3343 HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ DR.

GENEL BİLGİLER
Histoloji ve Embriyoloji Doktora Programı (Tezli): Programın Amaçları: İnsan histolojisi ve embriyolojisi alanında eğitim almış, histolojik ve embriyolojik yöntemler, genel ve özel laboratuvar uygulamaları ve multidisipliner çalışmalarda deneyimli öğrenciler yetiştirmektir. En az 30 AKTS iş yükünü tamamlayan ve Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kurallarına uygun olarak hazırladığı mezuniyet tezi ile birlikte gireceği bilim sınavında başarılı olan öğrenciler “Histoloji ve Embriyoloji Bilim Doktoru” ünvanı ile mezuniyet hakkı elde ederler. Başlıca Araştırma Alanları: -İleri Histoloji ve Embriyoloji -Organel Biyolojisi -Ekstraselüler Matriks -Moleküler Hücre ve Doku Biyolojisi -Bağışıklık Sistemi -Elektron Mikroskobu Teknikleri -Teratojenler -Sinir Sistemi Embriyolojisi ve Gelişim Bozuklukları -Moleküler Endokrin Sistem Embriyolojisi -Kemik Kıkırdak Gelişimi -Histokimya ve İmmunohistokimya Teknikleri -Moleküler Embriyoloji -Temel Dokular -Kan Dokusu ve Hemopoezis Embriyoloji ve Histolojisi -Stereoloji -Yardımcı Üreme Teknikleri -Moleküler Dolaşım Sistemi Embriyolojisi -Kök Hücre Uygulamaları -Nörobiyoloji -Deri ve Ekleri -Üreme Biyolojisinde Kriyoprezervasyon -Sindirim Sistemi Gelişimi ve Bozuklukları -Baş Boyun Embriyolojisi

Amaçlar
Programın Amaçları: İnsan histolojisi ve embriyolojisi alanında eğitim almış, histolojik ve embriyolojik yöntemler, genel ve özel laboratuvar uygulamaları ve multidisipliner çalışmalarda deneyimli öğrenciler yetiştirmektir.PROGRAMIN ÖĞRENME ÇIKTILARI, YETERLİLİKLERİ VE KAZANIMLARI 1. Bir organı, dokuyu, hücreyi ya da insan vücudunda görülen yapıları mikroskopta görünür hale getirebilmek için yapılan işlemler hakkında bilgi sahibi olmak. 2. İnsan vücudunu mikroskobik düzeyde tanımak. 3. Hücreleri, dokuları, sistemleri yapısal olarak incelemek. 4. Prenatal ve posnatal gelişimi incelemek. 5. Organ sistemlerinin detaylı gelişimlerini incelemek. 6. Konjenital malformasyonlar hakkında bilgi sahibi olmak. 7. Yardımcı Üreme Sistemleri hakkında teorik ve uygulamalı bilgiler edinmek. 8. Genel ve özel laboratuar uygulamaları hakkında teorik ve uygulamalı bilgiler edinmek. 9. Histoloji ve embriyoloji alanlarındaki edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek. 10. Histoloji ve embriyoloji alanlarındaki kavram ve düşünceleri modern tıbbın gerektirdiği bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek, uzmanlık gerektiren sorunları tanımlayabilmek, analiz edebilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 11. Histoloji ve embriyoloji alanlarındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilmek. 12. Histoloji ve embriyoloji alanlarındaki edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek, öğrenmesini yönlendirebilmek ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek. 13. Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 14. Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 15. Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek. 16. Alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek. 17. Histoloji ve embriyoloji laboratuvarlarında bulunan cihazları etkili şekilde kullanabilmek.


Kabul Koşulları
ALES; ÜDS/KPDS; Mezuniyet notu

Mezuniyet Koşulları


İstihdam Olanakları


Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Histoloji ve Embriyoloji Dr. alaninda Doktora Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
Doktora

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları Senato tarafından belirlenir.

Dereceye Yönelik Kurallar
En az 24 kredi (180 AKTS)ve doktora tezi tamamlamak.

Üst Derece Programlarına Geçiş
İlgili alanda akademik kariyerine devam edebilir.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ENSTİTÜ ANABİLİMDALI BAŞKANIProf. Dr. GÜLÇİN METE+90 258 296 2472 gabban@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
PProgram yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FZY 697 DOKTORA SEMİNERİ - I 0+2 6 Zorunlu
HIS 611 HİSTOKİMYA VE İMMÜNOHİSTOKİMYA TEKNİKLERİ 1+2 6 Zorunlu
HIS 626 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 2+2 6 Zorunlu
- Histoloji ve Embriyoloji Dr. Seçmeli-1 2+0 6 Seçmeli
- Histoloji ve Embriyoloji Dr. Seçmeli-1 2+0 6 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Histoloji ve Embriyoloji Dr. Seçmeli-1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
HIS 601 ORGANEL BİYOLOJİSİ 1+26Seçmeli
HIS 603 MOLEKÜLER HÜCRE VE DOKU BİYOLOJİSİ 1+26Seçmeli
HIS 604 BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ 1+26Seçmeli
HIS 605 ELEKTRON MİKROSKOBU TEKNİKLERİ 1+26Seçmeli
HIS 606 TERATOJENLER 1+26Seçmeli
HIS 607 SİNİR SİSTEMİ EMBRİYOLOJİSİ VE GELİŞİM BOZUKLUKLARI 2+06Seçmeli
HIS 609 MOLEKÜLER ENDOKRİN SİSTEM EMBRİYOLOJİSİ 2+06Seçmeli
HIS 610 KEMİK-KIKIRDAK GELİŞİMİ 2+06Seçmeli
HIS 612 MOLEKÜLER EMBRİYOLOJI 2+06Seçmeli
HIS 613 TEMEL DOKULAR 1+26Seçmeli
HIS 614 KAN DOKUSU VE HEMOPOEZİS EMBRİYOLOJİ VE HİSTOLOJİSİ 1+26Seçmeli
HIS 615 STEREOLOJİ 1+26Seçmeli
HIS 616 YARDIMCI ÜREME TEKNİKLERİ 1+26Seçmeli
HIS 617 MOLEKÜLER DOLAŞIM SİSTEMİ EMBRİYOLOJİSİ 2+06Seçmeli
HIS 618 KÖK HÜCRE UYGULAMALARI 1+26Seçmeli
HIS 619 NÖROBİYOLOJİ 1+26Seçmeli
HIS 620 DERİ VE EKLERİ 1+26Seçmeli
HIS 621 ÜREME BİYOLOJİSİ VE KRİYOPREZERVASYON 1+26Seçmeli
HIS 622 SİNDİRİM SİSTEMİ GELİŞİMİ VE GELİŞİM BOZUKLUKLARI 1+26Seçmeli
HIS 625 BAŞ BOYUN EMBRİYOLOJİSİ 2+06Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FZY 698 DOKTORA SEMİNERİ - II 0+2 6 Zorunlu
SBE 601 BİLİM ETİĞİ 2+0 6 Zorunlu
- Histoloji ve Embriyoloji Dr. Seçmeli-2 2+0 6 Seçmeli
- Histoloji ve Embriyoloji Dr. Seçmeli-2 2+0 6 Seçmeli
- Histoloji ve Embriyoloji Dr. Seçmeli-2 2+0 6 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Histoloji ve Embriyoloji Dr. Seçmeli-2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
HIS 601 ORGANEL BİYOLOJİSİ 1+26Seçmeli
HIS 602 EKSTRASELLÜLER MATRİKS 1+26Seçmeli
HIS 603 MOLEKÜLER HÜCRE VE DOKU BİYOLOJİSİ 1+26Seçmeli
HIS 604 BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ 1+26Seçmeli
HIS 605 ELEKTRON MİKROSKOBU TEKNİKLERİ 1+26Seçmeli
HIS 606 TERATOJENLER 1+26Seçmeli
HIS 607 SİNİR SİSTEMİ EMBRİYOLOJİSİ VE GELİŞİM BOZUKLUKLARI 2+06Seçmeli
HIS 609 MOLEKÜLER ENDOKRİN SİSTEM EMBRİYOLOJİSİ 2+06Seçmeli
HIS 610 KEMİK-KIKIRDAK GELİŞİMİ 2+06Seçmeli
HIS 612 MOLEKÜLER EMBRİYOLOJI 2+06Seçmeli
HIS 613 TEMEL DOKULAR 1+26Seçmeli
HIS 614 KAN DOKUSU VE HEMOPOEZİS EMBRİYOLOJİ VE HİSTOLOJİSİ 1+26Seçmeli
HIS 615 STEREOLOJİ 1+26Seçmeli
HIS 616 YARDIMCI ÜREME TEKNİKLERİ 1+26Seçmeli
HIS 617 MOLEKÜLER DOLAŞIM SİSTEMİ EMBRİYOLOJİSİ 2+06Seçmeli
HIS 618 KÖK HÜCRE UYGULAMALARI 1+26Seçmeli
HIS 619 NÖROBİYOLOJİ 1+26Seçmeli
HIS 620 DERİ VE EKLERİ 1+26Seçmeli
HIS 621 ÜREME BİYOLOJİSİ VE KRİYOPREZERVASYON 1+26Seçmeli
HIS 622 SİNDİRİM SİSTEMİ GELİŞİMİ VE GELİŞİM BOZUKLUKLARI 1+26Seçmeli
HIS 625 BAŞ BOYUN EMBRİYOLOJİSİ 2+06Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SBE 700 GELİŞİM VE ÖĞRENME 3+0 3 Zorunlu
SBE 701 ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME 3+2 3 Zorunlu
- Histoloji ve Embriyoloji Dr. Seçmeli-3 2+0 6 Seçmeli
- Histoloji ve Embriyoloji Dr. Seçmeli-3 2+0 6 Seçmeli
- Histoloji ve Embriyoloji Dr. Seçmeli-3 2+0 6 Seçmeli
- Histoloji ve Embriyoloji Dr. Seçmeli-3 2+0 6 Seçmeli
  Toplam 30  
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Histoloji ve Embriyoloji Dr. Seçmeli-3
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
HIS 601 ORGANEL BİYOLOJİSİ 1+26Seçmeli
HIS 603 MOLEKÜLER HÜCRE VE DOKU BİYOLOJİSİ 1+26Seçmeli
HIS 604 BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ 1+26Seçmeli
HIS 605 ELEKTRON MİKROSKOBU TEKNİKLERİ 1+26Seçmeli
HIS 606 TERATOJENLER 1+26Seçmeli
HIS 607 SİNİR SİSTEMİ EMBRİYOLOJİSİ VE GELİŞİM BOZUKLUKLARI 2+06Seçmeli
HIS 609 MOLEKÜLER ENDOKRİN SİSTEM EMBRİYOLOJİSİ 2+06Seçmeli
HIS 610 KEMİK-KIKIRDAK GELİŞİMİ 2+06Seçmeli
HIS 612 MOLEKÜLER EMBRİYOLOJI 2+06Seçmeli
HIS 613 TEMEL DOKULAR 1+26Seçmeli
HIS 614 KAN DOKUSU VE HEMOPOEZİS EMBRİYOLOJİ VE HİSTOLOJİSİ 1+26Seçmeli
HIS 615 STEREOLOJİ 1+26Seçmeli
HIS 616 YARDIMCI ÜREME TEKNİKLERİ 1+26Seçmeli
HIS 617 MOLEKÜLER DOLAŞIM SİSTEMİ EMBRİYOLOJİSİ 2+06Seçmeli
HIS 618 KÖK HÜCRE UYGULAMALARI 1+26Seçmeli
HIS 619 NÖROBİYOLOJİ 1+26Seçmeli
HIS 620 DERİ VE EKLERİ 1+26Seçmeli
HIS 621 ÜREME BİYOLOJİSİ VE KRİYOPREZERVASYON 1+26Seçmeli
HIS 622 SİNDİRİM SİSTEMİ GELİŞİMİ VE GELİŞİM BOZUKLUKLARI 1+26Seçmeli
HIS 625 BAŞ BOYUN EMBRİYOLOJİSİ 2+06Seçmeli

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ENS 600 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK 0+0 20 Zorunlu
ENS 602 TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA 0+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

5. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
HIS 600 DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI 0+0 20 Zorunlu
HIS 800 UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

6. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
HIS 600 DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI 0+0 20 Zorunlu
HIS 800 UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

7. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
HIS 600 DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI 0+0 20 Zorunlu
HIS 800 UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

8. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
HIS 600 DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI 0+0 20 Zorunlu
HIS 800 UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Derslerin program öğrenme kazanımına katkısı girilmemiş
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Seçmeli derslerin program öğrenme kazanımına katkısı girilmemiş
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2021 PAU