3748 MATEMATİK EĞİTİMİ (TEZSİZ)

GENEL BİLGİLER


AmaçlarKabul Koşulları


Mezuniyet Koşulları


İstihdam Olanakları


Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Matematik Eğitimi alaninda Yüksek Lisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
Yüksek Lisans

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulunun belirlemiş olduğu YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Dereceye Yönelik Kurallar
Öğrencilerin programa kayıt olabilmeleri için bir bilgisayar mühendisliği veya ilgili bir alanda alanında bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekmektedir. Ayrıca, ALES sınavında, bir yabancı dil sınavında ve bir mülakat sınavında başarılı olmaları gerekmektedir. Programımızdan müfredatta yer alan dersleri başarıyla tamamlayan, bir yüksek lisans tezini başarıyla tamamlayan ve Pamukkale Üniversitesi lisans üstü yönetmeliğine göre minimum ortalamaya sahip olan öğrenciler Yüksek Lisans diploması almaya hak kazanırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından yeterli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ENSTİTÜ ANABİLİMDALI BAŞKANIProf. Dr. SERKAN SEVİM+90 258 296 1179 ssevim@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Öğretmenlik yaptığı seviyedeki matematik kavramları hakkında daha geniş bir bilgi birikimine ulaşır
2Etkili matematik öğrenme-öğretme ortamları oluşturmak için kullanılan çağdaş yöntemler hakkında bilgi ve beceri sahibi olur
3Etkili matematik öğrenme ve öğretme ortamı oluşturmada kararlılık gösterir
4Bilişim ve iletişim teknolojilerini matematik öğrenme ve öğretme ortamı oluşturmak için etkin olarak kullanır
5Students should be pioneer for their colleagues
6Matematik eğitiminde mesleki gelişimi için güncel gelişmeleri takip etmede kararlılık gösterir
7Sözlü ve yazılı iletişim becerilerini etkili olarak kullanır
8Matematiğe ve matematik öğretmeye yönelik tutumunu ve öz-yeterlik becerilerini zenginleştirir
9Matematik eğitiminde araştırma yürütebilmek için bilgi ve beceri geliştirir
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Örnek Olay Örnek olay incelemesi, öğrencilerin gerçek ve sorunlu bir olaya aktif olarak katılarak çözümlemeci bir bakış açısını kullanmalarını gerektiren bir yöntemdir. Sorunlu olay gerçek ya da gerçeğe çok yakın olabilir. Olayı anlatan ve gerekli verileri kapsayan bir doküman üzerinde çalışan öğrenci(ler), olayı öğrenir, verileri çözümler, sorunu değerlendirirler. Birlikte tartışarak olayın nedenine ya da çözümüne ilişkin öneriler geliştirirler. Özellikle sosyal bilimlerde pek çok konuyu, örnek olay biçiminde sınıfa getirmek olanaklıdır. Öğrenciler süreç içinde aktif konumda kalırlar ve üst düzey kazanımlar elde ederler.
Sorun (Problem) ÇözmeBir şüphe veya belirsizlikten doğan herhangi bir duruma sorun adı verilmektedir. Genellikle insan hayatında engelleyici veya rahatsızlık verici bir rolü olan sorunlar bilimsel yöntemin aşamalarıyla ele alınarak çözülürler. (a) Sorun belirlenir. (b) Sorun tanımlanır. (c) Olası çözüm yolları aranır ve hipotez geliştirilir. (d) Çözüm yolu sınanır. (e) Sınama doğru çözüme götürürse hipotez doğrulandığı için genellemeye gidilir. (f) Sınama doğru çözüme götürmezse, geriye dönülerek sınama etkinlikleri gözden geçirilir, seçilen diğer bir hipotez tekrar sınanır.  Bu yöntem kişinin problem çözme, bağımsız çalışma, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi yeteneklerini geliştirilir.
İşbirlikli Öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.
İşbirlikli öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
Mikro ÖğretimBu yöntem öğretmen adaylarının sınıf içindeki üstleneceği rollerini ve sınıfta uygulayacağı davranışlarını tam olarak benimseyip bunları kazanmalarını sağlamayı amaçlasa da, farklı alanlarda yöntemin uygulanması olanaklıdır. Belli başlı becerilerin öğretiminde video ve ses kayıt cihazlarının sunduğu olanakları öğrenme ortamlarına taşımaya olanak sağlar. Öğrenci performansının kaydedilmesi ve elde edilen kaydın çözümlenerek hataların giderilmesi esasına dayanır.
Senaryoya dayalı öğretimÖrnek olaya benzese de, senaryoda kurgusal bir yaklaşım vardır. Konu, kurgunun içine yedirilerek öğrencilere sunulabileceği gibi, öğrencilerin kendi senaryolarını üretmelerine kadar uzanabilir.
ProjeProje tabanlı öğrenim, öğrencileri ilginç sorunlarla uğraşmaya ve bunun sonunda sıra dışı ürünler oluşturmaya yönlendiren bir öğretim yoludur. Öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanmalarına olanak sağlar ve olaylara geniş açıdan bakmalarını gerektirir.
GeziÖğrenmeyi sınıf dışına taşıyan bir yöntemdir. Öğrencileri fabrika, müze, kütüphane, çeşitli devlet kurumları, dağ, orman, göl, park, bahçe gibi yerlere götürerek oralarda doğrudan gözlem yaptırılarak bilgi edinmeyi sağlayan bir yöntemdir.
GözlemGenellikle doğaya ilişkin bilgilerimizi gözlemlerimiz yoluyla edinsek de, gözlem yöntemi başka olgu ve durumlar için de kullanılır. Gözlem sonucu elde ettiğimiz bulguları zihnimizde işleyerek belli başlı genellemelere ulaşmaya çalışırız. Eğer belli hatalardan dolayı yanlış genellemelere ulaşmışsak, aynı olgu ve varlıklar üzerinde tekrar gözlem yapmak gerekir.  
DeneyDoğal olayları yapay ortamlarda taklit etmek, belirli amaçlara ulaşmak için, belli bir konuyu kavratmak için kurulan belirli düzeneklerle çeşitli bilgiler edinerek, uygulayarak neticelere ulaşmayı ifade eder. Doğa araştırmacıları, bilim insanları, eğitimciler doğayla ilgili bilgileri ve kuramları doğru biçimde kurmak için deney ve gözlem gibi yollara başvururlar. Bu amaçla doğaya ilişkin bilgileri öğrencilere kazandırmak için var olan bilgi, model, materyal ve araçları okullara taşıyarak öğrencilere gözlem ve uygulama olanağı vermeye çalışırlar. Laboratuardaki deneysel çalışmalar “deneyelim ve görelim” düşüncesine dayalıdır.
Analoji /Metaforla ÖğretimSoyut konu ve kavramları somut nesnelere benzeterek öğrenmeyi sağlayan bir yoldur.
Beyin FırtınasıBeyin fırtınası, değerlendirme ya da sınırlama olmaksızın bir sorunun çözümüne ilişkin mümkün olduğunca çok çözüm yollarını elde etmek için düzenlenmiş olan bir grup çalışması sürecidir. Beyin fırtınasının amacı, öğrencilerin fikir üretmelerini sağlamak ve onların kendilerini ifade etmesini kolaylaştırmaktır. Bu teknik, üst düzey tartışma tekniği olarak kullanılır. Fırtına dönemi ve değerlendirme dönemi vardır. Başarılı bir beyin fırtınasında; değerlendirmenin sonraya bırakılması, serbest ve neşeli bir ortam yaratılması, olabildiğince çok miktarda fikir üretilmesinin sağlanması, önerilen fikirlerin gruplanması ve geliştirilmesi çok önemlidir.

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
PProgram yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
- Seçmeli-1 2+0 6 Seçmeli
- Seçmeli-1 2+0 6 Seçmeli
- Seçmeli-1 2+0 6 Seçmeli
- Zorunlu-1 2+0 6 Seçmeli
- Zorunlu-1 2+0 6 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
IME 601 ANALİTİK GEOMETRİ VE GÖRSELLEŞTİRME TEKNİKLERİ 2+0 Seçmeli
IME 602 BİLGİSAYAR DESTEKLİ MATEMATİK SİMÜLASYONLARI 2+0 Seçmeli
IME 604 CEBİR VE CEBİRSEL DÜŞÜNMENİN GELİŞİMİ 2+0 Seçmeli
IME 605 DİNAMİK VE ETKİLEŞİMLİ MATEMATİK ÖĞRENME ORTAMI TASARIMI 2+0 Seçmeli
IME 606 GEOMETRİ VE ÖLÇME KAVRAMLARININ ÖĞRENİMİ 2+0 Seçmeli
IME 607 MATEMATİK ÖĞRETMENLERİ İÇİN İSTATİSTİK VE OLASILIK 2+0 Seçmeli
IME 609 MATEMATİK EĞİTİMİNDE İSPAT 2+0 Seçmeli
IME 611 MATEMATİK ÖĞRETMENLERİ İÇİN SONSUZ KÜÇÜKLER KAVRAMLARI 2+0 Seçmeli
IME 612 MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENCİ DÜŞÜNCESİ BİLGİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ 2+0 Seçmeli
IME 614 MATEMATİKSEL MODELLEME VE PROBLEM ÇÖZME 2+0 Seçmeli
IME 615 ÖKLİD DIŞI GEOMETRİLER 2+0 Seçmeli
IME 616 PROJE TABANLI MATEMATİK ÖĞRETİMİ 2+0 Seçmeli
IME 617 UZAMSAL AKIL YÜRÜTME 2+0 Seçmeli
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Zorunlu-1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
IME 608 MATEMATİĞİN DOĞASI VE TARİHİ 2+0 Seçmeli
IME 613 MATEMATİKTE ÖĞRENME VE ÖĞRETME YAKLAŞIMLARI 2+0 Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
- Seçmeli-2 2+0 6 Seçmeli
- Seçmeli-2 2+0 6 Seçmeli
- Seçmeli-2 2+0 6 Seçmeli
- Zorunlu-2 0+0 4 Seçmeli
- Zorunlu-2 0+0 4 Seçmeli
- Zorunlu-2 0+0 4 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
IME 601 ANALİTİK GEOMETRİ VE GÖRSELLEŞTİRME TEKNİKLERİ 2+0 Seçmeli
IME 602 BİLGİSAYAR DESTEKLİ MATEMATİK SİMÜLASYONLARI 2+0 Seçmeli
IME 604 CEBİR VE CEBİRSEL DÜŞÜNMENİN GELİŞİMİ 2+0 Seçmeli
IME 605 DİNAMİK VE ETKİLEŞİMLİ MATEMATİK ÖĞRENME ORTAMI TASARIMI 2+0 Seçmeli
IME 606 GEOMETRİ VE ÖLÇME KAVRAMLARININ ÖĞRENİMİ 2+0 Seçmeli
IME 607 MATEMATİK ÖĞRETMENLERİ İÇİN İSTATİSTİK VE OLASILIK 2+0 Seçmeli
IME 609 MATEMATİK EĞİTİMİNDE İSPAT 2+0 Seçmeli
IME 611 MATEMATİK ÖĞRETMENLERİ İÇİN SONSUZ KÜÇÜKLER KAVRAMLARI 2+0 Seçmeli
IME 612 MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENCİ DÜŞÜNCESİ BİLGİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ 2+0 Seçmeli
IME 614 MATEMATİKSEL MODELLEME VE PROBLEM ÇÖZME 2+0 Seçmeli
IME 615 ÖKLİD DIŞI GEOMETRİLER 2+0 Seçmeli
IME 616 PROJE TABANLI MATEMATİK ÖĞRETİMİ 2+0 Seçmeli
IME 617 UZAMSAL AKIL YÜRÜTME 2+0 Seçmeli
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Zorunlu-2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
IME 603 MATEMATİK EĞİTİMİ İÇİN BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 2+0 Seçmeli
IME 610 MATEMATİK ÖĞRENMEYİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 2+0 Seçmeli
IME 650 MATEMATİK EĞİTİMİNDE DÖNEM PROJESİ 0+0 Seçmeli


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Derslerin program öğrenme kazanımına katkısı girilmemiş
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09
ANALİTİK GEOMETRİ VE GÖRSELLEŞTİRME TEKNİKLERİS*********
BİLGİSAYAR DESTEKLİ MATEMATİK SİMÜLASYONLARIS*********
CEBİR VE CEBİRSEL DÜŞÜNMENİN GELİŞİMİS*********
DİNAMİK VE ETKİLEŞİMLİ MATEMATİK ÖĞRENME ORTAMI TASARIMIS*********
GEOMETRİ VE ÖLÇME KAVRAMLARININ ÖĞRENİMİS*********
MATEMATİĞİN DOĞASI VE TARİHİS*********
MATEMATİK EĞİTİMİ İÇİN BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİS*********
MATEMATİK EĞİTİMİNDE DÖNEM PROJESİS*** *****
MATEMATİK EĞİTİMİNDE İSPAT S*********
MATEMATİK ÖĞRENMEYİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMES*********
MATEMATİK ÖĞRETMENLERİ İÇİN İSTATİSTİK VE OLASILIKS*********
MATEMATİK ÖĞRETMENLERİ İÇİN SONSUZ KÜÇÜKLER KAVRAMLARIS*********
MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENCİ DÜŞÜNCESİ BİLGİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİS*********
MATEMATİKSEL MODELLEME VE PROBLEM ÇÖZMES*********
MATEMATİKTE ÖĞRENME VE ÖĞRETME YAKLAŞIMLARIS*********
ÖKLİD DIŞI GEOMETRİLERS** *   **
PROJE TABANLI MATEMATİK ÖĞRETİMİS*********
UZAMSAL AKIL YÜRÜTMES*********
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2021 PAU