3901 TIBBİ BİYOLOJİ DR.

GENEL BİLGİLER
Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı yüksek lisans ve doktora programlarına sahiptir. Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı tıbbi biyoloji, hücre biyolojisi, moleküler genetik, kanser genetiği, biyokimya, mikrobiyoloji, immunoloji ve biyoinformatik gibi yaygın alanlarda araştırma olanaklarına sahiptir. Doktora programı ilk iki yılında gerekli krediyi tamamlamak için zorunlu ve seçmeli dersler, son iki yılında ise tez çalışması olmak üzere dört yıldır. Programı tamamlayan bilim insanları bireysel düşünebilme, bilimsel araştırmaları programlayabilme, multidisipliner yaklaşımla ekip çalışması disiplinini geliştirebilme, araştırma sonuçlarını yayınlayabilme yeteneğini kazanarak ulusal ve uluslar arası bilime katkı sağlayabilecektir.

Amaçlar
Tıbbi Biyoloji alanındaki güncel gelişmeleri takip ederek bilimsel üretkenliğimizi arttırabilecek, ileri düzeyde çalışmalarla ülkemizin bilimsel faaliyetlerine daha fazla katkıda bulunabilecek, ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda eğitim-öğretim verebilecek ve araştırmalar yürütebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip bilim doktoru yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Günün gelişen bilgilerini takip edebilecek, bulunduğu ortamın şartlarına uygun özgün araştırma konuları belirleyebilecek, bilimsel problemleri belirleyebilme ve çözebilme becerisini kazanabilecek, karşılaştıkları sorunları çözebilecek, grup çalışmalarında sorumluluk ve yetki alabilecek, çalışma sonuçlarını etik kurallar çerçevesinde bilimsel bir nitelikte ortaya koyabilecek bilim doktorlarının yetiştirilmesi hedeflenmektedir.


Kabul Koşulları
ALES; ÜDS/KPDS; Mezuniyet notu

Mezuniyet Koşulları
Program için gerekli koşullar her yıl Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından ilan edilmektedir.

İstihdam Olanakları
Öğrenciler üniversitelerde, araştırma enstitülerinde ve özel şirketlerde iş olanağı bulabilirler.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Tıbbi Biyoloji Dr. alaninda Doktora Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
Doktora

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları Senato tarafından belirlenir.

Dereceye Yönelik Kurallar
Program için gerekli koşullar her yıl Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından ilan edilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş
İlgili alanda akademik kariyerine devam edebilir.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ENSTİTÜ ANABİLİMDALI BAŞKANIProf. Dr. İBRAHİM AÇIKBAŞ+90 258 296 2469 iacikbas@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Tıbbi Biyoloji ve ilişkili bilim alanlarında edindiği ileri düzey bilgileri yazılı, sözlü ve görsel olarak etkin bir biçimde ifade eder.
2Tıbbi Biyoloji ve ilişkili alanlarda kullanılan modern yöntemleri ve cihazları bilir ve gerektiğinde kullanır.
3Tıbbi Biyoloji alanında edindiği ileri düzey bilgileri ve yöntemleri, bilimsel çalışmalar sırasında karşılaşılan sorunları çözme amacı ile kullanır.
4Tıbbi Biyoloji alanında bilimsel bir çalışmanın planlanmasındaki temel ilkelerini baz alarak, hipotezini/amacını/hedeflerini belirleyerek bilimsel bir çalışmayı planlar, hazırlar ve tamamlar.
5Bilimsel araştırma laboratuarlarında çalışma ilkelerini benimser ve etkin bir biçimde uygular.
6Tıbbi Biyoloji alanında ulusal ve uluslar arası güncel çalışmaları takip eder ve tartışır.
7Tıbbi Biyoloji alanında edindiği ileri kavramları, hücre biyolojisi ve moleküler biyoloji araştırmalarında kullanılan ileri yöntemler kapsamında açıklar ve yerleştirir.
8Tıbbi Biyoloji alanında edindiği ileri teorik ve pratik düzeydeki bilgileri, diğer disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirir ve disiplinlerarası çalışma alanı oluşturur.
9Disiplinlerarası bilimsel araştırmalarda ekip çalışmasının temel disiplinlerini etkin bir biçimde uygular ve sorumluluklarını yerine getirir.
10Yaşam boyu öğrenme gerekliliğinin bilinci ile bilimsel ve teknolojik gelişimleri takip eder ve uygular.
11Tıbbi Biyoloji alanında toplumsal, kültürel ve etik değerleri bilir ve bu sorumlulukları yerine getirir.
12Sağlık Bilimleri alanında eleştirel ve yapıcı düşünme ve uygulama becerisi kazanır.
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Gösterip YaptırmaBu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yaparak gösterir ve sonrasında öğrencilerin yapmalarını sağlar. Öğrenciler sadece bakarak ve izleyerek değil, aynı zamanda yaparak ve deneyerek öğrenmeye çalışırlar. Bu yöntem genellikle beceri öğretiminde uygulanır. Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur.
Sorun (Problem) ÇözmeBir şüphe veya belirsizlikten doğan herhangi bir duruma sorun adı verilmektedir. Genellikle insan hayatında engelleyici veya rahatsızlık verici bir rolü olan sorunlar bilimsel yöntemin aşamalarıyla ele alınarak çözülürler. (a) Sorun belirlenir. (b) Sorun tanımlanır. (c) Olası çözüm yolları aranır ve hipotez geliştirilir. (d) Çözüm yolu sınanır. (e) Sınama doğru çözüme götürürse hipotez doğrulandığı için genellemeye gidilir. (f) Sınama doğru çözüme götürmezse, geriye dönülerek sınama etkinlikleri gözden geçirilir, seçilen diğer bir hipotez tekrar sınanır.  Bu yöntem kişinin problem çözme, bağımsız çalışma, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi yeteneklerini geliştirilir.
İşbirlikli Öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.
Beyin FırtınasıBeyin fırtınası, değerlendirme ya da sınırlama olmaksızın bir sorunun çözümüne ilişkin mümkün olduğunca çok çözüm yollarını elde etmek için düzenlenmiş olan bir grup çalışması sürecidir. Beyin fırtınasının amacı, öğrencilerin fikir üretmelerini sağlamak ve onların kendilerini ifade etmesini kolaylaştırmaktır. Bu teknik, üst düzey tartışma tekniği olarak kullanılır. Fırtına dönemi ve değerlendirme dönemi vardır. Başarılı bir beyin fırtınasında; değerlendirmenin sonraya bırakılması, serbest ve neşeli bir ortam yaratılması, olabildiğince çok miktarda fikir üretilmesinin sağlanması, önerilen fikirlerin gruplanması ve geliştirilmesi çok önemlidir.

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BİLGİKuramsal Olgusal 03
BİLGİKuramsal Olgusal 04
BİLGİKuramsal Olgusal 05
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 05
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 06
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 06
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
Ders Planı

1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SBE 601 BİLİM ETİĞİ 2+0 2,5 Zorunlu
TBI 779 TIBBİ BİYOLOJİDE İLERİ ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ 2+2 2,5 Zorunlu
- Tıbbi Biyoloji Dr. Seçmeli-1 2+2 5 Seçmeli
- Tıbbi Biyoloji Dr. Seçmeli-1 2+2 5 Seçmeli
- Tıbbi Biyoloji Dr. Seçmeli-1 2+2 5 Seçmeli
- Tıbbi Biyoloji Dr. Seçmeli-1 2+2 5 Seçmeli
- Tıbbi Biyoloji Dr. Seçmeli-1 2+2 5 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Tıbbi Biyoloji Dr. Seçmeli-1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TBI 601 HÜCRE İÇİ ORGANİZASYON 2+25Seçmeli
TBI 604 HÜCRESEL METABOLİZMA 2+05Seçmeli
TBI 607 MOLEKÜLER GENETİK I 2+25Seçmeli
TBI 611 TEMEL LABORATUVAR İLKELERİ VE YÖNTEMLER 1+25Seçmeli
TBI 615 HÜCRE VE DOKU KÜLTÜRÜ 2+25Seçmeli
TBI 620 DENEY HAYVANLARI BİYOLOJİSİ VE KULLANMA TEK. 2+15Seçmeli
TBI 621 PROTEİNLERDE YAPI-IŞLEV İLİŞKİSİ VE KLİNİK UYGULAMALARDAKİ YERİ 2+25Seçmeli
TBI 624 TÜMÖR İMMÜNOLOJİSİ 2+05Seçmeli
TBI 625 MOLEKÜLER HÜCRE BİYOLOJİSİNDE SON GELİŞMELER 2+05Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TBI 697 DOKTORA SEMİNERİ - I 0+2 2,5 Zorunlu
TBI 609 KALITIM MODELLERİ 2+0 5 Zorunlu
- Tıbbi Biyoloji Dr. Seçmeli-2 2+0 4,5 Seçmeli
- Tıbbi Biyoloji Dr. Seçmeli-2 2+0 4,5 Seçmeli
- Tıbbi Biyoloji Dr. Seçmeli-2 2+0 4,5 Seçmeli
- Tıbbi Biyoloji Dr. Seçmeli-2 2+0 4,5 Seçmeli
- Tıbbi Biyoloji Dr. Seçmeli-2 2+0 4,5 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Tıbbi Biyoloji Dr. Seçmeli-2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TBI 605 MOLEKÜLER GELİŞİM BİYOLOJİSİ 2+15Seçmeli
TBI 606 IMMUNOGENETİK 2+04,5Seçmeli
TBI 608 MOLEKÜLER GENETİK II 2+05Seçmeli
TBI 610 KANSER MOLEKÜLER BİYOLOJİSİ 2+25Seçmeli
TBI 613 MOLEKÜLER BİYOLOJİK YÖNTEMLER 2+25Seçmeli
TBI 614 DNA HASARI VE ONARIMI 2+05Seçmeli
TBI 616 GENOM ANALİZİ 2+05Seçmeli
TBI 618 GEN MÜHENDİSLİĞİ 2+15Seçmeli
TBI 619 BİYOETİK 2+05Seçmeli
TBI 626 MOLEKÜLER EVRİM 2+05Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SBE 701 ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME 3+2 5 Zorunlu
TBI 698 DOKTORA SEMİNERİ - II 0+2 5 Zorunlu
SBE 700 GELİŞİM VE ÖĞRENME 3+0 5 Zorunlu
- Tıbbi Biyoloji Dr. Seçmeli-3 2+0 5 Seçmeli
- Tıbbi Biyoloji Dr. Seçmeli-3 2+0 5 Seçmeli
- Tıbbi Biyoloji Dr. Seçmeli-3 2+0 5 Seçmeli
  Toplam 30  
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Tıbbi Biyoloji Dr. Seçmeli-3
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TBI 602 HÜCRESEL İLİŞKİLER VE BAĞLANTILAR 2+05Seçmeli
TBI 603 EPİGENETİK 2+05Seçmeli
TBI 612 SİNYAL İLETİM MEKANİZMALARI 2+25Seçmeli
TBI 622 RNA INTERFERANS 2+05Seçmeli
TBI 623 PCR'A DAYALI YÖNTEMLER 2+15Seçmeli

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ENS 600 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK 0+0 20 Zorunlu
ENS 602 TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA 0+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

5. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TBI 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
TBI 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

6. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TBI 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
TBI 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
  Toplam 30  

7. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TBI 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
TBI 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
  Toplam 30  

8. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TBI 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
TBI 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
  Toplam 30  


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12
BİLİM ETİĞİZ            
DOKTORA SEMİNERİ - IZ************
DOKTORA SEMİNERİ - IIZ************
DOKTORA TEZİZ************
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİZ************
GELİŞİM VE ÖĞRENMEZ            
KALITIM MODELLERİZ* ** *******
LİSANSÜSTÜ DANIŞMANLIKZ            
ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRMEZ            
TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMAZ            
TIBBİ BİYOLOJİDE İLERİ ARAŞTIRMA TEKNİKLERİZ            
YETERLİK SINAVINA HAZIRLIKZ            
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12
BİYOETİKS************
DENEY HAYVANLARI BİYOLOJİSİ VE KULLANMA TEK.S************
DNA HASARI VE ONARIMIS**** *******
EPİGENETİKS**** *** ** 
GEN MÜHENDİSLİĞİS************
GENOM ANALİZİS************
HÜCRE İÇİ ORGANİZASYONS*** ******  
HÜCRE VE DOKU KÜLTÜRÜS************
HÜCRESEL İLİŞKİLER VE BAĞLANTILARS*** ******  
HÜCRESEL METABOLİZMAS*** ****** *
IMMUNOGENETİKS**** *** ***
KANSER MOLEKÜLER BİYOLOJİSİS************
MOLEKÜLER BİYOLOJİK YÖNTEMLERS************
MOLEKÜLER EVRİMS*** ****** *
MOLEKÜLER GELİŞİM BİYOLOJİSİS*** ********
MOLEKÜLER GENETİK IS************
MOLEKÜLER GENETİK IIS************
MOLEKÜLER HÜCRE BİYOLOJİSİNDE SON GELİŞMELERS************
PCR'A DAYALI YÖNTEMLERS************
PROTEİNLERDE YAPI-IŞLEV İLİŞKİSİ VE KLİNİK UYGULAMALARDAKİ YERİS********** *
RNA INTERFERANSS************
SİNYAL İLETİM MEKANİZMALARIS************
TEMEL LABORATUVAR İLKELERİ VE YÖNTEMLERS***** *** *
TÜMÖR İMMÜNOLOJİSİS* ** *******
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2021 PAU