2363 ARKEOLOJİ

GENEL BİLGİLER
Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstütüsü Arkeoloji Anabilim Dalı, Klasik Arkeoloji Bilim Dalı yüksek lisans programı 05.05.2000 tarihinde açılmış ve öğrenci alınımına başlamıştır. Pamukkale Üniversitesi arkeoloji bölümü, akademik kariyer yapacak ya da bir müzede arkeolog olarak çalışacak öğrenciler yetiştirir. Prehistorik çağlardan, Roma döneminin sonuna kadar dönemi kapsayan Küçük Asya arkeolojisi üzerinde yoğunlaşmıştır.

Amaçlar
Bu programın amacı, öğrencinin çalışmaları ile elde etmiş olduğu özgün sonuçları disiplinlerarası kullanabilme ve yeni değerlendirmeler ortaya koyabilmesini, arazi uygulamalarında gerekli olan uygulama bilgilerine ileri düzeyde sahip olabilme ve bunu disiplinlerarası kullanabilmesini amaçlamaktadır.


Kabul Koşulları
ALES; ÜDS/KPDS; Mezuniyet notu

Mezuniyet Koşulları
Öğrenciler bu programı bitirdiğinde kredi yükünü (21 kredi) tamamlamış olmalıdır. En az 3.00/4.00 not ortalaması olmalı; bir araştırma semineri ve tez savunmasını bitirmiş olmalıdır.

İstihdam Olanakları
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulunun belirlemiş olduğu YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Arkeoloji alaninda Yüksek Lisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
Yüksek Lisans

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulunun belirlemiş olduğu YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Dereceye Yönelik Kurallar
Öğrenciler bu programı bitirdiğinde kredi yükünü (21 kredi) tamamlamış olmalıdır. En az 3.00/4.00 not ortalaması olmalı; bir araştırma semineri ve tez savunmasını bitirmiş olmalıdır.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından yeterli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ENSTİTÜ ANABİLİMDALI BAŞKANIProf. Dr. CELAL ŞİMŞEK  csimsek@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Çalışmaları ile elde etmiş olduğu özgün sonuçları disiplinlerarası kullanabilme ve yeni değerlendirmeler ortaya koyabilme.
2Arazi uygulamalarında gerekli olan uygulama bilgilerine ileri düzeyde sahip olabilme ve bunu disiplinlerarası kullanabilme
3Alanında uzmanlık düzeyindeki bilgileri sistematik bir şekilde değerlendirebilme ve uygulayabilme.
4Kendi alanında gerçekleştirdiği çalışmalarda elde edilmiş yeni bir sonucu veya değerlendirmeyi farklı disiplinlerle entegre ederek ortaya koyabilme.
5Alanı ile ilgili çalışmalarda kullanılan araştırma yöntemlerinde üst düzey beceriler kazanmış olma.
6Alanındaki çalışma ve projeleri farklı alanlarla birleştirilmiş özgün ve bağımsız bir çalışma haline getirebilme.
7Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi alanının ileri kabul edilen dergilerinde yayınlayarak bilgisinin sınırlarını genişletebilme.
8Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri değerlendirebilme ve bunları uzmanlık seviyesine getirebilme
9Alanıyla ilgili çalışmalarını yürüttüğü yörelerin sosyal ilişkilerini inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik faaliyetleri gerçekleştirebilme
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Örnek Olay Örnek olay incelemesi, öğrencilerin gerçek ve sorunlu bir olaya aktif olarak katılarak çözümlemeci bir bakış açısını kullanmalarını gerektiren bir yöntemdir. Sorunlu olay gerçek ya da gerçeğe çok yakın olabilir. Olayı anlatan ve gerekli verileri kapsayan bir doküman üzerinde çalışan öğrenci(ler), olayı öğrenir, verileri çözümler, sorunu değerlendirirler. Birlikte tartışarak olayın nedenine ya da çözümüne ilişkin öneriler geliştirirler. Özellikle sosyal bilimlerde pek çok konuyu, örnek olay biçiminde sınıfa getirmek olanaklıdır. Öğrenciler süreç içinde aktif konumda kalırlar ve üst düzey kazanımlar elde ederler.
Sorun (Problem) ÇözmeBir şüphe veya belirsizlikten doğan herhangi bir duruma sorun adı verilmektedir. Genellikle insan hayatında engelleyici veya rahatsızlık verici bir rolü olan sorunlar bilimsel yöntemin aşamalarıyla ele alınarak çözülürler. (a) Sorun belirlenir. (b) Sorun tanımlanır. (c) Olası çözüm yolları aranır ve hipotez geliştirilir. (d) Çözüm yolu sınanır. (e) Sınama doğru çözüme götürürse hipotez doğrulandığı için genellemeye gidilir. (f) Sınama doğru çözüme götürmezse, geriye dönülerek sınama etkinlikleri gözden geçirilir, seçilen diğer bir hipotez tekrar sınanır.  Bu yöntem kişinin problem çözme, bağımsız çalışma, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi yeteneklerini geliştirilir.
İşbirlikli Öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.
ProjeProje tabanlı öğrenim, öğrencileri ilginç sorunlarla uğraşmaya ve bunun sonunda sıra dışı ürünler oluşturmaya yönlendiren bir öğretim yoludur. Öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanmalarına olanak sağlar ve olaylara geniş açıdan bakmalarını gerektirir.
GeziÖğrenmeyi sınıf dışına taşıyan bir yöntemdir. Öğrencileri fabrika, müze, kütüphane, çeşitli devlet kurumları, dağ, orman, göl, park, bahçe gibi yerlere götürerek oralarda doğrudan gözlem yaptırılarak bilgi edinmeyi sağlayan bir yöntemdir.
Görüşme Öğretmenin yeterli donanıma sahip olmadığı durumlarda veya belli konularda daha zengin donanıma sahip kişileri (edebiyatçı, sanatçı, tasarımcı, yazar, çizer, vs.) sınıfa getirerek, sınıf önünde geliştirilen bir konuşmayı ifade eder. Öğrencileri duyuşsal anlamda tetikleyen bir tekniktir. Bazı durumlarda öğrenciler bilgi edinmek amacıyla belli kişilerle görüşmeler yaparak, elde ettikleri bilgileri çözümleyerek öğrenebilirler.

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TEMEL ALAN İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BİLGİKuramsal Olgusal 03
BİLGİKuramsal Olgusal 04
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
    

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TEMEL ALAN İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ARK 505 ANADOLU ANTİK KENTLERİ I 2+0 5 Zorunlu
ARK 507 ARAŞTIRMA METOTLARI I 2+0 5 Zorunlu
- Arkeoloji Seçmeli-1 2+0 5 Seçmeli
- Arkeoloji Seçmeli-1 2+0 5 Seçmeli
- Arkeoloji Seçmeli-1 2+0 5 Seçmeli
- Arkeoloji Seçmeli-1 2+0 5 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Arkeoloji Seçmeli-1

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ARK 550 YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ 0+2 5 Zorunlu
ARK 506 ANADOLU ANTİK KENTLERİ II 2+0 5 Zorunlu
- Arkeoloji Seçmeli-2 2+0 5 Seçmeli
- Arkeoloji Seçmeli-2 2+0 5 Seçmeli
- Arkeoloji Seçmeli-2 2+0 5 Seçmeli
- Arkeoloji Seçmeli-2 2+0 5 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Arkeoloji Seçmeli-2

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ARK 500 YÜKSEK LİSANS TEZİ 0+0 20 Zorunlu
ARK 700 UZMANLIK ALAN DERSİ 6+0 10 Zorunlu
- İsteğe Bağlı Seçmeli 0+0 Seçmeli
  Toplam 30  
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Seçmeli

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ARK 700 UZMANLIK ALAN DERSİ 6+0 10 Zorunlu
ARK 500 YÜKSEK LİSANS TEZİ 0+0 20 Zorunlu
  Toplam 30  


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09
ANADOLU ANTİK KENTLERİ IZ*********
ANADOLU ANTİK KENTLERİ IIZ**** ****
ARAŞTIRMA METOTLARI IZ********
LİSANSÜSTÜ DANIŞMANLIKZ         
UZMANLIK ALAN DERSİZ*********
YÜKSEK LİSANS SEMİNERİZ*********
YÜKSEK LİSANS TEZİZ**** ****
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09
ANTİK ÇAĞDA SOSYAL YAŞAM IIS*********
ANTİK ÇAĞDA SOSYAL YAŞAM-IS*********
ANTİK DÖNEMDE TIP VE BİTKİSEL TEDAVİ IS         
ANTİK DÖNEMDE TIP VE BİTKİSEL TEDAVİ IIS         
ARAŞTIRMA METOTLARI IIS*********
AUGUSTUS VE HADRİAN DÖNEMLERİNDE ROMA HEYKEL SANATI IIS******* *
AUGUSTUS VE HADRİAN DÖNEMLERİNDE ROMA HEYKEL SANATI-IS*********
BATI ANADOLU KALKOLİTİK ÇAĞ MİMARİSİ - IIS*********
BATI ANADOLU NEOLİTİK ÇAĞ MİMARİSİ - IS         
BATI ANADOLU’DA YEREL DİNLERS         
BİZANS MİMARİ SORUNLARI VE ARAŞTIRMALARI-IS         
DİJİTAL ARKEOLOJİ IS         
DİJİTAL ARKEOLOJİ IIS         
EFES KENT ARKEOLOJİSİS*********
EPİGRAFİ- IS         
HELLENİSTİK VE ROMA DÖNEMİ MİMARİSİ IS*********
HELLENİSTİK VE ROMA DÖNEMİ MİMARİSİ IIS*********
HELLENİSTİK VE ROMA HEYKEL SANATI IS*********
HELLENİSTİK VE ROMA HEYKEL SANATI IIS*********
HELLENİSTİK VE ROMA SERAMİK SANATI IS*********
HELLENİSTİK VE ROMA SERAMİK SANATI IIS*********
I.BİNDE BATI ANADOLU UYGARLIĞI IS*********
I.BİNDE BATI ANADOLU UYGARLIĞI IIS*********
KAFKAS MİMARİSİS         
KİLİKİA BÖLGESİ ARKEOLOJİSİ IS**** ****
KİLİKİA BÖLGESİ ARKEOLOJİSİ IIS*********
KUZEY MEZOPOTAMYA MİMARİSİS         
LYKUS VADİSİ ARKEOLOJİSİ IS*********
LYKUS VADİSİ ARKEOLOJİSİ IIS*********
MİTOLOJİ VE IKONOGRAFYA IS*********
MİTOLOJİ VE IKONOGRAFYA IIS* ** ****
PİSİDİA BÖLGESİ ARKEOLOJİSİ IS*********
PİSİDİA BÖLGESİ ARKEOLOJİSİ IIS*********
PROJE HAZIRLAMAS         
ROMA DÖNEMİ EYALET SİKKELERİ- IS         
ROMA DÖNEMİ EYALET SİKKELERİ- IIS         
ROMA SANATI IKONOGRAFİSİ IS** **  **
ROMA SANATI IKONOGRAFİSİ-IIS*****  **
STRATONİKEİA KENT ARKEOLOJİSİS*********
SUALTI ARKEOLOJİSİ IS         
SUALTI ARKEOLOJİSİ IIS         
TARİHÖNCESİNDE AKDENİZ IIS         
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2023 PAU