805 BİYOKİMYA

GENEL BİLGİLER
Dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak iş piyasası sürekli olarak değişmekte ve bu değişimler, bir bireyin istihdam edilebilmesi için gerekli olan mesleki niteliklere yenilerinin eklenmesini zorunlu kılmaktadır. Söz konusu niteliklerin kazanılmasının yolu ise; iyi bir mesleki ve teknik eğitimden geçmektedir. Meslek Yüksekokulları; işgücü piyasasında hiçbir niteliği olmayan öğrencilere belirli bir meslekle ilgili bilgi, beceri ve iş alışkanlıkları kazandıran, bu sayede daha kolay iş bulmada ve istihdama geçişte önemli rol üstlenen aktörler olarak ortaya çıkmaktadır. Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulumuz; bünyesinde açılan Biyokimya Programımız ile; alanında tam donanımlı olarak eğitilmiş, çevresini ve çağını çözümleyebilen, mesleki problemlerini çözebilecek araştırmacı ve yaratıcı potansiyele sahip, iletişim çağının dinamik yapısına uyum sağlayabilecek yetilerle donanmış, özgüvenli teknikerlerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Biyokimya programından mezun olan öğrenciler; özel ve kamu sektöründe yer alan birçok laboratuvarda istihdam edilebilirler. Bunlar:  Özel ve Kamu hastanelerinin Biyokimya, Mikrobiyoloji, Hematoloji, Histoloji Laboratuvarları  Tarım İl Kontrol Laboratuvarları  Gıda Kontrol Laboratuvarları  Çevre ve Şehircilik Bakanlıkları ve müdürlükleri  Köy Hizmetleri Laboratuvarları  Devlet Su İşleri Laboratuvarları  Tarımsal Araştırma Enstitüleri Laboratuvarları  Zirai Mücadele Enstitüleri  Toprak-Su-Bitki Analiz Laboratuvarları  Gübre Analiz Laboratuvarlar  Gıda Fabrikaları (Meyve suyu, Süt ve süt Ürünleri gibi)  İlaç Fabrikaları  Belediye Laboratuvarları  Hıfzıssıhha Laboratuvarları  Kozmetik Sektörü Laboratuvarları  Boyahane Laboratuvarları  Atıksu Arıtma Tesisi Laboratuvarları’dır. Programdan mezun olanlar “Biyokimya Teknikeri” ünvanını sahip olacaklardır. Mezun olan öğrenciler direkt olarak iş hayatına başlayabilecekleri gibi, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile ilgili fakültelerin Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji, Biyokimya, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik, Biyomühendislik, Kimya bölümlerine geçiş yapabileceklerdir. Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü bünyesinde açılan Biyokimya programının eğitim öğretim faaliyetlerine geçebilmesi için gerekli olan asgari öğretim elemanı sayısını sağlama çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca okulun organize sanayi bölgesinde yapılacak olan yeni hizmet binasında program için yeni fiziki yapılanma (derslik-laboratuvar) planlama çalışmaları da sürdürülmektedir.

AmaçlarKabul Koşulları


Mezuniyet Koşulları


İstihdam Olanakları


Kazanılan Derece
Programın tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar Biyokimya alanında Önlisans Diploması derecesi alırlar.

Derecenin Seviyesi
ÖNLİSANS

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından Pamukkale Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrencileri için “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır. Ortak zorunlu yabancı dil dersleri muafiyet sınavı, güz yarıyılı başında akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavına, hazırlık programı bulunmayan fakülte/meslek yüksekokulu/yüksekokul öğrencileri girer. Muafiyet sınavına girecek öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ilgili birime başvurur. Ayrıca; Yabancı dil hazırlık programı bulunan bölümlere ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, akademik yıl başlamadan önce düzey belirleme ve yeterlik sınavına girerler. Öğrenciler bu sınavda aldıkları puana göre başlangıç, orta-alt düzey veya orta düzey gruplarından birine yerleştirilir veya yeterlik puanına sahip olanlar hazırlık eğitiminden muaf tutulur. Bu grupların puan aralıkları Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenir. Sınav sonuçları ilgili yerlerde ve Yabancı Diller Yüksekokulunun internet sitesinde duyurulur. Zorunlu hazırlık eğitimine kabul edilen bölüm/programlara kayıt yaptıran öğrencilerden düzey belirleme ve yeterlik sınavına girmeyenler eğitim-öğretime başlangıç düzeyinden başlar.

Dereceye Yönelik Kurallar
Öğrenciler zorunlu işbaşı eğitimleri ve ders kataloglarında bulunan tüm derslerini başarı ile tamamlamaları ve Pamukkale Üniversitesi yönetmeliklerinde yer alan mezuniyet koşullarını ve minimum mezuniyet not ortalamasını sağlayarak mezuniyete hak kazanırlar. Mezun olduklarında, Lojistik Alanında Önlisans Diploması alırlar ve Lojistisyen ünvanını alırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Mezunların sınavsız olarak Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi 3.sınıfına geçiş yapma hakları vardır. Ek olarak DGS sınavında başarılı oldukları takdirde de örgün öğretimde ilgili lisans programına devam etme imkanları bulunmaktadır.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
BÖLÜM BAŞKANIDoç. Dr. BURCU UYSAL KARATAŞ  burcuu@pau.edu.tr
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISIDr. Öğr. Üyesi ALİ ZEYTÜNLÜOĞLU  azeytun@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Mesleği ile ilgili temel, güncel ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
2İş sağlığı ve güvenliği, çevre bilinci ve kalite süreçleri hakkında bilgi sahibi olur.
3Mesleği için güncel gelişmeleri ve uygulamaları takip eder, etkin şekilde kullanır.
4Mesleği ile ilgili bilişim teknolojilerini (yazılım, program, animasyon vb.) etkin kullanır.
5Mesleki problemleri ve konuları bağımsız olarak analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme ve çözüm önerisini sunabilme becerisine sahiptir.
6Bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yolu ile etkin biçimde sunabilir, anlaşılır biçimde ifade eder.
7Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
8Kariyer yönetimi ve yaşam boyu öğrenme konularında farkındalığa sahiptir.
9Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahiptir.
10Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri takip eder ve meslektaşları ile iletişim kurar.
11Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, laboratuvar alet ve ekipmanlarını kullanır.
12Küresel ve toplumsal çerçevedeki biyokimyasal verilerin sağlık, çevre, gıda alanlarına katkılarını tanımlar.
13Biyokimya bilgisini kullanarak biyokimyasal ve mikrobiyolojik analizleri uygular.
14Alanı ile ilgili matematiksel hesaplamaları yapar.
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TEMEL ALAN İlişkisi (Akademik)
PProgram yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TEMEL ALAN İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :

DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Derslerin program öğrenme kazanımına katkısı girilmemiş
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Seçmeli derslerin program öğrenme kazanımına katkısı girilmemiş
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi