3101 TIBBİ MİKROBİYOLOJİ

GENEL BİLGİLER
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı yüksek lisans ve doktora programlarına sahiptir. Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Yüksek lisan programına sahiptir Bu programda Genel ve özel bakteriyıoloji,viroloji immunoloji, mikoloji ve parazitoloi alanlarda araştırma olanaklarına sahiptir.

Amaçlar
Programa başvuran öğrencilere Tıbbi Mikrobiyoloji alanında araştırma yapma ve kendilerini geliştirme olanakları sağlayarak alanda üst düzeyde öğrenim görme fırsatı sağlar.Ayrıca öğrencilerin bilgiye erişme becerisi kazanarak bilimsel araştırma yapmayı öğrenmesi ve bilim etiği ilkelerini kazanmalarını sağlamaktır.


Kabul Koşulları
ALES; ÜDS/KPDS; Mezuniyet notu

Mezuniyet Koşulları
Öğrencinin en az 21 PAÜ ders kredi yükünü (3.00/4.00 AKTS kredisi) tamamlaması, seminer vermesi ve tezini tamamlaması gereklidir.

İstihdam Olanakları
Farklı mikrobiyoloji disiplinlerini (sağlık, veteriner, eczacılık, dişçilik, çevresel, vb) barındıran iş kollarında görev alabilir.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Tıbbi Mikrobiyoloji alaninda Yüksek Lisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
Yüksek Lisans

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulunun belirlemiş olduğu YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Dereceye Yönelik Kurallar
Öğrencinin en az 21 PAÜ ders kredi yükünü (3.00/4.00 AKTS kredisi) tamamlaması, seminer vermesi ve tezini tamamlaması gereklidir.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından yeterli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ENSTİTÜ ANABİLİMDALI BAŞKANIProf. Dr. İLKNUR KALELİ+90 258 296 2581 ikaleli@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Mikroorganizmaların yapılarını, sınıflandırılmalarını, fizyolojilerini yaptığı hastalıkları açıklar ve konak immün yanıtını ,immün yanıtta rol alan hücre ve organları tanımlar.
2Tıbbi mikrobiyoloji alanında kullanılan laboratuvar tekniklerini ve testlerini açıklar, karşılaştırmalı olarak uygular.
3Sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemlerini tanımlar ve uygular.
4Tıbbi mikrobiyoloji alanındaki yeni bilgilere ulaşır ve eleştirel-bilimsel bakış açısıyla değerlendirir.
5Araştırma yöntemlerinin temel prensiplerini benimser, uygular.
6Tıbbi mikrobiyoloji alanında edindiği temel kavramları ve kullanılan temel teknikleri kavrayarak bilimsel araştırma yapar.
7Etik ve mesleki değerlerden doğan sorumluluklarını yerine getirir.
8Yaşam boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda bilimsel yenilikleri izlemenin önemini bilir ve ilgi alanındaki güncel çalışmaları takip eder.
9Yaşam boyu öğrenme becerisi kazanmıştır ve mesleki yönden en gelişmiş ve etkin uygulamalarda bulunur.
10Mesleki eğitim faaliyetlerini uygular.
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Gösterip YaptırmaBu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yaparak gösterir ve sonrasında öğrencilerin yapmalarını sağlar. Öğrenciler sadece bakarak ve izleyerek değil, aynı zamanda yaparak ve deneyerek öğrenmeye çalışırlar. Bu yöntem genellikle beceri öğretiminde uygulanır. Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur.
Örnek Olay Örnek olay incelemesi, öğrencilerin gerçek ve sorunlu bir olaya aktif olarak katılarak çözümlemeci bir bakış açısını kullanmalarını gerektiren bir yöntemdir. Sorunlu olay gerçek ya da gerçeğe çok yakın olabilir. Olayı anlatan ve gerekli verileri kapsayan bir doküman üzerinde çalışan öğrenci(ler), olayı öğrenir, verileri çözümler, sorunu değerlendirirler. Birlikte tartışarak olayın nedenine ya da çözümüne ilişkin öneriler geliştirirler. Özellikle sosyal bilimlerde pek çok konuyu, örnek olay biçiminde sınıfa getirmek olanaklıdır. Öğrenciler süreç içinde aktif konumda kalırlar ve üst düzey kazanımlar elde ederler.
Sorun (Problem) ÇözmeBir şüphe veya belirsizlikten doğan herhangi bir duruma sorun adı verilmektedir. Genellikle insan hayatında engelleyici veya rahatsızlık verici bir rolü olan sorunlar bilimsel yöntemin aşamalarıyla ele alınarak çözülürler. (a) Sorun belirlenir. (b) Sorun tanımlanır. (c) Olası çözüm yolları aranır ve hipotez geliştirilir. (d) Çözüm yolu sınanır. (e) Sınama doğru çözüme götürürse hipotez doğrulandığı için genellemeye gidilir. (f) Sınama doğru çözüme götürmezse, geriye dönülerek sınama etkinlikleri gözden geçirilir, seçilen diğer bir hipotez tekrar sınanır.  Bu yöntem kişinin problem çözme, bağımsız çalışma, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi yeteneklerini geliştirilir.
İşbirlikli Öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
Gösteri Bu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yapar, öğrenciler bakarak ve izleyerek öğrenmeye çalışır. Bu yöntem genellikle olanakların kısıtlı olması halinde ve tehlikeli deney ve durumların ele alınmasında uygulanır.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.
Kavram HaritalarıKavramların ilişkileri, kapsamları ve temel özelliklerinin şekil, grafik ve sözcüklerle, önerme ve ilkelere dayalı olarak ifade edildiği bir ilişki ağını ifade eder. Görsel yolla öğrenmeye olanak sağlar. Şu aşamalar izlenir: (1) Öğretilecek konuyla ilgili kavramlar listelenir. (2) Öğretilecek konunun adı en başa yazılır. (3) Kavramlar arasındaki ilişkiler ve genellemeler maddeler halinde yazılır. (4) Kavramlar kutucuk içine alınır. (5) Kavramlar en genel kavramdan özel kavramlara doğru veya kapsam, özellik ve ilişkilerine göre derecelenir. Derecelendikten sonra kutucuklar içine alınır. (6) İlişkiler, oklar ve ifadelerle yönlendirilir.
Öğrenme İstasyonlarıİstasyonlarda öğrenme, bütün sınıfın her aşamaya (her istasyona) katkı sağlaması yoluyla bir önceki grubun yaptıklarını ileri götürmeyi öğreten öğrenci merkezli bir yöntemdir. İstasyon yöntemi ile dersin işlendiği sınıflarda 3-5 kişilik gruplar oluşturulur. Her gruba bir istasyon şefi ya da gözlemci atanır. Oluşturulan gruplar istasyonlara dağılarak her gittikleri istasyonlarda belli bir süre kalarak görevlerini icra ederler. Bütün grupların, bütün istasyonlarda çalışmaları gerekmektedir. Bütün öğrencilerin görev almaları esastır. İstasyonlarda neden sonuç değişkenlerini yazma, slogan yazma, şiir yazma, hikâye yazma, afiş hazırlama gibi etkinlikler yapılabilir. Çalışmalar sonunda ürünler sergilenir. İstasyon yönteminde öğrencilerin grupla çalışmaları, onların sosyalleşmesine katkıda bulunmaktadır.
İşbirlikli öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
ProjeProje tabanlı öğrenim, öğrencileri ilginç sorunlarla uğraşmaya ve bunun sonunda sıra dışı ürünler oluşturmaya yönlendiren bir öğretim yoludur. Öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanmalarına olanak sağlar ve olaylara geniş açıdan bakmalarını gerektirir.
GeziÖğrenmeyi sınıf dışına taşıyan bir yöntemdir. Öğrencileri fabrika, müze, kütüphane, çeşitli devlet kurumları, dağ, orman, göl, park, bahçe gibi yerlere götürerek oralarda doğrudan gözlem yaptırılarak bilgi edinmeyi sağlayan bir yöntemdir.
GözlemGenellikle doğaya ilişkin bilgilerimizi gözlemlerimiz yoluyla edinsek de, gözlem yöntemi başka olgu ve durumlar için de kullanılır. Gözlem sonucu elde ettiğimiz bulguları zihnimizde işleyerek belli başlı genellemelere ulaşmaya çalışırız. Eğer belli hatalardan dolayı yanlış genellemelere ulaşmışsak, aynı olgu ve varlıklar üzerinde tekrar gözlem yapmak gerekir.  
DeneyDoğal olayları yapay ortamlarda taklit etmek, belirli amaçlara ulaşmak için, belli bir konuyu kavratmak için kurulan belirli düzeneklerle çeşitli bilgiler edinerek, uygulayarak neticelere ulaşmayı ifade eder. Doğa araştırmacıları, bilim insanları, eğitimciler doğayla ilgili bilgileri ve kuramları doğru biçimde kurmak için deney ve gözlem gibi yollara başvururlar. Bu amaçla doğaya ilişkin bilgileri öğrencilere kazandırmak için var olan bilgi, model, materyal ve araçları okullara taşıyarak öğrencilere gözlem ve uygulama olanağı vermeye çalışırlar. Laboratuardaki deneysel çalışmalar “deneyelim ve görelim” düşüncesine dayalıdır.
Programlı ÖğretimTemelinde öğretimin bireyselleştirilmesi yatar. Programlı öğretim Skinner’in pekiştirme ile ilgili ilkelerinden hareketle ortaya çıkmış olan bireysel bir öğretim tekniğidir. Dayandığı temel ilkeler: küçük adımlar ilkesi, etkin katılım ilkesi, başarı ilkesi, anında düzeltme ilkesi, kademeli ilerleme ilkesi, bireysel hız ilkesi.

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
PProgram yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
Ders Planı

1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
MIK 509 TEMEL İMMUNOLOJİ-İMMUN MEKANİZMALARDA ROL OYNAYAN ORGAN VE HÜCRELER 2+0 3,5 Zorunlu
MIK 518 MİKROORGANİZMALARIN SINIFLANDIRILMALARI VE YAPILARI 2+0 3,5 Zorunlu
- Mikrobiyoloji Seçmeli-1 2+0 5 Seçmeli
- Mikrobiyoloji Seçmeli-1 2+0 5 Seçmeli
- Mikrobiyoloji seçmeli-3 2+2 3 Seçmeli
- Mikrobiyoloji seçmeli-3 2+2 3 Seçmeli
- Mikrobiyoloji seçmeli-4 2+0 3,5 Seçmeli
- Mikrobiyoloji seçmeli-4 2+0 3,5 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Mikrobiyoloji Seçmeli-1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
MIK 510 MİKROBİYAL GENETİK 2+05Seçmeli
MIK 511 BAKTERİ, VİRÜS, MANTAR VE PARAZİTLERE KARŞI İMMUN YANIT 2+05Seçmeli
MIK 512 MİKROBİYOLOJİDE MOLEKÜLER VE İMMUNOLOJİK TEKNİKLER 2+25Seçmeli
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Mikrobiyoloji seçmeli-3
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
MIK 504 ANTİJEN ANTİKOR, REAK. VE SEROLOJİK YÖNTEMLER 2+23Seçmeli
MIK 505 STERİLİZASYON VE DEZENFEKSİYON 2+23Seçmeli
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Mikrobiyoloji seçmeli-4
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
MIK 519 MİKROBİYOLOJİDE KULLANILAN BESİYERLERİ VE DİREK TANI YÖNTEMLERİ 1+23,5Seçmeli
MIK 520 İNSAN VUCUDUNUN GENEL MİKROFLORASI 2+03,5Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
MIK 550 YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ 0+2 7,5 Zorunlu
SBE 501 BİLİM ETİĞİ VE BİLİM TARİHİ 1+0 2,5 Zorunlu
- Mikrobiyoloji seçmeli-2 2+2 5 Seçmeli
- Mikrobiyoloji seçmeli-2 2+2 5 Seçmeli
- Mikrobiyoloji seçmeli-2 2+2 5 Seçmeli
- Mikrobiyoloji seçmeli-2 2+2 5 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Mikrobiyoloji seçmeli-2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
MIK 506 PARAZİTOLOJİ VE PARAZİTOLOJİK TANI 2+25Seçmeli
MIK 508 ANTİMİKROBİYALLER 2+25Seçmeli
MIK 513 TRANSPLANTASYON İMMUNOLOJİSİ 2+05Seçmeli
MIK 514 PATOJEN BAKTERİLER 2+25Seçmeli
MIK 515 TIBBİ MİKOLOJİ 2+25Seçmeli
MIK 516 TIBBİ VİROLOJİ 2+25Seçmeli
MIK 517 PARAZİTOLOJİDE KÜLTÜR YÖNTEMLERİ 1+25Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
MIK 500 YÜKSEK LİSANS TEZİ 0+0 20 Zorunlu
MIK 700 UZMANLIK ALAN DERSİ 6+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
MIK 700 UZMANLIK ALAN DERSİ 6+0 10 Zorunlu
MIK 500 YÜKSEK LİSANS TEZİ 0+0 20 Zorunlu
  Toplam 30  


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
BİLİM ETİĞİ VE BİLİM TARİHİZ**********
LİSANSÜSTÜ DANIŞMANLIKZ          
MİKROORGANİZMALARIN SINIFLANDIRILMALARI VE YAPILARIZ**********
TEMEL İMMUNOLOJİ-İMMUN MEKANİZMALARDA ROL OYNAYAN ORGAN VE HÜCRELERZ*  * * *  
UZMANLIK ALAN DERSİZ**********
YÜKSEK LİSANS SEMİNERİZ**********
YÜKSEK LİSANS TEZİZ**********
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
ANTİJEN ANTİKOR, REAK. VE SEROLOJİK YÖNTEMLERS**********
ANTİMİKROBİYALLERS**********
BAKTERİ, VİRÜS, MANTAR VE PARAZİTLERE KARŞI İMMUN YANITS*  * * ** 
İNSAN VUCUDUNUN GENEL MİKROFLORASIS* ** ***  
MİKROBİYAL GENETİKS** *** ** 
MİKROBİYOLOJİDE KULLANILAN BESİYERLERİ VE DİREK TANI YÖNTEMLERİS** *      
MİKROBİYOLOJİDE MOLEKÜLER VE İMMUNOLOJİK TEKNİKLERS** * * ** 
PARAZİTOLOJİ VE PARAZİTOLOJİK TANIS**********
PARAZİTOLOJİDE KÜLTÜR YÖNTEMLERİS**********
PATOJEN BAKTERİLERS**********
STERİLİZASYON VE DEZENFEKSİYONS**********
TIBBİ MİKOLOJİS**********
TIBBİ VİROLOJİS*********
TRANSPLANTASYON İMMUNOLOJİSİS**********
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2021 PAU