281 FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON

GENEL BİLGİLER
Yüksekokul Adı: Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Program: Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Öğretim Dili: Türkçe Öğretim Süresi: 4 yıl Bölümümüz 1995 yılında eğitime başlamış ve ilk mezunlarını 1999 yılında vermiştir.

Amaçlar
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programı'nın amacı lisans düzeyinde fizyoterapist yetiştirmektir. Ülkemizin fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetini karşılamak üzere nitelikli ve kaliteli fizyoterapist yetiştirmek, fizyoterapi mesleğinin devamlılığını koruyarak, gelişimini sağlayarak ve yaygınlaştırarak toplum sağlığına en iyi fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetini verebilmektir. Ülkemizde fizyoterapi ve rehabilitasyon bilim dalı içerisinde eğitim veren kurumların standartlarını belirleyebilen lider konumunda olmak, güçlü bir akademik kadroya sahip olmak, alanında ulusal ve uluslar arası projelerde yer almak ve en iyi ve en çok tercih edilen program olmaktır.


Kabul Koşulları
Lise Mezunu olmak ve Öğrenci Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından organize edilen giriş sınavını kazanmak.

Mezuniyet Koşulları
Öğrencilerin müfredatta bulunan zorunlu uygulamaları da içeren, zorunlu ve seçmeli dersleri başarmak ve Pamukkale Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği belirlenen minimum 240 AKTS 'nin tamamlaması gerekmektedir.

İstihdam Olanakları
Devlet ve özel hastanelerde, üniversite hastanelerinde, Kaplıca merkezleri, huzurevleri, özel eğitim merkezleri, spor klüpleri, rehabilitasyon merkezlerinde fizyoterapist olarak çalışabilirler. Ayrıca Üniversitelerde yüksek lisans ve doktora programlarına katılabilirler.

Kazanılan Derece
Programın tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında Lisans Diploması derecesi alırlar.

Derecenin Seviyesi
LİSANS

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından Pamukkale Üniversitesi'ne yatay geçiş yapmak isteyen öğrencileri için “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır. Ortak zorunlu yabancı dil dersleri muafiyet sınavı, güz yarıyılı başında akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavına, hazırlık programı bulunmayan fakülte/meslek yüksekokulu/yüksekokul öğrencileri girer. Muafiyet sınavına girecek öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ilgili birime başvurur. Ayrıca; Yabancı dil hazırlık programı bulunan bölümlere ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, akademik yıl başlamadan önce düzey belirleme ve yeterlik sınavına girerler. Öğrenciler bu sınavda aldıkları puana göre başlangıç, orta-alt düzey veya orta düzey gruplarından birine yerleştirilir veya yeterlik puanına sahip olanlar hazırlık eğitiminden muaf tutulur. Bu grupların puan aralıkları Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenir. Sınav sonuçları ilgili yerlerde ve Yabancı Diller Yüksekokulunun internet sitesinde duyurulur. Zorunlu hazırlık eğitimine kabul edilen bölüm/programlara kayıt yaptıran öğrencilerden düzey belirleme ve yeterlik sınavına girmeyenler eğitim-öğretime başlangıç düzeyinden başlar.

Dereceye Yönelik Kurallar
Öğrencilerin müfredatta bulunan zorunlu uygulamaları da içeren, zorunlu ve seçmeli dersleri başarmak ve Pamukkale Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği belirlenen minimum 240 AKTS 'nin tamamlaması gerekmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'ndan (ALES) geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
İletişim bilgisi bulunamadı.


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Rehabilitasyon ekibinde aktif ve etkin rol alır.
2Rehabilitasyon biliminin gelişimine katkıda bulunur.
3Mesleki etik ilkeleri ve hasta haklarını benimser.
4Hastaları fizyoterapi ve rehabilitasyon açısından değerlendirerek uygun tedavi programını planlar ve uygular.
5Özürlüleri fizyoterapi ve mesleki rehabilitasyon açısından değerlendirir ve uygun tedavi programını planlar ve uygular.
6Koruyucu rehabilitasyon hizmetleri kapsamında görev alır, sağlıklı bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik uygulamalar yapar.
7Fizyoterapi ve rehabilitasyon birimlerinde liderlik ve yöneticilik yapar.
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Örnek Olay Örnek olay incelemesi, öğrencilerin gerçek ve sorunlu bir olaya aktif olarak katılarak çözümlemeci bir bakış açısını kullanmalarını gerektiren bir yöntemdir. Sorunlu olay gerçek ya da gerçeğe çok yakın olabilir. Olayı anlatan ve gerekli verileri kapsayan bir doküman üzerinde çalışan öğrenci(ler), olayı öğrenir, verileri çözümler, sorunu değerlendirirler. Birlikte tartışarak olayın nedenine ya da çözümüne ilişkin öneriler geliştirirler. Özellikle sosyal bilimlerde pek çok konuyu, örnek olay biçiminde sınıfa getirmek olanaklıdır. Öğrenciler süreç içinde aktif konumda kalırlar ve üst düzey kazanımlar elde ederler.
Sorun (Problem) ÇözmeBir şüphe veya belirsizlikten doğan herhangi bir duruma sorun adı verilmektedir. Genellikle insan hayatında engelleyici veya rahatsızlık verici bir rolü olan sorunlar bilimsel yöntemin aşamalarıyla ele alınarak çözülürler. (a) Sorun belirlenir. (b) Sorun tanımlanır. (c) Olası çözüm yolları aranır ve hipotez geliştirilir. (d) Çözüm yolu sınanır. (e) Sınama doğru çözüme götürürse hipotez doğrulandığı için genellemeye gidilir. (f) Sınama doğru çözüme götürmezse, geriye dönülerek sınama etkinlikleri gözden geçirilir, seçilen diğer bir hipotez tekrar sınanır.  Bu yöntem kişinin problem çözme, bağımsız çalışma, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi yeteneklerini geliştirilir.
İşbirlikli Öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
Gösteri Bu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yapar, öğrenciler bakarak ve izleyerek öğrenmeye çalışır. Bu yöntem genellikle olanakların kısıtlı olması halinde ve tehlikeli deney ve durumların ele alınmasında uygulanır.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.
Kavram HaritalarıKavramların ilişkileri, kapsamları ve temel özelliklerinin şekil, grafik ve sözcüklerle, önerme ve ilkelere dayalı olarak ifade edildiği bir ilişki ağını ifade eder. Görsel yolla öğrenmeye olanak sağlar. Şu aşamalar izlenir: (1) Öğretilecek konuyla ilgili kavramlar listelenir. (2) Öğretilecek konunun adı en başa yazılır. (3) Kavramlar arasındaki ilişkiler ve genellemeler maddeler halinde yazılır. (4) Kavramlar kutucuk içine alınır. (5) Kavramlar en genel kavramdan özel kavramlara doğru veya kapsam, özellik ve ilişkilerine göre derecelenir. Derecelendikten sonra kutucuklar içine alınır. (6) İlişkiler, oklar ve ifadelerle yönlendirilir.
Öğrenme İstasyonlarıİstasyonlarda öğrenme, bütün sınıfın her aşamaya (her istasyona) katkı sağlaması yoluyla bir önceki grubun yaptıklarını ileri götürmeyi öğreten öğrenci merkezli bir yöntemdir. İstasyon yöntemi ile dersin işlendiği sınıflarda 3-5 kişilik gruplar oluşturulur. Her gruba bir istasyon şefi ya da gözlemci atanır. Oluşturulan gruplar istasyonlara dağılarak her gittikleri istasyonlarda belli bir süre kalarak görevlerini icra ederler. Bütün grupların, bütün istasyonlarda çalışmaları gerekmektedir. Bütün öğrencilerin görev almaları esastır. İstasyonlarda neden sonuç değişkenlerini yazma, slogan yazma, şiir yazma, hikâye yazma, afiş hazırlama gibi etkinlikler yapılabilir. Çalışmalar sonunda ürünler sergilenir. İstasyon yönteminde öğrencilerin grupla çalışmaları, onların sosyalleşmesine katkıda bulunmaktadır.
Kavram KarikatürleriKavramlara ilişkin bilgilerin düşündürücü ve tartışmaya yol açacak şekilde karikatürize edilmesiyle, tartışma ve öğrenme fırsatı yaratmayı ifade eder. Genellikle kavram karikatürlerinde bilgilerin örtük verilmesi ve çelişkilerin sunulması, dikkat çeker ve düşünme fırsatı yaratır.
İşbirlikli öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
Mikro ÖğretimBu yöntem öğretmen adaylarının sınıf içindeki üstleneceği rollerini ve sınıfta uygulayacağı davranışlarını tam olarak benimseyip bunları kazanmalarını sağlamayı amaçlasa da, farklı alanlarda yöntemin uygulanması olanaklıdır. Belli başlı becerilerin öğretiminde video ve ses kayıt cihazlarının sunduğu olanakları öğrenme ortamlarına taşımaya olanak sağlar. Öğrenci performansının kaydedilmesi ve elde edilen kaydın çözümlenerek hataların giderilmesi esasına dayanır.
GeziÖğrenmeyi sınıf dışına taşıyan bir yöntemdir. Öğrencileri fabrika, müze, kütüphane, çeşitli devlet kurumları, dağ, orman, göl, park, bahçe gibi yerlere götürerek oralarda doğrudan gözlem yaptırılarak bilgi edinmeyi sağlayan bir yöntemdir.

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TEMEL ALAN İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BİLGİKuramsal Olgusal 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 06
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 07
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 08
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 06
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 07
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 08
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 09
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 05
    

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TEMEL ALAN İlişkisi (Mesleki)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 06
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 07
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 08
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 09
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 10
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 06
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 07
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TKD 101 TÜRK DİLİ - I 2+0 2 Zorunlu
ATI 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I 2+0 2 Zorunlu
TIP 131 ANATOMİ - I 4+3 7 Zorunlu
TIP 133 FİZYOLOJİ - I 3+2 6 Zorunlu
FTR 137 REHABİLİTASYON VE ETİK PRENSİPLER 2+0 2 Zorunlu
- Bölüm Dışı Seçmeli-I 2+0 2 Seçmeli
- Bölüm Dışı Seçmeli-I 2+0 2 Seçmeli
- Bölüm Dışı Seçmeli-I 2+0 2 Seçmeli
- Fizyoterapi Seçmeli-I 2+0 2 Seçmeli
- Bölüm Dışı Seçmeli-II 1+0 1 Seçmeli
- Yabancı Dil-I 2+0 2 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Seçmeli-I 2+0 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli-I
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli-II
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Fizyoterapi Seçmeli-I
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil-I
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Seçmeli-I

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TKD 102 TÜRK DİLİ - II 2+0 2 Zorunlu
ATI 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II 2+0 2 Zorunlu
TIP 132 ANATOMİ - II 4+3 7 Zorunlu
TIP 134 FİZYOLOJİ - II 3+2 6 Zorunlu
FTR 108 PSİKO-SOSYAL REHABİLİTASYON 1+0 1 Zorunlu
FTR 136 BİYOFİZİK 2+0 2 Zorunlu
- Bölüm Dışı Seçmeli-III 2+0 3 Seçmeli
- Bölüm Dışı Seçmeli-III 2+0 3 Seçmeli
- Fizyoterapi Seçmeli-II 2+0 2 Seçmeli
- Yabancı Dil-II 2+0 2 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Seçmeli-II 2+0 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli-III
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Fizyoterapi Seçmeli-II
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil-II
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Seçmeli-II

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TIP 221 NÖROANATOMİ 2+0 2 Zorunlu
TIP 223 NÖROFİZYOLOJİ 2+0 2 Zorunlu
TIP 225 PATOLOJİ 2+0 2 Zorunlu
SOS 259 İLETİŞİM TEKNİKLERİ 1+0 1 Zorunlu
FTR 130 ISI - IŞIK 2+0 2 Zorunlu
FTR 241 ELEKTRO FİZİKSEL AJANLAR - I 3+2 5 Zorunlu
FTR 277 FİZYOTERAPİ´ DE DEĞERLENDİRME VE ANALİZ 3+2 5 Zorunlu
FTR 299 MANİPULATİF TEDAVİ TEKNİKLERİ - I 3+2 4 Zorunlu
TIP 236 DAHİLİ BİLİMLER 2+0 2 Zorunlu
- Bölüm Dışı Seçmeli-IV 1+0 1 Seçmeli
- Fizyoterapi Seçmeli-III 1+0 1 Seçmeli
- Fizyoterapi Seçmeli-III 1+0 1 Seçmeli
- Fizyoterapi Seçmeli-IV 1+1 2 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Formasyon - I 3+0 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Formasyon - I 3+0 Seçmeli
  Toplam 30  
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli-IV
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Fizyoterapi Seçmeli-III
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Fizyoterapi Seçmeli-IV
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Formasyon - I

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TIP 230 KLİNİK NÖROLOJİ 2+0 2 Zorunlu
FTR 382 CERRAHİ BİLİMLER 2+0 2 Zorunlu
FTR 298 TEDAVİ HAREKETLERİ PRENSİPLERİ 3+2 4 Zorunlu
FTR 270 ELEKTRO FİZİKSEL AJANLAR - II 3+2 4 Zorunlu
FTR 286 EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ 2+0 2 Zorunlu
FTR 210 BİYOMEKANİ VE KİNEZYOLOJİ - I 2+0 2 Zorunlu
FTR 200 FİZYOTERAPİDE METODOLOJİ 1+0 1 Zorunlu
FTR 388 KLİNİK YAZ UYGULAMASI-I 0+30 5 Zorunlu
FTR 204 KLİNİK ORTOPEDİ 2+0 2 Zorunlu
TIP 227 PEDİATRİ 2+0 2 Zorunlu
- Fizyoterapi Seçmeli-V 1+0 2 Seçmeli
- Fizyoterapi Seçmeli-VI 1+1 2 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Formasyon - II 2+0 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Formasyon - II 2+0 Seçmeli
  Toplam 30  
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Fizyoterapi Seçmeli-V
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Fizyoterapi Seçmeli-VI
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Formasyon - II

5. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TIP 323 KLİNİK BİLİMLERİ - I 2+0 2 Zorunlu
FTR 377 PEDİATRİK REHABİLİTASYON 3+2 4 Zorunlu
FTR 345 MANİPULATİF TEDAVİ TEKNİKLERİ II 3+2 4 Zorunlu
FTR 317 NÖROFİZYOLOJİK YAKLAŞIMLAR-I 2+2 3 Zorunlu
FTR 359 ORTOPEDİK REHABİLİTASYON 3+2 4 Zorunlu
FTR 361 PULMONER REHABİLİTASYON 2+2 3 Zorunlu
FTR 363 BİYOMEKANİ VE KİNEZYOLOJİ-II 2+0 2 Zorunlu
FTR 391 SPORDA FİZYOTERAPİ 1+1 2 Zorunlu
- Fizyoterapi Seçmeli-VII 1+1 2 Seçmeli
- Fizyoterapi Seçmeli-VII 1+1 2 Seçmeli
- Fizyoterapi Seçmeli-VII 1+1 2 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Formasyon - III 3+0 Seçmeli
  Toplam 30  
5. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Fizyoterapi Seçmeli-VII
5. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Formasyon - III

6. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TIP 326 KLİNİK BİLİMLERİ - 2 2+0 2 Zorunlu
FTR 387 NÖROFİZYOLOJİK YAKLAŞIMLAR II 2+2 3 Zorunlu
FTR 380 NÖROLOJİK REHABİLİTASYON 3+2 4 Zorunlu
FTR 300 KARDİYAK REHABİLİTASYON 2+1 2 Zorunlu
FTR 316 ROMATİZMAL HASTALIKLARDA FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON 1+1 2 Zorunlu
FTR 393 ORTEZ VE REHABİLİTASYON 1+1 2 Zorunlu
FTR 390 KLİNİK YAZ UYGULAMASI-II 0+30 5 Zorunlu
- Bölüm Dışı Seçmeli-V 1+0 1 Seçmeli
- Bölüm Dışı Seçmeli-V 1+0 1 Seçmeli
- Fizyoterapi Seçmeli-VIII 1+1 2 Seçmeli
- Fizyoterapi Seçmeli-IX 2+0 2 Seçmeli
- Fizyoterapi Seçmeli-IX 2+0 2 Seçmeli
- Fizyoterapi Seçmeli-X 1+1 2 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Formasyon - IV 2+0 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Formasyon - IV 2+0 Seçmeli
  Toplam 30  
6. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli-V
6. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Fizyoterapi Seçmeli-IX
6. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Fizyoterapi Seçmeli-VIII
6. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Fizyoterapi Seçmeli-X
6. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Formasyon - IV

7. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FTR 401 FİZYOTERAPİ` DE ARAŞTIRMA YÖNT.- I 2+0 3 Zorunlu
FTR 419 REHABİLİTASYON SEMİNERİ 2+0 3 Zorunlu
FTR 423 HALK SAĞLIĞI VE TOPLUM TEMELLİ REHABİLİTASYON 2+0 3 Zorunlu
FTR 425 KLİNİK UYGULAMA - I 6+14 15 Zorunlu
- Bölüm Dışı Seçmeli-VI 2+0 2 Seçmeli
- Bölüm Dışı Seçmeli-VI 2+0 2 Seçmeli
- Bölüm Dışı Seçmeli-VI 2+0 2 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Formasyon - V 3+0 Seçmeli
  Toplam 30  
7. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli-VI
7. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Formasyon - V

8. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FTR 402 FİZYOTERAPİ` DE ARAŞTIRMA YÖNT.- II 2+0 5 Zorunlu
FTR 420 KLİNİK KARAR VERME 2+0 2 Zorunlu
FTR 428 MESLEKİ REHABİLİTASYON 1+0 2 Zorunlu
FTR 400 KLİNİK UYGULAMA - II 6+14 15 Zorunlu
- Bölüm Dışı Seçmeli-VII 1+0 2 Seçmeli
- Fizyoterapi Seçmeli-XI 1+0 2 Seçmeli
- Fizyoterapi Seçmeli-XI 1+0 2 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Formasyon - VI 1+8 Seçmeli
  Toplam 30  
8. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli-VII
8. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Fizyoterapi Seçmeli-XI
8. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Formasyon - VI


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :