3641 TIBBİ BİYOKİMYA DR.

GENEL BİLGİLER
İnsan hücresinin yapılarının ve hücrelerde gerçekleşen biyokimyasal olayların moleküler düzeyde bilinmesi, hücrelerde gerçekleşen metabolik olayların tanımlanması, ilgili kaynaklara erişim, kaynakların kullanımı ve yorumlanması yardımı ile bu konuda temel araştırma ve deneysel çalışmalar yapabilmek için bilgi ve becerileri kazandırır.

Amaçlar
Hücre yapılarının ve hücrelerde gerçekleşen biyokimyasal olayların moleküler düzeyde anlaşılması; hücrelerde gerçekleşen metabolik olayların tanımlanması; bu konuda temel araştırma ve deneysel çalışmalar yapabilme ve bu konularla ilgili kaynaklara erişim, kaynakların kullanımı ve yorumlanması


Kabul Koşulları
ALES; ÜDS/KPDS; Mezuniyet notu

Mezuniyet Koşulları
Yönetmelikte belirtilen şartlar

İstihdam Olanakları
Üniversite ve özel şirketlerde istihdam olanakları mevcuttur

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Tıbbi Biyokimya Dr. alaninda Doktora Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
Doktora

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları Senato tarafından belirlenir.

Dereceye Yönelik Kurallar
Yönetmelikte belirtilen şartlar

Üst Derece Programlarına Geçiş
İlgili alanda akademik kariyerine devam edebilir.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ENSTİTÜ ANABİLİMDALI BAŞKANIProf. Dr. HÜLYA AYBEK+90 258 296 1652 haybek@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Biyomoleküllerin yapıları ve metabolizmaları konusunda daha önce edindiği bilgileri derinleştirir.
2Teorik ve pratik laboratuvar bilgisinin geliştirilmesi ve kurgulanıp planlanan bir araştırmanın yürütülmesi için gerekli bilgileri edinir.
3Araştırıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak biyokimya alanı ile ilgili fikir ve yöntemler geliştirme becerisi kazanır.
4Bilim etiği kavramını kazanır.
5Akademik ve profesyonel anlamda alt yapı oluşturur.
6Pratik ve teorik bilgi ve beceri birikimini kullanarak çeşitli araştırma konularında kendi başına araştırma yapabilecek düzeye erişir.
7Kazandığı bilgi ve becerileri diğer araştırıcılara yazılı ve sözel olarak sunma becerisi kazanır.
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Gösterip YaptırmaBu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yaparak gösterir ve sonrasında öğrencilerin yapmalarını sağlar. Öğrenciler sadece bakarak ve izleyerek değil, aynı zamanda yaparak ve deneyerek öğrenmeye çalışırlar. Bu yöntem genellikle beceri öğretiminde uygulanır. Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur.
Sorun (Problem) ÇözmeBir şüphe veya belirsizlikten doğan herhangi bir duruma sorun adı verilmektedir. Genellikle insan hayatında engelleyici veya rahatsızlık verici bir rolü olan sorunlar bilimsel yöntemin aşamalarıyla ele alınarak çözülürler. (a) Sorun belirlenir. (b) Sorun tanımlanır. (c) Olası çözüm yolları aranır ve hipotez geliştirilir. (d) Çözüm yolu sınanır. (e) Sınama doğru çözüme götürürse hipotez doğrulandığı için genellemeye gidilir. (f) Sınama doğru çözüme götürmezse, geriye dönülerek sınama etkinlikleri gözden geçirilir, seçilen diğer bir hipotez tekrar sınanır.  Bu yöntem kişinin problem çözme, bağımsız çalışma, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi yeteneklerini geliştirilir.
DeneyDoğal olayları yapay ortamlarda taklit etmek, belirli amaçlara ulaşmak için, belli bir konuyu kavratmak için kurulan belirli düzeneklerle çeşitli bilgiler edinerek, uygulayarak neticelere ulaşmayı ifade eder. Doğa araştırmacıları, bilim insanları, eğitimciler doğayla ilgili bilgileri ve kuramları doğru biçimde kurmak için deney ve gözlem gibi yollara başvururlar. Bu amaçla doğaya ilişkin bilgileri öğrencilere kazandırmak için var olan bilgi, model, materyal ve araçları okullara taşıyarak öğrencilere gözlem ve uygulama olanağı vermeye çalışırlar. Laboratuardaki deneysel çalışmalar “deneyelim ve görelim” düşüncesine dayalıdır.

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BİLGİKuramsal Olgusal 03
BİLGİKuramsal Olgusal 04
BİLGİKuramsal Olgusal 05
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 05
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 06
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 06
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BIK 609 KARBONHİDRAT BİYOKİMYASI 2+0 5 Zorunlu
SBE 601 BİLİM ETİĞİ 2+0 2 Zorunlu
- Biyokimya Doktora Seçmeli-2 2+0 5,5 Seçmeli
- Biyokimya Doktora Seçmeli-3 2+0 11 Seçmeli
- Biyokimya Doktora Seçmeli-4 2+0 3,5 Seçmeli
- Biyokimya Doktora Seçmeli-5 1+0 3 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Biyokimya Doktora Seçmeli-2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BIK 601 BİYOKİMYAYA GİRİŞ I 2+05,5Seçmeli
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Biyokimya Doktora Seçmeli-3
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BIK 603 LABORATUAR TEKNİKLERİ VE YÖNTEMLERİ I 2+211Seçmeli
BIK 606 PROTEİN BİYOKİMYASI 2+011Seçmeli
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Biyokimya Doktora Seçmeli-4
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BIK 605 BİYOKİMYASAL HESAPLAMALAR 1+13,5Seçmeli
BIK 612 LİPİD BİYOKİMYASI 2+03,5Seçmeli
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Biyokimya Doktora Seçmeli-5
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BIK 611 ENZİMOLOJİ VE ENZİM KİNETİĞİ 1+03Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BIK 697 DOKTORA SEMİNERİ - I 0+2 2 Zorunlu
BIK 621 BİYOKİMYADA İLERİ ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ 1+0 2 Zorunlu
- Biyokimya Doktora Seçmeli-1 1+0 2 Seçmeli
- Biyokimya Doktora Seçmeli-1 1+0 2 Seçmeli
- Biyokimya Doktora Seçmeli-6 2+0 5 Seçmeli
- Biyokimya Doktora Seçmeli-6 2+0 5 Seçmeli
- Biyokimya Doktora Seçmeli-7 2+2 9,5 Seçmeli
- Biyokimya Doktora Seçmeli-8 1+0 2,5 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Biyokimya Doktora Seçmeli-1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BIK 608 KEMOMETRİ 2+02Seçmeli
BIK 613 DNA METABOLİZMASI, DNA,RNA VE PROTEİN SENTESİ BİYOKİMYASI 1+02Seçmeli
BIK 614 MOLEKÜLER YÖNTEMLER 1+22Seçmeli
BIK 615 BİYOKİMYADA SON GELİŞMELER I 2+02Seçmeli
BIK 616 BİYOKİMYADA SON GELİŞMELER II 2+02Seçmeli
BIK 617 KANSER BİYOKİMYASI 1+02Seçmeli
BIK 618 SERBEST RADİKALLER VE ANTİOKSİDAN SİSTEM 1+02Seçmeli
BIK 619 SİNİR SİSTEMİ BİYOKİMYASI 1+02Seçmeli
BIK 620 EKSTRASELLÜLER MATRİKS VE KEMİK BİYOKİMYASI 1+02Seçmeli
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Biyokimya Doktora Seçmeli-6
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BIK 602 BİYOKİMYAYA GİRİŞ II 2+05Seçmeli
BIK 610 HORMON BİYOKİMYASI 2+05Seçmeli
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Biyokimya Doktora Seçmeli-7
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BIK 604 LABORATUAR TEKNİKLERİ VE YÖNTEMLERİ II 2+29,5Seçmeli
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Biyokimya Doktora Seçmeli-8
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BIK 607 VİTAMİNLER VE MİNERALLER 1+02,5Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SBE 700 GELİŞİM VE ÖĞRENME 3+0 5 Zorunlu
SBE 701 ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME 3+2 5 Zorunlu
BIK 698 DOKTORA SEMİNERİ - II 0+2 5 Zorunlu
- Biyokimya Doktora Seçmeli-1 1+0 5 Seçmeli
- Biyokimya Doktora Seçmeli-1 1+0 5 Seçmeli
- Biyokimya Doktora Seçmeli-1 1+0 5 Seçmeli
  Toplam 30  
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Biyokimya Doktora Seçmeli-1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BIK 608 KEMOMETRİ 2+05Seçmeli
BIK 613 DNA METABOLİZMASI, DNA,RNA VE PROTEİN SENTESİ BİYOKİMYASI 1+05Seçmeli
BIK 614 MOLEKÜLER YÖNTEMLER 1+25Seçmeli
BIK 615 BİYOKİMYADA SON GELİŞMELER I 2+05Seçmeli
BIK 616 BİYOKİMYADA SON GELİŞMELER II 2+05Seçmeli
BIK 617 KANSER BİYOKİMYASI 1+05Seçmeli
BIK 618 SERBEST RADİKALLER VE ANTİOKSİDAN SİSTEM 1+05Seçmeli
BIK 619 SİNİR SİSTEMİ BİYOKİMYASI 1+05Seçmeli
BIK 620 EKSTRASELLÜLER MATRİKS VE KEMİK BİYOKİMYASI 1+05Seçmeli

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ENS 600 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK 0+0 20 Zorunlu
ENS 602 TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA 0+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

5. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BIK 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
BIK 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

6. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BIK 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
BIK 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
  Toplam 30  

7. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BIK 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
BIK 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
  Toplam 30  

8. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BIK 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
BIK 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
  Toplam 30  


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07
BİLİM ETİĞİZ       
BİYOKİMYADA İLERİ ARAŞTIRMA TEKNİKLERİZ       
DOKTORA SEMİNERİ - IZ  *    
DOKTORA SEMİNERİ - IIZ  *  * 
DOKTORA TEZİZ  *  **
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİZ  *  **
GELİŞİM VE ÖĞRENMEZ       
KARBONHİDRAT BİYOKİMYASIZ*******
LİSANSÜSTÜ DANIŞMANLIKZ       
ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRMEZ       
TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMAZ       
YETERLİK SINAVINA HAZIRLIKZ       
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07
BİYOKİMYADA SON GELİŞMELER IS*******
BİYOKİMYADA SON GELİŞMELER IIS*******
BİYOKİMYASAL HESAPLAMALARS*******
BİYOKİMYAYA GİRİŞ IS**     
BİYOKİMYAYA GİRİŞ IIS*******
DNA METABOLİZMASI, DNA,RNA VE PROTEİN SENTESİ BİYOKİMYASIS*******
EKSTRASELLÜLER MATRİKS VE KEMİK BİYOKİMYASIS**     
ENZİMOLOJİ VE ENZİM KİNETİĞİS**   * 
HORMON BİYOKİMYASIS*      
KANSER BİYOKİMYASIS*******
KEMOMETRİS ** ***
LABORATUAR TEKNİKLERİ VE YÖNTEMLERİ IS*******
LABORATUAR TEKNİKLERİ VE YÖNTEMLERİ IIS*******
LİPİD BİYOKİMYASIS**     
MOLEKÜLER YÖNTEMLERS*******
PROTEİN BİYOKİMYASIS**     
SERBEST RADİKALLER VE ANTİOKSİDAN SİSTEMS***  * 
SİNİR SİSTEMİ BİYOKİMYASIS*******
VİTAMİNLER VE MİNERALLERS*      
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2021 PAU