3321 BİYOFİZİK

GENEL BİLGİLER
Genel tanımı ile biyofizik, fiziksel ilke ve yöntemlerin biyolojik sistemlere uygulandığı bir bilim dalıdır. Bilimsel ve teknolojik gelişmeler, araştırmaların molekülsel düzeye kaymasına yol açmıştır. Molekülsel biyofizik, biyomolekülleri yaşamsal süreç ve işlevleri molekül düzeyinde incelemektedir. Anabilim Dalımız temel yapılanmasını molekülsel biyofizik alanında yapmıştır.

Amaçlar
Evrensel bilim insanı adayı niteliklerini taşıyan, uluslararası düzeyde bilimsel yeterlilik ve yetkinliğe sahip biyofizik uzmanı ve gerek üniversite ve gerekse de sanayide çalışabilecek araştırma elemanı yetiştirmek. Öğrencilerin, sağlık bilimleri alanında temel kavram ve yöntemler konusunda bilgili, biyolojik/fizyolojik sistemlerdeki normal işlev ve bozuklukların tıbbi tanısı için uygulanan biyofiziksel yaklaşımlar hakkında genel bilgi sahibi olmaları.


Kabul Koşulları
ALES; ÜDS/KPDS; Mezuniyet notu, sözlü sınav

Mezuniyet Koşulları
Molekülsel tanı ve araştırma yöntemlerinin en az birisinde uzmanlaşmış elemanlar olarak mezun olmalarını sağlamak. Bu temel amaç doğrultusunda öğrencinin ders yükünü tamamlaması (21 PAU kredisi), genel not ortalamasının en az 3.00/4.00 olması, tezi ile ilgili araştırma semineri vermesi ve hazırladığı tez çalışmasını savunması gereklidir.

İstihdam Olanakları
Bu program mezunları üniversitelerde ilgili alanlarda; Doktora öğrencisi olarak, sanayide ise ArGe bölümleri araştırıcı olarak çalışabilme olanaklarına sahiptir.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Biyofizik alaninda Yüksek Lisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
Yüksek Lisans

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulunun belirlemiş olduğu YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Dereceye Yönelik Kurallar
Molekülsel tanı ve araştırma yöntemlerinin en az birisinde uzmanlaşmış elemanlar olarak mezun olmalarını sağlamak. Bu temel amaç doğrultusunda öğrencinin ders yükünü tamamlaması (21 PAU kredisi), genel not ortalamasının en az 3.00/4.00 olması, tezi ile ilgili araştırma semineri vermesi ve hazırladığı tez çalışmasını savunması gereklidir.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından yeterli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ENSTİTÜ ANABİLİMDALI BAŞKANIProf. Dr. EROL ÖMER ATALAY  eatalay@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Madde yapısı, kimyasal bağlar ve moleküllerin oluşumu, biyolojik işler, membranlar, asit-baz dengesi ve vücut sıvılarının biyofiziksel özelliklerinin öğrenilmesi.
2Elektrik akımlarının doku üzerine etkileri, nükleer radyasyonlar ve dokudaki etkileri, radyasyon molekül ilişkileri ve etkileşimlerinin öğrenilmesi.
3Canlı sistemlerin molekülsel yapısı, biyo-enerjetik, bilgi kuramı, molekülsel biyofizik, hücre farklılaşması, hücre çoğalması ve kanser sorununun öğrenilmesi.
4Molekülsel biyofizik, gensel ilişkiler, DNA yapısı, eşlemesi, gen tanımı, işlevi ve mutasyon kavramının öğrenilmesi.
5Protein sentezi (translasyon), gensel şifre, gen etkinliğinin düzenlenmesi, rekombinant DNA teknolojisi, polimorfizmler, molekülsel evrimin öğrenilmesi.
6Biyomühendislik ve biyoteknolojik kavramlar, rekombinant algılayıcı moleküller, peptit/faj display teknikleri, immüno-biyofizik konularının öğrenilmesi.
7Hücrenin evrimi, hücre ve membran biyofiziğinin öğrenilmesi.
8Embriyolojik gelişmenin hücresel mekanizmaları, bağışıklık sistem, sinir sistemi, immüno-biyofizik konularının öğrenilmesi.
9Asid-baz denge parametrelerini tayini, kan gazları analiz yöntemleri ve pH, pO2, pCO2 tayini, kan, plazma ve serumda viskoziteye etkili faktörlerin öğrenilmesi.
10Molekülsel etkileşimler, SPR(surface plasmon resonance), FTIR, FRET, protein-protein, protein-nükleik asit etkileşimlerinin öğrenilmesi.
11İmmüno biyofiziksel kavramlar, bağışıklık sistemi bileşenleri, yapı-işlev ilişkileri kavramlarının öğrenilmesi.
12Biyoinformatik kavramlar, molekülsel modelleme ve simulasyon, DNA/protein veri bankaları ve kullanımının öğrenilmesi.
13Molekülsel tanımlama yöntemleri, DNA dizi analizi, PCR, RFLP, SNP ve haplotip analizlerinin öğrenilmesi.
14Tıbbi görüntüleme yöntemleri ve kullanım alanlarının öğrenilmesi.
15Tıp tarihi, biyofizik tarihindeki süreçler, bilim etiği, araştırma ve yayın etiği kavramlarının öğrenilmesi.
16Sunum becerilerinin kazanılması.
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Gösterip YaptırmaBu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yaparak gösterir ve sonrasında öğrencilerin yapmalarını sağlar. Öğrenciler sadece bakarak ve izleyerek değil, aynı zamanda yaparak ve deneyerek öğrenmeye çalışırlar. Bu yöntem genellikle beceri öğretiminde uygulanır. Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur.
Sorun (Problem) ÇözmeBir şüphe veya belirsizlikten doğan herhangi bir duruma sorun adı verilmektedir. Genellikle insan hayatında engelleyici veya rahatsızlık verici bir rolü olan sorunlar bilimsel yöntemin aşamalarıyla ele alınarak çözülürler. (a) Sorun belirlenir. (b) Sorun tanımlanır. (c) Olası çözüm yolları aranır ve hipotez geliştirilir. (d) Çözüm yolu sınanır. (e) Sınama doğru çözüme götürürse hipotez doğrulandığı için genellemeye gidilir. (f) Sınama doğru çözüme götürmezse, geriye dönülerek sınama etkinlikleri gözden geçirilir, seçilen diğer bir hipotez tekrar sınanır.  Bu yöntem kişinin problem çözme, bağımsız çalışma, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi yeteneklerini geliştirilir.
İşbirlikli Öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
Benzetişim (Simülasyon)Gerçekte tehlikeli, erişilmesi zor ve pahalı olan durumları, gerçeğine çok benzeyen modeli üzerinde çalışarak öğrenmeyi ifade eder. Örneğin uçak pilotları ve astronotlar uçaklara ve uzay araçlarına binmeden önce, gerçeğine çok benzeyen sanal ortamlarda uygulama yaparlar. Piyasada kimya deneylerini içeren ve gerçeğine çok benzeyen Kimya Laboratuarı yazılımları mevcuttur. Diğer alanlarda da uygulanması olanaklıdır.
ProjeProje tabanlı öğrenim, öğrencileri ilginç sorunlarla uğraşmaya ve bunun sonunda sıra dışı ürünler oluşturmaya yönlendiren bir öğretim yoludur. Öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanmalarına olanak sağlar ve olaylara geniş açıdan bakmalarını gerektirir.
DeneyDoğal olayları yapay ortamlarda taklit etmek, belirli amaçlara ulaşmak için, belli bir konuyu kavratmak için kurulan belirli düzeneklerle çeşitli bilgiler edinerek, uygulayarak neticelere ulaşmayı ifade eder. Doğa araştırmacıları, bilim insanları, eğitimciler doğayla ilgili bilgileri ve kuramları doğru biçimde kurmak için deney ve gözlem gibi yollara başvururlar. Bu amaçla doğaya ilişkin bilgileri öğrencilere kazandırmak için var olan bilgi, model, materyal ve araçları okullara taşıyarak öğrencilere gözlem ve uygulama olanağı vermeye çalışırlar. Laboratuardaki deneysel çalışmalar “deneyelim ve görelim” düşüncesine dayalıdır.
Beyin FırtınasıBeyin fırtınası, değerlendirme ya da sınırlama olmaksızın bir sorunun çözümüne ilişkin mümkün olduğunca çok çözüm yollarını elde etmek için düzenlenmiş olan bir grup çalışması sürecidir. Beyin fırtınasının amacı, öğrencilerin fikir üretmelerini sağlamak ve onların kendilerini ifade etmesini kolaylaştırmaktır. Bu teknik, üst düzey tartışma tekniği olarak kullanılır. Fırtına dönemi ve değerlendirme dönemi vardır. Başarılı bir beyin fırtınasında; değerlendirmenin sonraya bırakılması, serbest ve neşeli bir ortam yaratılması, olabildiğince çok miktarda fikir üretilmesinin sağlanması, önerilen fikirlerin gruplanması ve geliştirilmesi çok önemlidir.

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TEMEL ALAN İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TEMEL ALAN İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
Ders Planı

1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BYF 503 BİYOFİZİK - I 3+0 7,5 Zorunlu
SBE 501 BİLİM ETİĞİ VE BİLİM TARİHİ 1+0 4 Zorunlu
BYF 509 BİYOFİZİK ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ I 2+2 7,5 Zorunlu
- Biyofizik Seçmeli-1 3+0 4 Seçmeli
- Biyofizik Seçmeli-3 2+0 5 Seçmeli
- Biyofizik Seçmeli-5 1+0 2 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Biyofizik Seçmeli-1
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Biyofizik Seçmeli-3
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Biyofizik Seçmeli-5

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BYF 550 YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ 0+0 7,5 Zorunlu
- Biyofizik Seçmeli-2 3+0 7,5 Seçmeli
- Biyofizik Seçmeli-6 3+0 7,5 Seçmeli
- Biyofizik Seçmeli-6 3+0 7,5 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Biyofizik Seçmeli-2
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Biyofizik Seçmeli-6

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BYF 500 YÜKSEK LİSANS TEZİ 0+0 20 Zorunlu
BYF 700 UZMANLIK ALAN DERSİ 6+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BYF 700 UZMANLIK ALAN DERSİ 6+0 10 Zorunlu
BYF 500 YÜKSEK LİSANS TEZİ 0+0 20 Zorunlu
  Toplam 30  


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14PY 15PY 16
BİLİM ETİĞİ VE BİLİM TARİHİZ*   **     ****
BİYOFİZİK - IZ************ *  
BİYOFİZİK ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ IZ********  * *   
LİSANSÜSTÜ DANIŞMANLIKZ                
UZMANLIK ALAN DERSİZ****************
YÜKSEK LİSANS SEMİNERİZ****************
YÜKSEK LİSANS TEZİZ****************
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14PY 15PY 16
BİYOENERJETİKS*** * *  *   *  
BİYOFİZİK ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ IIS* *****  *  **  
BİYOFİZİK IIS******** *** *  
BİYOFİZİK TARİHİS              * 
BİYOSENSÖRLER IS* ***** ******  
BİYOSENSÖRLER IIS* ****  ******  
GEN MÜHENDİSLİĞİ VE BİYOTEKNOLOJİ IS* ****** ****   
GEN MÜHENDİSLİĞİ VE BİYOTEKNOLOJİ IIS*  ***** ****   
İNSAN ANATOMİSİNİN BİYOFİZİKSEL YÖNÜS**** ***** * *  
KAS VE SİNİR BİYOFİZİĞİ IS*******      *  
KAS VE SİNİR BİYOFİZİĞİ IIS******** *****  
MATEMATİKSEL BİYOFİZİĞE GİRİŞS************    
RADYASYON BİYOFİZİĞİ IS***** **  *  *  
RADYASYON BİYOFİZİĞİ IIS********  *  *  
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2023 PAU