2941 İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI DR.

GENEL BİLGİLER
İngiliz Dili ve Edebiyatı Doktora Programı, İngiliz dili ve edebiyatı alanında yapılmış ve yapılmakta olan çalışmaları kapsamaktadır. İngiliz Edebiyatında tiyatro, şiir ve roman alanındaki eserler eleştirel bir açıdan ele alınmakta ve yeni bakış açılarının ışığında tartışılmaktadır. Bu program mezunları İngiliz Edebiyatına eleştirel yaklaşabilen donanımlı edebiyatçılar ve akademisyenler olarak yetişmektedir.

Amaçlar
Programın amacı, bu alanda yapılan araştırmaları bilimsel kurallara uygun bir biçimde, özgün düşünceler oluşturan mezunlar vermektir. Programda açılan dersler İngiliz edebiyatındaki farklı edebi türlerin kuramsal, sosyal, tarihsel ve kültürel bağlamda ileri düzeyde incelenmesini içerir. Bu nedenle de disiplinlerarası bir yaklaşım benimsenmiştir. Program, İngiliz dili ve edebiyatı konularının yanı sıra Amerikan kültürü ve edebiyatı, karşılaştırmalı edebiyat, edebi teori ve eleştiri, kültürel çalışmalar ve kültürel teori konularını kapsamaktadır.


Kabul Koşulları
ALES; ÜDS/KPDS; Mezuniyet notu

Mezuniyet Koşulları
Mezun olabilmek için öğrencilerin 21 kredilik ders almaları ve 4.00'lık sistem üzerinden en az 3.00 Akademik ortalamaya ulaşmaları; bir seminer sunmalı ve Yüksek Lisans tezi hazırlayıp savunmaları gerekmektedir.

İstihdam Olanakları
Bölümden mezun olan öğrenciler üniversitelerde, Dışişleri Bakanlığında, bankalarda, turizm isletmelerinde ve çeşitli özel okul ve şirketlerde öğretim elemanı ve dil bilen eleman olarak görev yapmaktadır.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "İngiliz Dili ve Edebiyatı Dr. alaninda Doktora Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
Doktora

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları Senato tarafından belirlenir.

Dereceye Yönelik Kurallar
Mezun olabilmek için öğrencilerin 21 kredilik ders almaları ve 4.00'lık sistem üzerinden en az 3.00 Akademik ortalamaya ulaşmaları; bir seminer sunmalı ve Yüksek Lisans tezi hazırlayıp savunmaları gerekmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş
İlgili alanda akademik kariyerine devam edebilir.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ENSTİTÜ ANABİLİMDALI BAŞKANIProf. Dr. MEHMET ALİ ÇELİKEL+90 258 296 3645 macelikel@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Alanın temel bilgilerine, güncel bilgi ve ileri düzeydeki uygulama bilgilerine bir arada sahip olur
2Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal bilgilerini edebi metinlerde ve ilgili alanlarda ileri düzeyde kullanır
3Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak edebi metinleri yorumlayabilir, değerlendirir, dil çözümlemeleri yapabilir ve analiz edebilir, araştırmaya ve kanıtlara dayalı yorumlar ve çıkarımlar üretir
4Edebi metinleri ve eleştiri kuramlarını sözel ve yazılı olarak ifade eder
5Alanında edindiği bilgi ve tecrübeleri yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme becerisine sahip olur
6Alanı ile ilgili ileri düzeydeki çalışma ve tez projelerini bağımsız olarak yürütür
7Alanı ile ilgili çalışma ve tez projelerinde karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek üzere sorumluluk alabilir
8Alanı ile ilgili çalışma ve kaynakları okuyup anlayarak Türkçeye aktarabilir
9Alan ile ilgili öğrenme gereksinimlerini belirleyerek, vizyonu geniş, yaşam boyu öğrenmeye açık, olumlu bir tutum sergileyebilir
10Alan ile ilgili popüler konuları topluma iletebilme ve toplumu bilgilendirme yetkinliğine sahip olur
11Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup, alanıyla ilgili çalışmaları görev aldığı kurumlarda hayata geçirebilir ve yenilikler getirir
12İleri düzeyde alan bilgisi edinerek kuramsal çalışmaları izleyebilir ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilir ve yurt dışı projeleri geliştirir
13Alanının gerektirdiği temel bilgisayar kullanma düzeyine sahip olup, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir
14Alan ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulmasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Örnek Olay Örnek olay incelemesi, öğrencilerin gerçek ve sorunlu bir olaya aktif olarak katılarak çözümlemeci bir bakış açısını kullanmalarını gerektiren bir yöntemdir. Sorunlu olay gerçek ya da gerçeğe çok yakın olabilir. Olayı anlatan ve gerekli verileri kapsayan bir doküman üzerinde çalışan öğrenci(ler), olayı öğrenir, verileri çözümler, sorunu değerlendirirler. Birlikte tartışarak olayın nedenine ya da çözümüne ilişkin öneriler geliştirirler. Özellikle sosyal bilimlerde pek çok konuyu, örnek olay biçiminde sınıfa getirmek olanaklıdır. Öğrenciler süreç içinde aktif konumda kalırlar ve üst düzey kazanımlar elde ederler.
Sorun (Problem) ÇözmeBir şüphe veya belirsizlikten doğan herhangi bir duruma sorun adı verilmektedir. Genellikle insan hayatında engelleyici veya rahatsızlık verici bir rolü olan sorunlar bilimsel yöntemin aşamalarıyla ele alınarak çözülürler. (a) Sorun belirlenir. (b) Sorun tanımlanır. (c) Olası çözüm yolları aranır ve hipotez geliştirilir. (d) Çözüm yolu sınanır. (e) Sınama doğru çözüme götürürse hipotez doğrulandığı için genellemeye gidilir. (f) Sınama doğru çözüme götürmezse, geriye dönülerek sınama etkinlikleri gözden geçirilir, seçilen diğer bir hipotez tekrar sınanır.  Bu yöntem kişinin problem çözme, bağımsız çalışma, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi yeteneklerini geliştirilir.
İşbirlikli Öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.
İşbirlikli öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
DramaÖğrencilerin bir beceri ya da durumu sınıfın önünde canlandırarak öğrendikleri bir yöntemdir. Yaşayarak bilgi edinmenin yanı sıra, sözel ifade gücünün gelişmesi ve toplumsallaşmanın sağlanmasında da önemli yararı bulunmaktadır. Yaratıcı, üretken, yaratıcı kararlar alabilen, değişik olmaktan ve değişiklik yapmaktan korkmayan, dilini iyi kullanan, eleştirel düşünen bireyler yetiştirmeye olanak sağlar.
ProjeProje tabanlı öğrenim, öğrencileri ilginç sorunlarla uğraşmaya ve bunun sonunda sıra dışı ürünler oluşturmaya yönlendiren bir öğretim yoludur. Öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanmalarına olanak sağlar ve olaylara geniş açıdan bakmalarını gerektirir.
Analoji /Metaforla ÖğretimSoyut konu ve kavramları somut nesnelere benzeterek öğrenmeyi sağlayan bir yoldur.
Beyin FırtınasıBeyin fırtınası, değerlendirme ya da sınırlama olmaksızın bir sorunun çözümüne ilişkin mümkün olduğunca çok çözüm yollarını elde etmek için düzenlenmiş olan bir grup çalışması sürecidir. Beyin fırtınasının amacı, öğrencilerin fikir üretmelerini sağlamak ve onların kendilerini ifade etmesini kolaylaştırmaktır. Bu teknik, üst düzey tartışma tekniği olarak kullanılır. Fırtına dönemi ve değerlendirme dönemi vardır. Başarılı bir beyin fırtınasında; değerlendirmenin sonraya bırakılması, serbest ve neşeli bir ortam yaratılması, olabildiğince çok miktarda fikir üretilmesinin sağlanması, önerilen fikirlerin gruplanması ve geliştirilmesi çok önemlidir.

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BİLGİKuramsal Olgusal 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 05
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 06
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 04
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 05
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
Ders Planı

1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
IDE 607 TİYATRO: BİR SAHNE SANATI VE EDEBİ METİN 3+0 10 Zorunlu
IDE 613 ROMAN ÇALIŞMALARI 3+0 10 Zorunlu
- İngiliz Dili ve Edebiyatı Dr. Seçmeli-1 3+0 10 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İngiliz Dili ve Edebiyatı Dr. Seçmeli-1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
IDE 603 EDEBİ TÜRLER VE TÜRLER-ARASI İLİŞKİLER 3+010Seçmeli
IDE 604 POSTMODERN TİYATRO 3+010Seçmeli
IDE 605 ÇAĞDAŞ EDEBİYAT KURAMI 3+010Seçmeli
IDE 606 FEMİNİST TİYATRO 3+010Seçmeli
IDE 608 ARİSTOTLE’N KURAMSAL FELSEFESİ 3+010Seçmeli
IDE 609 POLİTİK TİYATRO 3+010Seçmeli
IDE 610 AMERİKAN TİYATROSUNDA ÖZEL KONULAR 3+010Seçmeli
IDE 611 UTOPYA FİKRİ&INGİLİZ EDEBİYATINDA UTOPYA 3+010Seçmeli
IDE 612 MODERN AMERİKAN ŞİİRİ 3+010Seçmeli
IDE 614 EDEBİYAT ÇALIŞMALARINDA İLERİ ARAŞTIRMA METODLARI 3+010Seçmeli
IDE 615 ETNİK KADIN YAZARLARIN ÇALIŞMALARINDA TOPLUMSAL CİNSİYET VE KÜLTÜR 3+010Seçmeli
IDE 616 EDEBİYAT VE MİTOLOJİ 3+010Seçmeli
IDE 617 AMERİKAN EDEBİYATINDA ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK 3+010Seçmeli
IDE 618 METİNLERARASILIK 3+010Seçmeli
IDE 619 EDEBİYAT VE SİNEMA 3+010Seçmeli
IDE 620 MEDYA & POPÜLER KÜLTÜR 3+010Seçmeli
IDE 623 SHAKESPEARE TİYATROSUNUN SANATI 3+010Seçmeli
IDE 624 1950 SONRASI METİNLERİ VE ÇAĞDAŞ EDEBİYAT ÇALIŞMALARI 3+010Seçmeli
IDE 629 FELSEFE VE EDEBİYAT 3+010Seçmeli
IDE 630 PSİKOLOJİ VE EDEBİYAT 3+010Seçmeli
IDE 632 FANTASTİK EDEBİYAT 3+010Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
IDE 621 ŞİİR ÇALIŞMALARI 3+0 10 Zorunlu
IDE 622 KISA ÖYKÜ KURAMLARI VE İNCELEMELERİ 3+0 10 Zorunlu
IDE 865 DOKTORA SEMİNERİ - I 0+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
IDE 626 DOKTORA SEMİNERİ - II 0+2 10 Zorunlu
- İngiliz Dili ve Edebiyatı Dr. Seçmeli-2 3+0 10 Seçmeli
- İngiliz Dili ve Edebiyatı Dr. Seçmeli-2 3+0 10 Seçmeli
  Toplam 30  
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İngiliz Dili ve Edebiyatı Dr. Seçmeli-2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
IDE 603 EDEBİ TÜRLER VE TÜRLER-ARASI İLİŞKİLER 3+010Seçmeli
IDE 604 POSTMODERN TİYATRO 3+010Seçmeli
IDE 605 ÇAĞDAŞ EDEBİYAT KURAMI 3+010Seçmeli
IDE 606 FEMİNİST TİYATRO 3+010Seçmeli
IDE 608 ARİSTOTLE’N KURAMSAL FELSEFESİ 3+010Seçmeli
IDE 609 POLİTİK TİYATRO 3+010Seçmeli
IDE 610 AMERİKAN TİYATROSUNDA ÖZEL KONULAR 3+010Seçmeli
IDE 611 UTOPYA FİKRİ&INGİLİZ EDEBİYATINDA UTOPYA 3+010Seçmeli
IDE 612 MODERN AMERİKAN ŞİİRİ 3+010Seçmeli
IDE 614 EDEBİYAT ÇALIŞMALARINDA İLERİ ARAŞTIRMA METODLARI 3+010Seçmeli
IDE 615 ETNİK KADIN YAZARLARIN ÇALIŞMALARINDA TOPLUMSAL CİNSİYET VE KÜLTÜR 3+010Seçmeli
IDE 616 EDEBİYAT VE MİTOLOJİ 3+010Seçmeli
IDE 617 AMERİKAN EDEBİYATINDA ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK 3+010Seçmeli
IDE 618 METİNLERARASILIK 3+010Seçmeli
IDE 619 EDEBİYAT VE SİNEMA 3+010Seçmeli
IDE 620 MEDYA & POPÜLER KÜLTÜR 3+010Seçmeli
IDE 623 SHAKESPEARE TİYATROSUNUN SANATI 3+010Seçmeli
IDE 624 1950 SONRASI METİNLERİ VE ÇAĞDAŞ EDEBİYAT ÇALIŞMALARI 3+010Seçmeli
IDE 629 FELSEFE VE EDEBİYAT 3+010Seçmeli
IDE 630 PSİKOLOJİ VE EDEBİYAT 3+010Seçmeli
IDE 632 FANTASTİK EDEBİYAT 3+010Seçmeli
IDE 633 ERKEKLİK ÇALIŞMALARI VE EDEBİYAT 3+010Seçmeli
IDE 634 KUİR KURAM VE EDEBİYAT 3+010Seçmeli

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ENS 600 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK 0+0 20 Zorunlu
ENS 602 TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA 0+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

5. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
IDE 628 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
IDE 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

6. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
IDE 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
IDE 628 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
  Toplam 30  

7. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
IDE 628 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
IDE 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

8. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
IDE 628 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
IDE 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14
DOKTORA SEMİNERİ - IZ**************
DOKTORA SEMİNERİ - IIZ**************
DOKTORA TEZİZ**************
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİZ**************
KISA ÖYKÜ KURAMLARI VE İNCELEMELERİZ**************
LİSANSÜSTÜ DANIŞMANLIKZ              
ROMAN ÇALIŞMALARIZ**************
ŞİİR ÇALIŞMALARIZ**************
TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMAZ**************
TİYATRO: BİR SAHNE SANATI VE EDEBİ METİNZ**************
YETERLİK SINAVINA HAZIRLIKZ**************
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14
1950 SONRASI METİNLERİ VE ÇAĞDAŞ EDEBİYAT ÇALIŞMALARIS**************
AMERİKAN EDEBİYATINDA ÇOK KÜLTÜRLÜLÜKS**************
AMERİKAN TİYATROSUNDA ÖZEL KONULARS**************
ARİSTOTLE’N KURAMSAL FELSEFESİS**************
ÇAĞDAŞ EDEBİYAT KURAMIS**************
EDEBİ TÜRLER VE TÜRLER-ARASI İLİŞKİLERS              
EDEBİYAT ÇALIŞMALARINDA İLERİ ARAŞTIRMA METODLARIS**************
EDEBİYAT VE MİTOLOJİS**************
EDEBİYAT VE SİNEMAS**************
ERKEKLİK ÇALIŞMALARI VE EDEBİYATS              
ETNİK KADIN YAZARLARIN ÇALIŞMALARINDA TOPLUMSAL CİNSİYET VE KÜLTÜRS**************
FANTASTİK EDEBİYATS**************
FELSEFE VE EDEBİYATS**************
FEMİNİST TİYATROS**************
KUİR KURAM VE EDEBİYATS              
MEDYA & POPÜLER KÜLTÜRS**************
METİNLERARASILIKS**************
MODERN AMERİKAN ŞİİRİS**************
POLİTİK TİYATROS**************
POSTMODERN TİYATROS**************
PSİKOLOJİ VE EDEBİYATS**************
SHAKESPEARE TİYATROSUNUN SANATIS**************
UTOPYA FİKRİ&INGİLİZ EDEBİYATINDA UTOPYAS**************
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2021 PAU