3661 SİNİR BİLİM DR.

GENEL BİLGİLER
İnterdisipliner program olarak sinir bilimleri ile ilgili temel ve klinik tıp, mühendislik ve felsefi bilimler alanlarında kuramsal ve uygulamalı doktora düzeyinde dersler açar.

Amaçlar
Öğrenciye sinir bilimleri alanda ileri düzeyde kuramsal bilgi ve uygulama yeteneğinin yanı sıra, bilimsel araştırma planlayacak ve yenilikler keşfedebilecek düşünce tarzı kazandırılması.


Kabul Koşulları
ALES; ÜDS/KPDS'den enstitü kurallarıne göre kabul edilen not; mezuniyet notu,yüksek lisans veya eşdeğeri diploma Doğrudan Kabul: Anatomi Yüksek Lisans, Biyofizik Yüksek Lisans, Biyokimya Yüksek Lisans, Farmakoloji Yüksek Lisans, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisan, Fizyoloji Yüksek Lisans, Histoloji ve Embriyoloji Yüksek Lisans, Moleküler Biyoloji ve Genetik Yüksek Lisans, Moleküler Tıp Yüksek Lisans, Sinirbilim Yüksek Lisans, Tıp Fakültesi Lisans, Veteriner Fakültesi Lisans Bilimsel Hazırlık Koşulu ile Kabul: Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans, Biyoloji Yüksek Lisans, Biyomedikal Mühendisliği Yüksek Lisans, Dil ve Konuşma Terapistliği Yüksek Lisans, Eczacılık Fakültesi Yüksek Lisans, Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans, Fizik Yüksek Lisans, Kimya Yüksek Lisans, Psikoloji Yüksek Lisans

Mezuniyet Koşulları
Öğrencilerin en az 24 kredi ve doktora tezini başarı ile tamamlanması gereklidir.

İstihdam Olanakları
Üniversiteler ve araştırma kurumları.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Sinir Bilim Dr. alaninda Doktora Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
Doktora

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları Senato tarafından belirlenir.

Dereceye Yönelik Kurallar
Öğrencilerin en az 24 kredi ve doktora tezini başarı ile tamamlanması gereklidir.

Üst Derece Programlarına Geçiş
İlgili alanda akademik kariyerine devam edebilir.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ENSTİTÜ ANABİLİMDALI BAŞKANIProf. Dr. ESAT ADIGÜZEL+90 258 296 1672 adiguzel@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Sinir bilimleri ve ilişkili bilim alanlarında edindiği bilgileri yazılı, sözlü ve görsel olarak etkin bir biçimde ifade eder.
2Edindiği bilgi ve teknolojileri kullanarak Sinir bilimleri alanında yeni bilgilere ulaşır, eleştirir, değerlendirir ve karşılaştırır.
3Sinirbilimleri alanında bilimsel bir çalışmanın planlanmasındaki ilkeleri benimser.
4Laboratuarlar çalışma ilkelerini benimser ve etkin bir biçimde uygular.
5Sinirbilimleri alanında edindiği kavramları, araştırmalarda kullanılan yöntemler kapsamında açıklar ve yerleştirir.
6Sinirbilimlerinde edindiği kavramları ve kullanılan teknikleri kavrayarak bilimsel araştırma yapma becerisini edinir.
7Sinirbilimleri alanında ulusal ve uluslar arası güncel çalışmaları takip etmenin önemini bilir ve ilgi alanındaki güncel çalışmaları takip eder.
8Sinirbilimleri alanında edindiği teorik ve pratik düzeydeki bilgileri, diğer disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirir ve disiplinlerarası çalışma alanı oluşturur.
9Bilimsel araştırma projelerinde, ekip çalışmasının temel disiplinlerini kavrar.
10Yaşam boyu öğrenme gerekliliğinin bilincine vararak, kendini sürekli yenileme alışkanlığını kazanır.
11Sinirbilimleri alanında toplumsal, kültürel ve etik değerleri bilir ve bu sorumlulukları yerine getirir.
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Gösterip YaptırmaBu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yaparak gösterir ve sonrasında öğrencilerin yapmalarını sağlar. Öğrenciler sadece bakarak ve izleyerek değil, aynı zamanda yaparak ve deneyerek öğrenmeye çalışırlar. Bu yöntem genellikle beceri öğretiminde uygulanır. Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur.
Sorun (Problem) ÇözmeBir şüphe veya belirsizlikten doğan herhangi bir duruma sorun adı verilmektedir. Genellikle insan hayatında engelleyici veya rahatsızlık verici bir rolü olan sorunlar bilimsel yöntemin aşamalarıyla ele alınarak çözülürler. (a) Sorun belirlenir. (b) Sorun tanımlanır. (c) Olası çözüm yolları aranır ve hipotez geliştirilir. (d) Çözüm yolu sınanır. (e) Sınama doğru çözüme götürürse hipotez doğrulandığı için genellemeye gidilir. (f) Sınama doğru çözüme götürmezse, geriye dönülerek sınama etkinlikleri gözden geçirilir, seçilen diğer bir hipotez tekrar sınanır.  Bu yöntem kişinin problem çözme, bağımsız çalışma, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi yeteneklerini geliştirilir.
Beyin FırtınasıBeyin fırtınası, değerlendirme ya da sınırlama olmaksızın bir sorunun çözümüne ilişkin mümkün olduğunca çok çözüm yollarını elde etmek için düzenlenmiş olan bir grup çalışması sürecidir. Beyin fırtınasının amacı, öğrencilerin fikir üretmelerini sağlamak ve onların kendilerini ifade etmesini kolaylaştırmaktır. Bu teknik, üst düzey tartışma tekniği olarak kullanılır. Fırtına dönemi ve değerlendirme dönemi vardır. Başarılı bir beyin fırtınasında; değerlendirmenin sonraya bırakılması, serbest ve neşeli bir ortam yaratılması, olabildiğince çok miktarda fikir üretilmesinin sağlanması, önerilen fikirlerin gruplanması ve geliştirilmesi çok önemlidir.

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BİLGİKuramsal Olgusal 03
BİLGİKuramsal Olgusal 04
BİLGİKuramsal Olgusal 05
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 05
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 06
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 06
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
NOB 616 İLERİ NÖROANATOMİ 2+2 7,5 Zorunlu
SBE 700 GELİŞİM VE ÖĞRENME 3+0 2,5 Zorunlu
- Nörolojik Bilimler Dr. Seçmeli-1 1+0 5 Seçmeli
- Nörolojik Bilimler Dr. Seçmeli-2 2+2 7,5 Seçmeli
- Nörolojik Bilimler Dr. Seçmeli-2 2+2 7,5 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Nörolojik Bilimler Dr. Seçmeli-1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
NOB 611 GENEL FARMAKOLOJİ 3+05Seçmeli
NOB 613 NÖROLOJİK BİLİMLER DERGİ KULUBÜ 1+05Seçmeli
NOB 617 İLERİ NÖROVASKÜLER ANATOMİ 1+25Seçmeli
NOB 618 NÖROPATALOJİ 1+05Seçmeli
NOB 619 NÖROENDOKRİNOLOJİ 1+05Seçmeli
NOB 621 MEMBRAN TRANSPORTUNUN TEMELLERİ 1+25Seçmeli
NOB 622 DUYU VE AĞRININ NÖROANATOMİSİ 2+05Seçmeli
NOB 623 MEMBRAN YAPISI VE FONKSİYONU 2+05Seçmeli
NOB 625 BİLİŞSEL FONKSİYONLARIN NÖROBİYOLOJİSİ 2+05Seçmeli
NOB 626 NÖROSTERELOJİ 1+25Seçmeli
NOB 629 BİLİŞSEL PSİKOLOJİ 2+05Seçmeli
NOB 631 KARŞILAŞTIRMALI SİNİR SİSTEMİ ANATOMİSİ 1+25Seçmeli
NOB 633 MERKEZİ SİNİR SİSTEMİNİN İSKEMİSİ 2+05Seçmeli
NOB 634 SİNİR SİTEMİ FİLOGENETİK GELİŞİMİ 2+05Seçmeli
NOB 635 STEREOTAKSİ LABARATUVARI 1+25Seçmeli
NOB 636 ÜÇ BOYUTLU (3B) NEUROANATOMİ 1+25Seçmeli
NOB 637 SİNİR HÜCRELERİNDE HÜCRESEL VE MOLEKÜLER MEKANİZMALAR 2+05Seçmeli
NOB 638 EPİLEPSİ VE HAYVAN MODELLERİ 1+25Seçmeli
NOB 639 BEYİN VE EL 1+25Seçmeli
NOB 641 SİNİRBİLİMDE DİNAMİK MODELLEME 3+05Seçmeli
NOB 711 MİKROŞİRÜRJİ LABORATUARI 0+25Seçmeli
NOB 712 NÖROFİZYOLOJİ VE ELEKTROFİZYOLOJİ 1 2+25Seçmeli
NOB 713 NÖROFİZYOLOJİ VE ELEKTROFİZYOLOJİ 2 1+25Seçmeli
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Nörolojik Bilimler Dr. Seçmeli-2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
NOB 627 SİNİR SİSTEMİ EMBRİYOLOJİSİ VE ÖZEL HİSTOLOJİSİ 2+27,5Seçmeli
NOB 628 NÖROFARMAKOLOJİ 2+27,5Seçmeli
NOB 630 İLERİ NÖROFİZYOLOJİ 2+27,5Seçmeli
NOB 632 NÖROFİZYOPATOLOJİ 2+07,5Seçmeli
NOB 714 MOLEKÜLER NÖROFARMAKOLOJİ 2+07,5Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
NOB 697 SEMİNER I 0+0 5 Zorunlu
NOB 615 İLERİ ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ 1+2 5 Zorunlu
- Nörolojik Bilimler Dr. Seçmeli-1 1+0 5 Seçmeli
- Nörolojik Bilimler Dr. Seçmeli-2 2+2 7,5 Seçmeli
- Nörolojik Bilimler Dr. Seçmeli-2 2+2 7,5 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Nörolojik Bilimler Dr. Seçmeli-1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
NOB 611 GENEL FARMAKOLOJİ 3+05Seçmeli
NOB 613 NÖROLOJİK BİLİMLER DERGİ KULUBÜ 1+05Seçmeli
NOB 617 İLERİ NÖROVASKÜLER ANATOMİ 1+25Seçmeli
NOB 618 NÖROPATALOJİ 1+05Seçmeli
NOB 619 NÖROENDOKRİNOLOJİ 1+05Seçmeli
NOB 621 MEMBRAN TRANSPORTUNUN TEMELLERİ 1+25Seçmeli
NOB 622 DUYU VE AĞRININ NÖROANATOMİSİ 2+05Seçmeli
NOB 623 MEMBRAN YAPISI VE FONKSİYONU 2+05Seçmeli
NOB 625 BİLİŞSEL FONKSİYONLARIN NÖROBİYOLOJİSİ 2+05Seçmeli
NOB 626 NÖROSTERELOJİ 1+25Seçmeli
NOB 629 BİLİŞSEL PSİKOLOJİ 2+05Seçmeli
NOB 631 KARŞILAŞTIRMALI SİNİR SİSTEMİ ANATOMİSİ 1+25Seçmeli
NOB 633 MERKEZİ SİNİR SİSTEMİNİN İSKEMİSİ 2+05Seçmeli
NOB 634 SİNİR SİTEMİ FİLOGENETİK GELİŞİMİ 2+05Seçmeli
NOB 635 STEREOTAKSİ LABARATUVARI 1+25Seçmeli
NOB 636 ÜÇ BOYUTLU (3B) NEUROANATOMİ 1+25Seçmeli
NOB 637 SİNİR HÜCRELERİNDE HÜCRESEL VE MOLEKÜLER MEKANİZMALAR 2+05Seçmeli
NOB 638 EPİLEPSİ VE HAYVAN MODELLERİ 1+25Seçmeli
NOB 639 BEYİN VE EL 1+25Seçmeli
NOB 641 SİNİRBİLİMDE DİNAMİK MODELLEME 3+05Seçmeli
NOB 711 MİKROŞİRÜRJİ LABORATUARI 0+25Seçmeli
NOB 712 NÖROFİZYOLOJİ VE ELEKTROFİZYOLOJİ 1 2+25Seçmeli
NOB 713 NÖROFİZYOLOJİ VE ELEKTROFİZYOLOJİ 2 1+25Seçmeli
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Nörolojik Bilimler Dr. Seçmeli-2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
NOB 627 SİNİR SİSTEMİ EMBRİYOLOJİSİ VE ÖZEL HİSTOLOJİSİ 2+27,5Seçmeli
NOB 628 NÖROFARMAKOLOJİ 2+27,5Seçmeli
NOB 630 İLERİ NÖROFİZYOLOJİ 2+27,5Seçmeli
NOB 632 NÖROFİZYOPATOLOJİ 2+07,5Seçmeli
NOB 714 MOLEKÜLER NÖROFARMAKOLOJİ 2+07,5Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
NOB 698 SEMİNER II 0+0 5 Zorunlu
SBE 701 ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME 3+2 2,5 Zorunlu
SBE 601 BİLİM ETİĞİ 2+0 5 Zorunlu
- Nörolojik Bilimler Dr. Seçmeli-1 1+0 5 Seçmeli
- Nörolojik Bilimler Dr. Seçmeli-1 1+0 5 Seçmeli
- Nörolojik Bilimler Dr. Seçmeli-2 2+2 7,5 Seçmeli
  Toplam 30  
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Nörolojik Bilimler Dr. Seçmeli-1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
NOB 611 GENEL FARMAKOLOJİ 3+05Seçmeli
NOB 613 NÖROLOJİK BİLİMLER DERGİ KULUBÜ 1+05Seçmeli
NOB 617 İLERİ NÖROVASKÜLER ANATOMİ 1+25Seçmeli
NOB 618 NÖROPATALOJİ 1+05Seçmeli
NOB 619 NÖROENDOKRİNOLOJİ 1+05Seçmeli
NOB 621 MEMBRAN TRANSPORTUNUN TEMELLERİ 1+25Seçmeli
NOB 622 DUYU VE AĞRININ NÖROANATOMİSİ 2+05Seçmeli
NOB 623 MEMBRAN YAPISI VE FONKSİYONU 2+05Seçmeli
NOB 625 BİLİŞSEL FONKSİYONLARIN NÖROBİYOLOJİSİ 2+05Seçmeli
NOB 626 NÖROSTERELOJİ 1+25Seçmeli
NOB 629 BİLİŞSEL PSİKOLOJİ 2+05Seçmeli
NOB 631 KARŞILAŞTIRMALI SİNİR SİSTEMİ ANATOMİSİ 1+25Seçmeli
NOB 633 MERKEZİ SİNİR SİSTEMİNİN İSKEMİSİ 2+05Seçmeli
NOB 634 SİNİR SİTEMİ FİLOGENETİK GELİŞİMİ 2+05Seçmeli
NOB 635 STEREOTAKSİ LABARATUVARI 1+25Seçmeli
NOB 636 ÜÇ BOYUTLU (3B) NEUROANATOMİ 1+25Seçmeli
NOB 637 SİNİR HÜCRELERİNDE HÜCRESEL VE MOLEKÜLER MEKANİZMALAR 2+05Seçmeli
NOB 638 EPİLEPSİ VE HAYVAN MODELLERİ 1+25Seçmeli
NOB 639 BEYİN VE EL 1+25Seçmeli
NOB 641 SİNİRBİLİMDE DİNAMİK MODELLEME 3+05Seçmeli
NOB 711 MİKROŞİRÜRJİ LABORATUARI 0+25Seçmeli
NOB 712 NÖROFİZYOLOJİ VE ELEKTROFİZYOLOJİ 1 2+25Seçmeli
NOB 713 NÖROFİZYOLOJİ VE ELEKTROFİZYOLOJİ 2 1+25Seçmeli
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Nörolojik Bilimler Dr. Seçmeli-2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
NOB 627 SİNİR SİSTEMİ EMBRİYOLOJİSİ VE ÖZEL HİSTOLOJİSİ 2+27,5Seçmeli
NOB 628 NÖROFARMAKOLOJİ 2+27,5Seçmeli
NOB 630 İLERİ NÖROFİZYOLOJİ 2+27,5Seçmeli
NOB 632 NÖROFİZYOPATOLOJİ 2+07,5Seçmeli
NOB 714 MOLEKÜLER NÖROFARMAKOLOJİ 2+07,5Seçmeli

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ENS 600 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK 0+0 20 Zorunlu
ENS 602 TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA 0+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

5. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
NOB 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
NOB 800 UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

6. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
NOB 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
NOB 800 UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

7. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
NOB 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
NOB 800 UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

8. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
NOB 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
NOB 800 UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11
BİLİM ETİĞİZ           
DOKTORA TEZİZ***********
GELİŞİM VE ÖĞRENMEZ           
İLERİ ARAŞTIRMA TEKNİKLERİZ***********
İLERİ NÖROANATOMİZ***********
LİSANSÜSTÜ DANIŞMANLIKZ           
ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRMEZ           
SEMİNER IZ*** ** ****
SEMİNER IIZ*** **  ** 
TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMAZ           
UZMANLIK ALAN DERSİZ***********
YETERLİK SINAVINA HAZIRLIKZ           
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11
BEYİN VE ELS***********
BİLİŞSEL FONKSİYONLARIN NÖROBİYOLOJİSİS***********
BİLİŞSEL PSİKOLOJİS***********
DUYU VE AĞRININ NÖROANATOMİSİS***********
EPİLEPSİ VE HAYVAN MODELLERİS********** 
GENEL FARMAKOLOJİS********** 
İLERİ NÖROFİZYOLOJİS***********
İLERİ NÖROVASKÜLER ANATOMİS***********
KARŞILAŞTIRMALI SİNİR SİSTEMİ ANATOMİSİS****** ** *
MEMBRAN TRANSPORTUNUN TEMELLERİS********   
MEMBRAN YAPISI VE FONKSİYONUS********** 
MERKEZİ SİNİR SİSTEMİNİN İSKEMİSİS***********
MİKROŞİRÜRJİ LABORATUARIS***********
MOLEKÜLER NÖROFARMAKOLOJİS***********
NÖROENDOKRİNOLOJİS*** *******
NÖROFARMAKOLOJİS **********
NÖROFİZYOLOJİ VE ELEKTROFİZYOLOJİ 1S***********
NÖROFİZYOLOJİ VE ELEKTROFİZYOLOJİ 2S********** 
NÖROFİZYOPATOLOJİS***********
NÖROLOJİK BİLİMLER DERGİ KULUBÜS*** * *****
NÖROPATALOJİS***********
NÖROSTERELOJİS***********
SİNİR HÜCRELERİNDE HÜCRESEL VE MOLEKÜLER MEKANİZMALARS***********
SİNİR SİSTEMİ EMBRİYOLOJİSİ VE ÖZEL HİSTOLOJİSİS***********
SİNİR SİTEMİ FİLOGENETİK GELİŞİMİS** ********
SİNİRBİLİMDE DİNAMİK MODELLEMES** *******
STEREOTAKSİ LABARATUVARIS* *********
ÜÇ BOYUTLU (3B) NEUROANATOMİS **********
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2021 PAU