3391 TIBBİ FARMAKOLOJİ DR.

GENEL BİLGİLER
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Farmakoloji Doktora Programı, doktora düzeyinde teorik ve uygulamalı dersleri içerir. Doktora öğrencilerine kuramsal ve uygulamalı bilgilere ek olarak derin bir bilimsel bakış açısı kazanmış, analiz ve sentez yetenekleri gelişmiş araştırıcılar yetiştirir. Doktora Programını tamamlayabilmek için her yarı yıl 30 kredilik ders almak ve bir doktora tezi hazırlamak gerekmektedir

Amaçlar
Biyolojik aktiviteyi molekül, hücre, doku, sistem ve tüm organizma düzeyinde değerlendirip, bilimsel araştırma yapabilen, hipotez geliştirip sorgulayan ve elde ettiği sonuçları evrensel bilim dünyasına sunabilen araştırıcı insan gücü yetişmesi önemlidir. Bu çerçevede, ilaç araştırması tasarlayacak, gerçekleştirecek ve sonuçlarını yorumlayacak farmakologlar yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Öğrencilerin, ilaçların farmakodinamik ve farmakokinetik etki profilleri, etki mekanizmaları ve ilaç etkileşmeleri, bilgiye ulaşma ve çözümleme, bulguları değerlendirme ve yorumlama ve farmakolojik araştırmalarda kullanılan yöntemlere ilişkin bilgilerle donatılması, buna ek olarak, bağımsız ilaç araştırmaları tasarlayıp gerçekleştirebilecek araştırıcıların yetiştirilmesi hedeflenmektedir


Kabul Koşulları


Mezuniyet Koşulları


İstihdam Olanakları
Üniversiteler, İlaç sektörü,Sağlık Bakanlığı,Bağımsız araştırma laboratuvarları

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Tıbbi Farmakoloji Dr alaninda Doktora Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
Doktora

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları Senato tarafından belirlenir.

Dereceye Yönelik Kurallar
En az 24 kredi (180 AKTS)ve doktora tezi tamamlamak.

Üst Derece Programlarına Geçiş
İlgili alanda akademik kariyerine devam edebilir.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ENSTİTÜ ANABİLİMDALI BAŞKANIProf. Dr. İZZETTİN HATİP+90 258 296 1682 ihatip@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1 İlaçların yapılarını ve metabolizmalarını açıklar, insan vücudundaki etkileri ile ilişkilendirir.
2Tıbbi farmakoloji araştırma yöntemlerindeki cihazları kullanır ve teknolojiyi uygular.
3Tıbbi farmakoloji araştırma verilerinin değerlendirilmesinde uygun istatistiksel yöntemi önerir, sonuçları yorumlar ve farmakolojik etkinin olup olmadığına karar verir.
4 Farmakokinetik parametreleri (özellikle doz)hesaplar ve uygun farmakodinamik denklemleri formüle eder.
5 Deney hayvanlarına etik yaklaşımda bulunur, çeşitli uygulama yollarından ilaç enjeksiyonu yapar.
6Araştırma planlar, yapar ve sonuç raporunu yazar.
7Tıbbi farmakoloji araştırmalarıyla ilişkili istatistik yazılımlarını bilgisayar ortamında kullanır.
8 Çalışmalarında etik kurallara bağlı kalır ve sorumluluk alır.
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Gösterip YaptırmaBu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yaparak gösterir ve sonrasında öğrencilerin yapmalarını sağlar. Öğrenciler sadece bakarak ve izleyerek değil, aynı zamanda yaparak ve deneyerek öğrenmeye çalışırlar. Bu yöntem genellikle beceri öğretiminde uygulanır. Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur.
Örnek Olay Örnek olay incelemesi, öğrencilerin gerçek ve sorunlu bir olaya aktif olarak katılarak çözümlemeci bir bakış açısını kullanmalarını gerektiren bir yöntemdir. Sorunlu olay gerçek ya da gerçeğe çok yakın olabilir. Olayı anlatan ve gerekli verileri kapsayan bir doküman üzerinde çalışan öğrenci(ler), olayı öğrenir, verileri çözümler, sorunu değerlendirirler. Birlikte tartışarak olayın nedenine ya da çözümüne ilişkin öneriler geliştirirler. Özellikle sosyal bilimlerde pek çok konuyu, örnek olay biçiminde sınıfa getirmek olanaklıdır. Öğrenciler süreç içinde aktif konumda kalırlar ve üst düzey kazanımlar elde ederler.
Sorun (Problem) ÇözmeBir şüphe veya belirsizlikten doğan herhangi bir duruma sorun adı verilmektedir. Genellikle insan hayatında engelleyici veya rahatsızlık verici bir rolü olan sorunlar bilimsel yöntemin aşamalarıyla ele alınarak çözülürler. (a) Sorun belirlenir. (b) Sorun tanımlanır. (c) Olası çözüm yolları aranır ve hipotez geliştirilir. (d) Çözüm yolu sınanır. (e) Sınama doğru çözüme götürürse hipotez doğrulandığı için genellemeye gidilir. (f) Sınama doğru çözüme götürmezse, geriye dönülerek sınama etkinlikleri gözden geçirilir, seçilen diğer bir hipotez tekrar sınanır.  Bu yöntem kişinin problem çözme, bağımsız çalışma, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi yeteneklerini geliştirilir.
İşbirlikli Öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.
ProjeProje tabanlı öğrenim, öğrencileri ilginç sorunlarla uğraşmaya ve bunun sonunda sıra dışı ürünler oluşturmaya yönlendiren bir öğretim yoludur. Öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanmalarına olanak sağlar ve olaylara geniş açıdan bakmalarını gerektirir.
DeneyDoğal olayları yapay ortamlarda taklit etmek, belirli amaçlara ulaşmak için, belli bir konuyu kavratmak için kurulan belirli düzeneklerle çeşitli bilgiler edinerek, uygulayarak neticelere ulaşmayı ifade eder. Doğa araştırmacıları, bilim insanları, eğitimciler doğayla ilgili bilgileri ve kuramları doğru biçimde kurmak için deney ve gözlem gibi yollara başvururlar. Bu amaçla doğaya ilişkin bilgileri öğrencilere kazandırmak için var olan bilgi, model, materyal ve araçları okullara taşıyarak öğrencilere gözlem ve uygulama olanağı vermeye çalışırlar. Laboratuardaki deneysel çalışmalar “deneyelim ve görelim” düşüncesine dayalıdır.

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BİLGİKuramsal Olgusal 03
BİLGİKuramsal Olgusal 04
BİLGİKuramsal Olgusal 05
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 05
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 06
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 06
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
Ders Planı

1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FRM 601 İLERİ NÖROFARMAKOLOJİ 3+0 10 Zorunlu
SBE 601 BİLİM ETİĞİ 2+0 5 Zorunlu
- Farmakoloji Doktora Seçmeli 3+0 5 Seçmeli
- Farmakoloji Doktora Seçmeli 3+0 5 Seçmeli
- Farmakoloji Doktora Seçmeli 3+0 5 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Farmakoloji Doktora Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FRM 650 SEMİNER I 0+0 5 Zorunlu
SBE 701 ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME 3+2 5 Zorunlu
- Farmakoloji Doktora Seçmeli 3+0 5 Seçmeli
- Farmakoloji Doktora Seçmeli 3+0 5 Seçmeli
- Farmakoloji Doktora Seçmeli 3+0 5 Seçmeli
- Farmakoloji Doktora Seçmeli 3+0 5 Seçmeli
  Toplam 30  

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SBE 700 GELİŞİM VE ÖĞRENME 3+0 5 Zorunlu
FRM 651 SEMİNER II 0+0 5 Zorunlu
- Farmakoloji Doktora Seçmeli 3+0 5 Seçmeli
- Farmakoloji Doktora Seçmeli 3+0 5 Seçmeli
- Farmakoloji Doktora Seçmeli 3+0 5 Seçmeli
- Farmakoloji Doktora Seçmeli 3+0 5 Seçmeli
  Toplam 30  
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Farmakoloji Doktora Seçmeli
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FRM 607 İLERİ KARDİYOVASKÜLER SİSTEM FARMAKOLOJİSİ 3+05Seçmeli
FRM 608 İLERİ İMMÜN FARMAKOLOJİ 3+05Seçmeli
FRM 609 İLERİ KEMOTERAPİ III: KANSER TEDAVİSİ 3+05Seçmeli
FRM 610 İLERİ TOKSİKOLOJİ 3+25Seçmeli

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ENS 602 TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA 0+0 10 Zorunlu
ENS 600 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK 0+0 20 Zorunlu
  Toplam 30  

5. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FRM 600 DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI 0+0 20 Zorunlu
FRM 800 UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

6. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FRM 600 DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI 0+0 20 Zorunlu
FRM 800 UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

7. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FRM 600 DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI 0+0 20 Zorunlu
FRM 800 UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

8. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FRM 600 DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI 0+0 20 Zorunlu
FRM 800 UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08
BİLİM ETİĞİZ        
DOKTORA TEZ ÇALIŞMASIZ        
GELİŞİM VE ÖĞRENMEZ        
İLERİ NÖROFARMAKOLOJİZ        
ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRMEZ        
SEMİNER IZ        
SEMİNER IIZ        
TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMAZ        
UZMANLIK ALAN DERSİZ        
YETERLİK SINAVINA HAZIRLIKZ        
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08
İLERİ İMMÜN FARMAKOLOJİS        
İLERİ KARDİYOVASKÜLER SİSTEM FARMAKOLOJİSİS        
İLERİ KEMOTERAPİ I : İLERİ ANTİVİRAL İLAÇLARIN FARMAKOLOJİSİS        
İLERİ KEMOTERAPİ II :ANTİBAKTERİYAL İLAÇLARIN İLERİ FARMAKOLOJİSİS        
İLERİ KEMOTERAPİ III: KANSER TEDAVİSİS        
İLERİ OTONOM SİNİR SİSTEM FARMAKOLOJİSİ-ADRENERJİK SİSTEM S        
İLERİ OTONOM SİNİR SİSTEM FARMAKOLOJİSİ-KOLİNERJİK SİSTEMS        
İLERİ PSİKOFARMAKOLOJİ – BAĞIMLILIK FARMAKOLOJİSİS        
İLERİ TOKSİKOLOJİ S        
İNFLAMATUVAR YANITLARDA VE AĞRIDA FARMAKOLOJİK TEDAVİNİN MOLEKÜLER MEKANİZMALARI S        
KLİNİK FARMAKOLOJİDE ÖZEL KONULARS        
LİSANSÜSTÜ DANIŞMANLIKS        
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2021 PAU