3281 FİZYOLOJİ

GENEL BİLGİLER
Fizyoloji AD, Sağlık Bilimleri Enstitüsüne yükseklisans düzeyinde teorik ve uygulamalı fizyoloji dersleri açar.

Amaçlar
Fizyoloji Yüksek Lisans programının amacı; fizyolojinin temel konularına hakim, genel laboratuar ve literatür bilgisi olan, etik kuralları öğrenmiş, kendini ifade edebilen tıbbi fizyoloji bilim uzmanı yetiştirmektir. Fizyoloji Yüksek Lisans programının hedefi; fizyolojik temel kontrol mekanizmalarını; organ ve sistemlerin birbirleriyle ilişkisini; fizyolojinin genel konularında güncel literatürü takip edebilme yetisini; temel bir araştırma planlanması, yürütülmesi, sonuçlandırılması becerisini; ekip çalışmasına uygun hareket edebilmeyi ve meslek etiğine uygun hareket etme becerisini kazandırmaktır.


Kabul Koşulları
Eczacılık, FTR Yüksek Okulu, Tıbbi Biyolojik Bilimler Fakültesi, Fen-Edebiyat veya Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Mezunu olması ve ALES; ÜDS/KPDS; Mezuniyet notları ortalamasının yönetmeliğe uygun olması

Mezuniyet Koşulları
24 kredilik derslerini ve seminerini başarıyla tamamlayıp, tezini hazırlayıp jüri önünde başarıyla sunmuş olması

İstihdam Olanakları
Mezunlarımız genellikle doktora eğitimine devam ederler. Etmedikleri taktirde bir yükseköğretim kurumunda öğretim görevlisi olarak görev yapabilecekleri gibi, çeşitli sağlık kuruluşlarında da görev yapabilirler.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Fizyoloji alaninda Yüksek Lisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
Yüksek Lisans

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulunun belirlemiş olduğu YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Dereceye Yönelik Kurallar
24 kredilik derslerini ve seminerini başarıyla tamamlayıp, tezini hazırlayıp jüri önünde başarıyla sunmuş olması

Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından yeterli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ENSTİTÜ ANABİLİMDALI BAŞKANIProf. Dr. ZEKİYE MELEK KÜÇÜKATAY+90 258 296 1700 mbor@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1İnsan vücudunun normal fonksiyonlarını hücre, doku, organ, sistem düzeyinde açıklar.
2Fizyoloji ve ilişkili bilim alanlarında edindiği temel bilgileri yazılı, sözlü ve görsel olarak etkin bir biçimde ifade eder.
3Eğitim faaliyetlerini uygular.
4Fizyoloji alanındaki yeni bilgilere ulaşır ve eleştirel-bilimsel bakış açısıyla değerlendirir.
5Araştırma yöntemlerinin temel prensiplerini benimser, uygular.
6Fizyoloji alanında edindiği temel kavramları ve kullanılan temel teknikleri kavrayarak bilimsel araştırma yapar.
7Yaşam boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda bilimsel yenilikleri izlemenin önemini bilir ve ilgi alanındaki güncel çalışmaları takip eder.
8Fizyoloji alanında edindiği teorik ve pratik düzeydeki bilgileri, diğer disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirir, disiplin içi ve disiplinler arası ekip çalışması yapar.
9Tez, makale, seminer hazırlar ve sunar.
10Mesleki ve etik sorumluluklarını bilir, yerine getirir.
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Gösterip YaptırmaBu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yaparak gösterir ve sonrasında öğrencilerin yapmalarını sağlar. Öğrenciler sadece bakarak ve izleyerek değil, aynı zamanda yaparak ve deneyerek öğrenmeye çalışırlar. Bu yöntem genellikle beceri öğretiminde uygulanır. Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur.
Örnek Olay Örnek olay incelemesi, öğrencilerin gerçek ve sorunlu bir olaya aktif olarak katılarak çözümlemeci bir bakış açısını kullanmalarını gerektiren bir yöntemdir. Sorunlu olay gerçek ya da gerçeğe çok yakın olabilir. Olayı anlatan ve gerekli verileri kapsayan bir doküman üzerinde çalışan öğrenci(ler), olayı öğrenir, verileri çözümler, sorunu değerlendirirler. Birlikte tartışarak olayın nedenine ya da çözümüne ilişkin öneriler geliştirirler. Özellikle sosyal bilimlerde pek çok konuyu, örnek olay biçiminde sınıfa getirmek olanaklıdır. Öğrenciler süreç içinde aktif konumda kalırlar ve üst düzey kazanımlar elde ederler.
İşbirlikli Öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
Gösteri Bu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yapar, öğrenciler bakarak ve izleyerek öğrenmeye çalışır. Bu yöntem genellikle olanakların kısıtlı olması halinde ve tehlikeli deney ve durumların ele alınmasında uygulanır.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.
ProjeProje tabanlı öğrenim, öğrencileri ilginç sorunlarla uğraşmaya ve bunun sonunda sıra dışı ürünler oluşturmaya yönlendiren bir öğretim yoludur. Öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanmalarına olanak sağlar ve olaylara geniş açıdan bakmalarını gerektirir.
GözlemGenellikle doğaya ilişkin bilgilerimizi gözlemlerimiz yoluyla edinsek de, gözlem yöntemi başka olgu ve durumlar için de kullanılır. Gözlem sonucu elde ettiğimiz bulguları zihnimizde işleyerek belli başlı genellemelere ulaşmaya çalışırız. Eğer belli hatalardan dolayı yanlış genellemelere ulaşmışsak, aynı olgu ve varlıklar üzerinde tekrar gözlem yapmak gerekir.  
DeneyDoğal olayları yapay ortamlarda taklit etmek, belirli amaçlara ulaşmak için, belli bir konuyu kavratmak için kurulan belirli düzeneklerle çeşitli bilgiler edinerek, uygulayarak neticelere ulaşmayı ifade eder. Doğa araştırmacıları, bilim insanları, eğitimciler doğayla ilgili bilgileri ve kuramları doğru biçimde kurmak için deney ve gözlem gibi yollara başvururlar. Bu amaçla doğaya ilişkin bilgileri öğrencilere kazandırmak için var olan bilgi, model, materyal ve araçları okullara taşıyarak öğrencilere gözlem ve uygulama olanağı vermeye çalışırlar. Laboratuardaki deneysel çalışmalar “deneyelim ve görelim” düşüncesine dayalıdır.

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BİLGİKuramsal Olgusal 03
BİLGİKuramsal Olgusal 04
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 05
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 06
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 06
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 07
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 04
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 05
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BİLGİKuramsal Olgusal 03
BİLGİKuramsal Olgusal 04
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 05
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 06
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 06
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 07
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 04
    

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FZY 508 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ARAŞTIRMALARDA DENEY HAYVANI KULLANIM PRENSİPLERİ 2+1 5 Zorunlu
- Fizyoloji Seçmeli-1 2+0 5 Seçmeli
- Fizyoloji Seçmeli-1 2+0 5 Seçmeli
- Fizyoloji Seçmeli-1 2+0 5 Seçmeli
- Fizyoloji Seçmeli-1 2+0 5 Seçmeli
- Fizyoloji Seçmeli-1 2+0 5 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Fizyoloji Seçmeli-1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FZY 501 SİSTEM FİZYOLOJİSİ 2+05Seçmeli
FZY 502 EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ 2+05Seçmeli
FZY 503 SOLUNUM SİSTEMİ VE HAVACILIK, UZAY, SUALTI DALIŞ FİZYOLOJİSİ 2+05Seçmeli
FZY 504 MOTOR VE ENTEGRATİF SİNİR SİSTEMİ 2+15Seçmeli
FZY 505 KALP VE DAMAR SİSTEMİ FİZY. 2+15Seçmeli
FZY 506 ENDOKRİN SİSTEM FİZYOLOJİSİ 2+05Seçmeli
FZY 507 HÜCRE, MEMBRAN VE KAS FİZYOLOJİSİ 2+15Seçmeli
FZY 507 HÜCRE, MEMBRAN VE KAS FİZYOLOJİSİ 2+15Seçmeli
FZY 509 BOŞALTIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ 2+05Seçmeli
FZY 510 SİNDİRİM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ VE METABOLİZMA 2+15Seçmeli
FZY 511 SİNİR SİSTEMİ GENEL PRENSİPLER VE DUYU FİZYOLOJİSİ 2+05Seçmeli
FZY 512 KAN FİZYOLOJİSİ 1+15Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FZY 550 YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ 0+2 7,5 Zorunlu
SBE 501 BİLİM ETİĞİ VE BİLİM TARİHİ 1+0 2,5 Zorunlu
- Fizyoloji Seçmeli-2 2+1 5 Seçmeli
- Fizyoloji Seçmeli-2 2+1 5 Seçmeli
- Fizyoloji Seçmeli-2 2+1 5 Seçmeli
- Fizyoloji Seçmeli-2 2+1 5 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Fizyoloji Seçmeli-2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FZY 501 SİSTEM FİZYOLOJİSİ 2+05Seçmeli
FZY 502 EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ 2+05Seçmeli
FZY 503 SOLUNUM SİSTEMİ VE HAVACILIK, UZAY, SUALTI DALIŞ FİZYOLOJİSİ 2+05Seçmeli
FZY 504 MOTOR VE ENTEGRATİF SİNİR SİSTEMİ 2+15Seçmeli
FZY 505 KALP VE DAMAR SİSTEMİ FİZY. 2+15Seçmeli
FZY 506 ENDOKRİN SİSTEM FİZYOLOJİSİ 2+05Seçmeli
FZY 509 BOŞALTIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ 2+05Seçmeli
FZY 510 SİNDİRİM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ VE METABOLİZMA 2+15Seçmeli
FZY 511 SİNİR SİSTEMİ GENEL PRENSİPLER VE DUYU FİZYOLOJİSİ 2+05Seçmeli
FZY 512 KAN FİZYOLOJİSİ 1+15Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FZY 500 YÜKSEK LİSANS TEZİ 0+0 20 Zorunlu
FZY 700 UZMANLIK ALAN DERSİ 6+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FZY 700 UZMANLIK ALAN DERSİ 6+0 10 Zorunlu
FZY 500 YÜKSEK LİSANS TEZİ 0+0 20 Zorunlu
  Toplam 30  


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ARAŞTIRMALARDA DENEY HAYVANI KULLANIM PRENSİPLERİZ**********
BİLİM ETİĞİ