3201 FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON

GENEL BİLGİLER
Programın adı: Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Programı Porgrama fizik tedavi ve rehabilitasyon lisans programlarından mezun fizyoterapistler kabul edilmektedir. İki yıl süreli programdan mezun olabilmek için master tezini tamamlamak zorunludur. Program toplam 120 AKTS'den oluşmaktadır. Uzmanlık temel alanları: 1.Nörolojik rehabilitasyon 2.Ortopedik rehabilitasyon 3.Kardio-pulmoner rehabilitasyon 4.Geriatrik rehabilitasyon 5.Pediatrik rehabilitasyon 6.Sporcu rehabilitasyonu

Amaçlar
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Programı'nın amaçları: -fizyoterapi alanında mezuniyet sonrası programlar oluşturmak -rehabilitasyon bilimleri ile entegre programlar geliştirmek -klinik ve akademik öğretici sayısını arttırmak -doktora programına öğrenci yetiştirmek Programın visionu güçlü ve dinamik bir eğitim vererek uzman fizyoterapistler yetiştirmektir.


Kabul Koşulları
ALES; ÜDS/KPDS; Mezuniyet notu

Mezuniyet Koşulları
Öğrencinin 24 kredilik (120 ECTS) derslerini tamamlaması,bir araştırma semineri sunması ve tezini tamamlaması gerekmektedir.

İstihdam Olanakları
Devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri, özel hastaneler, huzurevleri, özel eğitim merkezleri, spor klüpleri, kaplıca merkezleri, rehabilitasyon merkezleri

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alaninda Yüksek Lisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
Yüksek Lisans

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulunun belirlemiş olduğu YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Dereceye Yönelik Kurallar
Öğrencinin 24 kredilik (120 ECTS) derslerini tamamlaması,bir araştırma semineri sunması ve tezini tamamlaması gerekmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından yeterli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ENSTİTÜ ANABİLİMDALI BAŞKANIProf. Dr. ALİ KİTİŞ+90 258 296 4270 alikitis@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Etik ve yasal sorumlulukları yerine getirir.
2Kanıta dayalı fizyoterapi yöntemlerini bilir ve uygular
3Fizyoterapi ve rehabilitasyon ile ilgili araştırmaları yürütür ve raporlar
4Yaşam boyu öğrenme yöntemlerini bilir ve uygular
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Gösterip YaptırmaBu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yaparak gösterir ve sonrasında öğrencilerin yapmalarını sağlar. Öğrenciler sadece bakarak ve izleyerek değil, aynı zamanda yaparak ve deneyerek öğrenmeye çalışırlar. Bu yöntem genellikle beceri öğretiminde uygulanır. Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur.
Örnek Olay Örnek olay incelemesi, öğrencilerin gerçek ve sorunlu bir olaya aktif olarak katılarak çözümlemeci bir bakış açısını kullanmalarını gerektiren bir yöntemdir. Sorunlu olay gerçek ya da gerçeğe çok yakın olabilir. Olayı anlatan ve gerekli verileri kapsayan bir doküman üzerinde çalışan öğrenci(ler), olayı öğrenir, verileri çözümler, sorunu değerlendirirler. Birlikte tartışarak olayın nedenine ya da çözümüne ilişkin öneriler geliştirirler. Özellikle sosyal bilimlerde pek çok konuyu, örnek olay biçiminde sınıfa getirmek olanaklıdır. Öğrenciler süreç içinde aktif konumda kalırlar ve üst düzey kazanımlar elde ederler.
Sorun (Problem) ÇözmeBir şüphe veya belirsizlikten doğan herhangi bir duruma sorun adı verilmektedir. Genellikle insan hayatında engelleyici veya rahatsızlık verici bir rolü olan sorunlar bilimsel yöntemin aşamalarıyla ele alınarak çözülürler. (a) Sorun belirlenir. (b) Sorun tanımlanır. (c) Olası çözüm yolları aranır ve hipotez geliştirilir. (d) Çözüm yolu sınanır. (e) Sınama doğru çözüme götürürse hipotez doğrulandığı için genellemeye gidilir. (f) Sınama doğru çözüme götürmezse, geriye dönülerek sınama etkinlikleri gözden geçirilir, seçilen diğer bir hipotez tekrar sınanır.  Bu yöntem kişinin problem çözme, bağımsız çalışma, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi yeteneklerini geliştirilir.
İşbirlikli Öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
Gösteri Bu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yapar, öğrenciler bakarak ve izleyerek öğrenmeye çalışır. Bu yöntem genellikle olanakların kısıtlı olması halinde ve tehlikeli deney ve durumların ele alınmasında uygulanır.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.
Mikro ÖğretimBu yöntem öğretmen adaylarının sınıf içindeki üstleneceği rollerini ve sınıfta uygulayacağı davranışlarını tam olarak benimseyip bunları kazanmalarını sağlamayı amaçlasa da, farklı alanlarda yöntemin uygulanması olanaklıdır. Belli başlı becerilerin öğretiminde video ve ses kayıt cihazlarının sunduğu olanakları öğrenme ortamlarına taşımaya olanak sağlar. Öğrenci performansının kaydedilmesi ve elde edilen kaydın çözümlenerek hataların giderilmesi esasına dayanır.
ProjeProje tabanlı öğrenim, öğrencileri ilginç sorunlarla uğraşmaya ve bunun sonunda sıra dışı ürünler oluşturmaya yönlendiren bir öğretim yoludur. Öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanmalarına olanak sağlar ve olaylara geniş açıdan bakmalarını gerektirir.

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BİLGİKuramsal Olgusal 03
BİLGİKuramsal Olgusal 04
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 05
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 06
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 06
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 07
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 04
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 05
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BİLGİKuramsal Olgusal 03
BİLGİKuramsal Olgusal 04
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 05
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 06
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 06
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 07
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 04
    

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
Ders Planı

1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FTR 561 FİZYOTERAPİDE KLİNİK UYGULAMA I 3+6 15 Zorunlu
SBE 501 BİLİM ETİĞİ VE BİLİM TARİHİ 1+0 7 Zorunlu
FTR 585 FİZYOTERAPİ’DE ARAŞTIRMA PLANLAMA VE UYGULAMA 3+0 3 Zorunlu
- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Seçmeli-1 3+0 5 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Seçmeli-1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FTR 450 PEDİATRİK REHABİLİTASYONDA MOTOR ÖĞRENME 3+05Seçmeli
FTR 498 RİSKLİ BEBEKLERDE NÖROMOTOR DEĞERLENDİRME 3+05Seçmeli
FTR 499 KAS-İSKELET SİTEMİ AĞRILARINDA GÜNCEL FİZYOTERAPİ DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ 3+05Seçmeli
FTR 517 GERİATRİK REHABİLİTASYON 2+25Seçmeli
FTR 560 FİZİK TEDAVİDE KLİNİK KARAR VERME 3+05Seçmeli
FTR 567 ORTOPEDİK REHABİLİTASYON I 3+05Seçmeli
FTR 569 NÖROLOJİK REHABİLİTASYON I 3+05Seçmeli
FTR 571 GENEL FİZYOTERAPİ I 3+05Seçmeli
FTR 573 KARDİYOPULMONER REHABİLİTASYON I 3+05Seçmeli
FTR 850 HEMİPLEJİK REHABİLİTASYON 4+05Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FTR 550 YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ 0+2 10 Zorunlu
- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Seçmeli-2 3+0 10 Seçmeli
- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Seçmeli-2 3+0 10 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Seçmeli-2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FTR 551 OBSTETRİK REHABİLİTASYONDA EGZERSİZ YAKLAŞIMLARI 2+010Seçmeli
FTR 552 EV REHABİLİTASYONU 2+010Seçmeli
FTR 562 FİZYOTERAPİDE KLİNİK UYGULAMA II 1+410Seçmeli
FTR 568 ORTOPEDİK REHABİLİTASYON II 3+010Seçmeli
FTR 570 NÖROLOJİK REHABİLİTASYON II 3+010Seçmeli
FTR 572 GENEL FİZYOTERAPİ II 3+010Seçmeli
FTR 574 KARDİYOPULMONER REHABİLİTASYON II 3+010Seçmeli
FTR 577 İNFLAMASYON VE DOKU İYİLEŞMESİ 3+010Seçmeli
FTR 580 FİZYOTERAPİ’DE AĞRI YÖNETİMİ 3+010Seçmeli
FTR 581 MANUEL TERAPİ 3+010Seçmeli
FTR 589 ELEKTROTERAPİ 3+010Seçmeli
FTR 598 AKUATİK REHABİLİTASYON 2+010Seçmeli
FTR 814 PEDİATRİK REHABİLİTASYONDA KLİNİK UYGULAMA II 2+610Seçmeli
FTR 821 ÖZÜRLÜ REHABİLİTASYONUNDA SPOR 3+010Seçmeli
FTR 822 REHABİLİTASYON TEKNOLOJİLERİ 3+010Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FTR 500 YÜKSEK LİSANS TEZİ 0+0 20 Zorunlu
FTR 700 UZMANLIK ALAN DERSİ 6+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FTR 700 UZMANLIK ALAN DERSİ 6+0 10 Zorunlu
FTR 500 YÜKSEK LİSANS TEZİ 0+0 20 Zorunlu
  Toplam 30  


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04
BİLİM ETİĞİ VE BİLİM TARİHİZ****
FİZYOTERAPİ’DE ARAŞTIRMA PLANLAMA VE UYGULAMAZ****
FİZYOTERAPİDE KLİNİK UYGULAMA IZ**  
LİSANSÜSTÜ DANIŞMANLIKZ    
UZMANLIK ALAN DERSİZ****
YÜKSEK LİSANS SEMİNERİZ****
YÜKSEK LİSANS TEZİZ****
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04
AKUATİK REHABİLİTASYONS****
ELEKTROTERAPİS****
EV REHABİLİTASYONUS****
FİZİK TEDAVİDE KLİNİK KARAR VERMES    
FİZYOTERAPİ’DE AĞRI YÖNETİMİS****
FİZYOTERAPİDE KLİNİK UYGULAMA IIS****
GENEL FİZYOTERAPİ IS****
GENEL FİZYOTERAPİ IIS****
GERİATRİK REHABİLİTASYONS****
HEMİPLEJİK REHABİLİTASYONS    
İNFLAMASYON VE DOKU İYİLEŞMESİS****
KARDİYOPULMONER REHABİLİTASYON IS****
KARDİYOPULMONER REHABİLİTASYON IIS ***
KAS-İSKELET SİTEMİ AĞRILARINDA GÜNCEL FİZYOTERAPİ DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİS****
MANUEL TERAPİS****
NÖROLOJİK REHABİLİTASYON IS****
NÖROLOJİK REHABİLİTASYON IIS*** 
OBSTETRİK REHABİLİTASYONDA EGZERSİZ YAKLAŞIMLARIS****
ORTOPEDİK REHABİLİTASYON IS**  
ORTOPEDİK REHABİLİTASYON IIS**  
ÖZÜRLÜ REHABİLİTASYONUNDA SPORS****
PEDİATRİK REHABİLİTASYONDA KLİNİK UYGULAMA IIS****
PEDİATRİK REHABİLİTASYONDA MOTOR ÖĞRENMES    
REHABİLİTASYON TEKNOLOJİLERİS****
RİSKLİ BEBEKLERDE NÖROMOTOR DEĞERLENDİRMES****
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2021 PAU