeli
SBA 756 KAYAK - UZMANLIK - IV 2+46Seçmeli
8. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-6
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SBA 730 ENGELLİLERDE TAKIM SPORLARI 3+48,5Seçmeli
SBA 732 HAREKET ANALİZİ - II 3+48,5Seçmeli
SBA 734 MAÇ ANALİZİ - II 3+48,5Seçmeli
SBA 738 SPOR MASAJI VE REHABİLİTASYON - II 3+48,5Seçmeli


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14PY 15PY 16PY 17PY 18PY 19PY 20PY 21PY 22
ANRENÖRLÜK UYGULAMASI - IZ                      
ANTRENMAN TEORİSİ - IZ                      
ANTRENMAN TEORİSİ - IIZ                      
ANTRENMAN TEORİSİ - IIIZ                      
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ VE İLKELERİZ                      
ANTRENÖRLÜK UYGULAMASI - IIZ                      
ANTRENÖRLÜK UYGULAMASI - IIIZ                      
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - IZ                      
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - IIZ                      
ATLETİZMZ                      
BİTİRME PROJESİ - IZ                      
BİTİRME PROJESİ - IIZ                      
CİMNASTİKZ                      
ÇOCUK VE ERGENLERDE ANTRENMANZ                      
DOPİNG VE ERGOJENİK YARDIMZ                      
EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ - IZ                      
EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ - IIZ                      
GELİŞİM PSİKOLOJİSİZ                      
HAREKET ANALİZİZ                      
İLKYARDIMZ                      
İNSAN ANATOMİSİ VE KİNESİYOLOJİZ                      
İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİMZ                      
İSTATİSTİKZ                      
KİNANTROPOMETRİZ                      
ÖZEL ANTRENMAN : DAYANIKLILIKZ                      
ÖZEL ANTRENMAN : KUVVETZ                      
ÖZEL ANTRENMAN : PERİYOTLAMAZ                      
ÖZEL ANTRENMAN : SÜRAT - ESNEKLİK - KOORDİNASYONZ                      
PSİKOMOTOR GELİŞİMZ                      
SPOR BİLİMLERİNE GİRİŞZ                      
SPOR BİYOLOJİSİZ                      
SPOR BİYOMEKANİĞİ - IZ                      
SPOR BİYOMEKANİĞİ - IIZ                      
SPOR ORGANİZASYONU VE YÖNETİMZ                      
SPOR PSİKOLOJİSİZ                      
SPOR SAKATLIKLARINDAN KORUNMA VE REHABİLİTASYONZ                      
SPOR VE SAĞLIKZ                      
SPORDA BECERİ ÖĞRENİMİZ                      
SPORDA BESLENMEZ                      
SPORDA EĞİTSEL OYUNLARZ                      
SPORDA ZİHİNSEL HAZIRLIKZ                      
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMIZ                      
TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİZ                      
TEMEL FİZİKZ                      
TEMEL MATEMATİKZ                      
TÜRK DİLİ - IZ                      
TÜRK DİLİ - IIZ                      
UYGULAMALI İNSAN ANATOMİSİ VE KİNESİYOLOJİZ                      
YABANCI DİL AKADEMİK ÇALIŞMA BECERİSİ VE ÇEVİRİZ                      
YABANCI DİL MESLEKİ ÇEVİRİZ                      
YABANCI DİL OKUMA YAZMA BECERİLERİZ                      
YABANCI DİL SÖZEL İLETİŞİM BECERİLERİZ                      
YÜZMEZ                      
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14PY 15PY 16PY 17PY 18PY 19PY 20PY 21PY 22
ALMANCA - IS                      
ALMANCA - IIS                      
ANTRENÖRLÜK PEDAGOJİSİS                      
ARAŞTIRMA TEKNİKLERİS                      
ARTİSTİK CİMNASTİKS                      
ARTİSTİK CİMNASTİK - UZMANLIK - IS                      
ARTİSTİK CİMNASTİK - UZMANLIK - IIS                      
ARTİSTİK CİMNASTİK - UZMANLIK - IIIS                      
ARTİSTİK CİMNASTİK - UZMANLIK - IVS                      
ATLETİZM - UZMANLIK - IS                      
ATLETİZM - UZMANLIK - IIS                      
ATLETİZM UZMANLIK - IIIS                      
ATLETİZM UZMANLIK - IVS                      
BADMİNTONS                      
BADMİNTON - UZMANLIK - IS                      
BADMİNTON - UZMANLIK - IIS                      
BADMİNTON - UZMANLIK - IIIS                      
BADMİNTON - UZMANLIK - IVS                      
BASKETBOLS                      
BASKETBOL - UZMANLIK - IS                      
BASKETBOL - UZMANLIK - IIS                      
BASKETBOL - UZMANLIK - IIIS                      
BASKETBOL - UZMANLIK - IVS                      
BİSİKLET - UZMANLIK - IS                      
BİSİKLET - UZMANLIK - IIS                      
BİSİKLET - UZMANLIK - IIIS                      
BİSİKLET - UZMANLIK - IVS                      
BOKS - UZMANLIK - IS                      
BOKS - UZMANLIK - IIS                      
BOKS - UZMANLIK - IIIS                      
BOKS - UZMANLIK - IVS                      
DOĞA SPORLARIS                      
ENGELLİLERDE BİREYSEL SPORLARS                      
ENGELLİLERDE TAKIM SPORLARIS                      
FRANSIZCA - IS                      
FRANSIZCA - IIS                      
FUTBOLS                      
FUTBOL - UZMANLIK - IS                      
FUTBOL - UZMANLIK - IIS                      
FUTBOL - UZMANLIK - IIIS                      
FUTBOL - UZMANLIK - IVS                      
GÜREŞ - UZMANLIK - IS                      
GÜREŞ - UZMANLIK - IIS                      
GÜREŞ - UZMANLIK - IIIS                      
GÜREŞ - UZMANLIK - IVS                      
HALTER - UZMANLIK - IS                      
HALTER - UZMANLIK - IIS                      
HALTER - UZMANLIK - IIIS                      
HALTER - UZMANLIK - IVS                      
HAREKET ANALİZİ - IS                      
HAREKET ANALİZİ - IIS                      
HENTBOLS                      
HENTBOL - UZMANLIK - IS                      
HENTBOL - UZMANLIK - IIS                      
HENTBOL - UZMANLIK - IIIS                      
HENTBOL - UZMANLIK - IVS                      
İNGİLİZCE - IS                      
İNGİLİZCE - IIS                      
JUDO - UZMANLIK - IS                      
JUDO - UZMANLIK - IIS                      
JUDO - UZMANLIK - IIIS                      
JUDO - UZMANLIK - IVS                      
KARATE - UZMANLIK - IS                      
KARATE - UZMANLIK - IIS                      
KARATE - UZMANLIK - IIIS                      
KARATE - UZMANLIK - IVS                      
KAYAK - UZMANLIK - IS                      
KAYAK - UZMANLIK - IIS                      
KAYAK - UZMANLIK - IIIS                      
KAYAK - UZMANLIK - IVS                      
KÜREK - UZMANLIK - IS                      
KÜREK - UZMANLIK - IIS                      
KÜREK - UZMANLIK - IIIS                      
KÜREK - UZMANLIK - IVS                      
MAÇ ANALİZİ - IS                      
MAÇ ANALİZİ - IIS                      
MÜSABAKA-YARIŞMA ANALİZİ VE DEĞERLENDİRMES                      
MÜZİK - IS                      
MÜZİK - IIS                      
OKÇULUKS                      
OKÇULUK - UZMANLIK - IS                      
OKÇULUK - UZMANLIK - IIS                      
OKÇULUK - UZMANLIK - IIIS                      
OKÇULUK - UZMANLIK - IVS                      
RESİM - IS                      
RESİM - IIS                      
SPOR MASAJI VE REHABİLİTASYON - IS                      
SPOR MASAJI VE REHABİLİTASYON - IIS                      
SPOR SOSYOLOJİSİS                      
SPORDA GENEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİS                      
SPORDA ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMES                      
SPORDA TEKNİK VE TAKTİK ÖĞRETİM YÖNTEMLERİS                      
SPORDA YETENEK SEÇİMİ VE İLKELERİS                      
TAEKWON - DOS                      
TAEKWONDO - UZMANLIK - IS                      
TAEKWONDO - UZMANLIK - IIS                      
TAEKWONDO - UZMANLIK - IIIS                      
TAEKWONDO - UZMANLIK - IVS                      
TENİSS                      
TENİS - UZMANLIK - IS                      
TENİS - UZMANLIK - IIS                      
TENİS - UZMANLIK - IIIS                      
TENİS - UZMANLIK - IVS                      
TRİATLONS                      
TRİATLON - UZMANLIK - IS                      
TRİATLON - UZMANLIK - IIS                      
TRİATLON - UZMANLIK - IIIS                      
TRİATLON - UZMANLIK - IVS                      
VOLEYBOLS                      
VOLEYBOL - UZMANLIK - IS                      
VOLEYBOL - UZMANLIK - IIS                      
VOLEYBOL - UZMANLIK - IIIS                      
VOLEYBOL - UZMANLIK - IVS                      
YELKEN - UZMANLIK - IS                      
YELKEN - UZMANLIK - IIS                      
YELKEN - UZMANLIK - IIIS                      
YELKEN - UZMANLIK - IVS                      
YÜZME - UZMANLIK - IS                      
YÜZME - UZMANLIK - IIS                      
YÜZME - UZMANLIK - IIIS                      
YÜZME - UZMANLIK - IVS                      
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2021 PAU