1251 ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA

GENEL BİLGİLER
Bu program; bölgesel ve kentsel gelişme sürecini, doğal ve kültürel mirasa ilişkin kaynak ve değerlerin sürdürülebilirlik ilkesi temelinde korunması–geliştirilmesine yönelik rasyonel stratejiler eşliğinde ele alarak, salt mekânsal/fiziksel yönüyle değil, aynı zamanda, ekolojik, sosyal–kültürel, ekonomik ve kurumsal boyutları da gözönüne alan, planlama–tasarım ve uygulama süreçlerini birlikte değerlendiren, akademik–bilimsel temele dayalı olarak çok yönlü ve alternatifli düşünebilme, sentez yapabilme ve çözüm üretebilme becerilerini geliştirmeye yönelik lisansüstü eğitim çalışmalarını kapsamaktadır.

Amaçlar
Bu program; sürdürülebilirlik ilkesini temel alan kentsel ve bölgesel gelişme stratejileri eşliğinde sağlıklı, yaşanabilir, çevreye duyarlı, engelsiz, yaşam kalitesi yüksek kentler ve kentsel bölgelerin tasarım–planlama süreçlerine ilişkin kuramsal ve uygulama içerikleri üzerine odaklanmıştır. Karar verme süreçlerinde toplumun, doğal ve yapılı çevrenin ve kalkınma hedefinin kent ve bölge planlama disiplini çerçevesinde ele alınması, günümüz bilim dünyası içindeki tartışma alanlarının çeşitlenmesi ve uzmanlık alanlarının derinleşmesi Şehir ve Bölge Planlama bölümlerinde yüksek lisans programlarının açılmasını gerekli kılmaktadır. Bu bağlamda, Şehir ve Bölge Yüksek Lisans programıyla, plancıların ve farklı meslek gruplarından gelen öğrencilerin kentsel sistemlerin çalışmaları ve arka plandaki ilişkileri irdelemelerine olanak tanıyacak kapsamlı bir yaklaşım edinmeleri amaçlanmıştır.


Kabul Koşulları
ALES; ÜDS/KPDS; Mezuniyet notu

Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet için öğrencinin 21 kredilik ders yükünü en az 3.00/4.00 ortalama ile tamamlaması, en az bir araştırma semineri vermesi ve bir Yüksek Lisans Tezi hazırlayıp başarılı bir şeklide savunması gerekmektedir.

İstihdam Olanakları
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığı bünyesinde merkez ve taşra teşkilatları birimlerinde, Valilik, Büyükşehir ve İl–İlçe Belediyeleri gibi yerel yönetimlerin ilgili birimlerinde, Üniversiteler ve Araştırma-Geliştirme Merkezlerinde, Şehir ve Bölge Planlama–Mimarlık ve Kentsel Tasarım şirketleri ile inşaat–yapı sektöründeki yatırımcı firmalarda ve gayrimenkul değerleme–geliştirme sektöründeki finans ve inşaat firmalarında Şehir Plancısı olarak istidam edilmektedir.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Şehir ve Bölge Planlama alaninda Yüksek Lisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
Yüksek Lisans

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulunun belirlemiş olduğu YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Dereceye Yönelik Kurallar
Mezuniyet için öğrencinin 21 kredilik ders yükünü en az 3.00/4.00 ortalama ile tamamlaması, en az bir araştırma semineri vermesi ve bir Yüksek Lisans Tezi hazırlayıp başarılı bir şeklide savunması gerekmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından yeterli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ENSTİTÜ ANABİLİMDALI BAŞKANIProf. Dr. KORAY ÖZCAN  korayozcan@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Planlamanın diğer birimlerle olan ilişkisini kavrama ve disiplinler–arası işbirliği kurma ve ekip çalışmalarına yatkınlığı geliştirme
2Tasarım becerisi kazandırma; çizim ve gösterim becerisi geliştirme
3Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik ve sorumlulukların kazanılması
4Sosyo-ekonomik, kültürel ve ekolojik yapıya duyarlı sürdürülebilir planlama modelleri geliştirme
5Bir planlama çalışmasında uygun niteliksel ve niceliksel yöntemleri ve gerekli teknik ve modern planlama araçlarını kullanma
6Aktörler, kurumlar ve toplum arasındaki karşılıklı ilişkiyi kavramak
7Çok yönlü eleştirel düşünme becerisi kazanmak
8Bütüncül bir düşünce sistemi içinde uygulama yetisi; veri toplama, analiz ve yorumlama becerisi kazandırma
9Yaşam boyu öğrenme
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Gösterip YaptırmaBu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yaparak gösterir ve sonrasında öğrencilerin yapmalarını sağlar. Öğrenciler sadece bakarak ve izleyerek değil, aynı zamanda yaparak ve deneyerek öğrenmeye çalışırlar. Bu yöntem genellikle beceri öğretiminde uygulanır. Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur.
Sorun (Problem) ÇözmeBir şüphe veya belirsizlikten doğan herhangi bir duruma sorun adı verilmektedir. Genellikle insan hayatında engelleyici veya rahatsızlık verici bir rolü olan sorunlar bilimsel yöntemin aşamalarıyla ele alınarak çözülürler. (a) Sorun belirlenir. (b) Sorun tanımlanır. (c) Olası çözüm yolları aranır ve hipotez geliştirilir. (d) Çözüm yolu sınanır. (e) Sınama doğru çözüme götürürse hipotez doğrulandığı için genellemeye gidilir. (f) Sınama doğru çözüme götürmezse, geriye dönülerek sınama etkinlikleri gözden geçirilir, seçilen diğer bir hipotez tekrar sınanır.  Bu yöntem kişinin problem çözme, bağımsız çalışma, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi yeteneklerini geliştirilir.
İşbirlikli Öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.
Kavram HaritalarıKavramların ilişkileri, kapsamları ve temel özelliklerinin şekil, grafik ve sözcüklerle, önerme ve ilkelere dayalı olarak ifade edildiği bir ilişki ağını ifade eder. Görsel yolla öğrenmeye olanak sağlar. Şu aşamalar izlenir: (1) Öğretilecek konuyla ilgili kavramlar listelenir. (2) Öğretilecek konunun adı en başa yazılır. (3) Kavramlar arasındaki ilişkiler ve genellemeler maddeler halinde yazılır. (4) Kavramlar kutucuk içine alınır. (5) Kavramlar en genel kavramdan özel kavramlara doğru veya kapsam, özellik ve ilişkilerine göre derecelenir. Derecelendikten sonra kutucuklar içine alınır. (6) İlişkiler, oklar ve ifadelerle yönlendirilir.
Senaryoya dayalı öğretimÖrnek olaya benzese de, senaryoda kurgusal bir yaklaşım vardır. Konu, kurgunun içine yedirilerek öğrencilere sunulabileceği gibi, öğrencilerin kendi senaryolarını üretmelerine kadar uzanabilir.
ProjeProje tabanlı öğrenim, öğrencileri ilginç sorunlarla uğraşmaya ve bunun sonunda sıra dışı ürünler oluşturmaya yönlendiren bir öğretim yoludur. Öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanmalarına olanak sağlar ve olaylara geniş açıdan bakmalarını gerektirir.
GözlemGenellikle doğaya ilişkin bilgilerimizi gözlemlerimiz yoluyla edinsek de, gözlem yöntemi başka olgu ve durumlar için de kullanılır. Gözlem sonucu elde ettiğimiz bulguları zihnimizde işleyerek belli başlı genellemelere ulaşmaya çalışırız. Eğer belli hatalardan dolayı yanlış genellemelere ulaşmışsak, aynı olgu ve varlıklar üzerinde tekrar gözlem yapmak gerekir.  
Görüşme Öğretmenin yeterli donanıma sahip olmadığı durumlarda veya belli konularda daha zengin donanıma sahip kişileri (edebiyatçı, sanatçı, tasarımcı, yazar, çizer, vs.) sınıfa getirerek, sınıf önünde geliştirilen bir konuşmayı ifade eder. Öğrencileri duyuşsal anlamda tetikleyen bir tekniktir. Bazı durumlarda öğrenciler bilgi edinmek amacıyla belli kişilerle görüşmeler yaparak, elde ettikleri bilgileri çözümleyerek öğrenebilirler.

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TEMEL ALAN İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TEMEL ALAN İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SBP 502 KENTSEL PLANLAMA ÇALIŞMALARI 3+0 7,5 Zorunlu
SBP 506 BÖLGESEL GELİŞME PLANLAMASI 3+0 7,5 Zorunlu
FBE 610 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ETİK 3+0 7,5 Zorunlu
- Şehir ve Bölge Planlama Seçmeli-1 3+0 7,5 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Şehir ve Bölge Planlama Seçmeli-1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SBP 501 ANADOLU-TÜRK KENTİ 3+07,5Seçmeli
SBP 503 KENTSEL TARİH ARAŞTIRMALARI 3+07,5Seçmeli
SBP 505 BÖLGESEL MEKÂN: SINIRLAR VE SINIFLAMALAR 3+07,5Seçmeli
SBP 510 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE UZAKTAN ALGILAMA YARDIMIYLA EKOLOJİK PLANLAMA 3+07,5Seçmeli
SBP 511 KENTSEL AÇIK VE YEŞİL ALAN TASARIMI 3+07,5Seçmeli
SBP 512 PEYZAJ ANALİZLERİ 3+07,5Seçmeli
SBP 514 PEYZAJ PLANLAMA 3+07,5Seçmeli
SBP 516 TARİHİ ÇEVREDE PEYZAJ PLANLAMA 3+07,5Seçmeli
SBP 519 ULAŞIM POLİTİKALARI 3+07,5Seçmeli
SBP 520 PLANLAMADA SAYISAL YÖNTEMLER VE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI 3+07,5Seçmeli
SBP 527 HERKES İÇİN TASARIM 3+07,5Seçmeli
SBP 529 ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİ 3+07,5Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SBP 599 YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ 0+2 7,5 Zorunlu
- Şehir ve Bölge Planlama Seçmeli-2 3+0 7,5 Seçmeli
- Şehir ve Bölge Planlama Seçmeli-2 3+0 7,5 Seçmeli
- Şehir ve Bölge Planlama Seçmeli-2 3+0 7,5 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Şehir ve Bölge Planlama Seçmeli-2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SBP 502 KENTSEL PLANLAMA ÇALIŞMALARI 3+07,5Seçmeli
SBP 504 KORUMA-YENİLEME STÜDYOSU 3+07,5Seçmeli
SBP 506 BÖLGESEL GELİŞME PLANLAMASI 3+07,5Seçmeli
SBP 512 PEYZAJ ANALİZLERİ 3+07,5Seçmeli
SBP 513 YEŞİL YOL PLANLAMASI 3+07,5Seçmeli
SBP 515 PEYZAJ TASARIM STÜDYOSU 3+07,5Seçmeli
SBP 517 KENTSEL TASARIMDA BİTKİ KULLANIMI 3+07,5Seçmeli
SBP 518 ULAŞIM PLANLAMASI YÖNTEM VE TEKNIKLERI 3+07,5Seçmeli
SBP 522 PLANLAMADA BİLGİ SİSTEMLERİ 3+07,5Seçmeli
SBP 524 KENTSEL TASARIM TARTIŞMALARI 3+07,5Seçmeli
SBP 530 KENT PLANLAMADA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) 3+07,5Seçmeli
SBP 531 ÇEVRE VE KENTLEŞME POLİTİKALARI ÜZERİNE TARTIŞMALAR 3+07,5Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SBP 700 UZMANLIK ALAN DERSİ 6+0 10 Zorunlu
SBP 500 YÜKSEK LİSANS TEZİ 0+0 20 Zorunlu
  Toplam 30  

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SBP 700 UZMANLIK ALAN DERSİ 6+0 10 Zorunlu
SBP 500 YÜKSEK LİSANS TEZİ 0+0 20 Zorunlu
  Toplam 30  


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09
BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ETİKZ         
BÖLGESEL GELİŞME PLANLAMASIZ*  ** ** 
KENTSEL PLANLAMA ÇALIŞMALARIZ* ** * **
LİSANSÜSTÜ DANIŞMANLIKZ         
UZMANLIK ALAN DERSİZ * ** ** 
YÜKSEK LİSANS SEMİNERİZ * ** ** 
YÜKSEK LİSANS TEZİZ * ** ** 
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09
ANADOLU-TÜRK KENTİS* ** *  *
BÖLGESEL GELİŞME PLANLAMASIS*  ** ** 
BÖLGESEL MEKÂN: SINIRLAR VE SINIFLAMALARS*  ** ** 
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE UZAKTAN ALGILAMA YARDIMIYLA EKOLOJİK PLANLAMA S    *  * 
ÇEVRE VE KENTLEŞME POLİTİKALARI ÜZERİNE TARTIŞMALARS**  *    
ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİS    *  * 
HERKES İÇİN TASARIM S** *     
KENT PLANLAMADA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) S    *  * 
KENTSEL AÇIK VE YEŞİL ALAN TASARIMIS         
KENTSEL PLANLAMA ÇALIŞMALARIS* ** * **
KENTSEL TARİH ARAŞTIRMALARIS* ** *  *
KENTSEL TASARIM TARTIŞMALARIS         
KENTSEL TASARIMDA BİTKİ KULLANIMIS** *     
KORUMA-YENİLEME STÜDYOSUS** * *  *
PEYZAJ ANALİZLERİS         
PEYZAJ PLANLAMAS** *     
PEYZAJ TASARIM STÜDYOSUS** *     
PLANLAMADA BİLGİ SİSTEMLERİS*  *  ***
PLANLAMADA SAYISAL YÖNTEMLER VE BİLGİSAYAR UYGULAMALARIS    *  * 
TARİHİ ÇEVREDE PEYZAJ PLANLAMAS** *     
ULAŞIM PLANLAMASI YÖNTEM VE TEKNIKLERIS    *  * 
ULAŞIM POLİTİKALARIS* *  *** 
YEŞİL YOL PLANLAMASIS         
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2021 PAU