1647 JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ DR.

GENEL BİLGİLER
Doktora eğitimi Pamukkale üniversitesi Jeoloji Bölümünde 2004 yılından beri devam etmektedir.

Amaçlar
Jeolojinin kapsadığı spesifik konularda uzmanlık düzeyinde eğitim vermek.


Kabul Koşulları
ALES; ÜDS/KPDS; Mezuniyet notu

Mezuniyet Koşulları
Doktora için 24 kredilik ders alan, seminer-1 ve seminer-2 derslerini alan ve bunlardan başarılı sayılan, ayrıca pedagojik derslerini almış olan öğrenciler. Doktora uzmalık derslerini alan ve tez izleme komitesi incelemelerinde gelişim raporları olumlu verilerek, Doktora tez çalışmalarını tamamladıktan sonra başarılı bulunurlarsa Dr. ünvanı alarak mezun olurlar.

İstihdam Olanakları
Yüksek Lisans Programına kayıtlı öğrenciler, çalıştıkları konuyla ilgili Tübitak projelerinden burs alarak proje süresince veya özel sektörde uzamnlık alanları ile ilgili pozisyonlarda uzman olarak istihdam edilebilirler.

Kazanılan Derece
Programın tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar Jeoloji Mühendisliği Dr. alanında Doktora Diploması derecesi alırlar.

Derecenin Seviyesi
Doktora

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları Senato tarafından belirlenir.

Dereceye Yönelik Kurallar
Doktora için 24 kredilik ders alan, seminer-1 ve seminer-2 derslerini alan ve bunlardan başarılı sayılan, ayrıca pedagojik derslerini almış olan öğrenciler. Doktora uzmalık derslerini alan ve tez izleme komitesi incelemelerinde gelişim raporları olumlu verilerek, Doktora tez çalışmalarını tamamladıktan sonra başarılı bulunurlarsa Dr. ünvanı alarak mezun olurlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş
İlgili alanda akademik kariyerine devam edebilir.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ENSTİTÜ ANABİLİMDALI BAŞKANIProf. Dr. HALİL KUMSAR  hkumsar@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Türevsel denklemleri içerecek biçimde matematik, matematiğe dayalı fizik, genel kimya konularında bilimsel yeterlilik.
2Matematik, fizik ve kimya konusundaki bilgilerini, kazanımlarını spesifik mesleki jeolojik problemlerin çözümüne uygulayabilecek uzmanlık becerisi ve bilimsel yeti kazandırmak.
3Jeofizik yöntemler hakkında genel bilgi edinme ve kısmen belli başlı yöntemleri uygulama ve jeofizik bir rapordan bilimsel veya uzmanlık gerektiren problemlerde yaralanabilme yetisi
4Sedimanter kayaçların ayrıntılı olarak tanınmas, ortamsal yorumlarının uzmanlık derecesinde yapılması
5Arazide bir jeoloji haritasını çizebilme becerisi, saha jeolojisi konularında uzmanlık derecesinde yeterlilik, mevcut bir jeoloji haritasından kesitler çıkarabilme ve jeolojik harita ve kesitleri bir problemin çözümünde veya bir makale yazımında uygulayabilme becerisi.
6Jeolojik prensip ve süreçlerin anlaşılmasında ve yorumlanmasında uzmanlık düzeyinde yeterlik
7Üç boyutlu jeolojik problemlerin uzamnlık derecesinde canlandırılması ve çözülmes, üst düzey projelerde kavramsal model oluşturabilme, bilimsel anlamada bunları kullanabilme becerisi
8Statik, mukevemet, mühendislik mekaniği konularında yeterlilik ve bu kazanımlarını jeolojik problemlerin çözümüne uzmanlık düzeyinde uygulayabilme becerisi
9İstatistik yöntemleri uzmanlık gerektiren projelerde uygulayabilme ve bilimsel makalelerde istatistiği doğru olarak kullanabilme yetisi.
10Yeraltı sularının veya maden yataklarının aranması, kalite değerlendirmesi, işletilmesi, aşamalarından en az birisinde uzmanlık dercesinde uygulama ve bilimsel makalelerde kullanabilme becerisi
11Mineral ve kayaların uzmanlık derecesinde ayırt edilmesi, isimlendirilip sınıflanması, analiz yöntemlerinin bilimsel anlamda ve uzmanlık dercesinde bilinmesi ve uygulanabilmesi
12Madencilik sektöründe profosyonel prospeksiyon projelerinde uzmanlık düzeyinde uygulama ve bilimsel anlamda yeterlilik kazandırma.
13Multidisipliner bilimsel projelerde ve uzmanlık isteyen spesifik projelerde farklı alandaki uzmanlarla birlikte çalışabilme becerisi (jeofizik, çevre, inşaat, orman, harita, maden mühendisleri veya biyolog ve kimyacılarla birlikte çalışabilme)
14Uzmanlık düzeyinde CBS programları hakkında bilgi sahibi olmak, en azından bir programı kullanmayı öğrenmek ve bir projede uzmanlık düzeyinde kullanabilmek ve bunları bilimsel makalelerde kulanabilme yetisi.
15Büyük mühendislik projelerinde ve bilimsel makalelerde tasarım ve mali analiz, işletme boyutunda yeterlilik.
16Genel bilgisayar kullanımı ve hazır paket programları kullanma ve öğrenme becerisi, meslekle ilgili paket programlardan bir ya da bir kaçını uzmasnlık düzeyinde büyük projelerde ve bilimsel makalelerde kullanabilme ve uygulayabilme becerisi
17Zemin ve kaya mekaniğinde uzamnlık düzeyinde problemi tanımlama ve en az bir iyileştirme yöntemini uygulayabilme becerisi ve bilimsel yeterlilik.
18Jeoloji Mühendisliği ile ilgili kanun, yönetmelik ve mevzuatı bilme ve bilimsel anlamda ortaya konulmasına katkı sağlayabilme.
19Profosyonel anlamda rapor hazırlayabilme, bilimsel kongre ve oturumlarda sunum ve iletişim becerisi
20Yeniliklere açık olma sürekli öğrenme, bilimsel yöntemlerle araştırma, bilimsel etik yetisi
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Gösterip YaptırmaBu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yaparak gösterir ve sonrasında öğrencilerin yapmalarını sağlar. Öğrenciler sadece bakarak ve izleyerek değil, aynı zamanda yaparak ve deneyerek öğrenmeye çalışırlar. Bu yöntem genellikle beceri öğretiminde uygulanır. Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur.
Örnek Olay Örnek olay incelemesi, öğrencilerin gerçek ve sorunlu bir olaya aktif olarak katılarak çözümlemeci bir bakış açısını kullanmalarını gerektiren bir yöntemdir. Sorunlu olay gerçek ya da gerçeğe çok yakın olabilir. Olayı anlatan ve gerekli verileri kapsayan bir doküman üzerinde çalışan öğrenci(ler), olayı öğrenir, verileri çözümler, sorunu değerlendirirler. Birlikte tartışarak olayın nedenine ya da çözümüne ilişkin öneriler geliştirirler. Özellikle sosyal bilimlerde pek çok konuyu, örnek olay biçiminde sınıfa getirmek olanaklıdır. Öğrenciler süreç içinde aktif konumda kalırlar ve üst düzey kazanımlar elde ederler.
Sorun (Problem) ÇözmeBir şüphe veya belirsizlikten doğan herhangi bir duruma sorun adı verilmektedir. Genellikle insan hayatında engelleyici veya rahatsızlık verici bir rolü olan sorunlar bilimsel yöntemin aşamalarıyla ele alınarak çözülürler. (a) Sorun belirlenir. (b) Sorun tanımlanır. (c) Olası çözüm yolları aranır ve hipotez geliştirilir. (d) Çözüm yolu sınanır. (e) Sınama doğru çözüme götürürse hipotez doğrulandığı için genellemeye gidilir. (f) Sınama doğru çözüme götürmezse, geriye dönülerek sınama etkinlikleri gözden geçirilir, seçilen diğer bir hipotez tekrar sınanır.  Bu yöntem kişinin problem çözme, bağımsız çalışma, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi yeteneklerini geliştirilir.
Gösteri Bu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yapar, öğrenciler bakarak ve izleyerek öğrenmeye çalışır. Bu yöntem genellikle olanakların kısıtlı olması halinde ve tehlikeli deney ve durumların ele alınmasında uygulanır.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.
GeziÖğrenmeyi sınıf dışına taşıyan bir yöntemdir. Öğrencileri fabrika, müze, kütüphane, çeşitli devlet kurumları, dağ, orman, göl, park, bahçe gibi yerlere götürerek oralarda doğrudan gözlem yaptırılarak bilgi edinmeyi sağlayan bir yöntemdir.
GözlemGenellikle doğaya ilişkin bilgilerimizi gözlemlerimiz yoluyla edinsek de, gözlem yöntemi başka olgu ve durumlar için de kullanılır. Gözlem sonucu elde ettiğimiz bulguları zihnimizde işleyerek belli başlı genellemelere ulaşmaya çalışırız. Eğer belli hatalardan dolayı yanlış genellemelere ulaşmışsak, aynı olgu ve varlıklar üzerinde tekrar gözlem yapmak gerekir.  
DeneyDoğal olayları yapay ortamlarda taklit etmek, belirli amaçlara ulaşmak için, belli bir konuyu kavratmak için kurulan belirli düzeneklerle çeşitli bilgiler edinerek, uygulayarak neticelere ulaşmayı ifade eder. Doğa araştırmacıları, bilim insanları, eğitimciler doğayla ilgili bilgileri ve kuramları doğru biçimde kurmak için deney ve gözlem gibi yollara başvururlar. Bu amaçla doğaya ilişkin bilgileri öğrencilere kazandırmak için var olan bilgi, model, materyal ve araçları okullara taşıyarak öğrencilere gözlem ve uygulama olanağı vermeye çalışırlar. Laboratuardaki deneysel çalışmalar “deneyelim ve görelim” düşüncesine dayalıdır.

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TEMEL ALAN İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 05
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02