3621 FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON DR.

GENEL BİLGİLER
Programın adı: Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doktora Programı Porgrama fizik tedavi-rehabilitasyon veya ergoterapi yüksek lisans programlarından mezun fizyoterapistler ve ergoterapistler kabul edilmektedir. Dört yıl süreli programdan mezun olabilmek için doktora tezini tamamlamak zorunludur. Program toplam 180 AKTS'den oluşmaktadır. Doktora temel alanları: 1.Nörolojik rehabilitasyon 2.Ortopedik rehabilitasyon 3.Kardio-pulmoner rehabilitasyon 4.Geriatrik rehabilitasyon 5.Pediatrik rehabilitasyon 6.Sporcu rehabilitasyonu

Amaçlar
Bu programın amacı 21. yy'da fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında liderlik yapabilecek ve fizyoterapi öğrencileri eğitecek öğretim üyeleri yetiştirmektir. Programın vizyonu güçlü ve dinamik bir eğitim vererek doktor fizyoterapistler yetiştirmektir.


Kabul Koşulları
Fizyoterapist veya Ergoterapist olmak: Lisans diploması ile başvuran adaylar için; ALES notu (70), ÜDS/KPDS notu (60),Lisans Mezuniyet notu (3.30/4.0) Yüksek Lisans diploması ile başvuran adaylar için; ALES notu (65), ÜDS/KPDS notu (60)

Mezuniyet Koşulları
En az 24 kredi (180 AKTS)ve doktora tezi tamamlamak.

İstihdam Olanakları
Ülkemizde mezun doktor fizyoterapist sayısı oldukça azdır. Fizyoterapi okulları için doktor fizyoterapist ihtiyacı giderek artmaktadır.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dr. alaninda Doktora Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
Doktora

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları Senato tarafından belirlenir.

Dereceye Yönelik Kurallar
En az 24 kredi (180 AKTS)ve doktora tezi tamamlamak.

Üst Derece Programlarına Geçiş
İlgili alanda akademik kariyerine devam edebilir.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ENSTİTÜ ANABİLİMDALI BAŞKANIProf. Dr. ALİ KİTİŞ+90 258 296 4270 alikitis@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Rehabilitasyon alanında etik ve yasal sorumluluklarını yerine getirir
2Kanıta dayalı fizyoterapi araştırma yöntemlerini bilir ve uygular
3Yaşam boyu öğrenme yöntemlerini bilir ve uygular
4Fizyoterapi ve rehabilitasyon ile ilgili bilimsel araştırmaları yürütür ve yayınlar
5Fizyoterapi ve rehabilitasyon ile ilgili bir alanda özelleşir
6Akademisyenlik için gereken becerileri kazanır ve araştırma ekibine liderlik eder
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Gösterip YaptırmaBu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yaparak gösterir ve sonrasında öğrencilerin yapmalarını sağlar. Öğrenciler sadece bakarak ve izleyerek değil, aynı zamanda yaparak ve deneyerek öğrenmeye çalışırlar. Bu yöntem genellikle beceri öğretiminde uygulanır. Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur.
Örnek Olay Örnek olay incelemesi, öğrencilerin gerçek ve sorunlu bir olaya aktif olarak katılarak çözümlemeci bir bakış açısını kullanmalarını gerektiren bir yöntemdir. Sorunlu olay gerçek ya da gerçeğe çok yakın olabilir. Olayı anlatan ve gerekli verileri kapsayan bir doküman üzerinde çalışan öğrenci(ler), olayı öğrenir, verileri çözümler, sorunu değerlendirirler. Birlikte tartışarak olayın nedenine ya da çözümüne ilişkin öneriler geliştirirler. Özellikle sosyal bilimlerde pek çok konuyu, örnek olay biçiminde sınıfa getirmek olanaklıdır. Öğrenciler süreç içinde aktif konumda kalırlar ve üst düzey kazanımlar elde ederler.
Sorun (Problem) ÇözmeBir şüphe veya belirsizlikten doğan herhangi bir duruma sorun adı verilmektedir. Genellikle insan hayatında engelleyici veya rahatsızlık verici bir rolü olan sorunlar bilimsel yöntemin aşamalarıyla ele alınarak çözülürler. (a) Sorun belirlenir. (b) Sorun tanımlanır. (c) Olası çözüm yolları aranır ve hipotez geliştirilir. (d) Çözüm yolu sınanır. (e) Sınama doğru çözüme götürürse hipotez doğrulandığı için genellemeye gidilir. (f) Sınama doğru çözüme götürmezse, geriye dönülerek sınama etkinlikleri gözden geçirilir, seçilen diğer bir hipotez tekrar sınanır.  Bu yöntem kişinin problem çözme, bağımsız çalışma, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi yeteneklerini geliştirilir.
İşbirlikli Öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
Gösteri Bu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yapar, öğrenciler bakarak ve izleyerek öğrenmeye çalışır. Bu yöntem genellikle olanakların kısıtlı olması halinde ve tehlikeli deney ve durumların ele alınmasında uygulanır.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.
Mikro ÖğretimBu yöntem öğretmen adaylarının sınıf içindeki üstleneceği rollerini ve sınıfta uygulayacağı davranışlarını tam olarak benimseyip bunları kazanmalarını sağlamayı amaçlasa da, farklı alanlarda yöntemin uygulanması olanaklıdır. Belli başlı becerilerin öğretiminde video ve ses kayıt cihazlarının sunduğu olanakları öğrenme ortamlarına taşımaya olanak sağlar. Öğrenci performansının kaydedilmesi ve elde edilen kaydın çözümlenerek hataların giderilmesi esasına dayanır.
Senaryoya dayalı öğretimÖrnek olaya benzese de, senaryoda kurgusal bir yaklaşım vardır. Konu, kurgunun içine yedirilerek öğrencilere sunulabileceği gibi, öğrencilerin kendi senaryolarını üretmelerine kadar uzanabilir.
ProjeProje tabanlı öğrenim, öğrencileri ilginç sorunlarla uğraşmaya ve bunun sonunda sıra dışı ürünler oluşturmaya yönlendiren bir öğretim yoludur. Öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanmalarına olanak sağlar ve olaylara geniş açıdan bakmalarını gerektirir.
GözlemGenellikle doğaya ilişkin bilgilerimizi gözlemlerimiz yoluyla edinsek de, gözlem yöntemi başka olgu ve durumlar için de kullanılır. Gözlem sonucu elde ettiğimiz bulguları zihnimizde işleyerek belli başlı genellemelere ulaşmaya çalışırız. Eğer belli hatalardan dolayı yanlış genellemelere ulaşmışsak, aynı olgu ve varlıklar üzerinde tekrar gözlem yapmak gerekir.  
DeneyDoğal olayları yapay ortamlarda taklit etmek, belirli amaçlara ulaşmak için, belli bir konuyu kavratmak için kurulan belirli düzeneklerle çeşitli bilgiler edinerek, uygulayarak neticelere ulaşmayı ifade eder. Doğa araştırmacıları, bilim insanları, eğitimciler doğayla ilgili bilgileri ve kuramları doğru biçimde kurmak için deney ve gözlem gibi yollara başvururlar. Bu amaçla doğaya ilişkin bilgileri öğrencilere kazandırmak için var olan bilgi, model, materyal ve araçları okullara taşıyarak öğrencilere gözlem ve uygulama olanağı vermeye çalışırlar. Laboratuardaki deneysel çalışmalar “deneyelim ve görelim” düşüncesine dayalıdır.

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BİLGİKuramsal Olgusal 03
BİLGİKuramsal Olgusal 04
BİLGİKuramsal Olgusal 05
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 05
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 06
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 06
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
Ders Planı

1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FTR 697 DOKTORA SEMİNERİ - I 0+2 7,5 Zorunlu
FTR 652 REHABİLİTASYONDA KLİNİK ÇALIŞMA I 1+4 12 Zorunlu
SBE 601 BİLİM ETİĞİ 2+0 3 Zorunlu
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dr. Seçmeli-1 2+0 7,5 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dr. Seçmeli-1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FTR 613 FİZYOTERAPİSTLERE YÖNELİK FARMAKOLOJİ 2+07,5Seçmeli
FTR 636 İMMÜNOBİYOLOJİ VE DOĞAL BAĞIŞIKLIK 2+07,5Seçmeli
FTR 656 DUYU ALGI MOTOR DEĞERLENDİRME VE EĞİTİM 2+07,5Seçmeli
FTR 658 MANİPULASYON – MOBİLİZASYON YÖNTEMLERİ 2+07,5Seçmeli
FTR 659 ORTOPEDİK CERRAHİ SONRASI FİZYOTERAPİ 2+07,5Seçmeli
FTR 663 NÖROŞİRUJİK CERRAHİ SONRASI FİZYOTERAPİ 2+07,5Seçmeli
FTR 666 FONKSİYONEL EL REHABİLİTASYONU 2+07,5Seçmeli
FTR 667 PEDİATRİK REHABİLİTASYON 2+07,5Seçmeli
FTR 686 REHABİLİTASYON BİLİMLERİ İÇİN MATEMATİK 2+07,5Seçmeli
FTR 687 PROTEZLER I 2+07,5Seçmeli
FTR 689 ORTEZLER I 2+07,5Seçmeli
FTR 721 KRONİK SPİNAL AĞRIDA KOGNİTİF-DAVRANIŞSAL DEĞERLENDİRME VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ 3+07,5Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FTR 712 FİZYORETAPİ VE REHABİLİTASYONDA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 5+0 15 Zorunlu
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dr. Seçmeli-2 2+0 7,5 Seçmeli
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dr. Seçmeli-2 2+0 7,5 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dr. Seçmeli-2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FTR 653 REHABİLİTASYONDA KLİNİK ÇALIŞMA II 1+410Seçmeli
FTR 682 İLERİ KARDİYAK REHABİLİTASYON 2+07,5Seçmeli
FTR 685 ORTOPEDİK HASTALIKLARDA İŞ UĞRAŞI TEDAVİSİ 2+07,5Seçmeli
FTR 688 PROTEZLER II 2+07,5Seçmeli
FTR 690 ORTEZLER II 2+07,5Seçmeli
FTR 696 KAS İSKELET SİSTEMİ AĞRILARINDA GÜNCEL TEDAVİ YAKLAŞIMLARI 3+010Seçmeli
FTR 699 REHABİLİTASYON DA ALTERNATİF TEDAVİ YÖNTEMLERİ 2+010Seçmeli
FTR 708 BİLİMSEL MAKALE YAZIMI-I 3+07,5Seçmeli
FTR 710 İLERİ NÖROLOJİK REHABİLİTASYON 2+07,5Seçmeli
FTR 711 İLERİ PULMONER REHABİLİTASYON 2+07,5Seçmeli
FTR 714 ÜROJİNEKOLOJİDE FİZYOTERAPİ 4+010Seçmeli
FTR 720 SPİNAL STABİLİZASYON EGZERSİZLERİ 3+010Seçmeli
FTR 824 YENİDOĞAN FİZYOTERAPİ 2+010Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SBE 700 GELİŞİM VE ÖĞRENME 3+0 5 Zorunlu
SBE 701 ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME 3+2 5 Zorunlu
FTR 698 DOKTORA SEMİNERİ - II 0+2 5 Zorunlu
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dr. Seçmeli-3 2+0 7,5 Seçmeli
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dr. Seçmeli-3 2+0 7,5 Seçmeli
  Toplam 30  
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dr. Seçmeli-3
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FTR 668 SPORDA FİZYOTERAPİ 2+07,5Seçmeli
FTR 669 İLERİ ORTOPEDİK REHABİLİTASYON 2+07,5Seçmeli
FTR 679 ORTOPEDİK HASTALIKLARDA MESLEKİ EĞİTİM 2+07,5Seçmeli
FTR 680 ÇOCUKLARDA ORTEZLEME 2+07,5Seçmeli
FTR 682 İLERİ KARDİYAK REHABİLİTASYON 2+07,5Seçmeli
FTR 685 ORTOPEDİK HASTALIKLARDA İŞ UĞRAŞI TEDAVİSİ 2+07,5Seçmeli
FTR 707 AĞRI VE FİZYOTERAPİ YAKLAŞIMLARI 2+07,5Seçmeli
FTR 709 BİLİMSEL MAKALE YAZIMI-II 3+07,5Seçmeli
FTR 710 İLERİ NÖROLOJİK REHABİLİTASYON 2+07,5Seçmeli
FTR 716 İLERİ GERİATRİK REHABİLİTASYON 4+07,5Seçmeli
FTR 719 İLERİ ROMATOLOJİK REHABİLİTASYON 3+07,5Seçmeli

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ENS 600 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK 0+0 20 Zorunlu
ENS 602 TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA 0+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

5. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FTR 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
FTR 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

6. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FTR 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
FTR 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
  Toplam 30  

7. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FTR 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
FTR 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
  Toplam 30  

8. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FTR 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
FTR 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
  Toplam 30  


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06
BİLİM ETİĞİZ******
DOKTORA SEMİNERİ - IZ******
DOKTORA SEMİNERİ - IIZ******
DOKTORA TEZİZ******
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİZ******
FİZYORETAPİ VE REHABİLİTASYONDA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİZ      
GELİŞİM VE ÖĞRENMEZ      
LİSANSÜSTÜ DANIŞMANLIKZ      
ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRMEZ      
REHABİLİTASYONDA KLİNİK ÇALIŞMA IZ**  **
TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMAZ******
YETERLİK SINAVINA HAZIRLIKZ******
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06
AĞRI VE FİZYOTERAPİ YAKLAŞIMLARIS******
BİLİMSEL MAKALE YAZIMI-IS *****
BİLİMSEL MAKALE YAZIMI-IIS *****
ÇOCUKLARDA ORTEZLEMES******
DUYU ALGI MOTOR DEĞERLENDİRME VE EĞİTİMS *****
FİZYOTERAPİSTLERE YÖNELİK FARMAKOLOJİS*     
FONKSİYONEL EL REHABİLİTASYONUS   ***
İLERİ GERİATRİK REHABİLİTASYONS******
İLERİ KARDİYAK REHABİLİTASYONS******
İLERİ NÖROLOJİK REHABİLİTASYONS******
İLERİ ORTOPEDİK REHABİLİTASYONS******
İLERİ PULMONER REHABİLİTASYONS******
İLERİ ROMATOLOJİK REHABİLİTASYONS******
İMMÜNOBİYOLOJİ VE DOĞAL BAĞIŞIKLIKS *****
KAS İSKELET SİSTEMİ AĞRILARINDA GÜNCEL TEDAVİ YAKLAŞIMLARIS******
KRONİK SPİNAL AĞRIDA KOGNİTİF-DAVRANIŞSAL DEĞERLENDİRME VE TEDAVİ YÖNTEMLERİS      
MANİPULASYON – MOBİLİZASYON YÖNTEMLERİS**  **
NÖROŞİRUJİK CERRAHİ SONRASI FİZYOTERAPİS***  *
ORTEZLER IS******
ORTEZLER IIS** ***
ORTOPEDİK CERRAHİ SONRASI FİZYOTERAPİS**  **
ORTOPEDİK HASTALIKLARDA İŞ UĞRAŞI TEDAVİSİS******
ORTOPEDİK HASTALIKLARDA MESLEKİ EĞİTİMS******
PEDİATRİK REHABİLİTASYONS** ***
PROTEZLER IS******
PROTEZLER IIS******
REHABİLİTASYON BİLİMLERİ İÇİN MATEMATİKS *****
REHABİLİTASYON DA ALTERNATİF TEDAVİ YÖNTEMLERİS******
REHABİLİTASYONDA KLİNİK ÇALIŞMA IIS** ***
SPİNAL STABİLİZASYON EGZERSİZLERİ S******
SPORDA FİZYOTERAPİS******
ÜROJİNEKOLOJİDE FİZYOTERAPİS******
YENİDOĞAN FİZYOTERAPİS******
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2021 PAU