3681 FİZYOLOJİ DR.

GENEL BİLGİLER
Fizyoloji AD, Sağlık Bilimleri Enstitüsüne doktora Düzeyinde teorik ve uygulamalı Fizyoloji dersleri açar. Öğrencilere sadece kuramsal ve uygulamalı bilgiler değil, iyi bir bilim adamı olabilmek için gerekli donanım da kazandırılmaya çalışılır. Fizyoloji Doktora Programını tamamlayabilmek için 24 kredilik ders almak ve bir doktora tezi hazırlamak gerekmektedir.

Amaçlar
Fizyoloji Doktora Programının amacı; Fizyoloji konularına ileri düzeyde hakim; laboratuvar bilgisi gelişmiş ve güncel literatür bilgisi olan; bir araştırmayı planlayan, sürdüren ve sonuçlandırabilen; bilimsel etik ve sosyal nitelikleri taşıyan; kendini rahatça ifade edebilen ve bilgisini insanlığın faydasına sunabilen Tıbbi fizyoloji doktoru yetiştirmektir.


Kabul Koşulları
Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Veteriner Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoloji Yüksek Lisans Mezunu olması ve ALES; ÜDS/KPDS; Mezuniyet notlarının yönetmeliğe uygun olması

Mezuniyet Koşulları
24 kredilik derslerini ve seminerini başarıyla tamamlayıp, tezini hazırlayıp jüri önünde başarıyla sunmuş olması

İstihdam Olanakları
Mezunlarımız yurt içinde herhangi bir üniversitede öğretim üyesi olabildikleri gibi yurtdışında postdoc olarak da çalışabilmektedirler.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Fizyoloji Dr. alaninda Doktora Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
Doktora

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları Senato tarafından belirlenir.

Dereceye Yönelik Kurallar
24 kredilik derslerini ve seminerini başarıyla tamamlayıp, tezini hazırlayıp jüri önünde başarıyla sunmuş olması

Üst Derece Programlarına Geçiş
İlgili alanda akademik kariyerine devam edebilir.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ENSTİTÜ ANABİLİMDALI BAŞKANIProf. Dr. ZEKİYE MELEK KÜÇÜKATAY+90 258 296 1700 mbor@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1İnsan vücudunun hücre, doku, organ, sistem düzeyinde normal fonksiyonlarını tanımlar, devamlılığının önemini, sağlık-hastalık ilişkisi temeline dayanarak açıklar.
2Fizyoloji ve ilişkili alanlarda kullanılan modern araştırma yöntemleri ve cihazları tanımlar ve gerektiğinde kullanır.
3 Tıbbi problemleri tanımlar, modeller, displin içi ve disiplinler arası çözüm yollarını açıklar.
4 Bilimsel bir çalışmanın planlanmasındaki temel ilkeleri baz alarak, hipotezini/amacını/hedeflerini belirleyerek proje taslağı hazırlar, uygular, sonuçlarını değerlendirir.
5 Öğrencilerin bilgi ve becerilerini keşfetmeye yardımcı olacak şekilde eğitim faaliyetleri yapar ve geliştirir.
6Farklı ölçme ve değerlendirme yöntemleri ile bilgiyi değerlendirir.
7Bağımsız davranma ve gerektiğinde inisiyatif kullanmanın değerini bilir, yerine getirir.
8 Yaşam boyu öğrenme gerekliliğinin bilinci ile ulusal ve uluslar arası bilimsel gelişmeleri takip eder ve alanındaki yenilikleri tartışır.
9 Eleştirel ve yapıcı düşünmenin değerini bilir, uygular.
10Tez, makale, seminer hazırlar ve sunar.
11Toplumsal, kültürel, mesleki ve etik değerleri bilir, sorumluluk alır.
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Gösterip YaptırmaBu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yaparak gösterir ve sonrasında öğrencilerin yapmalarını sağlar. Öğrenciler sadece bakarak ve izleyerek değil, aynı zamanda yaparak ve deneyerek öğrenmeye çalışırlar. Bu yöntem genellikle beceri öğretiminde uygulanır. Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur.
Sorun (Problem) ÇözmeBir şüphe veya belirsizlikten doğan herhangi bir duruma sorun adı verilmektedir. Genellikle insan hayatında engelleyici veya rahatsızlık verici bir rolü olan sorunlar bilimsel yöntemin aşamalarıyla ele alınarak çözülürler. (a) Sorun belirlenir. (b) Sorun tanımlanır. (c) Olası çözüm yolları aranır ve hipotez geliştirilir. (d) Çözüm yolu sınanır. (e) Sınama doğru çözüme götürürse hipotez doğrulandığı için genellemeye gidilir. (f) Sınama doğru çözüme götürmezse, geriye dönülerek sınama etkinlikleri gözden geçirilir, seçilen diğer bir hipotez tekrar sınanır.  Bu yöntem kişinin problem çözme, bağımsız çalışma, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi yeteneklerini geliştirilir.
İşbirlikli Öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
Gösteri Bu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yapar, öğrenciler bakarak ve izleyerek öğrenmeye çalışır. Bu yöntem genellikle olanakların kısıtlı olması halinde ve tehlikeli deney ve durumların ele alınmasında uygulanır.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.
ProjeProje tabanlı öğrenim, öğrencileri ilginç sorunlarla uğraşmaya ve bunun sonunda sıra dışı ürünler oluşturmaya yönlendiren bir öğretim yoludur. Öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanmalarına olanak sağlar ve olaylara geniş açıdan bakmalarını gerektirir.
GözlemGenellikle doğaya ilişkin bilgilerimizi gözlemlerimiz yoluyla edinsek de, gözlem yöntemi başka olgu ve durumlar için de kullanılır. Gözlem sonucu elde ettiğimiz bulguları zihnimizde işleyerek belli başlı genellemelere ulaşmaya çalışırız. Eğer belli hatalardan dolayı yanlış genellemelere ulaşmışsak, aynı olgu ve varlıklar üzerinde tekrar gözlem yapmak gerekir.  
DeneyDoğal olayları yapay ortamlarda taklit etmek, belirli amaçlara ulaşmak için, belli bir konuyu kavratmak için kurulan belirli düzeneklerle çeşitli bilgiler edinerek, uygulayarak neticelere ulaşmayı ifade eder. Doğa araştırmacıları, bilim insanları, eğitimciler doğayla ilgili bilgileri ve kuramları doğru biçimde kurmak için deney ve gözlem gibi yollara başvururlar. Bu amaçla doğaya ilişkin bilgileri öğrencilere kazandırmak için var olan bilgi, model, materyal ve araçları okullara taşıyarak öğrencilere gözlem ve uygulama olanağı vermeye çalışırlar. Laboratuardaki deneysel çalışmalar “deneyelim ve görelim” düşüncesine dayalıdır.
MünazaraMünazara, bir konu üzerinde, belli kural ve yöntemlere uyularak yapılan tartışma türüdür. Münazara, ikişerli veya üçerli iki grup öğrencinin bir fikrin, eylemin veya önerinin taraf ve karşı noktalarını ortaya koymasıdır. Amaç bir konudaki birbirine zıt fikirleri tartışmaktır. Gruplardan birisi işlenecek konuya olumlu, diğeri ise olumsuz yönden savunmalıdır. Münazarada etkili savunmanın önemli olması gibi, belli zaman içinde konuşmak da önemlidir. Bu nedenle konuşmacılara eşit zaman dilimleri verilmelidir. Bu zaman, genellikle 5-15 dakikadır. Öğretmen münazarayı değerlendirmek için sınıfa rehberlik eder.

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BİLGİKuramsal Olgusal 03
BİLGİKuramsal Olgusal 04
BİLGİKuramsal Olgusal 05
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 05
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 06
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 06
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
Ders Planı

1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SBE 601 BİLİM ETİĞİ 2+0 5 Zorunlu
- Fizyoloji Dr. Seçmeli-1 2+1 5 Seçmeli
- Fizyoloji Dr. Seçmeli-1 2+1 5 Seçmeli
- Fizyoloji Dr. Seçmeli-1 2+1 5 Seçmeli
- Fizyoloji Dr. Seçmeli-1 2+1 5 Seçmeli
- Fizyoloji Dr. Seçmeli-1 2+1 5 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Fizyoloji Dr. Seçmeli-1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FZY 601 PERİFERİK SİNİR SİSTEMİ VE KAS FİZYOLOJİSİ 2+05Seçmeli
FZY 603 İLERİ KAN FİZYOLOJİSİ 2+15Seçmeli
FZY 607 DUYU FİZYOLOJİSİ 2+15Seçmeli
FZY 608 EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ İLKELERİ 2+25Seçmeli
FZY 610 KOGNİTİF NÖROFİZYOLOJİ 2+05Seçmeli
FZY 611 SOLUNUM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ 2+05Seçmeli
FZY 615 BESİN ALIMI VE SİNDİRİM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ 2+05Seçmeli
FZY 618 İLERİ HÜCRE FİZYOLOJİSİ 2+15Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FZY 697 DOKTORA SEMİNERİ - I 0+2 6 Zorunlu
- Fizyoloji Dr. Seçmeli-2 2+2 6 Seçmeli
- Fizyoloji Dr. Seçmeli-2 2+2 6 Seçmeli
- Fizyoloji Dr. Seçmeli-2 2+2 6 Seçmeli
- Fizyoloji Dr. Seçmeli-2 2+2 6 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Fizyoloji Dr. Seçmeli-2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FZY 602 KARDİYOVASKÜLER SİSTEM FİZYOLOJİSİ 2+16Seçmeli
FZY 604 SANTRAL SİNİR SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ 2+26Seçmeli
FZY 609 VÜCUT SIVILARI VE BOŞALTIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ 2+06Seçmeli
FZY 612 ENDOKRİN SİSTEM FİZYOLOJİSİ VE METABOLİZMA 3+06Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FZY 698 DOKTORA SEMİNERİ - II 0+2 5 Zorunlu
SBE 700 GELİŞİM VE ÖĞRENME 3+0 2,5 Zorunlu
SBE 701 ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME 3+2 2,5 Zorunlu
FZY 620 FİZYOLOJİDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 2+0 5 Zorunlu
- Fizyoloji Dr. Seçmeli-3 2+0 5 Seçmeli
- Fizyoloji Dr. Seçmeli-3 2+0 5 Seçmeli
- Fizyoloji Dr. Seçmeli-3 2+0 5 Seçmeli
  Toplam 30  
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Fizyoloji Dr. Seçmeli-3
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FZY 601 PERİFERİK SİNİR SİSTEMİ VE KAS FİZYOLOJİSİ 2+05Seçmeli
FZY 603 İLERİ KAN FİZYOLOJİSİ 2+15Seçmeli
FZY 607 DUYU FİZYOLOJİSİ 2+15Seçmeli
FZY 608 EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ İLKELERİ 2+25Seçmeli
FZY 610 KOGNİTİF NÖROFİZYOLOJİ 2+05Seçmeli
FZY 611 SOLUNUM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ 2+05Seçmeli
FZY 615 BESİN ALIMI VE SİNDİRİM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ 2+05Seçmeli
FZY 618 İLERİ HÜCRE FİZYOLOJİSİ 2+15Seçmeli

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ENS 600 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK 0+0 20 Zorunlu
ENS 602 TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA 0+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

5. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FZY 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
FZY 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

6. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FZY 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
FZY 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
  Toplam 30  

7. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FZY 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
FZY 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
  Toplam 30  

8. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FZY 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
FZY 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11
BİLİM ETİĞİZ           
DOKTORA SEMİNERİ - IZ***********
DOKTORA SEMİNERİ - IIZ***********
DOKTORA TEZİZ***********
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİZ***** *****
FİZYOLOJİDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİZ           
GELİŞİM VE ÖĞRENMEZ           
LİSANSÜSTÜ DANIŞMANLIKZ           
ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRMEZ           
TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMAZ           
YETERLİK SINAVINA HAZIRLIKZ           
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11
BESİN ALIMI VE SİNDİRİM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİS           
DUYU FİZYOLOJİSİS***********
EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ İLKELERİS***********
ENDOKRİN SİSTEM FİZYOLOJİSİ VE METABOLİZMAS* ***  **  
İLERİ HÜCRE FİZYOLOJİSİS*****  *** 
İLERİ KAN FİZYOLOJİSİS***********
KARDİYOVASKÜLER SİSTEM FİZYOLOJİSİS***********
KOGNİTİF NÖROFİZYOLOJİS***********
PERİFERİK SİNİR SİSTEMİ VE KAS FİZYOLOJİSİS******** * 
SANTRAL SİNİR SİSTEMİ FİZYOLOJİSİS**********
SOLUNUM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİS****** **
VÜCUT SIVILARI VE BOŞALTIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİS***********
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2021 PAU