349 SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ

GENEL BİLGİLER
Ulaştırma hizmetleri sektörünün ülke ekonomisindeki payı yüksektir. Rekabet koşullarından kazançlı çıkabilmek, ürün ve bilgi akışını hızlandırmak lojistiğin geliştirilmesiyle mümkündür. Ülkemizde lojistik sektörünün eğitimli ara elemana ihtiyacı olduğu görülmektedir. Ulaştırma hizmetleri alanı altında lojistik eğitiminin verilmesi, sektörün eğitim ihtiyacının karşılanmasında önemli bir girişim olacaktır. Lojistik anlayışının yerleşmesi için eğitimi önemlidir. Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği programının amacı büyük bir hızla gelişen havacılık sektöründe yer alan ulusal, uluslararası havacılık, terminal işletmeciliği ve yer hizmetleri kuruluşlarında başarıyla çalışabilecek, ileri düzeyde yabancı dil, işletmecilik ve temel havacılık bilgileri ile donatılmış ilgili yeterliliklere sahip yönetici adayları yetiştirmektir. Havaalanları, havayolu ve yer hizmetleri işletmelerinde uçağın, ulusal ve uluslararası emniyet standartları çerçevesinde operasyonel işletimini en az maliyet ve zaman kısıtlamaları içerisinde gerçekleştirebilecek, gerekli havacılık emniyet ve işletme bilgisiyle donanmış nitelikli ara insan gücünü yetiştirmeyi amaçlayan dört yarıyıllık bir yüksek öğretim programıdır. Dört yarıyıllık eğitim ve öğretim süresince öğrencilere, hava araçları ve hava ulaştırma sistemine ait teknik ve teorik bilgilerin öğretilmesinin yanı sıra İşletme disiplinine ait bilgi ve becerilerin kazandırılması da amaçlanmaktadır.

Amaçlar
Türkiye'de sivil havacılık sektörünün hızlı büyümesine, teknolojik alandaki gelişmelere, işlerin nitelik ve içeriğine yönelik değişimlere uyum sağlayabilecek nitelikte profesyoneller yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.


Kabul Koşulları
Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv kaydı bulunmamak. Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden sağlık raporu almak (işitme kaybı/ eksikliği, görme kaybı/eksikliği vs)

Mezuniyet Koşulları
Programdaki tüm zorunlu dersleri başarmış olması gerekir. Toplamda asgari 120 AKTS kredisini sağlamış olması ve genel ortalaması 4.00 üzerinden 2.30 ve üzeri olması gerekmektedir. Bu programda 30 gün staj zorunluluğu bulunmaktadır.

İstihdam Olanakları
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği bölümünden mezun olan öğrenciler özel sektör ve kamu kurumlarında ara eleman olarak çalışabilmektedirler. Ayrıca lisans ve yüksek lisansını tamamlayarak eğitimlerini sürdüren öğrencilerin iş bulabilme imkanı artmaktadır.

Kazanılan Derece
Programın tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği alanında Önlisans Diploması derecesi alırlar.

Derecenin Seviyesi
ÖNLİSANS

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından Pamukkale Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrencileri için “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.

Dereceye Yönelik Kurallar
Programdaki tüm zorunlu dersleri başarmış olması gerekir. Toplamda asgari 120 AKTS kredisini sağlamış olması ve genel ortalaması 4.00 üzerinden 2.30 ve üzeri olması gerekmektedir. Bu programda 30 gün staj zorunluluğu bulunmaktadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Ek olarak DGS sınavında başarılı oldukları takdirde de örgün öğretimde ilgili lisans programına devam etme imkanları bulunmaktadır.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
BÖLÜM BAŞKANIÖğr. Gör. DUYGU EROL  derol@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği alanındaki genel kavramları tanımlayabilmek / açıklayabilmek
2Havaalanında yolcu ve yer hizmetlerinin düzenli verilmesini sağlayabilmek
3Hava taşımacılığına ilişkin bilgi ve görüşlerini, çalışanlar ve ekip arkadaşlarına yazılı ve sözlü olarak aktarabilme becerisine sahip olabilmek
4Havacılıkta emniyeti sağlayıcı önlemler alabilmek
5Temel işletme fonksiyonlarını ve aralarındaki ilişkileri bilmek
6Karar verme ve iletişim becerilerini kullanabilmek
7Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir anlayışla değerlendirebilmek
8Bağımsız ve takım olarak çalışabilmek ve sorumluluk alabilmek
9Alanının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek
10Alanındaki temel bilgileri izleyebilecek ve meslek çevresiyle iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili kullanabilmek
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
İşbirlikli Öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.
İşbirlikli öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
ProjeProje tabanlı öğrenim, öğrencileri ilginç sorunlarla uğraşmaya ve bunun sonunda sıra dışı ürünler oluşturmaya yönlendiren bir öğretim yoludur. Öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanmalarına olanak sağlar ve olaylara geniş açıdan bakmalarını gerektirir.
GeziÖğrenmeyi sınıf dışına taşıyan bir yöntemdir. Öğrencileri fabrika, müze, kütüphane, çeşitli devlet kurumları, dağ, orman, göl, park, bahçe gibi yerlere götürerek oralarda doğrudan gözlem yaptırılarak bilgi edinmeyi sağlayan bir yöntemdir.
Programlı ÖğretimTemelinde öğretimin bireyselleştirilmesi yatar. Programlı öğretim Skinner’in pekiştirme ile ilgili ilkelerinden hareketle ortaya çıkmış olan bireysel bir öğretim tekniğidir. Dayandığı temel ilkeler: küçük adımlar ilkesi, etkin katılım ilkesi, başarı ilkesi, anında düzeltme ilkesi, kademeli ilerleme ilkesi, bireysel hız ilkesi.
Görüş GeliştirmeBu teknik tüm öğrencilerin küçük gruplarla değil, sınıfça katıldıkları bir çalışmadır. Çelişkili, karşıt görüş içeren konular üzerinde gerçekleşen ve eğitsel düşünmeyi, başka görüşlere saygı duymayı öğretmek ve öğrencilerde görüş geliştirmek amacıyla kullanılan bir tartışma tekniğidir. Belirgin çelişkiler ve kutuplaşmış tutumlar içeren konular seçilir. “Kesinlikle Katılıyorum”, “Katılıyorum”, “Kararsızım”, “Katılmıyorum”, “Kesinlikle Katılmıyorum” ifadelerinin yazılı olduğu köşeler oluşturulur ve öğrencilerin savunduğu köşeye geçmeleri istenir. Tartışma sonunda kazanan ya da kaybeden grup yoktur. Gruplar, kişiler başta savundukları görüşü terk edip başka bir görüşe, hatta karşı çıktığı görüşe katılabilir.
Beyin FırtınasıBeyin fırtınası, değerlendirme ya da sınırlama olmaksızın bir sorunun çözümüne ilişkin mümkün olduğunca çok çözüm yollarını elde etmek için düzenlenmiş olan bir grup çalışması sürecidir. Beyin fırtınasının amacı, öğrencilerin fikir üretmelerini sağlamak ve onların kendilerini ifade etmesini kolaylaştırmaktır. Bu teknik, üst düzey tartışma tekniği olarak kullanılır. Fırtına dönemi ve değerlendirme dönemi vardır. Başarılı bir beyin fırtınasında; değerlendirmenin sonraya bırakılması, serbest ve neşeli bir ortam yaratılması, olabildiğince çok miktarda fikir üretilmesinin sağlanması, önerilen fikirlerin gruplanması ve geliştirilmesi çok önemlidir.

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TEMEL ALAN İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BİLGİKuramsal Olgusal 03
BİLGİKuramsal Olgusal 04
BİLGİKuramsal Olgusal 05
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 05
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 06
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 07
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 08
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 09
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 10
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 04
    

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TEMEL ALAN İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ATI 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I 2+0 2 Zorunlu
TKD 101 TÜRK DİLİ - I 2+0 2 Zorunlu
SHU 101 SİVİL HAVACILIĞA GİRİŞ 3+0 6 Zorunlu
SHU 103 TEMEL UÇAK BİLGİSİ 3+0 5 Zorunlu
SHU 105 YER HİZMETLERİ YÖNETİMİ 3+0 6 Zorunlu
SHU 107 HAVACILIK İŞLETMELERİNE GİRİŞ 3+0 5 Zorunlu
SHU 109 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ 2+0 2 Zorunlu
- Yabancı Dil Seçmeli-1 2+0 2 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil Seçmeli-1

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SHU 102 METEOROLOJİ 3+0 5 Zorunlu
SHU 104 HAVA TRAFİK KURALLARI VE HİZMETLERİ 3+0 5 Zorunlu
SHU 106 HAVAALANI YÖNETİMİ 3+0 6 Zorunlu
SHU 108 YOLCU HİZMETLERİ 3+0 6 Zorunlu
SHU 110 MESLEKİ MATEMATİK 2+0 2 Zorunlu
ATI 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II 2+0 2 Zorunlu
TKD 102 TÜRK DİLİ - II 2+0 2 Zorunlu
- Yabancı Dil Seçmeli-2 2+0 2 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil Seçmeli-2

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SHU 201 HAVAYOLU YÖNETİMİ 3+0 4 Zorunlu
SHU 203 KÜTLE VE DENGE 3+0 3 Zorunlu
SHU 205 HAVAYOLU PAZARLAMASI 3+0 4 Zorunlu
SHU 207 EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİLERİ (SMS) 3+0 4 Zorunlu
SHU 209 HAVA KARGO TAŞIMACILIĞI 3+0 4 Zorunlu
KRY 201 KARİYER PLANLAMA 2+0 2 Zorunlu
- Bölüm Seçmeli-1 2+0 3 Seçmeli
- Bölüm Seçmeli-2 2+0 3 Seçmeli
- Bölüm Seçmeli-3 2+0 3 Seçmeli
  Toplam 30  
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Seçmeli-1
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Seçmeli-2
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Seçmeli-3

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SHU 202 HAVA HUKUKU 3+0 5 Zorunlu
SHU 204 LOJİSTİK YÖNETİMİ 3+0 4 Zorunlu
SHU 206 HAVACILIK İŞLETMELERİNDE ÖRGÜTSEL İLETİŞİM 3+0 4 Zorunlu
SHU 208 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ 3+0 4 Zorunlu
SHU 210 REZERVASYON VE BİLET SATIŞ 3+0 4 Zorunlu
- Bölüm Seçmeli-4 2+0 3 Seçmeli
- Bölüm Seçmeli-5 2+0 3 Seçmeli
- Bölüm Seçmeli-6 2+0 3 Seçmeli
  Toplam 30  
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Seçmeli-4
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Seçmeli-5
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Seçmeli-6


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - IZ          
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - IIZ          
EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİLERİ (SMS)Z**********
HAVA HUKUKUZ**********
HAVA KARGO TAŞIMACILIĞIZ**********
HAVA TRAFİK KURALLARI VE HİZMETLERİZ          
HAVAALANI YÖNETİMİZ**********
HAVACILIK İŞLETMELERİNDE ÖRGÜTSEL İLETİŞİMZ**********
HAVACILIK İŞLETMELERİNE GİRİŞZ**********
HAVAYOLU PAZARLAMASIZ**********
HAVAYOLU YÖNETİMİZ**********
KARİYER PLANLAMAZ          
KÜTLE VE DENGEZ**********
LOJİSTİK YÖNETİMİZ**********
MESLEKİ MATEMATİKZ********* 
METEOROLOJİZ**********
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİZ**********
REZERVASYON VE BİLET SATIŞZ**********
SİVİL HAVACILIĞA GİRİŞZ**********
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİZ**********
TEMEL UÇAK BİLGİSİZ**********
TÜRK DİLİ - IZ          
TÜRK DİLİ - IIZ          
YER HİZMETLERİ YÖNETİMİZ**********
YOLCU HİZMETLERİZ**********
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
GİRİŞİMCİLİK UYGULAMALARIS**********
HAVA TERMİNAL PLANLAMASI VE YÖNETİMİS**********
HAVAALANI FAALİYETLERİ VE DONANIMIS**********
HAVACILIK GÜVENLİĞİS          
İNGİLİZCE - IS          
İNGİLİZCE - IIS          
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİS          
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİS**********
KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİS          
KRİZ VE STRES YÖNETİMİS**********
MESLEKİ İNGİLİZCE-1S**********
MESLEKİ İNGİLİZCE-IIS          
RAMP HİZMETLERİS          
TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİS**********
TEHLİKELİ MADDELERS          
UÇUŞ PLANLAMA VE İZLEMES          
ULAŞTIRMA POLİTİKALARIS**********
YÖNETİM VE ORGANİZASYONS          
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi