335 KİMYA TEKNOLOJİSİ

GENEL BİLGİLER
Kimya Programı 2002 yılında kurulmuştur. Kimya Bölümü Öğretim Programı 2 Yıllık Eğitimi Kapsamaktadır. Ön Lisans öğreniminin sonunda öğrenciler Kimya Teknikeri ünvanı almaktadır.Kimya Teknikeri ünvanı alan mezunlarımız endüstrinin geniş sektörlerinde gereksinim duyulan birçok alanda çalışabilmekte ve genellikle de laboratuvar esaslı işlerde istihdam edilmektedir. Kimya Teknolojisi Programında 2 profesör, 1 doçent görev almaktadır.

Amaçlar
Programın amacı öğrencileri modern dünyadaki teknolojik gelişmelere ayak uydurabilecek temel bilgi ve beceriyle donatmak, deney yapabilen, analiz sonuçlarını yorumlayabilen ve raporlayabilen Kimya Teknikerleri yetiştirmektir. Kimya Teknikeri Kimya Mühendisi ile Kimyager arasında köprü vazifesi görebilen kimya ve kimya ile ilgili alanlarda araştırma ve geliştirme çalışmaları yapabilen bireylerdir. Bu program, modern temel kimya bilgisini öğrenciye kazandırarak sanayinin ihtiyaç ve gereksinimlerini karşılamak için kurulmuştur.


Kabul Koşulları
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi(ÖSYM) tarafından programa yerleştirilmiş olmak veya yatay geçiş ile gelmiş olmak

Mezuniyet Koşulları
Program müfredatında yer alan tüm zorunlu ve seçmeli dersler ile işletmede mesleki eğitimi başarıyla tamamlayan ve Pamukkale Üniversitesi Önlisans Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde belirtilmiş olan mezuniyet koşullarını sağlayan öğrenciler önlisans diploması almaya hak kazanırlar.

İstihdam Olanakları
Kimya Teknolojisi alanından mezun olan öğrenciler, seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterlikler doğrultusunda; 1.Cam fabrikaları, 2. Lastik ve kauçuk fabrikaları, 3. Çimento fabrikaları, 4. Kâğıt fabrikaları, 5. Şeker fabrikaları, 6. Boya fabrikaları, 7. Gıda sektörü, 8. İlaç sektörü, 9. Gübre fabrikaları, 10. Toprak sektörü, 11. Kozmetik ve temizlik sektörü, 12. Enerji sektörü, 13. Petrol sektörü, 14. Otomotiv fabrikaları, 15. Metal sektörü, 16. Deri sektörü, 17. Tersaneler, 18. Tekstil sektörü, 19. Petrokimya , 20. Sağlık sektörü, 21. Maden sektörü, 22. İnşaat sektörü, 23. Ahşap sektörü 24. Su Kimyasalları 25. Yağ fabrikaları Ayrıca, kimyasal üretime yönelik atölye ve fabrika olmak üzere kendi işletmelerini kurmaları da mümkündür. Kimya sektörünün yurt çapındaki yaygınlığı düşünüldüğünde iş bulma olanakları yeterli ve iyi düzeydedir. Kazançları çalışılan kuruluşun türüne, çalışılan pozisyona, firmanın ücret politikasına ve şehre göre değişmektedir.

Kazanılan Derece
Programın tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar Kimya Teknolojisi alanında Önlisans Diploması derecesi alırlar.

Derecenin Seviyesi
ÖNLİSANS

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından Pamukkale Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrencileri için “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır. Ortak zorunlu yabancı dil dersleri muafiyet sınavı, güz yarıyılı başında akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavına, hazırlık programı bulunmayan fakülte/meslek yüksekokulu/yüksekokul öğrencileri girer. Muafiyet sınavına girecek öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ilgili birime başvurur. Ayrıca; Yabancı dil hazırlık programı bulunan bölümlere ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, akademik yıl başlamadan önce düzey belirleme ve yeterlik sınavına girerler. Öğrenciler bu sınavda aldıkları puana göre başlangıç, orta-alt düzey veya orta düzey gruplarından birine yerleştirilir veya yeterlik puanına sahip olanlar hazırlık eğitiminden muaf tutulur. Bu grupların puan aralıkları Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenir. Sınav sonuçları ilgili yerlerde ve Yabancı Diller Yüksekokulunun internet sitesinde duyurulur. Zorunlu hazırlık eğitimine kabul edilen bölüm/programlara kayıt yaptıran öğrencilerden düzey belirleme ve yeterlik sınavına girmeyenler eğitim-öğretime başlangıç düzeyinden başlar.

Dereceye Yönelik Kurallar
Program müfredatında yer alan tüm zorunlu ve seçmeli dersler ile işletmede mesleki eğitimi başarıyla tamamlayan ve Pamukkale Üniversitesi Önlisans Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde belirtilmiş olan mezuniyet koşullarını sağlayan öğrenciler önlisans diploması almaya hak kazanırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Mezunların sınavsız olarak Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi 3.sınıfına geçiş yapma hakları vardır. Ek olarak DGS sınavında başarılı oldukları takdirde de örgün öğretimde ilgili lisans programına devam etme imkanları bulunmaktadır.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
BÖLÜM BAŞKANIDoç. Dr. BURCU UYSAL KARATAŞ  burcuu@pau.edu.tr
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISIDr. Öğr. Üyesi ALİ ZEYTÜNLÜOĞLU  azeytun@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Mesleği ile ilgili temel, güncel ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
2İş sağlığı ve güvenliği, çevre bilinci ve kalite süreçleri hakkında bilgi sahibi olur.
3Mesleği için güncel gelişmeleri ve uygulamaları takip eder, etkin şekilde kullanır.
4Mesleği ile ilgili bilişim teknolojilerini (yazılım, program, animasyon vb.) etkin kullanır.
5Mesleki problemleri ve konuları bağımsız olarak analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme ve çözüm önerisini sunabilme becerisine sahiptir.
6Bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yolu ile etkin biçimde sunabilir, anlaşılır biçimde ifade eder.
7Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
8Kariyer yönetimi ve yaşam boyu öğrenme konularında farkındalığa sahiptir.
9Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahiptir.
10Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri takip eder ve meslektaşları ile iletişim kurar.
11Alanı ile ilgili gerekli laboratuvar araç gereçlerini kullanır.
12Endüstriyel ve kimyasal analiz proseslerini gerçekleştirir ve raporlar.
13Laboratuvar ortamında kalite kontrol prosedürlerini uygular.
14Alanı ile ilgili matematiksel hesaplamaları yapar.
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Gösterip YaptırmaBu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yaparak gösterir ve sonrasında öğrencilerin yapmalarını sağlar. Öğrenciler sadece bakarak ve izleyerek değil, aynı zamanda yaparak ve deneyerek öğrenmeye çalışırlar. Bu yöntem genellikle beceri öğretiminde uygulanır. Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur.
Örnek Olay Örnek olay incelemesi, öğrencilerin gerçek ve sorunlu bir olaya aktif olarak katılarak çözümlemeci bir bakış açısını kullanmalarını gerektiren bir yöntemdir. Sorunlu olay gerçek ya da gerçeğe çok yakın olabilir. Olayı anlatan ve gerekli verileri kapsayan bir doküman üzerinde çalışan öğrenci(ler), olayı öğrenir, verileri çözümler, sorunu değerlendirirler. Birlikte tartışarak olayın nedenine ya da çözümüne ilişkin öneriler geliştirirler. Özellikle sosyal bilimlerde pek çok konuyu, örnek olay biçiminde sınıfa getirmek olanaklıdır. Öğrenciler süreç içinde aktif konumda kalırlar ve üst düzey kazanımlar elde ederler.
Sorun (Problem) ÇözmeBir şüphe veya belirsizlikten doğan herhangi bir duruma sorun adı verilmektedir. Genellikle insan hayatında engelleyici veya rahatsızlık verici bir rolü olan sorunlar bilimsel yöntemin aşamalarıyla ele alınarak çözülürler. (a) Sorun belirlenir. (b) Sorun tanımlanır. (c) Olası çözüm yolları aranır ve hipotez geliştirilir. (d) Çözüm yolu sınanır. (e) Sınama doğru çözüme götürürse hipotez doğrulandığı için genellemeye gidilir. (f) Sınama doğru çözüme götürmezse, geriye dönülerek sınama etkinlikleri gözden geçirilir, seçilen diğer bir hipotez tekrar sınanır.  Bu yöntem kişinin problem çözme, bağımsız çalışma, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi yeteneklerini geliştirilir.
İşbirlikli Öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
Gösteri Bu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yapar, öğrenciler bakarak ve izleyerek öğrenmeye çalışır. Bu yöntem genellikle olanakların kısıtlı olması halinde ve tehlikeli deney ve durumların ele alınmasında uygulanır.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.
ProjeProje tabanlı öğrenim, öğrencileri ilginç sorunlarla uğraşmaya ve bunun sonunda sıra dışı ürünler oluşturmaya yönlendiren bir öğretim yoludur. Öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanmalarına olanak sağlar ve olaylara geniş açıdan bakmalarını gerektirir.
GeziÖğrenmeyi sınıf dışına taşıyan bir yöntemdir. Öğrencileri fabrika, müze, kütüphane, çeşitli devlet kurumları, dağ, orman, göl, park, bahçe gibi yerlere götürerek oralarda doğrudan gözlem yaptırılarak bilgi edinmeyi sağlayan bir yöntemdir.
GözlemGenellikle doğaya ilişkin bilgilerimizi gözlemlerimiz yoluyla edinsek de, gözlem yöntemi başka olgu ve durumlar için de kullanılır. Gözlem sonucu elde ettiğimiz bulguları zihnimizde işleyerek belli başlı genellemelere ulaşmaya çalışırız. Eğer belli hatalardan dolayı yanlış genellemelere ulaşmışsak, aynı olgu ve varlıklar üzerinde tekrar gözlem yapmak gerekir.  
DeneyDoğal olayları yapay ortamlarda taklit etmek, belirli amaçlara ulaşmak için, belli bir konuyu kavratmak için kurulan belirli düzeneklerle çeşitli bilgiler edinerek, uygulayarak neticelere ulaşmayı ifade eder. Doğa araştırmacıları, bilim insanları, eğitimciler doğayla ilgili bilgileri ve kuramları doğru biçimde kurmak için deney ve gözlem gibi yollara başvururlar. Bu amaçla doğaya ilişkin bilgileri öğrencilere kazandırmak için var olan bilgi, model, materyal ve araçları okullara taşıyarak öğrencilere gözlem ve uygulama olanağı vermeye çalışırlar. Laboratuardaki deneysel çalışmalar “deneyelim ve görelim” düşüncesine dayalıdır.
Beyin FırtınasıBeyin fırtınası, değerlendirme ya da sınırlama olmaksızın bir sorunun çözümüne ilişkin mümkün olduğunca çok çözüm yollarını elde etmek için düzenlenmiş olan bir grup çalışması sürecidir. Beyin fırtınasının amacı, öğrencilerin fikir üretmelerini sağlamak ve onların kendilerini ifade etmesini kolaylaştırmaktır. Bu teknik, üst düzey tartışma tekniği olarak kullanılır. Fırtına dönemi ve değerlendirme dönemi vardır. Başarılı bir beyin fırtınasında; değerlendirmenin sonraya bırakılması, serbest ve neşeli bir ortam yaratılması, olabildiğince çok miktarda fikir üretilmesinin sağlanması, önerilen fikirlerin gruplanması ve geliştirilmesi çok önemlidir.

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TEMEL ALAN İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 05
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
    

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TEMEL ALAN İlişkisi (Mesleki)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
    

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TKD 101 TÜRK DİLİ - I 2+0 2 Zorunlu
ATI 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I 2+0 2 Zorunlu
IKMY 103 MATEMATİK I 2+0 3 Zorunlu
IKMY 175 ANORGANİK KİMYA 3+0 4 Zorunlu
IKMY 173 GENEL KİMYA LABORATUARI 0+4 4 Zorunlu
IKMY 111 LABORATUVAR TEK. VE GÜVENLİĞİ 2+0 2 Zorunlu
IKMY 151 GENEL KİMYA 4+0 5 Zorunlu
- Seçmeli 1 2+0 3 Seçmeli
- Seçmeli 2 (Okul Seçmeli) 2+0 3 Seçmeli
- Yabancı Dil-I 2+0 2 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli 1
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli 2 (Okul Seçmeli)
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil-I

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TKD 102 TÜRK DİLİ - II 2+0 2 Zorunlu
ATI 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II 2+0 2 Zorunlu
IKMY 102 MATEMATİK II 2+0 3 Zorunlu
IKMY 172 ANALİTİK KİMYA 4+0 5,5 Zorunlu
IKMY 174 ANALİTİK KİMYA LABORATUARI 0+4 4 Zorunlu
IKMY 178 ORGANİK KİMYA 4+0 5,5 Zorunlu
- Seçmeli 3 2+0 3 Seçmeli
- Seçmeli 4 2+0 3 Seçmeli
- Yabancı Dil-II 2+0 2 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli 3
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli 4
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil-II

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
IKMY 271 ALETLİ ANALİZ 3+0 4 Zorunlu
IKMY 273 ALETLİ ANALİZ LABORATUARI 0+4 4 Zorunlu
IKMY 176 ENDÜSTRİYEL KİMYA 4+0 5 Zorunlu
IKMY 275 ENDÜSTRİYEL KİMYA LABORATUARI 0+4 4 Zorunlu
IKMY 277 ORGANİK KİMYA LABORATUARI 0+4 4 Zorunlu
KRY 201 KARİYER PLANLAMA 2+0 3 Zorunlu
- Seçmeli 5 3+0 3 Seçmeli
- Seçmeli 7 2+0 3 Seçmeli
  Toplam 30  
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli 5
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli 7

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ISME 200 İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM 5+35 30 Zorunlu
  Toplam 30  


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14
ALETLİ ANALİZZ   ***        
ALETLİ ANALİZ LABORATUARIZ   ***        
ANALİTİK KİMYAZ****  ***  *  
ANALİTİK KİMYA LABORATUARIZ          *  *
ANORGANİK KİMYAZ***   **      
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - IZ              
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - IIZ              
ENDÜSTRİYEL KİMYAZ *******      
ENDÜSTRİYEL KİMYA LABORATUARIZ ***** ** ****
GENEL KİMYAZ***   ***     
GENEL KİMYA LABORATUARIZ*********     
İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİMZ              
KARİYER PLANLAMAZ              
LABORATUVAR TEK. VE GÜVENLİĞİZ**     **    *
MATEMATİK IZ**   *        
MATEMATİK IIZ**   *        
ORGANİK KİMYAZ***   ***     
ORGANİK KİMYA LABORATUARIZ****** **     
TÜRK DİLİ - IZ              
TÜRK DİLİ - IIZ              
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14
ADLİ KİMYAS **           
ARAŞTIRMA TEKNİKLERİS ******** *** 
ATIK GİDERMES******* * * **
BİYOTEKNOLOJİS**      *    *
BOR KİMYASI VE UYGULAMALARIS ********  ***
ÇEVRE KORUMAS********* ****
ÇEVRE VE ENERJİS******* * * **
FABRİKA ORGANİZASYONUS*   *     *   
FİZİKOKİMYAS** *** ***   *
GİRİŞİMCİLİKS   ***   **** 
İLETİŞİMS  *      *    
İNGİLİZCE - IS              
İNGİLİZCE - IIS              
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİS*  ****** ****
KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARIS*  ***   *****
KALİTE VE PROSES KONTROLS********* ****
KİMYA TEKNOLOJİSİNE GİRİŞS**** ***** ***
KİMYADA ÖZEL KONULARS ***** ** *** 
KOROZYON KİMYASIS **   ***     
KOZMETİK KİMYASIS***   ***     
MEDYA OKURYAZARLIĞIS   ***   *****
MESLEKİ MATEMATİKS**            
SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİS***   ***     
SU VE ENDÜSTRİDE KULLANIMIS******* * * **
TUTKAL KİMYASIS**      *    *
YEŞİL ORGANİK KİMYAS   *** *******
ZEOLİT KİMYASI VE UYGULAMALARIS ********     
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi