1501 MAKİNE EĞİTİMİ

GENEL BİLGİLER
Makine Eğitimi Programı Bilgisayar Destekli Makine Tasarımı ve Üretimi, Üretim Teknikleri, Malzeme Teknolojisi, Talaş Kaldırma Teknolojisi, Isı Ekonomisi, Pompolar, Mekanizmaların Kinematiği, Robotik, Makine Programlama gibi konularda teorik ve uygulamalı dersler sunmaktadır.

Amaçlar
Makine Eğitimi Yüksek Lisans Programının amacı, Bilgisayar Destekli Makine Tasarımı ve Üretimi, Üretim Teknikleri, Malzeme Teknolojisi, Talaş Kaldırma Teknolojisi, Isı Ekonomisi, Pompalar, Mekanizmaların Kinematiği, Robotik, Makine Programlama konularının birinde uzmanlaşmayı sağlamaktır. Uygulamalı dersler ile sadece bilgi düzeyini değil bilginin teknolojiye dönüştürelebildiği sentez düzeyini içeren bir eğitim hedeflenmiştir.


Kabul Koşulları
ALES; ÜDS/KPDS; Mezuniyet notu

Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet için öğrenci 21 kredilik ders yükünü en az 3.00 not ile tamamlamalıdır. Öğrenci programı en fazla altı yarıyılda tamamlamalıdır. Mezuniyet için akademik ortalamanın en az 3.00 olması geremektedir. Öğrenci seminer dersini ve tez çalışmasını başarıyla tamamlamalıdır.

İstihdam Olanakları
Mezunlarımız, Makine Teknolojileri ile ilgili alanlarda (Makine Eğitimi, Tasarım ve Konstrüksiyon, Otomotiv, Enerji, Talaşlı Üretim, Mekanik, Malzeme) araştırma ve geliştirme çalışmalarında bulunabilen uzman eğitimci, araştırmacı ve teknik eleman olarak çalışabilmektedirler. Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci Makina Eğitimi alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında doktora derecesine başvuruda bulunabilir.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Makine Eğitimi alaninda Yüksek Lisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
Yüksek Lisans

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulunun belirlemiş olduğu YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Dereceye Yönelik Kurallar
Mezuniyet için öğrenci 21 kredilik ders yükünü en az 3.00 not ile tamamlamalıdır. Öğrenci programı en fazla altı yarıyılda tamamlamalıdır. Mezuniyet için akademik ortalamanın en az 3.00 olması geremektedir. Öğrenci seminer dersini ve tez çalışmasını başarıyla tamamlamalıdır.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından yeterli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
İletişim bilgisi bulunamadı.


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Matematik, fen bilimleri ve makine konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2Makine eğitimi uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma yetkinliği; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
3Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda bireysel sorumluluk alabilme ve etkin biçimde çalışabilme ve yönetme becerisi
4Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
5İş hayatında girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınmaya dayalı proje yönetimi, risk yönetimi ve değişim yönetimi yetkinliği
6Teorik araştırmaları inceleme, analiz etme ve özgün değeri olan yeni araştırma problemlerini tespit edebilme yeteneği
7Sürekli öğrenmenin gerekliliği ve bilgi paylaşımı bilinci; bilgiye erişebilmek için kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme, mesleki alandaki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
8İleri düzeyde eleştirel düşünme beceresine sahip olmak.
9Tek disiplinli ve çok disiplinli takımlarda çalışma becerisi
10Mesleki ve etik sorumluluk sahibi olma
11Proje ve risk yönetimi gibi iş hayatı ile ilgili bilgilere sahip olma
12Orjinal araştırma ve bağımsız yayın yapabilme yeteneğine sahip olabilme.
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Gösterip YaptırmaBu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yaparak gösterir ve sonrasında öğrencilerin yapmalarını sağlar. Öğrenciler sadece bakarak ve izleyerek değil, aynı zamanda yaparak ve deneyerek öğrenmeye çalışırlar. Bu yöntem genellikle beceri öğretiminde uygulanır. Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur.
Örnek Olay Örnek olay incelemesi, öğrencilerin gerçek ve sorunlu bir olaya aktif olarak katılarak çözümlemeci bir bakış açısını kullanmalarını gerektiren bir yöntemdir. Sorunlu olay gerçek ya da gerçeğe çok yakın olabilir. Olayı anlatan ve gerekli verileri kapsayan bir doküman üzerinde çalışan öğrenci(ler), olayı öğrenir, verileri çözümler, sorunu değerlendirirler. Birlikte tartışarak olayın nedenine ya da çözümüne ilişkin öneriler geliştirirler. Özellikle sosyal bilimlerde pek çok konuyu, örnek olay biçiminde sınıfa getirmek olanaklıdır. Öğrenciler süreç içinde aktif konumda kalırlar ve üst düzey kazanımlar elde ederler.
Sorun (Problem) ÇözmeBir şüphe veya belirsizlikten doğan herhangi bir duruma sorun adı verilmektedir. Genellikle insan hayatında engelleyici veya rahatsızlık verici bir rolü olan sorunlar bilimsel yöntemin aşamalarıyla ele alınarak çözülürler. (a) Sorun belirlenir. (b) Sorun tanımlanır. (c) Olası çözüm yolları aranır ve hipotez geliştirilir. (d) Çözüm yolu sınanır. (e) Sınama doğru çözüme götürürse hipotez doğrulandığı için genellemeye gidilir. (f) Sınama doğru çözüme götürmezse, geriye dönülerek sınama etkinlikleri gözden geçirilir, seçilen diğer bir hipotez tekrar sınanır.  Bu yöntem kişinin problem çözme, bağımsız çalışma, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi yeteneklerini geliştirilir.
İşbirlikli Öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
Gösteri Bu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yapar, öğrenciler bakarak ve izleyerek öğrenmeye çalışır. Bu yöntem genellikle olanakların kısıtlı olması halinde ve tehlikeli deney ve durumların ele alınmasında uygulanır.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.
Kavram HaritalarıKavramların ilişkileri, kapsamları ve temel özelliklerinin şekil, grafik ve sözcüklerle, önerme ve ilkelere dayalı olarak ifade edildiği bir ilişki ağını ifade eder. Görsel yolla öğrenmeye olanak sağlar. Şu aşamalar izlenir: (1) Öğretilecek konuyla ilgili kavramlar listelenir. (2) Öğretilecek konunun adı en başa yazılır. (3) Kavramlar arasındaki ilişkiler ve genellemeler maddeler halinde yazılır. (4) Kavramlar kutucuk içine alınır. (5) Kavramlar en genel kavramdan özel kavramlara doğru veya kapsam, özellik ve ilişkilerine göre derecelenir. Derecelendikten sonra kutucuklar içine alınır. (6) İlişkiler, oklar ve ifadelerle yönlendirilir.
Öğrenme İstasyonlarıİstasyonlarda öğrenme, bütün sınıfın her aşamaya (her istasyona) katkı sağlaması yoluyla bir önceki grubun yaptıklarını ileri götürmeyi öğreten öğrenci merkezli bir yöntemdir. İstasyon yöntemi ile dersin işlendiği sınıflarda 3-5 kişilik gruplar oluşturulur. Her gruba bir istasyon şefi ya da gözlemci atanır. Oluşturulan gruplar istasyonlara dağılarak her gittikleri istasyonlarda belli bir süre kalarak görevlerini icra ederler. Bütün grupların, bütün istasyonlarda çalışmaları gerekmektedir. Bütün öğrencilerin görev almaları esastır. İstasyonlarda neden sonuç değişkenlerini yazma, slogan yazma, şiir yazma, hikâye yazma, afiş hazırlama gibi etkinlikler yapılabilir. Çalışmalar sonunda ürünler sergilenir. İstasyon yönteminde öğrencilerin grupla çalışmaları, onların sosyalleşmesine katkıda bulunmaktadır.
Anlam Çözümleme TablolarıAnlam çözümleme tablosu öğrencilerin aktif olarak derse katılmalarını sağlayan bir yöntemdir. Öğrenciler, iki boyutlu bir tablo üzerinde çalışarak öğrenirler. Örneğin, tablonun bir boyutunda hayvanlar diğer boyutunda da besinler yer alıyorsa, öğrenciler hayvanların besin maddelerini (kesişim noktalarında) işaretleyerek öğrenme fırsatı elde ederler.
Kavram KarikatürleriKavramlara ilişkin bilgilerin düşündürücü ve tartışmaya yol açacak şekilde karikatürize edilmesiyle, tartışma ve öğrenme fırsatı yaratmayı ifade eder. Genellikle kavram karikatürlerinde bilgilerin örtük verilmesi ve çelişkilerin sunulması, dikkat çeker ve düşünme fırsatı yaratır.
İşbirlikli öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
ProjeProje tabanlı öğrenim, öğrencileri ilginç sorunlarla uğraşmaya ve bunun sonunda sıra dışı ürünler oluşturmaya yönlendiren bir öğretim yoludur. Öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanmalarına olanak sağlar ve olaylara geniş açıdan bakmalarını gerektirir.
DeneyDoğal olayları yapay ortamlarda taklit etmek, belirli amaçlara ulaşmak için, belli bir konuyu kavratmak için kurulan belirli düzeneklerle çeşitli bilgiler edinerek, uygulayarak neticelere ulaşmayı ifade eder. Doğa araştırmacıları, bilim insanları, eğitimciler doğayla ilgili bilgileri ve kuramları doğru biçimde kurmak için deney ve gözlem gibi yollara başvururlar. Bu amaçla doğaya ilişkin bilgileri öğrencilere kazandırmak için var olan bilgi, model, materyal ve araçları okullara taşıyarak öğrencilere gözlem ve uygulama olanağı vermeye çalışırlar. Laboratuardaki deneysel çalışmalar “deneyelim ve görelim” düşüncesine dayalıdır.
Altı Şapkalı DüşünmeAltı şapkalı düşünme tekniğinde, bir konuya farklı açılardan bakma esas alınmaktadır. Bireyler aynı olay karşısında farklı düşünme yaklaşımlarını geliştirebileceklerini öğrenirler, empati yeteneğini geliştirirler. Değişik açıdan düşünmelere yer verdiği için ortaya atılan konunun her yönden irdelenip, kararların doğru verilmesine olanak sağlar. Bu teknikte, öğrencilere tartışmaları için bir konu verilir. Her grup farklı renkteki şapkanın gerektirdiği düşünce biçimini ortaya koymaya çalışır. Her grup, tartışılması istenen konuya, kendi başında var olduğunu düşündüğü şapkanın gerektirdiği yönde yaklaşır. Bu tekniğin uygulanmasında önemli olan öğrencilerin kendi görüş ve düşüncelerini tespit etmek değil, bir konuya farklı açılardan bakabilme becerisinin kazanılmasıdır. Öğretmen bu amacın dışına çıkmamalıdır. Şapka renkleri ve temsil ettiği düşünce biçimleri: - Beyaz şapka: (Tarafsızdır). Ortaya konan soruna ilişkin taraf tutmadan net bilgi ve raporlar ortaya koyar. - Kırmızı şapka: (Duygusaldır). Öfke, tutku, duygu, duygusal bir bakış açısını ifade eder - Siyah şapka: (Karamsardır). Olumsuzluklar, riskler, dezavantajları ifade eder. Bir şeyin niçin yapılmayacağını görür. - Sarı şapka: (İyimserdir). Olayların olumlu yönlerine odaklanır; avantajları ve faydalı yönleri düşünür. - Yeşil şapka: (Yaratıcıdır). Olaylara yeni ve farklı çözüm yolları bulmaya çalışır. - Mavi şapka: (Değerlendirici ve karar vericidir). Olayı tüm olası yönleriyle gören ve değişkenleri kontrol altında tutan bir bakış açısıdır. Düşünceler sistematize edilir.
Görüş GeliştirmeBu teknik tüm öğrencilerin küçük gruplarla değil, sınıfça katıldıkları bir çalışmadır. Çelişkili, karşıt görüş içeren konular üzerinde gerçekleşen ve eğitsel düşünmeyi, başka görüşlere saygı duymayı öğretmek ve öğrencilerde görüş geliştirmek amacıyla kullanılan bir tartışma tekniğidir. Belirgin çelişkiler ve kutuplaşmış tutumlar içeren konular seçilir. “Kesinlikle Katılıyorum”, “Katılıyorum”, “Kararsızım”, “Katılmıyorum”, “Kesinlikle Katılmıyorum” ifadelerinin yazılı olduğu köşeler oluşturulur ve öğrencilerin savunduğu köşeye geçmeleri istenir. Tartışma sonunda kazanan ya da kaybeden grup yoktur. Gruplar, kişiler başta savundukları görüşü terk edip başka bir görüşe, hatta karşı çıktığı görüşe katılabilir.
Beyin FırtınasıBeyin fırtınası, değerlendirme ya da sınırlama olmaksızın bir sorunun çözümüne ilişkin mümkün olduğunca çok çözüm yollarını elde etmek için düzenlenmiş olan bir grup çalışması sürecidir. Beyin fırtınasının amacı, öğrencilerin fikir üretmelerini sağlamak ve onların kendilerini ifade etmesini kolaylaştırmaktır. Bu teknik, üst düzey tartışma tekniği olarak kullanılır. Fırtına dönemi ve değerlendirme dönemi vardır. Başarılı bir beyin fırtınasında; değerlendirmenin sonraya bırakılması, serbest ve neşeli bir ortam yaratılması, olabildiğince çok miktarda fikir üretilmesinin sağlanması, önerilen fikirlerin gruplanması ve geliştirilmesi çok önemlidir.

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
Ders Planı

1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
- Makine Eğitimi Seçmeli-1 3+0 7,5 Seçmeli
- Makine Eğitimi Seçmeli-1 3+0 7,5 Seçmeli
- Makine Eğitimi Seçmeli-1 3+0 7,5 Seçmeli
- Makine Eğitimi Seçmeli-1 3+0 7,5 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Makine Eğitimi Seçmeli-1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
MAE 501 UZMAN SİSTEMLER VE KARAR VERME YÖNTEMLERİ 3+07,5Seçmeli
MAE 502 VİSUAL BASİC PROGRAMLAMA VE MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI 3+07,5Seçmeli
MAE 503 TAŞIT EMİSYONLARI VE KONTROLÜ 3+07,5Seçmeli
MAE 504 TALAŞ KALDIRMA TEORİLERİ VE UYGULAMALARI 3+07,5Seçmeli
MAE 505 İLERİ ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ 3+07,5Seçmeli
MAE 506 TRAFİK GÜVENLİĞİ VE KAZA ARAŞTIRMALARI 3+07,5Seçmeli
MAE 507 MAKİNE ELEMANLARININ GÜVENİLİRLİĞİ 3+07,5Seçmeli
MAE 508 ÜRETİM SİSTEMLERİNDE STRATEJİK YÖNETİM 3+07,5Seçmeli
MAE 509 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜÇ BOYUTLU PARAMETRİK MODEL TASARIMI 3+07,5Seçmeli
MAE 510 SİSTEMATİK TASARIM TEKNİKLERİ 3+07,5Seçmeli
MAE 511 ÖZEL POMPALAR 3+07,5Seçmeli
MAE 512 BİLGİSAYAR DESTEKLİ İMALAT 3+07,5Seçmeli
MAE 513 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE İSO 9000 3+07,5Seçmeli
MAE 514 OTOMOBİL VE DİĞER TAŞITLARDA KULLANILAN MALZEMELER 3+07,5Seçmeli
MAE 515 TEKNOLOJİ YÖNETİMİ 3+07,5Seçmeli
MAE 529 TAŞINIM İLE ISI AKTARIMI 3+07,5Seçmeli
MAE 530 MOTOR TERMODİNAMİĞİ 3+07,5Seçmeli
MAE 531 ISI YALITIMI 3+07,5Seçmeli
MAE 532 TERMOEKONOMİ 3+07,5Seçmeli
MAE 533 MEKANİZMALARIN KİNEMATİK ANALİZİ 3+07,5Seçmeli
MAE 534 ROBOTİK PRENSİPLERİ 3+07,5Seçmeli
MAE 535 MAKİNALARIN BİLGİSAYARLA KONTROLÜ 3+07,5Seçmeli
MAE 536 PLASTİK MALZEMELERİN YORULMASI 3+07,5Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
MAE 599 YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ 0+2 7,5 Zorunlu
- Makine Eğitimi Seçmeli-2 3+0 7,5 Seçmeli
- Makine Eğitimi Seçmeli-2 3+0 7,5 Seçmeli
- Makine Eğitimi Seçmeli-2 3+0 7,5 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Makine Eğitimi Seçmeli-2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
MAE 501 UZMAN SİSTEMLER VE KARAR VERME YÖNTEMLERİ 3+07,5Seçmeli
MAE 502 VİSUAL BASİC PROGRAMLAMA VE MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI 3+07,5Seçmeli
MAE 503 TAŞIT EMİSYONLARI VE KONTROLÜ 3+07,5Seçmeli
MAE 504 TALAŞ KALDIRMA TEORİLERİ VE UYGULAMALARI 3+07,5Seçmeli
MAE 505 İLERİ ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ 3+07,5Seçmeli
MAE 506 TRAFİK GÜVENLİĞİ VE KAZA ARAŞTIRMALARI 3+07,5Seçmeli
MAE 507 MAKİNE ELEMANLARININ GÜVENİLİRLİĞİ 3+07,5Seçmeli
MAE 508 ÜRETİM SİSTEMLERİNDE STRATEJİK YÖNETİM 3+07,5Seçmeli
MAE 509 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜÇ BOYUTLU PARAMETRİK MODEL TASARIMI 3+07,5Seçmeli
MAE 510 SİSTEMATİK TASARIM TEKNİKLERİ 3+07,5Seçmeli
MAE 511 ÖZEL POMPALAR 3+07,5Seçmeli
MAE 512 BİLGİSAYAR DESTEKLİ İMALAT 3+07,5Seçmeli
MAE 513 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE İSO 9000 3+07,5Seçmeli
MAE 514 OTOMOBİL VE DİĞER TAŞITLARDA KULLANILAN MALZEMELER 3+07,5Seçmeli
MAE 515 TEKNOLOJİ YÖNETİMİ 3+07,5Seçmeli
MAE 529 TAŞINIM İLE ISI AKTARIMI 3+07,5Seçmeli
MAE 530 MOTOR TERMODİNAMİĞİ 3+07,5Seçmeli
MAE 531 ISI YALITIMI 3+07,5Seçmeli
MAE 532 TERMOEKONOMİ 3+07,5Seçmeli
MAE 533 MEKANİZMALARIN KİNEMATİK ANALİZİ 3+07,5Seçmeli
MAE 534 ROBOTİK PRENSİPLERİ 3+07,5Seçmeli
MAE 535 MAKİNALARIN BİLGİSAYARLA KONTROLÜ 3+07,5Seçmeli
MAE 536 PLASTİK MALZEMELERİN YORULMASI 3+07,5Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
MAE 500 YÜKSEK LİSANS TEZİ 0+0 20 Zorunlu
MAE 700 UZMANLIK ALAN DERSİ 6+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
MAE 500 YÜKSEK LİSANS TEZİ 0+0 20 Zorunlu
MAE 700 UZMANLIK ALAN DERSİ 6+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12
LİSANSÜSTÜ DANIŞMANLIKZ            
UZMANLIK ALAN DERSİZ************
YÜKSEK LİSANS SEMİNERİZ**** *   ***
YÜKSEK LİSANS TEZİZ*** *    ***
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12
BİLGİSAYAR DESTEKLİ İMALATS****     ***
BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜÇ BOYUTLU PARAMETRİK MODEL TASARIMIS************
ISI YALITIMIS*  *  *  *  
İLERİ ÜRETİM TEKNOLOJİLERİS**** *   ***
MAKİNALARIN BİLGİSAYARLA KONTROLÜS************
MAKİNE ELEMANLARININ GÜVENİLİRLİĞİS************
MEKANİZMALARIN KİNEMATİK ANALİZİS**** * **
MOTOR TERMODİNAMİĞİS*  * **  *  
OTOMOBİL VE DİĞER TAŞITLARDA KULLANILAN MALZEMELERS************
ÖZEL POMPALARS**    *  *  
PLASTİK MALZEMELERİN YORULMASIS************
ROBOTİK PRENSİPLERİS************
SİSTEMATİK TASARIM TEKNİKLERİS****** **** 
TALAŞ KALDIRMA TEORİLERİ VE UYGULAMALARIS***  *   ***
TAŞINIM İLE ISI AKTARIMIS*  * **  *  
TAŞIT EMİSYONLARI VE KONTROLÜS*    **  *  
TEKNOLOJİ YÖNETİMİS**** *   ***
TERMOEKONOMİS** *        
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE İSO 9000S**** *   ***
TRAFİK GÜVENLİĞİ VE KAZA ARAŞTIRMALARIS************
UZMAN SİSTEMLER VE KARAR VERME YÖNTEMLERİS****** *****
ÜRETİM SİSTEMLERİNDE STRATEJİK YÖNETİMS**** *   ***
VİSUAL BASİC PROGRAMLAMA VE MÜHENDİSLİK UYGULAMALARIS*** ** **** 
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2021 PAU