161 BİYOLOJİ

GENEL BİLGİLER
Biyoloji bölümü, Fen-Edebiyat Fakültesi içinde 1994 yılında kurulmuş ve 2002-2003 Eğitim-Öğretim yılından itibaren öğrenci kabulüne başlamıştır. Birimimiz Fen Edebiyat Fakültesi A, C ve D Blok’ta yeterli sayıda sınıf, öğretim üyesi odası, öğrenci ve araştırma laboratuarında hizmet vermektedir. Mevcut durumda 6 Profesör, 9 Doçent, 3 Yardımcı Doçent, 2 Uzman, 4 Araştırma Görevlisi ve 1 teknisyen ile hizmet vermektedir.

Amaçlar
Bölümün amacı, 21. yüzyılın bilimi olarak görülen Biyoloji biliminin ortaya çıkan önemli alanlarında öğrencilerine eğitim fırsatı sunmak ve umut verici bir gelecek için hazırlamaktır. Ülkemizde ve Avrupa’da Biyoloji eğitimi veren bölümler arasında iyi bölümler arasına girmek ve ulusal sanayi ve endüstrinin ihtiyaç duyduğu alanlarda araştırma projelerinin hayata geçirilebilmesidir.


Kabul Koşulları
ÖSYM tarafından yapılan Lisans Yerleştirme sınavlarından (LYS) gerekli puan (Matematik-Fen: MF) türünü almış olmak; ÖSYM tarafından yapılan Dikey geçiş sınavlarında (DGS) gerekli puanı almış olmak; Yatay geçişlerde belirlenen şartları sağlamış olmak.

Mezuniyet Koşulları
Öğrencilerimizin programı başarı ile tamamlayabilmesi için Ortak Zorunlu Dersler (OZD) dahil 142 (% 30 ağırlıklı İngilizce program için) veya 144 (Türkçe program için) krediyi tamamlaması ve 30 iş günü staj yapması gereklidir.

İstihdam Olanakları
Kamu ya da özel sektöre ait hastanelerde biyolog; Kamu ya da özel eğitim kurumlarında fen bilgisi veya biyoloji öğretmeni; Kamu ya da özel araştırma laboratuvarlarında (hastanelerin veya adli tıp birimlerinin moleküler biyoloji, mikrobiyoloji, biyokimya, tahlil, embriyoloji, parazitoloji vb. laboratuvarlarında) biyolog, uzman veya araştırmacı; İlaç, medikal veya laboratuvar cihazı ve aletleri satan firmaların satış ve pazarlama birimlerinde temsilci veya pazarlamacı; Kamu ya da özel sektörlerdeki üniversite, araştırma enstitüsü veya merkezlerinde araştırmacı, eğitmen, uzman veya akademisyen; Belediye gibi yerel yönetimlerin şehir planlamacılığı, çevre denetimi ve düzenlenmesi, gıda denetimi gibi birimlerinde biyolog; Çevre ve Orman Bakanlığında ya da bağlı olduğu Özel Çevre Koruma Başkanlıklarında yönetici, danışman veya biyolog; Özel ÇED firmalarında biyolog, yetkili veya bilir kişi olarak olarak görev yapabilirler.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Biyoloji alaninda Lisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
LİSANS

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından Pamukkale Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrencileri için “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır. Ortak zorunlu yabancı dil dersleri muafiyet sınavı, güz yarıyılı başında akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavına, hazırlık programı bulunmayan fakülte/meslek yüksekokulu/yüksekokul öğrencileri girer. Muafiyet sınavına girecek öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ilgili birime başvurur. Ayrıca; Yabancı dil hazırlık programı bulunan bölümlere ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, akademik yıl başlamadan önce düzey belirleme ve yeterlik sınavına girerler. Öğrenciler bu sınavda aldıkları puana göre başlangıç, orta-alt düzey veya orta düzey gruplarından birine yerleştirilir veya yeterlik puanına sahip olanlar hazırlık eğitiminden muaf tutulur. Bu grupların puan aralıkları Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenir. Sınav sonuçları ilgili yerlerde ve Yabancı Diller Yüksekokulunun internet sitesinde duyurulur. Zorunlu hazırlık eğitimine kabul edilen bölüm/programlara kayıt yaptıran öğrencilerden düzey belirleme ve yeterlik sınavına girmeyenler eğitim-öğretime başlangıç düzeyinden başlar.

Dereceye Yönelik Kurallar
Öğrencilerimizin programı başarı ile tamamlayabilmesi için Ortak Zorunlu Dersler (OZD) dahil 142 (% 30 ağırlıklı İngilizce program için) veya 144 (Türkçe program için) krediyi tamamlaması ve 30 iş günü staj yapması gereklidir.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
BÖLÜM BAŞKANIProf. Dr. NAZİME MERCAN DOĞAN+90 258 296 3672 nmercan@pau.edu.tr
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISIProf. Dr. ŞEVKİ ARSLAN+90 258 296 3882 sevkia@pau.edu.tr
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISIProf. Dr. GÜRKAN SEMİZ+90 258 296 3582 gsemiz@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Biyoloji alanındaki temel bilgileri, kavramları ve ilkeleri tanımlar.
2Biyoloji alanındaki güncel bilgileri, uygulama araç-gereçlerini ve diğer bilimsel kaynakları kullanarak biyolojinin ileri düzeydeki bilgilerine ulaşır.
3Biyolojik kaynaklara dayalı verileri kazandığı bilgi ve becerisi ile yorumlar.
4Biyolojinin tek başına çözemediği konularda, diğer bilim dalları ile disiplinler arası çalışmalar organize eder.
5Biyoloji alanında kazandığı bilgi ve becerilerini, bilim ve teknoloji alanındaki yeniliklere paralel olarak geliştirir.
6Biyolojiye ihtiyaç duyulan sektörlerde sorumlu olduğu kişilere mesleki bilgileri vererek, yapılacak etkinlikleri planlayıp yönetir.
7Biyolojik verilerin sonuçlarını ve karmaşık problemlerin çözümlerini ilgili kurumlara rapor eder.
8Biyoloji biliminde öne çıkan popüler bilgileri toplumun değişik tabakalarının anlayabileceği şekilde ifade eder.
9Sürdürülebilir kalkınma, doğal kaynakların zenginleştirilmesi, verimliliğin artırılması ve çevrenin korunması konularında bilimsel fikirler ve öneriler geliştirir.
10Mesleki yabancı dil bilgisi ile biyoloji alanındaki gelişmeleri yakından izleyerek, çeşitli konularda yabancı meslektaşları ile işbirliği yapar.
11Biyolojik çalışmalarda bilgisayar yazılımlarını ve bilişim teknolojilerini yeterli düzeyde kullanır.
12Biyoloji alanı ile ilgili çalışmaların tüm aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere göre hareket eder.
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Gösterip YaptırmaBu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yaparak gösterir ve sonrasında öğrencilerin yapmalarını sağlar. Öğrenciler sadece bakarak ve izleyerek değil, aynı zamanda yaparak ve deneyerek öğrenmeye çalışırlar. Bu yöntem genellikle beceri öğretiminde uygulanır. Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur.
Örnek Olay Örnek olay incelemesi, öğrencilerin gerçek ve sorunlu bir olaya aktif olarak katılarak çözümlemeci bir bakış açısını kullanmalarını gerektiren bir yöntemdir. Sorunlu olay gerçek ya da gerçeğe çok yakın olabilir. Olayı anlatan ve gerekli verileri kapsayan bir doküman üzerinde çalışan öğrenci(ler), olayı öğrenir, verileri çözümler, sorunu değerlendirirler. Birlikte tartışarak olayın nedenine ya da çözümüne ilişkin öneriler geliştirirler. Özellikle sosyal bilimlerde pek çok konuyu, örnek olay biçiminde sınıfa getirmek olanaklıdır. Öğrenciler süreç içinde aktif konumda kalırlar ve üst düzey kazanımlar elde ederler.
Gösteri Bu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yapar, öğrenciler bakarak ve izleyerek öğrenmeye çalışır. Bu yöntem genellikle olanakların kısıtlı olması halinde ve tehlikeli deney ve durumların ele alınmasında uygulanır.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.
Kavram HaritalarıKavramların ilişkileri, kapsamları ve temel özelliklerinin şekil, grafik ve sözcüklerle, önerme ve ilkelere dayalı olarak ifade edildiği bir ilişki ağını ifade eder. Görsel yolla öğrenmeye olanak sağlar. Şu aşamalar izlenir: (1) Öğretilecek konuyla ilgili kavramlar listelenir. (2) Öğretilecek konunun adı en başa yazılır. (3) Kavramlar arasındaki ilişkiler ve genellemeler maddeler halinde yazılır. (4) Kavramlar kutucuk içine alınır. (5) Kavramlar en genel kavramdan özel kavramlara doğru veya kapsam, özellik ve ilişkilerine göre derecelenir. Derecelendikten sonra kutucuklar içine alınır. (6) İlişkiler, oklar ve ifadelerle yönlendirilir.
Benzetişim (Simülasyon)Gerçekte tehlikeli, erişilmesi zor ve pahalı olan durumları, gerçeğine çok benzeyen modeli üzerinde çalışarak öğrenmeyi ifade eder. Örneğin uçak pilotları ve astronotlar uçaklara ve uzay araçlarına binmeden önce, gerçeğine çok benzeyen sanal ortamlarda uygulama yaparlar. Piyasada kimya deneylerini içeren ve gerçeğine çok benzeyen Kimya Laboratuarı yazılımları mevcuttur. Diğer alanlarda da uygulanması olanaklıdır.
GeziÖğrenmeyi sınıf dışına taşıyan bir yöntemdir. Öğrencileri fabrika, müze, kütüphane, çeşitli devlet kurumları, dağ, orman, göl, park, bahçe gibi yerlere götürerek oralarda doğrudan gözlem yaptırılarak bilgi edinmeyi sağlayan bir yöntemdir.
GözlemGenellikle doğaya ilişkin bilgilerimizi gözlemlerimiz yoluyla edinsek de, gözlem yöntemi başka olgu ve durumlar için de kullanılır. Gözlem sonucu elde ettiğimiz bulguları zihnimizde işleyerek belli başlı genellemelere ulaşmaya çalışırız. Eğer belli hatalardan dolayı yanlış genellemelere ulaşmışsak, aynı olgu ve varlıklar üzerinde tekrar gözlem yapmak gerekir.  
DeneyDoğal olayları yapay ortamlarda taklit etmek, belirli amaçlara ulaşmak için, belli bir konuyu kavratmak için kurulan belirli düzeneklerle çeşitli bilgiler edinerek, uygulayarak neticelere ulaşmayı ifade eder. Doğa araştırmacıları, bilim insanları, eğitimciler doğayla ilgili bilgileri ve kuramları doğru biçimde kurmak için deney ve gözlem gibi yollara başvururlar. Bu amaçla doğaya ilişkin bilgileri öğrencilere kazandırmak için var olan bilgi, model, materyal ve araçları okullara taşıyarak öğrencilere gözlem ve uygulama olanağı vermeye çalışırlar. Laboratuardaki deneysel çalışmalar “deneyelim ve görelim” düşüncesine dayalıdır.
MünazaraMünazara, bir konu üzerinde, belli kural ve yöntemlere uyularak yapılan tartışma türüdür. Münazara, ikişerli veya üçerli iki grup öğrencinin bir fikrin, eylemin veya önerinin taraf ve karşı noktalarını ortaya koymasıdır. Amaç bir konudaki birbirine zıt fikirleri tartışmaktır. Gruplardan birisi işlenecek konuya olumlu, diğeri ise olumsuz yönden savunmalıdır. Münazarada etkili savunmanın önemli olması gibi, belli zaman içinde konuşmak da önemlidir. Bu nedenle konuşmacılara eşit zaman dilimleri verilmelidir. Bu zaman, genellikle 5-15 dakikadır. Öğretmen münazarayı değerlendirmek için sınıfa rehberlik eder.

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 05
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 06
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 04
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 05
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 06
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 04
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
MAT 135 GENEL MATEMATİK 3+0 4 Zorunlu
KIM 115 GENEL KİMYA 3+0 4 Zorunlu
TKD 101 TÜRK DİLİ - I 2+0 1,5 Zorunlu
ATI 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I 2+0 2 Zorunlu
BIY 101 GENEL BİYOLOJİ - I 4+0 6 Zorunlu
BIY 103 GENEL BİYOLOJİ LABORATUVARI - I 0+3 3 Zorunlu
BIY 105 BİYOFİZİK 3+0 4,5 Zorunlu
BIY 107 SİSTEMATİĞİN ESASLARI 2+0 2,5 Zorunlu
- Yabancı Dil-I 4+0 2,5 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil-I
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ALM 101 ALMANCA - I 4+02,5Seçmeli
FRA 101 FRANSIZCA - I 4+02,5Seçmeli
ING 101 İNGİLİZCE - I 4+02,5Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
KIM 122 ORGANİK KİMYA 3+0 4 Zorunlu
TKD 102 TÜRK DİLİ - II 2+0 1,5 Zorunlu
ATI 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II 2+0 2 Zorunlu
BIY 102 GENEL BİYOLOJİ - II 4+0 6 Zorunlu
BIY 104 GENEL BİYOLOJİ LABORATUVARI - II 0+3 3 Zorunlu
BIY 106 EKOLOJİ 3+0 4 Zorunlu
BIY 108 BİYOİSTATİSTİK 3+0 4 Zorunlu
BIY 110 MESLEK BİLGİSİ VE LABORATUAR GÜVENLİĞİ 2+0 3 Zorunlu
- Yabancı Dil-II 4+0 2,5 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil-II
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ALM 102 ALMANCA - II 4+02,5Seçmeli
FRA 102 FRANSIZCA - II 4+02,5Seçmeli
ING 102 İNGİLİZCE - II 4+02,5Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BIY 201 HÜCRE BİYOLOJİSİ 2+2 5,5 Zorunlu
BIY 203 MİKROBİYOLOJİ 3+2 7 Zorunlu
BIY 205 OMURGASIZLAR 2+2 5,5 Zorunlu
BIY 207 TOHUMSUZ BİTKİLER 2+2 5,5 Zorunlu
- Bölüm Dışı Seçmeli FEF - 1 2+0 3 Seçmeli
- Zorunlu Teknik Ders 1 2+0 3,5 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Seçmeli FEF-1 2+0 Seçmeli
  Toplam 30  
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli FEF - 1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
COG 275 POPÜLER COĞRAFYA 2+03Seçmeli
CTL 275 TARİHTEN BUGÜNE TÜRK DİLİNİN YURTLARI 2+03Seçmeli
FDE 275 FRANSIZ EDEBİYATINA GİRİŞ 2+03Seçmeli
FEL 275 GENEL FELSEFE 2+03Seçmeli
FIZ 275 IŞIĞIN DOĞASI 2+03Seçmeli
KIM 275 BOYA VE BOYAR MADDELER 2+03Seçmeli
MAT 275 GEOMETRİ 2+03Seçmeli
PSI 275 PSİKOLOJİYE GİRİŞ I 2+03Seçmeli
SOS 275 TOPLUM VE BİLİM 2+03Seçmeli
STA 275 İSLAM SANATINDA RESİM 2+03Seçmeli
TAR 275 OSMANLILAR VE AVRUPA 2+03Seçmeli
TDE 275 TÜRK DİL VE KÜLTÜRÜNÜN KAYNAKLARI 2+03Seçmeli
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Zorunlu Teknik Ders 1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BIY 209 MESLEKİ İNGİLİZCE - I 2+03,5Seçmeli
BIY 211 YABANCI DİLDE OKUMA KONUŞMA 2+03,5Seçmeli
BIY 213 DOĞAL KORUMA ALANLARI 2+03,5Seçmeli
BIY 215 İLK YARDIMIN TEMEL İLKELERİ 2+03,5Seçmeli
BIY 217 TÜP BEBEK YÖNTEMLERİ 2+03,5Seçmeli
BIY 219 BAHARAT BİTKİLERİ 2+03,5Seçmeli
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Seçmeli FEF-1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TDE 135 AKADEMİK TÜRKÇE - I 2+02Seçmeli

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BIY 202 BİYOTEKNOLOJİ 2+0 5,5 Zorunlu
BIY 206 OMURGALILAR 2+2 6 Zorunlu
BIY 208 TOHUMLU BİTKİLER 2+2 6 Zorunlu
BIY 214 LABORATUVAR TEKNİK VE ANALİZLERİ 2+2 6,5 Zorunlu
- Bölüm Dışı Seçmeli FEF - 2 2+0 3 Seçmeli
- Zorunlu Teknik Ders 2 2+0 3 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Seçmeli FEF-2 2+0 Seçmeli
  Toplam 30  
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli FEF - 2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
COG 276 HARİTA OKUR YAZARLIĞI 2+03Seçmeli
CTL 276 SİBİRYA HALK KÜLTÜRÜ VE ŞAMANİZM 2+03Seçmeli
FEL 276 İLKÇAĞ VE ORTAÇAĞ FELSEFESİ 2+03Seçmeli
FIZ 276 SAĞLIK FİZİĞİ 2+03Seçmeli
IDE 276 İNGİLİZ EDEBİYATINA GİRİŞ 2+03Seçmeli
KIM 276 KİMYASAL ÜRÜNLER VE YAŞAM 2+03Seçmeli
MAT 276 SONLU MATEMATİK 2+03Seçmeli
PSI 276 PSİKOLOJİYE GİRİŞ II 2+03Seçmeli
SOS 276 TOPLUM VE KÜLTÜR 2+03Seçmeli
STA 276 OSMANLI SANATI BATI SANATI İLİŞKİSİ 2+03Seçmeli
TAR 276 DEMOKRATİK GELİŞMELER VE TÜRKİYE 2+03Seçmeli
TDE 276 ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYASI 2+03Seçmeli
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Zorunlu Teknik Ders 2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BIY 210 MESLEKİ İNGİLİZCE - II 2+03Seçmeli
BIY 212 İŞ HAYATI İÇİN İNGİLİZCE 2+03Seçmeli
BIY 216 PROKARYOTİK ÇEŞİTLİLİK 2+03Seçmeli
BIY 218 TRANSGENİK ORGANİZMALARIN BİYOLOJİK ETKİLERİ 2+03Seçmeli
BIY 220 YABAN HAYATI 2+03Seçmeli
BIY 222 BİTKI-TOPRAK İLİŞKİSİ 2+03Seçmeli
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Seçmeli FEF-2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TDE 136 AKADEMİK TÜRKÇE - II 2+02Seçmeli

5. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BIY 301 BİTKİ ANATOMİSİ 2+0 3,5 Zorunlu
BIY 303 EVRİM 3+0 4,5 Zorunlu
BIY 305 GENETİK 3+0 4 Zorunlu
BIY 307 GENETİK LAB 0+3 4,5 Zorunlu
BIY 309 HAYVAN ANATOMİSİ 2+0 3,5 Zorunlu
- Bölüm Dışı Seçmeli FEF - 3 2+0 3 Seçmeli
- Zorunlu Teknik Ders 3 2+0 3,5 Seçmeli
- Zorunlu Teknik Ders 3 2+0 3,5 Seçmeli
  Toplam 30  
5. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli FEF - 3
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ADE 375 ALMAN KÜLTÜR TARİHİ 2+03Seçmeli
ARK 375 ANADOLU UYGARLIKLARI 2+03Seçmeli
COG 375 AVRASYA COĞRAFYASI 2+03Seçmeli
CTL 375 TÜRK DÜNYASI EDEBİYATINA YÖN VEREN ŞAHSİYETLER 2+03Seçmeli
FDE 375 EDEBİYAT VE MİTOLOJİ 2+03Seçmeli
FEL 375 YENİÇAĞ VE YAKINÇAĞ FELSEFESİ 2+03Seçmeli
FIZ 375 FİZİK VE TEKNOLOJİ 2+03Seçmeli
IDE 375 DÜNYA MİTOLOJİLERİ 2+03Seçmeli
KIM 375 HAYATIMIZDAKİ KİMYA 2+03Seçmeli
MAT 375 TEMEL MATEMATİK 2+03Seçmeli
PSI 375 SOSYAL PSİKOLOJİ 2+03Seçmeli
PSI 377 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ 2+03Seçmeli
SOS 375 GENEL SOSYOLOJİ 2+03Seçmeli
STA 375 ANADOLU TÜRK SANATI 2+03Seçmeli
TAR 375 ESKİÇAĞ AKDENİZ KÜLTÜR TARİHİ 2+03Seçmeli
TDE 375 TÜRKÇENİN GİZEMLİ DÜNYASI 2+03Seçmeli
5. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Zorunlu Teknik Ders 3
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BIY 311 BESİN MİKROBİYOLOJİSİ 2+03,5Seçmeli
BIY 313 BİTKİ MORFOLOJİSİNE GİRİŞ 2+03,5Seçmeli
BIY 315 BİYOKİMYASAL HESAPLAMALAR 2+03,5Seçmeli
BIY 317 BİYOLOJİK MATERYAL TOPLAMA VE SAKLAMA 2+03,5Seçmeli
BIY 319 BOTANİKTE PREPERASYON TEKNİĞİ 2+03,5Seçmeli
BIY 321 DENİZ BİYOLOJİSİ 2+03,5Seçmeli
BIY 323 FİKOLOJİ 2+03,5Seçmeli
BIY 325 İMMÜNOLOJİ 2+03,5Seçmeli
BIY 327 KORUMA BİYOLOJİSİ 2+03,5Seçmeli
BIY 329 LİMNOLOJİ 2+03,5Seçmeli
BIY 331 ÖZEL HİSTOLOJİ 2+03,5Seçmeli
BIY 333 TIBBİ BİTKİLER 2+03,5Seçmeli
BIY 335 PALİNOLOJİ 2+03,5Seçmeli
BIY 337 PARAZİTOLOJİ 2+03,5Seçmeli
BIY 339 POPÜLASYON GENETİĞİ 2+03,5Seçmeli
BIY 341 SOSYAL BÖCEKLER 2+03,5Seçmeli
BIY 351 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI 2+03,5Seçmeli

6. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BIY 302 BİTKİ FİZYOLOJİSİ 1+2 4 Zorunlu
BIY 304 BİYOKİMYA 3+0 4,5 Zorunlu
BIY 306 BİYOKİMYA LAB 0+3 3 Zorunlu
BIY 308 HAYVAN FİZYOLOJİSİ 1+2 4 Zorunlu
BIY 310 MOLEKÜLER GEN BİYOLOJİSİ 3+0 4 Zorunlu
- Bölüm Dışı Seçmeli FEF - 4 2+0 3,5 Seçmeli
- Zorunlu Teknik Ders 4 2+0 3,5 Seçmeli
- Zorunlu Teknik Ders 4 2+0 3,5 Seçmeli
  Toplam 30  
6. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli FEF - 4
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ARK 376 EGE UYGARLIKLARI 2+03,5Seçmeli
COG 376 YERLEŞME KÜLTÜRÜ 2+03,5Seçmeli
CTL 388 TÜRK TOPLULUKLARI VE TÜRK LEHÇELERİNİN GÜNCEL PROBLEMLERİ 2+03,5Seçmeli
FEL 376 ÇAĞDAŞ FELSEFE TARİHİ VE METİNLERİ 2+03,5Seçmeli
FIZ 376 FİZİKTE TEMEL KAVRAMLAR 2+03,5Seçmeli
IDE 376 DÜNYA EDEBİYATINDAN SEÇMELER 2+03,5Seçmeli
KIM 376 KİMYA TARİHİ 2+03,5Seçmeli
MAT 376 MANTIK VE MATEMATİK 2+03,5Seçmeli
PSI 376 ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ 2+03,5Seçmeli
PSI 378 KİŞİLİK PSİKOLOJİSİ 2+03,5Seçmeli
SOS 376 AİLE VE TOPLUM 2+03,5Seçmeli
STA 376 MİMAR SİNAN VE ESERLERİ 2+03,5Seçmeli
TAR 376 OSMANLI KÜLTÜR TARİHİ 2+03,5Seçmeli
TDE 376 KÜRESELLEŞME VE KÜLTÜREL MİRAS 2+03,5Seçmeli
6. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Zorunlu Teknik Ders 4
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BIY 312 ARAZİ UYGULAMALARI 2+03,5Seçmeli
BIY 314 BİTKİ DOKU KÜLTÜRÜ 2+03,5Seçmeli
BIY 316 BİYOENSTRÜMENTAL YÖNTEMLERİ 2+03,5Seçmeli
BIY 318 BİYOLOJİ BİLİMİNİN FELSEFESİ 2+03,5Seçmeli
BIY 320 BİYOLOJİK MÜCADELE 2+03,5Seçmeli
BIY 322 EKOFİZYOLOJİ 2+03,5Seçmeli
BIY 324 HAYVAN TOKSİNLERİ 2+03,5Seçmeli
BIY 326 HERBARYUM TEKNİKLERİ 2+03,5Seçmeli
BIY 328 IHTİYOLOJİ 2+03,5Seçmeli
BIY 330 KANSER BİYOLOJİSİ 2+03,5Seçmeli
BIY 332 KARŞILAŞTIRMALI OMURGALI ANATOMİSİ 2+03,5Seçmeli
BIY 334 MEMBRAN BİYOLOJİSİ 2+03,5Seçmeli
BIY 336 ORNİTOLOJİ 2+03,5Seçmeli
BIY 338 PALEOBOTANİK VE FİLOGENİ 2+03,5Seçmeli
BIY 340 SU KALİTESİ 2+03,5Seçmeli
BIY 342 ÜREME BİYOLOJİSİ 2+03,5Seçmeli
BIY 344 ÜROLOJİ 2+03,5Seçmeli
BIY 346 VEJETASYON BİLİMİ 2+03,5Seçmeli
BIY 348 VİROLOJİ 2+03,5Seçmeli
BIY 350 ZOOLOJİK MÜZE METOTLARI 2+03,5Seçmeli
BIY 352 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ 2+03,5Seçmeli

7. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BIY 451 BİTİRME TEZİ - I 0+2 6 Zorunlu
- Bölüm Dışı Seçmeli FEF - 5 2+0 3 Seçmeli
- Zorunlu Teknik Ders 5 2+0 3,5 Seçmeli
- Zorunlu Teknik Ders 5 2+0 3,5 Seçmeli
- Zorunlu Teknik Ders 5 2+0 3,5 Seçmeli
- Zorunlu Teknik Ders 5 2+0 3,5 Seçmeli
- Zorunlu Teknik Ders 5 2+0 3,5 Seçmeli
- Zorunlu Teknik Ders 5 2+0 3,5 Seçmeli
  Toplam 30  
7. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli FEF - 5
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ADE 475 ALMAN EDEBİYATINDAN SEÇME KISA HİKÂYELER 2+03Seçmeli
ARK 475 ANTİK MİTOLOJİ 2+03Seçmeli
COG 475 TÜRKİYE COĞRAFYASI 2+03Seçmeli
CTL 475 YOK OLMAYA YÜZ TUTMUŞ TÜRK DİLLERİ 2+03Seçmeli
FEL 475 BİLİM VE FELSEFE 2+03Seçmeli
FIZ 475 ENERJİ VE ENERJİ KAYNAKLARI 2+03Seçmeli
IDE 475 İNGİLİZCE YAZIM TEKNİKLERİ 2+03Seçmeli
KIM 475 ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE KİMYA 2+03Seçmeli
MAT 475 LİNEER CEBİRE GİRİŞ 2+03Seçmeli
OTO 115 İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ 2+03Seçmeli
PSI 475 DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI I 2+03Seçmeli
PSI 477 PSİKO. DANIŞMANLIK VE REHBERLİK I 2+03Seçmeli
SOS 475 DEMOKRASİ VE SİYASET 2+03Seçmeli
STA 475 ANADOLU EL SANATLARI 2+03Seçmeli
TAR 475 İNSAN HAKLARI TARİHİ 2+03Seçmeli
TDE 475 20. YÜZYIL TÜRK ŞİİRİ 2+03Seçmeli
7. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Zorunlu Teknik Ders 5
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BIY 403 ANTİBİYOTİKLER 2+03,5Seçmeli
BIY 405 BİTKİ BİYOKİMYASI 2+03,5Seçmeli
BIY 407 BİTKİ YETİŞTİRME TEKNİKLERİ 2+03,5Seçmeli
BIY 409 BİYOLOJİDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI 2+03,5Seçmeli
BIY 411 ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ 2+03,5Seçmeli
BIY 413 DNA ONARIMI 2+03,5Seçmeli
BIY 415 ENDOKRİNOLOJİ 2+03,5Seçmeli
BIY 417 ENDÜSTRİYEL MİKROBİYOLOJİ 2+03,5Seçmeli
BIY 419 ENTOMOLOJİ 2+03,5Seçmeli
BIY 421 ENZİMOLOJİ 2+03,5Seçmeli
BIY 423 GIDA VE BESLENME 2+03,5Seçmeli
BIY 425 HASTALIKLARIN MOLEKÜLER BİYOLOJİSİ 2+03,5Seçmeli
BIY 427 HAYVAN DAVRANIŞLARI 2+03,5Seçmeli
BIY 429 HAYVAN EMBRIYOLOJISI VE MORFOLOJİSİ 2+03,5Seçmeli
BIY 431 HORMONLAR 2+03,5Seçmeli
BIY 433 KARŞILAŞTIRMALI HAYVAN FİZYOLOJİSİ 2+03,5Seçmeli
BIY 435 MOLEKÜLER HÜCRE BİYOLOJİSİ 2+03,5Seçmeli
BIY 437 PROTEİN MÜHENDİSLİĞİ 2+03,5Seçmeli
BIY 439 REKOMBİNANT DNA 2+03,5Seçmeli
BIY 441 SU BİTKİLERİ 2+03,5Seçmeli
BIY 443 TÜRKİYE FLORASI 2+03,5Seçmeli
BIY 445 TÜRKİYE GEOFİTLERİ 2+03,5Seçmeli
BIY 447 ZOOCOĞRAFYA 2+03,5Seçmeli

8. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BIY 452 BİTİRME TEZİ - II 0+2 6 Zorunlu
- Bölüm Dışı Seçmeli FEF - 6 2+0 3 Seçmeli
- Zorunlu Teknik Ders 6 2+0 3,5 Seçmeli
- Zorunlu Teknik Ders 6 2+0 3,5 Seçmeli
- Zorunlu Teknik Ders 6 2+0 3,5 Seçmeli
- Zorunlu Teknik Ders 6 2+0 3,5 Seçmeli
- Zorunlu Teknik Ders 6 2+0 3,5 Seçmeli
- Zorunlu Teknik Ders 6 2+0 3,5 Seçmeli
  Toplam 30  
8. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli FEF - 6
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ARK 476 ARKEOLOJİ DÜNYASI 2+03Seçmeli
COG 476 JEOPOLİTİK 2+03Seçmeli
FDE 476 DİLBİLİM AKIMLARI 2+03Seçmeli
FEL 476 ETİK VE MESLEK ETİKLERİ 2+03Seçmeli
FIZ 476 DOĞA, FİZİK VE GÖKYÜZÜ 2+03Seçmeli
IDE 476 EDEBIYAT VE FILM UYARLAMALARI 2+03Seçmeli
KIM 476 POPÜLER KİMYA 2+03Seçmeli
MAT 476 MATEMATİK VE BİLGİSAYAR 2+03Seçmeli
PSI 476 DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI II 2+03Seçmeli
PSI 478 PSİKO. DANIŞMANLIK VE REHBERLİK II 2+03Seçmeli
SOS 476 GÜNCEL OLAYLAR SOSYOLOJİSİ 2+03Seçmeli
STA 476 ANADOLU'DA BİZANS SANATI 2+03Seçmeli
TAR 476 GÜNDELİK HAYATIN TARİHİ 2+03Seçmeli
TDE 476 KLASİK ŞİİRDEN GÜNCEL HAYATA 2+03Seçmeli
8. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Zorunlu Teknik Ders 6
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BIY 404 AKUAKÜLTÜR 2+03,5Seçmeli
BIY 406 ARTHROPODA 2+03,5Seçmeli
BIY 408 BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN TEKNİKLERİ 2+03,5Seçmeli
BIY 410 BİTKİ COĞRAFYASI 2+03,5Seçmeli
BIY 412 BİTKİ EMBRİYOLOJİSİ VE MORFOLOJİSİ 2+03,5Seçmeli
BIY 414 BİTKİ HORMONLARI VE FİZYOLOJİSİ 2+03,5Seçmeli
BIY 416 BİYOFLAVONOİDLER VE KULLANIMLARI 2+03,5Seçme