3601 BİYOFİZİK DR.

GENEL BİLGİLER
Genel tanımı ile biyofizik, fiziksel ilke ve yöntemlerin biyolojik sistemlere uygulandığı bir bilim dalıdır. Bilimsel ve teknolojik gelişmeler, araştırmaların molekülsel düzeye kaymasına yol açmıştır. Molekülsel biyofizik, biyomolekülleri yaşamsal süreç ve işlevleri molekül düzeyinde incelemektedir. Anabilim Dalımız temel yapılanmasını molekülsel biyofizik alanında yapmıştır.

Amaçlar
Evrensel bilim insanı niteliklerini taşıyan, uluslararası düzeyde bilimsel yeterlilik ve yetkinliğe sahip biyofizik bilim doktoru, Ar-Ge deneyimi olan öğretim üyesi adayı yetiştirmek Öğrencilerin, sağlık bilimleri alanında temel kavram ve yöntemler konusunda ayrıntılı bilgiye sahip, biyolojik/fizyolojik sistemlerdeki normal işlev ve bozuklukların tıbbi tanısı için uygulanan biyofiziksel yaklaşımlar hakkında ayrıntılı bilgi ve deneyim sahibi olmaları


Kabul Koşulları
ALES; ÜDS/KPDS; Mezuniyet notu

Mezuniyet Koşulları
Öğrencilerin molekülsel tanı ve araştırma yöntemlerinin en az birisini kullanarak özgün bir araştırmayı tasarlayıp uygulayabilir düzeyde olmaları, elde edilen verileri bilimin ve insanlığın yararına sunabilen, uzmanlaşmış bilim insanı olmalarını sağlamak

İstihdam Olanakları
PhD programı mezunları; üniversitelerde öğretim üyesi, gerek özel ve gerekse de kamu sektöründe ArGe bölümlerinde çalışabilmektedir.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Biyofizik Dr. alaninda Doktora Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
Doktora

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları Senato tarafından belirlenir.

Dereceye Yönelik Kurallar
Öğrencilerin molekülsel tanı ve araştırma yöntemlerinin en az birisini kullanarak özgün bir araştırmayı tasarlayıp uygulayabilir düzeyde olmaları, elde edilen verileri bilimin ve insanlığın yararına sunabilen, uzmanlaşmış bilim insanı olmalarını sağlamak

Üst Derece Programlarına Geçiş
İlgili alanda akademik kariyerine devam edebilir.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ENSTİTÜ ANABİLİMDALI BAŞKANIProf. Dr. EROL ÖMER ATALAY+90 258 296 2487 eatalay@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Vücut sıvılarının biyofiziksel özelliklerinin öğrenilmesi.
2Biyolojik işler ve termodinamik kavramlarının öğrenilmesi.
3Radyasyon, radyasyon molekül ilişkileri, radyasyonun doku ve organizmadaki etkilerinin öğrenilmesi.
4Canlı sistemlerinde molekülsel yapı, biyoenerjetik kavramların öğrenilmesi.
5Bilgi kuramı, bilginin canlı sistemlerde işlenmesi, duyu biyofiziğinin öğrenilmesi.
6Molekülsel biyofizik, hücre farklılaşması, hücre çoğalması ve kanser sorununun öğrenilmesi.
7Moleküllerin biyofiziksel davranış biçimleri, gensel ilişkiler, DNA yapısı, eşlemesi, gen tanımı, işlevi ve mutasyon kavramlarının öğrenilmesi.
8Protein sentezi (translasyon), gensel şifre, gen etkinliğinin düzenlenmesi, rekombinant DNA teknolojisi, polimorfizmler, molekülsel evrimin öğrenilmesi.
9Biyomühendislik ve biyoteknolojik kavramlar, rekombinant algılayıcı moleküller, peptit/faj display teknikleri, immüno-biyofizik kavramlarının öğrenilmesi.
10Hücrenin evrimi, hücre ve membran biyofiziğinin öğrenilmesi.
11Embriyolojik gelişmenin hücresel mekanizmaları, bağışıklık sistem, sinir sistemi, immüno-biyofizik kavramlarının öğrenilmesi.
12Molekülsel etkileşimler, SPR(surface plasmon resonance), FTIR, FRET, protein-protein, protein-nükleik asit etkileşimlerinin öğrenilmesi.
13İmmüno biyofiziksel kavramlar, bağışıklık sistemi bileşenleri, yapı-işlev ilişkilerinin öğrenilmesi.
14Biyoinformatik kavramlar, molekülsel modelleme ve simulasyon, DNA/protein veri bankaları ve kullanımının öğrenilmesi.
15Molekülsel tanımlama yöntemleri, DNA dizi analizi, PCR, RFLP, SNP ve haplotip analizlerinin öğrenilmesi.
16Tıbbi görüntüleme yöntemlerinin öğrenilmesi.
17Tıp tarihi, biyofizik tarihindeki süreçler, bilim etiği, araştırma ve yayın etiğinin öğrenilmesi.
18Sunum ve ders verme becerilerinin edinilmesi.
19Eğitimde ölçme ve değerlendirme, eğitim psikolojisinin öğrenilmesi.
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Gösterip YaptırmaBu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yaparak gösterir ve sonrasında öğrencilerin yapmalarını sağlar. Öğrenciler sadece bakarak ve izleyerek değil, aynı zamanda yaparak ve deneyerek öğrenmeye çalışırlar. Bu yöntem genellikle beceri öğretiminde uygulanır. Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur.
Sorun (Problem) ÇözmeBir şüphe veya belirsizlikten doğan herhangi bir duruma sorun adı verilmektedir. Genellikle insan hayatında engelleyici veya rahatsızlık verici bir rolü olan sorunlar bilimsel yöntemin aşamalarıyla ele alınarak çözülürler. (a) Sorun belirlenir. (b) Sorun tanımlanır. (c) Olası çözüm yolları aranır ve hipotez geliştirilir. (d) Çözüm yolu sınanır. (e) Sınama doğru çözüme götürürse hipotez doğrulandığı için genellemeye gidilir. (f) Sınama doğru çözüme götürmezse, geriye dönülerek sınama etkinlikleri gözden geçirilir, seçilen diğer bir hipotez tekrar sınanır.  Bu yöntem kişinin problem çözme, bağımsız çalışma, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi yeteneklerini geliştirilir.
Benzetişim (Simülasyon)Gerçekte tehlikeli, erişilmesi zor ve pahalı olan durumları, gerçeğine çok benzeyen modeli üzerinde çalışarak öğrenmeyi ifade eder. Örneğin uçak pilotları ve astronotlar uçaklara ve uzay araçlarına binmeden önce, gerçeğine çok benzeyen sanal ortamlarda uygulama yaparlar. Piyasada kimya deneylerini içeren ve gerçeğine çok benzeyen Kimya Laboratuarı yazılımları mevcuttur. Diğer alanlarda da uygulanması olanaklıdır.
ProjeProje tabanlı öğrenim, öğrencileri ilginç sorunlarla uğraşmaya ve bunun sonunda sıra dışı ürünler oluşturmaya yönlendiren bir öğretim yoludur. Öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanmalarına olanak sağlar ve olaylara geniş açıdan bakmalarını gerektirir.
DeneyDoğal olayları yapay ortamlarda taklit etmek, belirli amaçlara ulaşmak için, belli bir konuyu kavratmak için kurulan belirli düzeneklerle çeşitli bilgiler edinerek, uygulayarak neticelere ulaşmayı ifade eder. Doğa araştırmacıları, bilim insanları, eğitimciler doğayla ilgili bilgileri ve kuramları doğru biçimde kurmak için deney ve gözlem gibi yollara başvururlar. Bu amaçla doğaya ilişkin bilgileri öğrencilere kazandırmak için var olan bilgi, model, materyal ve araçları okullara taşıyarak öğrencilere gözlem ve uygulama olanağı vermeye çalışırlar. Laboratuardaki deneysel çalışmalar “deneyelim ve görelim” düşüncesine dayalıdır.
Beyin FırtınasıBeyin fırtınası, değerlendirme ya da sınırlama olmaksızın bir sorunun çözümüne ilişkin mümkün olduğunca çok çözüm yollarını elde etmek için düzenlenmiş olan bir grup çalışması sürecidir. Beyin fırtınasının amacı, öğrencilerin fikir üretmelerini sağlamak ve onların kendilerini ifade etmesini kolaylaştırmaktır. Bu teknik, üst düzey tartışma tekniği olarak kullanılır. Fırtına dönemi ve değerlendirme dönemi vardır. Başarılı bir beyin fırtınasında; değerlendirmenin sonraya bırakılması, serbest ve neşeli bir ortam yaratılması, olabildiğince çok miktarda fikir üretilmesinin sağlanması, önerilen fikirlerin gruplanması ve geliştirilmesi çok önemlidir.

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
Ders Planı

1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BYF 627 SİSTEM BİYOFİZİĞİ I 2+2 6 Zorunlu
BYF 509 BİYOFİZİK ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ I 2+2 7,5 Zorunlu
- Biyofizik Dr. Seçmeli-1 1+0 3,5 Seçmeli
- Biyofizik Dr. Seçmeli-1 1+0 3,5 Seçmeli
- Biyofizik Dr. Seçmeli-12 2+0 2,5 Seçmeli
- Biyofizik Dr. Seçmeli-9 1+0 3,5 Seçmeli
- Biyofizik Dr. Seçmeli-9 1+0 3,5 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Biyofizik Dr. Seçmeli-1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BYF 601 BİYOELEKTRİK POTANSİYELLER-I 2+03,5Seçmeli
BYF 605 BİYOİNFORMATİK 2+23,5Seçmeli
BYF 610 BİYOSİBERNETİK KAVRAMLAR VE ANALOG MODELLEME 2+03,5Seçmeli
BYF 611 MOLEKÜLSEL ETKİLEŞİM ANALİZİ-I 2+03,5Seçmeli
BYF 623 TIP TARİHİ-I 1+03,5Seçmeli
BYF 624 TIP TARİHİ-II 1+03,5Seçmeli
BYF 625 TIBBİ ARAŞTIRMA ETİĞİ I 1+03,5Seçmeli
BYF 626 TIBBİ ARAŞTIRMA ETİĞİ II 1+03,5Seçmeli
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Biyofizik Dr. Seçmeli-12
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BYF 601 BİYOELEKTRİK POTANSİYELLER-I 2+02,5Seçmeli
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Biyofizik Dr. Seçmeli-9
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BYF 623 TIP TARİHİ-I 1+03,5Seçmeli
BYF 625 TIBBİ ARAŞTIRMA ETİĞİ I 1+03,5Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BYF 697 DOKTORA SEMİNERİ - I 0+2 1 Zorunlu
- Biyofizik Dr. Seçmeli-1 1+0 3,5 Seçmeli
- Biyofizik Dr. Seçmeli-1 1+0 3,5 Seçmeli
- Biyofizik Dr. Seçmeli-4 3+0 6 Seçmeli
- Biyofizik Dr. Seçmeli-5 3+0 16 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Biyofizik Dr. Seçmeli-1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BYF 601 BİYOELEKTRİK POTANSİYELLER-I 2+03,5Seçmeli
BYF 605 BİYOİNFORMATİK 2+23,5Seçmeli
BYF 610 BİYOSİBERNETİK KAVRAMLAR VE ANALOG MODELLEME 2+03,5Seçmeli
BYF 611 MOLEKÜLSEL ETKİLEŞİM ANALİZİ-I 2+03,5Seçmeli
BYF 623 TIP TARİHİ-I 1+03,5Seçmeli
BYF 624 TIP TARİHİ-II 1+03,5Seçmeli
BYF 625 TIBBİ ARAŞTIRMA ETİĞİ I 1+03,5Seçmeli
BYF 626 TIBBİ ARAŞTIRMA ETİĞİ II 1+03,5Seçmeli
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Biyofizik Dr. Seçmeli-4
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BYF 606 BİYOFİZİKTE MATEMATİKSEL MODELLER 3+06Seçmeli
BYF 609 HÜCRE HABERLEŞMESİ VE SİNYAL İLETİMİ 3+06Seçmeli
BYF 612 MOLEKÜLSEL ETKİLEŞİM ANALİZİ II 2+46Seçmeli
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Biyofizik Dr. Seçmeli-5
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BYF 602 BİYOELEKTRİK POTANSİYELLER-II 2+016Seçmeli
BYF 608 BİYOLOJİK SİNYAL ANALİZİ 3+016Seçmeli
BYF 628 SİSTEM BİYOFİZİĞİ II 3+016Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BYF 698 DOKTORA SEMİNERİ - II 0+2 1 Zorunlu
SBE 601 BİLİM ETİĞİ 2+0 6 Zorunlu
SBE 700 GELİŞİM VE ÖĞRENME 3+0 2,5 Zorunlu
SBE 701 ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME 3+2 3,5 Zorunlu
- Biyofizik Dr. Seçmeli-11 1+0 5 Seçmeli
- Biyofizik Dr. Seçmeli-2 1+0 3,5 Seçmeli
- Biyofizik Dr. Seçmeli-6 2+0 8,5 Seçmeli
  Toplam 30  
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Biyofizik Dr. Seçmeli-11
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BYF 630 BİYOFİZİK TARİHİNDE İLERİ KONULAR 1+05Seçmeli
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Biyofizik Dr. Seçmeli-2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BYF 606 BİYOFİZİKTE MATEMATİKSEL MODELLER 3+010Seçmeli
BYF 608 BİYOLOJİK SİNYAL ANALİZİ 3+010Seçmeli
BYF 609 HÜCRE HABERLEŞMESİ VE SİNYAL İLETİMİ 3+010Seçmeli
BYF 613 MOLEKÜLSEL İMMÜNOLOJİ –I 3+010Seçmeli
BYF 614 MOLEKÜLSEL İMMÜNOLOJİ II 3+010Seçmeli
BYF 619 BİYOFİZİKTE MAKALE TARTIŞMASI I 1+03,5Seçmeli
BYF 629 MEMBRAN BİYOFİZİĞİ VE İYON KANALLARI 3+010Seçmeli
BYF 630 BİYOFİZİK TARİHİNDE İLERİ KONULAR 1+03,5Seçmeli
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Biyofizik Dr. Seçmeli-6
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BYF 610 BİYOSİBERNETİK KAVRAMLAR VE ANALOG MODELLEME 2+08,5Seçmeli
BYF 617 BİYOFİZİKTE İLERİ KONULAR I 2+08,5Seçmeli
BYF 618 BİYOFİZİKTE İLERİ KONULAR II 2+08,5Seçmeli
BYF 621 İLERİ BİYOENERJETİK 2+08,5Seçmeli
BYF 622 İLERİ BİYOMEKANİK 2+08,5Seçmeli

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ENS 600 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK 0+0 20 Zorunlu
ENS 602 TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA 0+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

5. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BYF 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
BYF 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

6. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BYF 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
BYF 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
  Toplam 30  

7. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BYF 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
BYF 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
  Toplam 30  

8. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BYF 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
BYF 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
  Toplam 30  


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14PY 15PY 16PY 17PY 18PY 19
BİLİM ETİĞİZ                   
BİYOFİZİK ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ IZ                   
DOKTORA SEMİNERİ - IZ                 **
DOKTORA SEMİNERİ - IIZ                 **
DOKTORA TEZİZ*******************
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİZ*******************
GELİŞİM VE ÖĞRENMEZ                   
LİSANSÜSTÜ DANIŞMANLIKZ                   
ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRMEZ                   
SİSTEM BİYOFİZİĞİ IZ** ***********     
TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMAZ                   
YETERLİK SINAVINA HAZIRLIKZ                   
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14PY 15PY 16PY 17PY 18PY 19
BİYOELEKTRİK POTANSİYELLER-IS************** *   
BİYOELEKTRİK POTANSİYELLER-IIS** *********** *   
BİYOFİZİK TARİHİNDE İLERİ KONULARS                *  
BİYOFİZİKTE İLERİ KONULAR IS**************** **
BİYOFİZİKTE İLERİ KONULAR IIS**************** **
BİYOFİZİKTE MAKALE TARTIŞMASI IS*******************
BİYOFİZİKTE MATEMATİKSEL MODELLERS**************     
BİYOİNFORMATİKS * *** ****  * *   
BİYOLOJİK SİNYAL ANALİZİS * ***********     
BİYOSİBERNETİK KAVRAMLAR VE ANALOG MODELLEMES * ****  *****     
HÜCRE HABERLEŞMESİ VE SİNYAL İLETİMİS**************     
İLERİ BİYOENERJETİKS** ******* ***     
İLERİ BİYOMEKANİKS** **  ***   *     
MEMBRAN BİYOFİZİĞİ VE İYON KANALLARIS**************     
MOLEKÜLSEL ETKİLEŞİM ANALİZİ IIS * ************    
MOLEKÜLSEL ETKİLEŞİM ANALİZİ-IS**************     
MOLEKÜLSEL İMMÜNOLOJİ –IS** ************    
MOLEKÜLSEL İMMÜNOLOJİ IIS * ***********     
SİSTEM BİYOFİZİĞİ IIS******** ** **     
TIBBİ ARAŞTIRMA ETİĞİ IS                ***
TIBBİ ARAŞTIRMA ETİĞİ IIS                ***
TIP TARİHİ-IS                ***
TIP TARİHİ-IIS                ***
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2021 PAU